» » ПОЛОЖЕННЯ про сектор соціальної політики відділу  «Центр надання адміністративних послуг»

ПОЛОЖЕННЯ про сектор соціальної політики відділу  «Центр надання адміністративних послуг»

-> сесія | 0

Додаток 8

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

___________   Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор соціальної політики відділу  «Центр надання адміністративних послуг»

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Сектор соціальної політики відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради (далі – сектор) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг соціального характеру.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації сектору приймається Сновською міською радою.

1.3 Перелік адміністративних послуг соціального характеру, які надаються через сектор затверджується Сновською міською радою.

1.4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про відділ «ЦНАП» та сектор.

1.5. Завідувач сектору та працівники Сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку визначеному чинним законодавством України.

1.6. Посадові обов’язки працівників сектору регулюються їх посадовими інструкціями.

 

  1. Завдання та повноваження сектора

 

2.1. Основними завданнями сектора соціальної політики є:

2.1.1. Організація надання адміністративних послуг соціального характеру у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.1.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг соціального характеру та поліпшення якості їх надання.

2.1.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг соціального характеру, що надаються через головного спеціаліста – адміністратора.

2.1.4. Надання консультацій та роз’яснень громадянам з питань застосування законодавства, пов’язаних із соціальною підтримкою населення.

2.1.5. Забезпечення прав та соціальних гарантій мешканцям громади з питань надання адміністративних послуг соціального характеру.

2.1.6. Визначення потреб громади в адміністративних послугах соціального характеру та організація їх надання.

2.2. Сектор забезпечує надання адміністративних послуг соціального характеру  через головного спеціаліста – адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.3. Перелік адміністративних послуг соціального характеру, які надаються через сектор, визначається рішенням Сновської міської ради.

2.4. Сектор, також може здійснювати прийняття заяв, скарг та надання консультацій  в межах своїх повноважень.

2.5. Сектор облаштовується у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

2.6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в секторі звертається до головних спеціалістів – адміністраторів, які організовують надання адміністративних послуг соціального характеру (далі посадові особи сектору) та/або діловодів сектору надання адміністративних послуг.

2.7. Посадові особи сектору призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника ЦНАПу. Структура та штатна чисельність працівників та посадових осіб, які працюють в секторі, затверджується міською радою.

2.8. Внесення заяв для призначення соціальних допомог до ПК «ІІС «Соціальна громада».

2.9. Сектор має право:

2.9.1. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів Сновської міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) інформацію, документи та інші дані, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

2.9.2. Вносити до міської ради пропозиції з питань поліпшення соціального забезпечення та соціального захисту вразливих категорій населення громади.

2.9.3. Розробляти та готувати проекти рішень сесії міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інші документи з питань соціального захисту населення.

 

  1. Організація роботи сектору

 

3.1. Основними завданнями посадових осіб сектору є:

3.1.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг соціального характеру;

3.1.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг соціального характеру, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг соціального характеру не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3.1.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг соціального характеру (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг соціального характеру, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг соціального характеру;

3.1.4. Організація забезпечення надання адміністративних послуг соціального характеру суб’єктами їх надання;

3.1.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг соціального характеру строку розгляду справ та прийняття рішень;

3.1.6. Надання адміністративних послуг соціального характеру у випадках, передбачених законом;

3.1.7 Розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.2. Посадова особа сектору має право:

3.2.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг соціального характеру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

3.2.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги соціального характеру без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних і під нормативних актів;

3.2.3. Інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг соціального характеру про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги соціального характеру, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

3.2.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги соціального характеру відповідно до положень та вимог чинного законодавства;

3.2.5. Порушувати клопотання перед керівником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи сектору.

3.3. Завідувач сектору

3.3.1. Сектор очолює завідувач сектору – адміністратор надання адміністративних послуг Відділу «Центр надання адміністративних послуг Сновської міської ради», на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності сектору. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта, стаж роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування не менше 3-х років, вільне володіння державною мовою.

3.3.2 Завідувач сектору відповідно до завдань, покладених на сектор:

– Здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність за організацію діяльності сектору;

– Організовує діяльність сектору, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи сектору;

– Координує діяльність працівників сектору (адміністраторів, діловодів ТГ), контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

– Організовує інформаційне забезпечення роботи сектору, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

– Сприяє створенню належних умов праці у секторі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо матеріально-технічного забезпечення сектору;

–  Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність посадових осіб та працівників сектору;

–  Виконує інші повноваження передбачені законом.

3.4. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

  1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності сектора

 

4.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору здійснюється за рахунок державного бюджету та бюджету Сновської міської територіальної громади.

4.2. Сектор звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг соціального характеру, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

4.3. Сектор володіє і користується майном Сновської  міської ради. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

 

  1. Заключні положення

 

5.1. Покладання на Сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Сектора, не допускається.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи Сновської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач сектору – адміністратор                                                       Наталія ЛАХАДИНОВА