» » » Про затвердження Положення про Робочу групу з місцевого економічного розвитку Сновської міської територіальної громади

Про затвердження Положення про Робочу групу з місцевого економічного розвитку Сновської міської територіальної громади

 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

26 березня 2021 року                             м. Сновськ                                             № 1­­­-5/VIII

 

Про затвердження Положення про Робочу групу з місцевого економічного розвитку

Сновської міської територіальної громади

 

З метою забезпечення місцевого економічного розвитку громади та реалізації відповідного компоненту Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE); керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

міська  рада вирішила:

 

 1. Затвердити Положення про Робочу групу з місцевого економічного розвитку у Сновській міській територіальній громаді згідно додатку 1.
 1. Затвердити склад Робочої групи з місцевого економічного розвитку Сновської міської територіальної громади згідно додатку 2.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови П.Мірошниченка та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г. Гукун).

Секретар міської ради                                                                    Наталія САМОЙЛОВА

 

Додаток 1

 Затверджено

Рішення Сновської міської ради

(5 сесія 8 скликання)

26 березня 2021 року № 1-5/VІІІ

   

ПОЛОЖЕННЯ

про Робочу групу з місцевого економічного розвитку

Сновської міської територіальної громади

 1. Загальні положення

 

1.1. Робоча група з місцевого економічного розвитку Сновської міської ради (далі Робоча група) є постійним робочим та консультативно-дорадчим органом Сновської міської ради, що створюється та діє при виконавчому комітеті міської ради. Робоча група створена для планування, виконання та регулярного перегляду заходів місцевого економічного розвитку у громаді.

1.2. У своїй діяльності Робоча група керується чинним законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3. Місцевий економічний розвиток (далі – МЕР) – партисипативний процес, до якого залучені зацікавлені сторони громади та метою якого є стале економічне зростання на місцевому рівні та підвищення якості життя мешканців. Економічне зростання відбувається через регулярний діалог з місцевим бізнесом, підтримку наявного бізнесу, сприяння підприємництву, розвиток людського капіталу та трудових ресурсів, залучення нового бізнесу й інвестицій у громаду.

1.4. Програма місцевого економічного розвитку – це документ, розроблений робочою групою, що містить набір конкретних проєктів, реалізація яких дозволить досягти цілей економічного розвитку громади, визначених у Стратегії розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2024 рр. Програма МЕР є багаторічною на термін від 3 років. Програма МЕР містить не менше трьох проєктів з детально описаними заходами, що необхідно виконати, переліком та вартістю необхідних матеріалів/обладнання/послуг, які необхідно придбати, та визначеними відповідальними координаторами кожного з проєктів.

1.5 Проєкт – логічно та хронологічно узгоджений комплекс заходів, виконання яких призводить до досягнення поставленої мети у встановлений термін, із залученням визначених людських, матеріальних і фінансових ресурсів.

 1. Мета, завдання та повноваження Робочої групи

 

2.1. Метою Робочої групи є координація діяльності виконавчих органів, комунальних установ, закладів і підприємств, представників бізнесу та громадянського суспільства задля досягнення сталого економічного зростання у громаді.

2.2. Діяльність Робочої групи спрямована на створення сприятливого середовища у громаді через підтримку наявного бізнесу, сприяння розвитку підприємництва; розвиток трудових ресурсів; залучення нового бізнесу та інвестицій.

2.3. До повноважень Робочої групи належить:

– моніторинг стану місцевого економічного розвитку в громаді та систематичне оприлюднення результатів моніторингу;

– ініціювання, розроблення й аналіз проектів місцевого економічного розвитку Сновської міської територіальної громади;

– розроблення та вдосконалення Програми місцевого економічного розвитку Сновської міської територіальної громади, внесення Програми МЕР або змін до неї на розгляд депутатів Сновської міської ради, коригування за наслідками розгляду;

– ініціювання, проведення та участь у громадських обговореннях, присвячених питанням місцевого економічного розвитку;

– залучення зацікавлених осіб та експертів до діяльності Робочої групи, а також до розроблення окремих проектів МЕР;

– отримання в установленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на неї завдань;

– консультативний супровід діяльності міської ради територіальної громади щодо покращення місцевого економічного розвитку, зокрема в рамках підготовки та реалізації проектів МЕР.

 1. 3. Формування складу Робочої Групи

3.1. Робоча група складається з голови, заступника, секретаря та інших членів. Голова, заступник та секретар обираються членами Робочої групи. Склад Робочої групи затверджується рішенням сесії міської ради.

3.2. До складу Робочої групи входять посадові особи місцевого самоврядування, представники місцевого бізнесу, інститутів громадянського суспільства, молодіжних організацій, депутати міської ради, представники освіти. Не менше половини складу Робочої групи складають жінки. Як мінімум один учасник Робочої групи має бути віком до 35 років.

Персональний склад Робочої групи місцева рада оприлюднює на своєму  офіційному веб-сайті упродовж п’яти робочих днів з дня її утворення.

3.3. Члени Робочої групи мають право вносити на розгляд Робочої групи будь-які питання, що стосуються її діяльності.

3.4. Члени Робочої групи виконують свої обов’язки на громадських засадах.

