» » Про затвердження Програми підтримки  та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки

Про затвердження Програми підтримки  та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки

-> сесія | 0

                            

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

27 березня 2020 року                    м. Сновськ                                    № ­­­­­1-46/VII

 

Про затвердження Програми підтримки  та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки

З метою підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги в Сновській громаді; розглянувши звернення генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ» М.Куценка; відповідно до вимог Бюджетного кодексу України; керуючись п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики;  з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Програму підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки (додається).
 1. При формуванні бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки та внесенні змін до нього передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 1. Розпорядником коштів визначити КНП «Сновська ЦРЛ».
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на генерального директора КНП «Сновська ЦРЛ» М.Куценка та на постійну  комісію міської ради з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Т.Клименко).

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

              (46 сесія 7 скликання)

    від 27 березня 2020 р. № 1-46/VІІ

 

ПРОГРАМА

 Підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі  на період 2020 -2022 роки

  м. Сновськ

 

 

ЗМІСТ 

1. Паспорт Програми підтримки  та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
3. Мета Програми 
4. Обґрунтування шляхів та способів розв’язання проблеми 
5. Фінансове забезпечення виконання Програми 
6. Основні завдання і заходи Програми. Очікувані результати
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Додаток 1 до Програми:

Ресурсне забезпечення Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки

Додаток 2 до Програми:

Заходи  Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки

 

 1.ПАСПОРТ

Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі  на період 2020 -2022 роки 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Комунальне некомерційне підприємство «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської  ради Сновського району Чернігівської області
2 Нормативно-правові акти, як підстава для розроблення Програми Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»,  «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

3 Розробники Програми Комунальне некомерційне підприємство «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської  ради Сновського району Чернігівської області
4 Відповідальні виконавці Програми Сновська міська рада
5 Учасники Програми Комунальне некомерційне підприємство «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської  ради Сновського району Чернігівської області,Сновська міська рада
6 Термін реалізації Програми 2020 – 2022 роки
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього,

тис. грн. (бюджет Сновської міської ОТГ)

 33696,95

   

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Аналіз стану здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров’я свідчить, що демографічна ситуація в районі характеризується поступовим зменшенням загальної чисельності населення та народжуваності із зростанням загальної смертності, негативним природнім приростом.

У структурі основних причин смертності дорослого населення перше місце посідають хвороби кровообігу; на другому місці – злоякісні новоутворення; на третьому місці – травми та отруєння і на четверте місце стабільно виходять хвороби органів травлення.

У структурі захворюваності жителів переважають хронічні неінфекційні захворювання, які в першу чергу формують структуру смертності населення району, із яких «левову частку» складають хвороби системи кровообігу і злоякісні новоутворення.

Дані хвороби формують в тому числі і структуру первинного виходу населення району на інвалідність.

Зважаючи на соціально-економічну ситуацію, інтенсифікацію міграційних процесів та фактичний стан здоров’я населення району комплексна програма буде спрямована на мобілізацію ресурсів органів місцевого самоврядування, сил закладів охорони здоров’я, громадських організацій і самого населення на покращення тих показників здоров’я, які в першу чергу формують демографічну ситуацію громади, а відтак показник здоров’я громади в цілому.

Рівень санітарної культури жителів залишається недостатнім, значна його частина має шкідливі для здоров’я звички.

Надзвичайно низьким є показник чисельності населення, яке регулярно займається фізичною культурою. Залишається бідною інфраструктура та індустрія здоров’я.

Охорона здоров’я визначається одним із пріоритетних напрямків державної політики та одним із основних факторів національної безпеки країни.

Перспективність розвитку суспільства визначається станом здоров’я людини та державними витратами на охорону здоров’я.

Здоров’я людини є головною цінністю держави, має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, є головною умовою стійкого економічного розвитку.

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення є:

 • незадовільний стан здоров’я населення; недостатнє медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я; диспропорція первинного, вторинного і третинного рівнів медичної допомоги;
 • брак сучасних медичних технологій, низький рівень інформованості про засоби збереження здоров’я та активного дозвілля; недостатня ефективність заходів щодо формування здорового способу життя;
 • недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я; недостатній розвиток ринку медичних послуг;
 • морально та фізично застаріле медичне обладнання.

