» » » ІНСТРУКЦІЯ  з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом

ІНСТРУКЦІЯ  з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ фінансового відділу

Сновської міської ради

30  листопада 2018 р.№14

 

ІНСТРУКЦІЯ 

з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом

 1. Загальні положення

         1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог частини третьої статті 75 Бюджетного кодексу України. Нею визначається механізм розроблення показників міського бюджету на плановий бюджетний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, а також можуть встановлюватися організаційні та фінансові обмеження, яких зобов’язані дотримуватись усі головні розпорядники коштів міського бюджету (далі – головний розпорядник) в процесі підготовки бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

1.2. Бюджетні запити на плановий рік складаються всіма головними розпорядниками ї в установленому порядку подаються ними фінансовому відділу Сновської міської ради (далі фінансовий відділ) за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20_-20__ роки загальний, форма 20__-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20_-20__  роки індивідуальний, форма 20__-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__-20__ роки додатковий, форма 20__-3) (додаток 3).

1.3. Форми складаються послідовно. Всі показники повинні бути відображені в гривнях із закругленням до цілої.

1.4. Граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на плановий рік доводиться до головного розпорядника в цілому, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності.

1.5. Обсяг видатків спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно. Формування дохідної частини спеціального фонду проводиться згідно з пунктом 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (із змінами).

При заповненні бюджетних запитів на плановий рік необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження в минулому бюджетному періоді та стан фактичних надходжень у поточному.

1.6. Для аналізу показників, які застосовуються у формах бюджетного запиту  на  плановий рік, використовують  дані звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби України в районі та показники, які затверджені на поточний рік, з урахуванням внесених змін до рішення міської ради „Про міський бюджет на поточний бюджетний рік”.

1.7. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, кодам програмної класифікації, тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, якщо такі були внесені на протязі минулого та поточного років.

1.8. Розрахунок граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничний обсяг) здійснюється з урахуванням:

 • прогнозних обсягів доходів міського бюджету;
 • розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
 • розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (далі — Єдина тарифна сітка);
 • прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
 • індексу споживчих цін;
 • необхідності передбачення нових першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

-необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності,  скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

1.9. Розподіл обсягу видатків загального фонду бюджету має забезпечувати належне виконання основних завдань головного розпорядника коштів, виходячи з пріоритетів роботи, визначених на плановий та наступні за плановим два роки. Такий розподіл повинен врахувати необхідність зменшення рівня заборгованості минулих періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями в плановому році.

1.10.  Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей і завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

обґрунтованості витрат „від першої гривні”, який передбачає детальні розрахунки в межах кодів економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних і вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність учнів, чисельність інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Основні засади та особливості формування міського бюджету, доводяться головним розпорядникам фінансовим відділом, решта визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

1.11. Розрахунок обсягів видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

1.12. Обсяг капітальних видатків визначається, враховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення.

Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головними розпорядниками визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

1.13. За результатами розрахунків сума видатків загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом.

У разі якщо розрахований обсяг видатків загального фонду перевищує граничний обсяг, додаткові видатки (сума перевищення) включаються у Форму  20__-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

1.14. У формах бюджетного запиту показники розписуються за наступною економічною класифікацією видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2270, 2281, 2282, 2610, 2620, 2710, 2720, 2730, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000.

1.15. Кожна форма бюджетного запиту підписується головним розпорядником (керівник установи та керівник фінансової служби) окремо.

1.16. Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, зміст і повноту інформації бюджетного запиту.

1.17. Бюджетний сектор фінансового відділу  (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників) здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності головного розпорядника та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції.

1.18. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий рік, структура якого не відповідає вимогам Інструкції, фінансовий відділ  має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність. У разі невиконання  головним розпорядником зазначених вимог, фінансовий відділ може самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника коштів.

1.19. На підставі результатів аналізу, відповідно до норм статті 75 Бюджетного кодексу України, фінансовий відділ узагальнює інформацію, зазначену у бюджетних запитах, та готує пропозиції до проекту міського бюджету для подання його на розгляд Сновській міській раді.

