» » » Про створення комісії із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у новому складі та затвердження Положення у новій редакції

Про створення комісії із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у новому складі та затвердження Положення у новій редакції

У К Р А Ї Н А

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

30 вересня 2022 року                       м. Сновськ                                               162

Про створення комісії із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у новому складі та затвердження Положення у новій редакції

 Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» та Постанови правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року № 13 «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності», враховуючи протокол зборів трудового колективу Сновської міської ради від 27 вересня 2022 року, з о б о в ‘ я з у ю:

  1. Створити комісію Сновської міської ради із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у складі чотирьох осіб із рівним представництвом від кожної сторони, визначивши строк повноважень комісії – до моменту припинення Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, як юридичної особи, делегувавши:

Від роботодавця:

Карпенка

 

Володимира Миколайовича

Керуючого справами (секретаря)виконавчого комітету
Виблову

 

Світлану Анатоліївну

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера

Від трудового колективу:

Зикову

 

Наталію Миколаївну

Головного спеціаліста з кадрових питань відділу кадрової та архівної роботи
Коваленко

 

Надію Олександрівну

Заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

2. Встановити, що на час тимчасової відсутності працівників зазначених у пункті 1 цього розпорядження їх заміщує працівник, який тимчасово виконує його обов’язки згідно посадової інструкції або іншого розпорядчого акту.

3. Затвердити Положення про комісію Сновської міської ради із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі – Положення), що додається.

  1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження від 15 березня 2017 року «Про створення комісії з соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».

Міський голова                                                                   Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови від 30.09.2022 р. №162

 

Положенням про комісію Сновської міської ради  із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

 

  1. Загальні положення

     

1.1. Комісія Сновської міської ради із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі – комісія із соціального страхування) діє відповідно до частини 3  статті 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” і в своїй діяльності керується вказаним Законом, Статутом Фонду соціального страхування України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

1.2. Організація роботи комісії із соціального страхування здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем – Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області (далі – міська рада) та представником застрахованих осіб. Представником застрахованих осіб є збори трудового колективу.

Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості від чисельності застрахованих осіб міської ради.

Члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюються спільним рішенням представницьких сторін.

Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування оформлюються: роботодавцем – його розпорядженням, представником застрахованих осіб – протоколом зборів трудового колективу.

1.3. За рішенням комісії із соціального страхування з числа її членів можуть створюватися робочі  групи (призначатися представник,  представники) для виконання практичної роботи по призначенню матеріального  забезпечення, здійсненню заходів   щодо  зниження  рівня  захворюваності  на  підприємстві, проведенню  оздоровчих заходів та інших напрямах страхової діяльності.

1.4. Комісія із соціального страхування підзвітна роботодавцю та  представнику  застрахованих осіб, а її робота в установленому порядку підлягає перевірці органами  Фонду  соціального страхування України (далі – Фонд).

1.5. Роботодавець та представник застрахованих осіб сприяють роботі комісії із соціального страхування, створюючи для цього необхідні умови шляхом надання приміщення з відповідним обладнанням для проведення її засідань та узгодження  питань  про їх проведення у зручний для членів комісії час з додержанням умов оплати праці за їх місцем роботи.

1.6. На роботодавця та представника застрахованих осіб покладається забезпечення комісії із соціального страхування інформаційними та довідковими матеріалами, організація та проведення спільно з робочими органами відділень Фонду навчання їх членів з питань  загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 

  1. Права і обов’язки комісії із соціального страхування

     

2.1. Комісія із соціального страхування має право:

– отримувати від роботодавця відомості щодо суми фінансування Фондом для надання матеріального забезпечення найманим працівникам;

– отримувати від робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

– звертатися за необхідності до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам міської ради;

– перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;

– звертатися до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень у разі спору між комісією  із соціального страхування та роботодавцем з питань надання матеріального забезпечення застрахованим особам міської ради, а також у випадку невиконання роботодавцем рішень комісії;

– вносити до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або його відділень пропозиції по організації та удосконаленню роботи по соціальному страхуванню в міській раді.