Погіршення стану здоров’я зумовлене насамперед комплексом не медичних, а соціально-економічних та екологічних чинників, недосконалим способом життя населення, оскільки здоров’я населення є результатом діяльності не тільки галузі охорони здоров’я, а і інтегральним показником успішності функціонування держави, усіх її інституцій.

Одним з основних завдань органів місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування, яке залежить не лише від матеріально-технічної бази, а й від забезпеченості кваліфікованими медичними кадрами.

Необхідність розроблення Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020-2022 роки (далі-Програма) пов’язана з потребою у забезпеченні ефективного фінансування розвитку системи охорони здоров`я, вдосконалення надання вторинної медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги населенню Сновського   району на вторинному рівні.

Програма визначає цілі та шляхи розвитку Комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради (далі – Підприємство).

Затвердження даної Програми дасть можливість реалізувати впровадження програмно-цільового методу фінансування та залучити додаткові кошти із бюджету міської ОТГ та інших джерел, не заборонених законодавством, для вирішення проблемних питань медичної допомоги на вторинному рівні.

Прийняття Програми сприятиме поліпшенню стану здоров’я населення шляхом забезпечення своєчасної та якісної вторинної медичної допомоги, що базується на інтегрованому підході до вирішення медико-соціальних потреб як окремих громадян так і громади району в цілому.

3. Мета програми 

Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих в соціально-економічному та медико-демографічному плані.

Необхідність розроблення зумовлена:

 • завданнями держави щодо забезпечення конституційного права кожного громадянина України на охорону здоров’я;
 • необхідністю забезпечення прозорості бюджетного процесу у галузі охорони здоров’я громади, що досягається чітко визначеними у Програмі цілями і завданнями, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищенням рівня контролю за результатами виконання бюджетних програм;
 • актуальністю встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання, що досягається застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Враховуючи фінансово-економічну кризу, суттєве зростання цін на лікарські засоби та медичні вироби, продукти харчування та енергоносії, питання ефективного, раціонального та гарантованого фінансування заходів щодо охорони здоров’я населення стає особливо актуальним.

Необхідність прийняття програми також зумовлено тривожною медико-демографічною ситуацією громади, що характеризується невисоким рівнем народжуваності та зростанням рівня загальної смертності, в тому числі смертності чоловічого населення працездатного віку, демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб, які формують демографічну ситуацію.

Низький рівень матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я громади, недостатність оснащення сучасною високо-технологічною апаратурою, лабораторним обладнанням впливають на рівень діагностики та лікування захворювань, які мають значний соціальний тягар для економіки громади, зумовлюють високі показники занедбаності та несвоєчасності надання медичної допомоги, високу інвалідність  та смертність в працездатному віці.

Все це обумовлює необхідність розробки та впровадження нових сучасних технологій в лікувально-діагностичний процес та заходів покращення матеріально – технічного стану закладів охорони здоров’я громади.

Програма спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров’я щодо профілактики хронічних неінфекційних захворювань, задоволення медичних потреб населення громади за найбільш значущими в соціально-економічному і медико-демографічному плані захворюваннями та покращення якості життя.

Провідними шляхами реалізації заходів Програми є організаційні заходи з модернізації системи охорони здоров’я в рамках законодавства України, забезпечення комунальних закладів охорони здоров’я обладнанням, лікарськими засобами та медичними виробами, тощо.

 1. Обґрунтування шляхів та способів розв’язання проблеми

Оптимальними шляхами розв’язання проблем визначених Програмою є:

– зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, а саме, оснащення структурних підрозділів закладу медичним обладнанням та інструментарієм відповідно до Примірного табеля оснащення;

– удосконалення роботи шляхом проведення якісного лікування хворих в умовах стаціонару, забезпечення нагляду за хворими з хронічними захворюваннями, проведення санітарно-освітніх заходів;

– забезпечення окремих категорій населення та хворих з окремими захворюваннями лікарськими засобами на пільговій основі;

– забезпечення комфортних умов для перебування пацієнта у закладі, що передбачає проведення капітальних та поточних ремонтів у відділеннях лікарні з використанням енергозберігаючих заходів, забезпечення опалення структурних підрозділів, надання пацієнту сервісних послуг високої якості;

– забезпечення медичних закладів лікарями;

– покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних підрозділів закладу (сучасний інтернет-зв’язок, робота з медичною інформаційною системою та забезпечення інформаційної підтримки);

– оновлення автотранспорту лікарні.

