» » ПОЛОЖЕННЯ про сектор ведення реєстру територіальної громади  та видачі довідок відділу  «Центр надання адміністративних послуг»  

ПОЛОЖЕННЯ про сектор ведення реєстру територіальної громади  та видачі довідок відділу  «Центр надання адміністративних послуг»  

-> сесія | 0

Додаток 9

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

___________   Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор ведення реєстру територіальної громади  та видачі довідок відділу  «Центр надання адміністративних послуг»

 

  1. Загальні положення

1.1. Сектор ведення реєстру територіальної громади та видачі довідок  відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради  (далі – сектор) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації сектору приймається Сновською міською радою.

1.3 Перелік адміністративних послуг, які надаються через сектор затверджується Сновською міською радою.

1.4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про ЦНАП та сектор.

1.5. Завідувач сектору та працівники Сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника ЦНАПу та в порядку визначеному чинним законодавством України.

1.6. Посадові обов’язки працівників сектору регулюються їх посадовими інструкціями.

 

  1. Завдання, обов’язки та права сектору

2.1. Основними завданнями сектору є:

2.1.1. Формування та ведення Реєстру територіальної громади.

2.1.2. Реєстрація місця проживання/перебування осіб на території, на яку поширюються повноваження Сновської міської ради.

2.1.3. Зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб на території, на яку поширюються повноваження Сновської міської ради.

2.1.4. Оформлення і видачу довідок про реєстрацію місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання, дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за встановленими формами.

2.1.5. Подання в паперовому та електронному вигляді відомостей до відділу ведення Державного реєстру виборців.

2.1.6. Подання в електронному вигляді відомостей про реєстрацію/зняття осіб територіальної громади до Головного управління статистики в Чернігівській області.

2.1.7. Подання відомостей в паперовому вигляді до Сновського РТЦК СП про взятих на  військовий облік.

2.1.8. Оформлення і видача довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб.

2.1.9. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.1.10. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.1.11. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

2.2. Сектор забезпечує надання адміністративних послуг як безпосередньо, так і через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через сектор, визначається рішенням Сновської міської ради.

2.4. Сектор, також може здійснювати прийняття заяв, скарг та надання консультацій  в межах своїх повноважень.

2.5. Сектор облаштовується у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

2.6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в секторі звертається до адміністраторів, які організовують надання адміністративних послуг (далі посадові особи сектору) та діловодів на віддалених робочих місцях.

2.7. Посадові особи сектору та діловоди ТГ призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника ЦНАПу. Структура та штатна чисельність працівників та посадових осіб, які працюють в секторі, затверджується міською радою.

 

2.8.Сектор має право:

2.8.1. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів Сновської міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) інформацію, документи та інші дані, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

2.8.2. Вносити до міської ради пропозиції з питань поліпшення роботи Сектору.

2.8.3. Розробляти та готувати проекти рішень сесії міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інші документи.

 

  1. Організація роботи сектору

3.1. Основними завданнями посадових осіб сектору є:

3.1.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

3.1.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.1.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.1.4. Організація забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

3.1.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

3.1.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.1.7 Розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.2. Посадова особа сектору має право:

3.2.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.2.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних і під нормативних актів.

3.2.3. Інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

3.2.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги відповідно до положень та вимог чинного законодавства.

3.2.5. Порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи сектору.

3.3. Завідувач сектору

3.3.1. Сектор очолює завідувач сектору надання адміністративних послуг Відділу «Центр надання адміністративних послуг Сновської міської ради», на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності сектору. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку передбаченому законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування та КЗпП України.

Кваліфікаційні вимоги: Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організаційне залежно від форми власності не менше 2 років.

3.3.2 Завідувач сектору відповідно до завдань, покладених на сектор:

– здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність за організацію діяльності сектору;

– організовує діяльність сектору, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи сектору;

– координує діяльність працівників сектору (адміністраторів, діловодів ТГ), контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

– організовує інформаційне забезпечення роботи сектору, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

– сприяє створенню належних умов праці у секторі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо матеріально-технічного забезпечення сектору;

– розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність посадових осіб та працівників сектору;

– виконує інші повноваження передбачені законом.

3.4.  Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

  1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору

4.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору здійснюється за рахунок державного бюджету та бюджету Сновської міської територіальної громади.

4.2. Сектор звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

4.3. Сектор володіє і користується майном Сновської міської ради. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

 

  1. Заключні положення

5.1. Покладання на сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності сектора, не допускається.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника відділу «ЦНАП»,

завідувач сектору – адміністратор                                                        Валентина ЦАРУК