» » Про затвердження Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного  підприємства «Сновський центр первинної  медичної допомоги» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

Про затвердження Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного  підприємства «Сновський центр первинної  медичної допомоги» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ

17 грудня  2019 року                      м.Сновськ                                      № 131

 

Про затвердження Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного  підприємства «Сновський центр первинної  медичної допомоги» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

 

З метою підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр ПМД», відповідно до статей 75,78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет  міської ради   вирішив:

 1. Затвердити Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, що належить до спільної власності територіальної громади Сновської міської ради та контролю виконання фінансового плану (додається).
 2. Головному лікарю КНП «Сновський центр ПМД» Шарпан О.І.:

2.1. Забезпечити контроль, звітування та подання фінансової звітності в установлені Положенням строки;

2.2. Забезпечити опублікування на офіційному сайті КНП «Сновський центр ПМД».

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Орду І.Г.

 

Міський   голова                                                                              О.МЕДВЕДЬОВ

 

Додаток

 до рішення виконкому

 Сновської міської ради

                                                                 від 17грудня 2019 р. №131

 

 

Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області , що належить до спільної власності територіальної громади Сновської міської ради.

І. Загальні положення

Це Положення встановлює порядок складання, затвердження фінансового плану КНП «Сновський ЦПМД» що належать до спільної власності територіальної громади Сновського району Чернігівської області  та діє в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства , звітування та контролю за його виконанням.

І. Складання та затвердження фінансового плану

 1. Фінансовий план підприємства складається за формою на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в плановому році.
 2. Фінансовий план підприємства містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планові показники поточного року.
 3. Річний фінансовий план підприємства відображає обсяги надходжень і спрямування коштів у планованому році з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов’язань, включаючи зобов’язання щодо сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів.
 4. Керівник підприємства подає на затвердження до Сновської міської ради/засновнику/ або уповноваженому виконавчому органу до 1 грудня року, що передує планованому, проект річного фінансового плану (в паперовому та електронному вигляді) разом із пояснювальною запискою.
 5. Керівник підприємства, що утворено в поточному році, подає проект фінансового плану на затвердження до Сновської міської ради /засновник/  протягом 10 робочих днів з дня реєстрації такого підприємства.
 6. На фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Проект».
 7. Засновник або уповноважений виконавчий орган Сновської міської ради має право встановлювати диференційовані строки подачі проекту фінансового плану, але в будь-якому разі не пізніше 15 грудня року що передує плановому.
 8. Пояснювальна записка щодо обґрунтування фінансового плану,про  показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік складається в довільній формі.
 9. Сновська міська ради /засновник/ або уповноважений виконавчий комітет протягом 10 робочих днів розглядає проект річного фінансового плану підприємства та приймає рішення про подання на затвердження або відхилення проекту фінансового плану.
 10. У разі відхилення проекту річного фінансового плану Сновська міська рада /засновник/ або виконавчий комітет зобов’язаний у письмовій формі повідомити підприємству про підстави відхилення.
 11. У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацюванняпідприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень таподає на повторне погодження протягом 5 робочих днів з дня надходження зауважень до проекту. 
 12. На фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Уточнений».
 13. Після розгляду і можливо доопрацювання фінансовий план подається на затвердження власнику або уповноваженому виконавчому органувідповідно до розподілу функціональних повноважень до 20 грудня ,що передує плановому.
 14. Контроль за виконанням річних фінансових планів підприємств та надання роз’яснень щодо порядку застосування цього Положення здійснюєвласник або уповноважений виконавчий органу Сновської міської ради.
 15. Згідно зі Статутом відповідальність за належну та своєчасну підготовку фінансового плану, достовірність звітних показників та обґрунтованість планових показників несе керівник підприємства.

ІІІ. Складання звіту про виконання фінансового плану

 1. Звіт про виконання фінансового плану підприємство надає власнику або уповноваженому виконавчому комітету Сновської міської ради щоквартально в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал.
 2. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік.
 3. До звіту про виконання фінансового плану підприємства в паперовому та електронному вигляді додаються: фінансова звітність на останню звітну дату за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, зокрема передбачені інші форми фінансової звітності, визначені П/С/БО 25 «Фінансовий звіт малого підприємництва» а саме баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1м ), звіт про фінансові результати  (форма № 2м).

IV. Внесення змін до фінансового плану

 1. Підприємство має право звернутися до власника або уповноваженого виконавчого комітету Сновської міської ради для ініціювання внесення змін до фінансового плану.
 2. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситись два рази на рік, у якому затверджувався такий фінансовий план, та не частіше одного разу на квартал у плановому році.
 3. Уразі отримання додаткових надходжень (у грошовій чи натуральній формі) зміни до затвердженого фінансового плану підприємства вносяться  по мірі необхідності, але не частіше 11 разів на рік.
 4. Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситися у періоди за якими минув строк звітування.
 5. У разі затвердження фінансового плану вперше для новоствореного підприємства у поточному році зміни до такого фінансового плану можуть вноситись один раз на місяць впродовж поточного року.
 6. Засновник або уповноважений виконавчий комітет розглядає запропоновані зміни та приймає рішення про їх затвердження або відхилення.
 7. У разі відхилення проекту змін до річного фінансового плану Уповноважений виконавчий комітет або засновник зобов’язаний у письмовій формі повідомити підприємству про підстави відхилення проекту змін.
 8. У разі повернення проекту змін до фінансового плану на доопрацювання підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає на повторне погодження протягом 5 робочих днів з дня надходження зауважень до проекту змін.
 9. Після погодження змін до фінансового плану Сновська міська рада або уповноважений виконавчий комітет подає його на затвердження до голови Сновської міської ради, відповідно до розподілу функціональних повноважень. На фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Змінений».
 1. Фінансовий план, зміни до фінансового плану, звіт про виконання фінансового плану опубліковувати на офіційному сайті КНП «Сновський центр ПМД»

Головний лікар КНП «Сновський ЦПМД»                   О. ШАРПАН