 1. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади;
 • інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Необхідний обсяг фінансування Програми наведений в додатку 1 та може бути уточнений у процесі формування бюджету на відповідний рік.

Підприємство включається до мережі головного розпорядника бюджетних коштів, як одержувач та використовує кошти згідно з фінансовим планом, затвердженим відповідно до вимог.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного фінансування її складових.

 1. Основні завдання і заходи Програми. Очікувані результати

Основними завданнями Програми є:

 • створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
 • збереження здоров’я громадян у похилому віці, подовження активного довголіття;
 • скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі соціально значимих;
 • забезпечення медичної підтримки створення здорового і безпечного фізичного середовища у громаді;
 • модернізація галузі охорони здоров’я, в тому числі шляхом впровадження інвестицій та державно-приватного партнерства;
 • досягнення рівноправності жителів громади у питаннях охорони здоров’я.

Виконання Програми дасть можливість:

 • Покращити демографічну ситуацію в Сновському районі:

– збільшити показники середньої тривалості життя жителів Сновського району;

– знизити рівень малюкової смертності.

 • Удосконалити організаційну структуру системи медичного обслуговування:

– розробити оптимальну для потреб громадян систему профілізації стаціонарного лікувального закладу, привести до належного стану приміщення, у яких він розташований, оновити медичне устаткування;

– створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем надання пацієнтам спеціалізованої медичної допомоги;

– забезпечити щорічне фінансування робіт по приведенню до належного стану приміщень лікувального закладу, придбання сучасного обладнання та медикаментів, а також забезпечення передбачених законом виплат для працівників підприємства;

– забезпечити утилізацію медичних відходів;

– забезпечити безпеку пацієнтів та медичного персоналу в частині     забезпечення пожежної безпеки.

 • Підвищити якість надання медичної допомоги:
 • поліпшити медичну допомогу вразливим верствам населення; забезпечити населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • забезпечити максимальне охоплення мешканців Сновського району профілактичними оглядами з метою раннього виявлення захворювань дорослих та дітей;
 • зниження смертності населення у працездатному віці;
 • знизити рівень смертності від захворювань органів кровообігу, в тому числі від гострого інфаркту міокарда та від інсульту;
 • знизити смертність від злоякісних новоутворень;
 • знизити показник онкозанедбаності;
 • знизити рівень захворюваності на туберкульоз;
 • зменшити первинний вихід хворих на інвалідність. 
 • Посилити кадровий потенціал медичної галузі:
 • підвищити ефективність використання наявних кадрових ресурсів;
 • покращити соціальну підтримку медичних працівників;
 • покращити якісний склад кадрів працівників лікувального закладу за рахунок запровадження сучасних технологій кадрової роботи (залучення молодих фахівців, конкурсний відбір кадрів, ефективні системи атестації, забезпечення професійного росту, формування резерву керівного складу);
 • поглибити співпрацю з державними медичними закладами з метою створення системи безперервного підвищення кваліфікації медичних працівників системи охорони здоров’я.
 • Створити цілісну систему інформаційного забезпечення системи охорони здоров’я в умовах єдиного медичного простору:
 • створити сучасну систему інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
 • поліпшити інформаційне забезпечення закладу охорони здоров’я Сновського району.

Основні заходи Програми вказані у додатку 2.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Реалізація заходів, передбачених Програмою, покладається на Підприємство.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює Сновська міська рада в особі першого заступника міського голови відповідно до функціональних повноважень.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів. Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Генеральний директор КНП «Сновська ЦРЛ»                                   М.КУЦЕНКО

Додаток 1

до Програми розвитку вторинної

медичної допомоги у Сновському

районі на період 2020 – 2022 роки

           ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(46 сесія 7 скликання)

від 27 березня 2020 р. № 1-46/VІІ

Ресурсне забезпечення Програми підтримки  та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки

  

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання Програми
2020 рік 2021 рік 2022 рік
Бюджет Сновської міської об’єднаної територіальної громади (тис. гривень) 10404,95 9765,0 13527,0 33696,95

  

Генеральний директор КНП «Сновська ЦРЛ»                                                                      М.КУЦЕНКО