3.5. Рішення про оновлення складу Робочої групи приймається на засіданні Робочої групи. Зміни у складі Робочої групи затверджуються рішенням сесії міської ради, зокрема на підставі протоколу засідання Робочої групи з МЕР. Відомості про такі зміни оприлюднюються на офіційному веб-сайті Сновської міської територіальної громади упродовж трьох робочих днів з моменту затвердження.

 1. Організація та процедури роботи

 

4.1. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

4.2. Голова Робочої групи формує порядок денний засідання, скликає та веде засідання, за його результатами надає доручення, підписує протокол засідання. Заступник голови Робочої групи скликає та веде засідання за відсутності голови робочої групи.

4.3. Підготовку матеріалів до розгляду Робочою групою, розсилання повідомлень всім членам Робочої групи про час і дату чергового засідання, ведення протоколу засідання Ради та його надсилання членам Робочої Групи забезпечує секретар. Про дату проведення засідання та порядок денний члени Робочої Групи інформуються не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання.

4.4. Засідання Робочої групи вважається чинним, якщо на ньому присутні понад половини членів Робочої групи. Проведене засідання оформлюється протоколом. За наслідками засідання приймаються рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від затвердженого складу членів Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. Рішення Робочої групи оформлюються у вигляді додатків до протоколу. Рішення Робочої групи у формі витягів з протоколу направляються виконавчим органам міської ради. Член Робочої Групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

4.5. На своїх засіданнях Робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції, і виконує наступні дії та заходи:

 • розробляє, публікує на офіційному сайті громади, регулярно оновлює (не рідше одного разу на рік, не пізніше 31 травня) Економічний профіль громади;
 • розглядає пропозиції проєктів МЕР Сновської міської територіальної громади;
 • розробляє проєкт Програми МЕР, проводить громадське обговорення та здійснює моніторинг впровадження (не рідше ніж двічі на рік);
 • публікує звіти про виконання Програми МЕР на сайті громади;
 • розробляє заходи щодо залучення інвесторів і роботи з ними;
 • бере участь у засіданнях сесії місцевої ради (щонайменше двічі на рік).

4.6. До порядку денного кожного засідання Робочої групи з МЕР включаються питання, пов’язані із виконанням Програми МЕР.

4.7. Робоча група щорічно звітує перед місцевою радою щодо своєї діяльності. Звіт містить аналіз виконання Програми МЕР, пропозиції до її оновлення, а також аналіз перспектив для МЕР на наступний рік. У звіті окремо висвітлюється діяльність Робочої групи з МЕР стосовно стимулювання підприємницької діяльності серед молоді, жінок, ветеранів, та/або інших вразливих груп населення громади.

4.8. Робоча група готує інформацію щодо питань місцевого економічного розвитку, у тому числі – виконання Програми МЕР, стану впровадження поточних проєктів МЕР, розроблення нових проєктів МЕР, для щорічного публічного звіту міського голови.

4.9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Робочої групи забезпечує відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради, який створює належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує Робочу групу простором для робочих зустрічей та засобами зв’язку.

 1. Моніторинг

5.1. Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності стану Програми МЕР та проєктів МЕР, які описані в Програмі.

5.2. Моніторинг процесу реалізації Програми МЕР проводиться координаторами проєктів, інформація зводиться відділом економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради і заслуховується на засіданні Робочої групи не рідше ніж двічі на рік.

5.3. Координатори проєктів подають відділу економічного розвитку та інвестицій інформацію щодо стану реалізації проєктів та необхідних подальших дій з провадження проєктів.

5.3. За результатами моніторингу робоча група готує звіт, який підписує Голова Робочої групи  та публікує звіт на офіційному сайті громади.

5.4. Робоча група може вносити пропозиції з коригування та оновлення Програми МЕР.

Перший заступник міського голови                                       П.МІРОШНИЧЕНКО

Додаток 2

 Затверджено

Рішення Сновської міської ради

(5 сесія 8 скликання)

26 березня 2021 року № 1-5/VІІІ

Робоча група з місцевого економічного розвитку

Сновської міської територіальної громади

Чернігівської області

з/п

Прізвище, ім’я Посада, організація / рід занять
1. Артюшенко

Олександр

Староста Тур’янського старостинського округу
2. Білоусов

Дмитро

Фізична особа – підприємець
3. Владимирова

Тетяна

Фізична особа – підприємець
4. Гаврилець

Ольга

Голова молодіжної ради при міському голові
5. Гончаренко

Олександр

Громадський активіст, фізична особа – підприємець
6. Григорова

Наталія

Активний громадський діяч
7. Гукун

Ганна

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, депутат міської ради
8. Добненко

Наталія

Начальник відділу культури та туризму Сновської міської ради, депутат міської ради
9. Дубина

Лариса

Директор Сновського вищого професійного училища лісового господарства
10. Іванов

Леонід

Фізична особа – підприємець
11. Мірошниченко

Павло

Перший заступник Сновського міського голови, депутат районної ради
12. Мундурс

Ірина

Заступник начальника відділу економічного розвитку та інвестицій
13. Недвіга

Валентина

Начальник відділу земельних відносин та агропромислового розвитку Сновської міської ради
14. Сергійко

Вадим

Депутат Сновської міської ради
15. Солодовник

Павло

Депутат Сновської міської ради
16. Шевардіна

Алла

Староста Староборовицького старостинського округу

Перший заступник міського голови                                       П.МІРОШНИЧЕНКО