1.20.  У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

1.21. У разі надання необґрунтованих бюджетних запитів або з порушенням вимог цієї Інструкції фінансовий відділ може прийняти рішення щодо не включення цих бюджетних запитів до проекту міського бюджету на плановий рік.

1.22. При підготовці бюджетних запитів на плановий рік необхідно враховувати норми Бюджетного кодексу України, проекту Закону України „Про Державний бюджет України на відповідний рік”, інших нормативно-правових актів, роз’яснення Міністерства фінансів України, фінансового відділу тощо.

1.23. Під час розробки бюджетного запиту необхідно керуватись типовими формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (у редакції наказів Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 та від 05.09.2018 №743).

 1. Бюджетний запит головного розпорядника коштів міського бюджету на 20__-20__ роки: загальний (Форма 20__-1)

2.1. Форма 20__-1 (додаток 1) призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами. Також зазначаються мета діяльності (місія), стратегічні цілі головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної політики у яких спрямована його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідними виконавцями бюджетних програм.

Наведена інформація має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності),  у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

2.2. У пункті 1 зазначається код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та найменування головного розпорядника.

2.3. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника.

2.4. У пункті 3 зазначаються видатки загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм (фактично за попередній бюджетний період, очікувані у поточному, плановому та двох наступних періодів).

2.5. У пункті 4 зазначаються видатки спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм (фактично за попередній бюджетний період, очікувані у поточному, плановому та двох наступних періодів).

III. Бюджетний запит головного розпорядника коштів міського бюджету на 20__-20__ роки: індивідуальний (Форма 20__-2)

3.1. Форма 20__-2 є логічним продовженням Форми 20__-1, оскільки містить ґрунтовний виклад розподілених граничних обсягів видатків на плановий бюджетний період за кожною бюджетною програмою головного розпорядника. Форма 20__-2 (пункти 5, 6) заповнюється по головному розпоряднику за кожною бюджетною програмою.

Мета заповнення форми: представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту міського бюджету на плановий рік (визначення пріоритетності тощо), а також здійснити прогноз надходжень спеціального фонду на наступні за плановим два роки.

3.2. У пунктах 1-3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, найменування відповідального виконавця бюджетної програми, найменування бюджетної програми.

3.3. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави для реалізації бюджетної програми:

 • у підпункті 1— мета бюджетної програми та строки її реалізації;
 • у підпункті2— завдання бюджетної програми;
 • у підпункті3 — нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми 20__-1.

3.4. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку „Надходження із загального фонду бюджету” у графах 3, 7, 11 підпункту 1 та рядку „Надходження із загального фонду бюджету” у графах 3,7 8 підпункту 2 автоматично проставляти показники граф 5, 6, 7, 8, 9 пункту 3 форми 20__-1 відповідної бюджетної програми.

При цьому, граничний обсяг видатків загального фонду бюджету, що склався по рядку „Всього” у графі 14 підпункту 1, не повинен перевищувати доведеного фінансовим відділом граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий бюджетний період головному розпоряднику у цілому.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

власні надходження бюджетних установ: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100); надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код 25010200); плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300); надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  (код 25010400); благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100); кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код 25020200), інші доходи спеціального фонду бюджету.

При заповненні цього пункту в частині власних надходжень необхідно керуватися вимогами статті 13 Бюджетного кодексу України.

3.5. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 1) або надання кредитів (підпункт 2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 3) або надання кредитів (підпункт 4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету.

3.6. Показники у рядку „ВСЬОГО” у графах 3,7,11 та 4,8,12 підпункту 1 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пунктів 3 та 4 Форми 20__-1 відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „ВСЬОГО” у графах 3, 7, 11, та 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 5 Форми 20__-2.

Показники у рядку „ВСЬОГО” у графах 3 і 7, та 4 і 8 підпункту 3 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пунктів 3 і 4 Форми 20__-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „ВСЬОГО” у графах 3 і 7 та 4 і 8 підпункту 2 пункту 5 Форми 20__-2.

3.7. У пункті 7 наводяться видатки за напрямами використання бюджетних коштів за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Напрями використання бюджетних коштів визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 ,,Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”.