Додаток 2

до Програми розвитку вторинної

медичної допомоги у Сновському

районі на період 2020 – 2022 роки

           ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(46 сесія 7 скликання)

від 27 березня 2020 р. № 1-46/VІІ

Заходи Програми підтримки  та розвитку вторинної медичної допомоги у Сновському районі на період 2020 -2022 роки

 

№ з/п Найменування заходів Виконавець Термін

виконання

Джерела фінансування Орієнтовні  щорічні обсяги фінансування (вартість), грн. Очікувані результати
2020 2021 2022
1 Придбання медичного обладнання, інструментарію, м’якого та твердого інвентарю:
1.1. Оснащення структурних підрозділів медичним обладнанням та інвентарем відповідно до табеля оснащення: КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікувального закладу
 Цифровий рентгенапарат 2450000
Помпа для ентерального харчування 10000
Пульсоксиметр 5700
Дефібрілятор 150000
Апарат штучної вентиляції легень 272250
Гастрофіброскоп 377000
Гематологічний аналізатор 200000
Коагулометр 60000
Монітор пацієнта 31000
Кисневий концентратор 38000
Портальний дефібрилятор з функцією синхронізації 50000
Аналізатор електролітів 60000
Автоматичний дозатор лікувальних речовин 15000
1.2. Придбання інструментарію відповідно до табеля оснащення. КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 10000 8000 9000 Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікувального закладу
1.3. Передбачити кошти для забезпечення структурних підрозділів медикаментами , перев’язувальним матеріалом, виробами медичного призначення та інше, що фінансується згідно статті витрат «Медикаменти та перев’язувальні матеріали», в т.ч.:

 • лікарські засоби для надання невідкладної допомоги;
КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ

60000

70000

80000

Забезпечення своєчасного надання прикріпленому населенню медичної допомоги, обслуговування невідкладних викликів
 • витратні матеріали та вироби медичного призначення, в т.ч. протипролежневі матраци
20000 30000 30000
 • дезінфекційні засоби
12000 15000 17000
1.4. Придбання меблів (функціональні ліжка) КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 25000 40000 35000 Забезпечення робочих місць медичним працівникам
1.5. Холодильник – 1 шт. КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 9000 Забезпечення робочих місць медичним працівникам
2 Проведення поточних ремонтів структурних підрозділів КНП «Сновська ЦРЛ»:
2.1. ІІ поверх терапевтичного відділення КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 30000 Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальних закладах
2.2. Відділення інтенсивної терапії КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 30000
2.3. Лікарняний банк крові КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 10000
2.4. Відділення паліативної допомоги КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 10000 12000 18000
3 Придбання автотранспорту:
3.1. Санітарний автомобіль КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 1000000 Забезпечення вчасно транспортування пацієнтів на інші рівні надання медичної допомоги
4 Розвиток інформаційних технологій, офісна техніка:
4.1. Придбання ліцензійних комп’ютерних програм та їх обслуговування. КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 110000 120000 130000 Забезпечення населення кваліфікованим лікуванням та консультуванням шляхом запровадження телемедицини, створення єдиного інформаційного простору e-Health, покращення системи збору та обробки інформації.
4.2. Створення та підтримка офіційного сайту КНП «Сновська ЦРЛ» КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 5000 6000 7000
4.3. Придбання комп’ютерної техніки КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 150000 20000 20000
5. Харчування хворих:
5.1 Забезпечення харчування хворих, що лікуються в стаціонарних відділеннях КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 100000 110000 120000 Забезпечення функціонування медичного закладу
6. Кадрове забезпечення:
6.1. Підвищення професійної підготовки медичних працівників (курси підвищення кваліфікації, семінари, конференції) КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 10000 20000 20000
7 Заробітна плата з нарахуванням, що не буде забезпечена Глобальним бюджетом НСЗУ КНП

«Сновська ЦРЛ»

2020-2022 Бюджет Сновської міської ОТГ 6950000 8500000 12000000 Забезпечення виплати заробітної плати у встановлені терміни
  Всього:       10404950 9765000 13527000  
  в т. ч.: медапаратура та                         медтранспорт       2912950 775000 1031000  
                     заробітна плата       та інші видатки       7492000 8990000 12496000  

Генеральний директор КНП «Сновська ЦРЛ»                                                                                    М.КУЦЕНКО