» » » Про створення експертної комісії Сновської міської ради 

Про створення експертної комісії Сновської міської ради 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

    05 травня 2021року                             м. Сновськ                                             № 88

Про створення експертної комісії Сновської міської ради 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 року №3814-XII (із змінами), «Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1004 (із змінами), наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, у м. Києві  державної адміністрації, міської ради» від 19.06.2013 року №1226/5 (із змінами), у зв’язку з кардовими змінами, що відбулися в структурі Сновської міської ради (рішення четвертої сесії восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 13-4/VIII «Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради»):

  1. Затвердити склад експертної комісії Сновської міської ради згідно з додатком 1.
  2. Затвердити Положення про експертну комісію Сновської міської ради згідно з додатком 2.
  3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 21 грудня 2018 року № 11 «Про експертну комісію Сновської міської ради».

Секретар міської ради                                                    Наталія САМОЙЛОВА

 

 

Додаток 1

до розпорядження секретаря міської ради

05.05. 2021 року № 89

СКЛАД

експертної комісії  Сновської міської ради

Голова комісії:

КРАВЕЦЬ                                            керуючий справами (секретар)

Руслан Вікторович                              комітету міської ради

Секретар міської ради:                  

ОГІЄНКО                                          головний спеціаліст з архівних питань

Олеся Геннадіївна                               відділу кадрової та архівної роботи

Члени комісії:

 

САМОЙЛОВА                                 секретар міської ради

Наталія Володимирівна

 

СУХОБОК                                           начальник відділу кадрової

Тетяна Сергіївна                                  та архівної роботи

ВИБЛОВА                                           начальник відділу бухгалтерського

Світлана Анатоліївна                          обліку та звітності-головний бухгалтер

УМАНСЬКИЙ                                    начальник відділу юридичної роботи та

Владислав Володимирович               взаємодії з правоохоронними органами

КУЛІШ                                             начальник загального відділу

Наталія Олександрівна

КОЛОДЮК                                         головний спеціаліст архівного відділу

Ірина Миколаївна                               райдержадміністрації (за згодою)

Головний спеціаліст з архівних

питань відділу кадрової та архівної роботи                            Олеся ОГІЄНКО

Додаток 2

до розпорядження

секретаря міської ради

05.05. 2021 року № 89

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію  Сновської міської ради

  1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 року №3814-XII (із змінами) та «Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1004 (із змінами), Сновська міська рада з метою виконання функцій архіву, утворює експертну комісію (далі – ЕК) для організації і проведення експертизи цінності документів, що утворилися в процесі її діяльності та подання результатів експертизи цінності на розгляд експертної комісії архівного відділу райдержадміністрації та відповідного державного архіву.
  2. ЕК є постійно діючим органом Сновської міської ради.
  3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцієюі законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами та положенням про ЕК.
  4. До складу ЕК, який затверджується головою міської ради або особою, що виконує його обов’язки, входять працівники органів місцевого самоврядування, а також представник архівного відділу райдержадміністрації, у зоні комплектування якої вона перебуває.

Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома відділів міської ради про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання.

ЕК працює згідно з річним планом, затвердженим головою комісії.

  1. Завданнями ЕК є проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії міської ради описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилущення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, а також актів про невиправлені пошкодження документів.
  2. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

– контролювати дотримання відділами міської ради, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, упорядкування та оформлення документів;

– вимагати від відділів розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого строку зберігання, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), фінансово-господарської діяльності та письмових пояснень у випадках втрати цих документів; описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ та описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатур; актів про невиправні пошкодження документів фонду, які зберігаються в архіві;

Схвалювати:

– описи справ з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву та у діяльності яких не утворюються документи НАФ;

– інструкцій з діловодства;

– заслуховувати на своїх засіданнях начальників відділів про хід підготовки документів до архівного зберігання, про причини втрати документів.

Засідання ЕК проводиться не рідше ніж один рази на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

Рішення ЕК приймається більшістю голосів, оформляється протоколом, який підписують голова і секретар ЕК та набирає чинності з моменту затвердження. Рішення ЕК є обов’язковим для виконання.

Головний спеціаліст з архівних

питань відділу кадрової та архівної роботи                           Олеся ОГІЄНКО