3.8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються відповідно до примірних переліків результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів затверджених Міністерством фінансів України.

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі 20__-1.

У графі „Джерело інформації” підпунктів 1 та 2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

3.9. У пункті 9 заповнюються показники по головному розпоряднику за кожною бюджетною програмою. Показники проставляються з урахуванням коду економічної класифікації видатків (далі – КЕКВ) – КЕКВ 2110 „Оплата праці”. До обов’язкових виплат включаються: основна заробітна плата, обов’язкові надбавки і доплати, згідно із законодавством, у тому числі:

тарифні ставки (оклади);

надбавки за ранги державних службовців;

надбавки за вислугу років;

підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем);

надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці;

доплата за шкідливі умови праці;

за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;

доплати за ненормований робочий день або за роботу у нічний час;

інші доплати, надбавки та виплати, що носять обов’язковий характер.

До стимулюючих доплат та надбавок включаються доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер, в тому числі:

доплати та надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт тощо.

До премій включаються всі види преміальних виплат.

До матеріальної допомоги включаються всі види матеріальних допомог, у тому числі:

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

на соціально-побутові потреби.

Окремо зазначається щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків.

У останньому рядку додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом бюджету, що враховані також у спеціальному фонді (якщо існують такі посади).

3.10. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно із штатним розписом та фактично зайнятими посадами, починаючи з минулого (звітного року), поточного, планового і двох наступних за плановим років, що прогнозуються.

Кількість штатних одиниць наводиться окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків – у графі „загальний фонд”, штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків – у графі „спеціальний фонд”. У випадку, якщо відповідно до діючого законодавства працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду бюджету, одержують додаткову оплату праці зі спеціального фонду бюджету, або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку „штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”.

У графах „затверджено” наводяться показники відповідно до затверджених штатних одиниць у штатних розписах по загальному та спеціальному фондах.

У графах „фактично зайняті” наводиться кількість фактично зайнятих штатних одиниць на кінець минулого року, а в поточному – станом на 1 вересня поточного року.

3.11. У підпунктах 1 та 2 пункту 11 наводиться перелік міських програм, які передбачається виконувати з використанням коштів міського бюджету в плановому, а також виконання яких головний розпорядник проводив у минулому та поточному роках та передбачає здійснювати в двох наступних за плановим роках, із наведенням відповідних обсягів видатків.

Суми у графах 4, 5, 7, 8, 10 та 11 підпункту 1 та у графах 4, 5, 7 та 8 підпункту 2 по рядку „УСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків за відповідним кодом типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, тобто не перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 7, 8, 11 і 12 підпункту 1 пункту 6 та у графах 3, 4, 7 та 8 підпункту 3 пункту 6.

3.12. У пункті 12 наводяться інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми. До інвестиційних проектів відносяться об’єкти, на яких проводиться реконструкція чи будівництво.

У пункті приводяться усі джерела фінансування кожного інвестиційного проекту, включаючи бюджетні кошти, до кінця реалізації інвестиційного проекту в розрізі років.

3.13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.14. Заповнення таблиць за підпунктами 1,2,3 пункту 14 дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в минулому, поточному та плановому роках за загальним фондом бюджету в розрізі економічної класифікації видатків, а також розробити заходи по приведенню своїх зобов’язань на плановий рік у відповідність до обсягів видатків на цей рік. Зазначені таблиці заповнюються по головному розпоряднику  за кожною бюджетною програмою.

3.15. До підпункту 1 пункту 14:

У графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені у минулому році з урахуванням внесених змін;

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органом Державної казначейської служби України в районі;

у графі 5-6 – кредиторська заборгованість загального фонду на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7-м „Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”;

у графах 8-9 – сума кредиторської заборгованості, яка в минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

у графі 10 – розрахунок зобов’язань за видатками, в тому числі погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).