2.2. Комісія із соціального страхування підприємства зобов’язана:

– приймати рішення про призначення матеріального забезпечення;

– приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення його виплати (повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення;

– здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам міської ради за рахунок коштів Фонду як за власною ініціативою, так і у зв’язку із зверненням застрахованих осіб;

– вживати заходів по своєчасному наданню в міській раді застрахованим особам матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

– брати участь у перевірках, що здійснюються і міській раді робочими органами виконавчої дирекції Фонду з питань правильності використання страхових коштів, надавати контролюючим органам необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;

– здійснювати заходи по усуненню виявлених комісією із соціального страхування та контролюючими органами порушень з питань надання матеріального забезпечення, використання страхових коштів.

 

III. Повноваження комісії із соціального страхування

 

3.1. Комісія із соціального страхування:

3.1.1. Приймає рішення про  призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах, на поховання)  і передає  його  роботодавцю для проведення виплат,  здійснення розрахунків тощо. Приймає  рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково). Перевіряє правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

3.1.2. Здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою  матеріального забезпечення застрахованим особам.

3.1.3. Бере участь у перевірках дотримання хворими призначеного режиму лікування.

Веде облік осіб, які часто та довго хворіють (особи, які за останні 12 місяців були  непрацездатними з  приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною  кількістю днів непрацездатності  30-40  днів  або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців  із  загальною кількістю днів непрацездатності 40-50 днів), а також осіб, які отримали листки непрацездатності у зв’язку із невиробничими травмами, інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавця та  представнику застрахованих осіб.

3.1.4. Здійснює контроль за своєчасним  направленням  до робочих органів відділень  Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального  забезпечення.  Проводить щоквартально  аналіз  використання коштів  Фонду в міській раді.

3.1.5.  Вносить пропозиції роботодавцю щодо відшкодування Фонду витрат по коштах Фонду, проведених з порушенням чинного законодавства або використаних не за призначенням, ініціює перед робочим  органом  відділення Фонду питання про відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій  непрацездатності у зв’язку із травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб.

3.1.6. Розглядає скарги працівників міської ради на рішення комісії із соціального страхування по наданню матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, здійснює заходи по розв’язанню викладених у них питань.

3.1.7. Проводить у міській раді роз’яснювальну роботу та надає консультації з питань надання матеріального забезпечення  та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

3.1.8. Забезпечує гласність роботи комісії із соціального страхування з питань   надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

3.2. Робочі групи (представники) комісії із соціального страхування підприємства, створені (призначені) відповідно до пункту 1.3 цього Положення, за  функціональним розподілом обов’язків:

3.3.1. Виконують практичну роботу з окремих повноважень комісії, визначених у розділі III Положення. Зокрема: призначають встановлені законодавством види матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням; за необхідності звертаються  до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки правильності видачі документів, які є підставою для надання допомоги; ведуть облік застрахованих осіб, їх дітей; розробляють пропозиції  щодо  заходів по зменшенню витрат по тимчасовій непрацездатності, зниженню рівня захворюваності на підприємстві; ведуть діловодство комісії тощо.

 

  1. Організація роботи комісії із соціального страхування

 

4.1. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць (за потребою). Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам.

Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини ї членів за наявності  представника кожної сторони. Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирається її голова та заступник голови комісії, які мають представляти різні представницькі сторони. Голова комісії та його заступник є відповідальними за невиконання своїх повноважень перед комісією. Вони можуть бути позбавлені своїх повноважень за особистим проханням, за ініціативою членів комісії (більшості від загальної їх кількості), за поданням робочого органу відділення Фонду.

Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк повноважень комісії.

4.2. Рішення комісії із соціального страхування оформлюються протоколом в день їх прийняття.

 

  1. Вирішення спорів

Рішення комісії із соціального страхування про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення та надання соціальних послуг може  бути оскарженим застрахованою особою до робочого органу відділення Фонду, де перебуває на обліку підприємство, протягом 5 днів з моменту отримання повідомлення про таке призначення або відмову, що не позбавляє права застрахованої особи звернутися з цих  питань до суд.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету міської ради                                   Володимир КАРПЕНКО