3.16. До підпункту 2 пункту 14:

У  графі  3  проставляються  обсяги  видатків,  затверджені  на  поточний  рік з урахуванням внесених змін на останню дату;

у графі 4 – кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року (тотожна показникам графи 6 підпункту 1 пункту 14);

у графах 5-6 та графах 10-11 проставляється сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому  роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету;

у графах 7 та 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими уточненими призначеннями поточного року (або прогнозним обсягом видатків на плановий рік) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного року).

3.17. До підпункту 3 пункту 14:

У графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені на минулий рік з урахуванням змін;

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України в районі;

у графах 5-6 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7-м „Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”;

у графі 7 – сума очікуваної дебіторської заборгованості на початок планового року;

у графах 8-9 – причини виникнення дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її ліквідації.

3.18. У підпункті 4 пункту 14 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

3.19. У пункті 15 наводяться: основні  підходи  до  розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду;

пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

3.20. Інформація наведена в Формі 20__-2 використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (із змінами).

 1. Бюджетний запит головного розпорядника коштів міського бюджету на 20__ рік: додатковий (Форма 20__-3)

4.1. Лише після заповнення форм 20_-1 і 20__-2 у разі наявності пропозицій про збільшення обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий рік заповнюється форма 20__-3 (додаток 3), в якій наводиться обґрунтування запропонованого збільшення поточних видатків та обсяги капітальних видатків на плановий рік (запити на збільшення видатків можливі лише за напрямками роботи, які згідно з нормативно-правовими актами є пріоритетними).

Зазначені пропозиції можуть розглядатися фінансовим відділом в ході доопрацювання проекту міського бюджету на плановий рік за умови виникнення реальної можливості збільшення прогнозу ресурсів міського бюджету на плановий рік.

Форма 20__-3 заповнюється по головному розпоряднику за кожною бюджетною програмою.

4.2. У пунктах 1-3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів міського бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, найменування відповідального виконавця бюджетної програми, найменування бюджетної програми.

4.3. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 1 та 2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці підпункту 1 зазначаються додаткові видатки на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 6 заповнюється  лише додаткова потреба (+) до прогнозного обсягу на плановий бюджетний період. У графі 7 першої таблиці підпункту 1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період в розрізі економічної класифікації видатків (з обов’язковим посиланням на нормативно-правовий акт, відповідно до якого необхідно залучати додаткові кошти), вплив у разі виділення або не виділення цих коштів на виконання в плановому році функцій, покладених на головного розпорядника коштів, зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми та альтернативні заходи, здійснені для забезпечення її реалізації.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах фактичного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 1 зазначаються зміни  зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 2 зазначаються додаткові видатки на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4, другої таблиці підпункту 2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 2 пункту 8 Форми-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2 зазначаються зміни  зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку „УСЬОГО” підпунктів 1 та 2 зазначається загальна сума додаткових коштів за  бюджетною програмою.

 

Завідувач

бюджетного сектору                                                               К.М.Ткаченко

Додаток 1

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ – 20__ РОКИ загальний (Форма 20__-1)

1___________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(__) (__)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Відповідальний виконавець Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 20__ рік
(звіт)
20__ рік
(затверджено)
20__ рік
(проект)
20__ рік
(прогноз)
20__ рік
(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
  УСЬОГО              

 

 

 

 

 

Продовження додатка 1

 

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Відповідальний виконавець Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 20__ рік
(звіт)
20__ рік
(затверджено)
20__ рік
(проект)
20__ рік
(прогноз)
20__ рік
(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
  УСЬОГО              

 

Керівник установи _________________
(підпис)
________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби _________________
(підпис)
________________________
(прізвище та ініціали)

 

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ – 20__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1.___________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(__) (__)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2.___________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)
(__) (__) (__)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3.___________________________________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 20__ – 20__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

Продовження додатка 2

Код Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Надходження із загального фонду бюджету   Х Х     Х Х     Х Х  
  Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х       Х       Х      
  Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х       Х       Х      
  Повернення кредитів до бюджету Х       Х       Х      
  УСЬОГО                        

 

Продовження додатка 2

 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

Код Найменування 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Надходження із загального фонду бюджету   Х       Х    
  Власні надходження бюджетних установ
(розписати за видами надходжень)
Х       Х      
  Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
Х       Х      
  Повернення кредитів до бюджету Х       Х      
  УСЬОГО                

 

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
  УСЬОГО                        

 

Продовження додатка 2

 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
  УСЬОГО                        
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
  УСЬОГО                

 

 

 

 

 

Продовження додатка 2

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
  УСЬОГО                

 

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

N з/п Напрями викорис-
тання бюджетних коштів
20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
  УСЬОГО                        

 

Продовження додатка 2

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

N
з/п
Напрями використання бюджетних коштів 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
  УСЬОГО                

 

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20__- 20__ роках:

(грн)

 

N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(8 + 9)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(11 + 12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  затрат                      
                         
  продукту                      
                         
  ефективності                      
                         
  якості                      
                         

Продовження додатка 2

 

2) результативні показники бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(8 + 9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  затрат                
                   
  продукту                
                   
  ефективності                
                   
  якості                
                   

 

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

 

Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект) 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. обов’язкові виплати;                    
2. стимулюючі доплати та надбавки;                    
3. премії;                     
4. матеріальна допомога, грошова винагорода.                     
УСЬОГО                    
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х           Х  

Продовження додатка 2

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

 

N
з/п
Категорії працівників 20__ рік (звіт) 20__ рік (план) 20__ рік 20__ рік 20__ рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загаль-
ний фонд
спеціаль-
ний фонд
загаль-
ний фонд
спеціаль-
ний фонд
загаль-
ний фонд
спеціаль-
ний фонд
затвер-
джено
фактич-
но зайняті
затвер-
джено
фактич-
но зайняті
затвер-
джено
фактич-
но зайняті
затвер-
джено
фактич-
но зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
   .. категорії працівників                            
  УСЬОГО                            
  з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х Х     Х Х     Х   Х   Х  

 

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

N з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(10 + 11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
  УСЬОГО                    

 

Продовження додатка 2

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

N
з/п
Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(7 + 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
  УСЬОГО              

 

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

 

Наймену-
вання об’єкта відпо-
відно до проектно-
кошто-
рисної докумен-
тації
Строк реалі-
зації об’єкта (рік початку і завер-
шення)
Загальна вартість об’єкта 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект) 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         

 

Продовження додатка 2

 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ – 20__ роки.

14. Бюджетні зобов’язання у 20__ – 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:                                                                  (грн)

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки /
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості
(6 – 5)
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання
(4 + 6)
загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
  УСЬОГО                

 

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Наймену-
вання
20__ рік 20__ рік
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
(3 – 5)
граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
(4 – 5 – 6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
(8 – 10)
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
  УСЬОГО                    

Продовження додатка 2

 

3) дебіторська заборгованість у 20__ – 20__ роках:

(грн)

 

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__ Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
  УСЬОГО              

 

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ – 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

 

Керівник установи _______________________________
(підпис)
_________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби _______________________________
(підпис)
_________________________________
(прізвище та ініціали)

 

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ – 20__ РОКИ додатковий (Форма 20__-3)

1. ___________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(__) (__)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. ___________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)
(__) (__)(__)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. ___________________________________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 20__ рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 20__ рік
(звіт)
20__ рік
(затверджено)
20__ рік (проект) Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ рік
граничний обсяг необхідно додатково
(+)
1 2 3 4 5 6 7
             
             

 

Продовження додатка 3

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
N з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів 20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1 2 3 4 5 6
  затрат        
           
  продукту        
           
  ефективності        
           
  якості        
           
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
УСЬОГО            

 

 

 

Продовження додатка 3

 

2) додаткові витрати на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Найменування 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз) Обґрунтування необхідності додаткових коштів
на 20__ – 20__ роки
індикативні прогнозні показники необхідно додатково
(+)
індикативні прогнозні показники необхідно додатково
(+)
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             

 

  Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:
N
з/п
Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників 20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів 20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників 20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів  
1 2 3 4 5 6 7 8  
  затрат              
                 
  продукту              
                 
  ефективності              
                 
  якості              
                 

 

Продовження додатка 3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ – 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
УСЬОГО            

 

Керівник установи _______________________________
(підпис)
_________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби _______________________________
(підпис)
_________________________________
(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Enter Captcha Here : *

Reload Image