» » Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на території Сновської міської ради на 2021-2022 роки

Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на території Сновської міської ради на 2021-2022 роки

-> сесія | 0

 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2020 року                      м. Сновськ                                      № ­­­11-2/VIIІ

 

Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на території Сновської міської ради на 2021-2022 роки

З метою охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної  безпеки життєдіяльності людини; керуючись Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з  питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища на території Сновської міської ради на 2021 – 2022 роки (додається).

 

 1. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2022 роки передбачити фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.

 

 1. Головним розпорядником коштів визначити Сновську міську раду Корюківського району Чернігівської області.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови С.Силенка та на постійну  комісію міської ради з  питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова В.Невмовенко).

 

 

 

Міський голова                                                                          О.МЕДВЕДЬОВ

               

 

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (2 сесія 8скликання)

     від 24  грудня 2020 р. № 11-2/VІІІ

 

 

ПРОГРАМА

охорони навколишнього природного середовища на території Сновської міської радина 2021 – 2022 роки

 

 

м. Сновськ

 

-2020-

 

 1. Паспорт Програми

охорони навколишнього природного середовища на території Сновської міської ради на 2021-2022 роки

(далі – Програма)

  1 Ініціатор розроблення Програми Відділ благоустрою та господарського забезпечення Сновської міської ради
  2 Розпорядчі документи про розроблення Програми Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»
  3 Розробник Програми Відділ благоустрою та господарського забезпечення Сновської міської ради
  4 Співрозробник Програми ______________
  5 Відповідальні виконавці Програми Виконавчий комітет Сновської міської ради
  6 Учасники Програми Виконавчий комітет Сновської міської ради
  7 Термін реалізації Програми 2021-2022 роки
  8 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Сновської міської територіальної громади (далі – ТГ); кошти підприємств, установ та організацій; кошти з інших джерел, не заборонені чинним законодавством.
9 Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів за рахунок бюджету міської ТГ, всього 570,0 тис. грн., в т. ч.:

2021 р. –  270,0. тис. грн.,

2022 р. – 300,0 тис. грн.

 

 

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть коригуватися.

 

 1. Загальна частина

 

Відповідно до чинного законодавства – охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної  безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

З цією метою в нашій державі здійснюється екологічна політика, спрямована на збереження безпечного для існування  живої і  неживої  природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Аналіз наслідків ігнорування екологічних проблем свідчить, що природні екологічні ресурси не безмежні та не спроможні самостійно компенсувати наслідки безвідповідальної виробничої та побутової діяльності людини. Найбільш яскравий приклад – це засмічення берегів малих річок, озер, водойм та лісопосадок.

Вищевказане дає змогу зробити висновок, що проведення на території Сновської територіальної громади (далі ТГ) природоохоронних заходів є життєво необхідним, оскільки забезпечує для всіх жителів безпечні умови проживання.

 

 1. Правова основа Програми охорони навколишнього

природного середовища

 

Правовою основою програми с чинне законодавство України, а саме: Конституція України, закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про охорону атмосферного повітря”, “Про відходи”; „Основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”, затверджених Постановою Верховної Ради України від 05.03.1998року № 188, Постанови КМ України від 17.09.1996р № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” із змінами та доповненнями, «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» та інших законодавчих та нормативно-правових актів України.

 

 1. Мета та основні завдання програми

 

Мета програми – проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Програма покликана визначити стратегічні напрямки для покращення екологічної ситуації довкілля та розробити підходи і механізми розв’язання екологічних проблем на території Сновської ТГ.

Основними завданням є:

 • пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;
 • гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей;
 • запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об’єктів та комплексів;
 • обов’язковість екологічної експертизи;
 • гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;
 • науково-обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;
 • поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

Виділення коштів на виконання заходів з реалізації Програми передбачається під час розробки та затвердження проєктів бюджету міської ТГ та програм соціального-економічного та культурного розвитку  Сновської ТГ на чергові роки.

Для реалізації Програми залучаються кошти, отримані зі спеціального фонду бюджету міської ТГ, а саме:  екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

Заходами з реалізації Програми передбачається фінансування основної їх частини з бюджету міської ТГ. Можлива також фінансова підтримка реалізації Програми в рамках міжнародної технічної допомоги, позабюджетних фондів, підприємств, організацій, громадських організацій, рекламодавців, спонсорів, зацікавлених в соціально-економічному розвитку ТГ, кошти з інших джерел, не заборонені чинним законодавством.

 

 1. Основні напрямки реалізації Програми

 

Основними напрямками реалізації Програми є:

 • забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин;
 • заходи з озеленення міста і сіл;
 • проведення робіт з очищення водних ресурсів;

· ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків;· ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів;· ліквідація  негативних  наслідків  техногенного впливу на
лісові насадження;

 • відновлення степових, водно-болотних та інших антропогенно   змінених   природних   ландшафтів;
 • роботи, пов’язані  з  поліпшенням  технічного  стану   та
  благоустрою водойм.

· заходи   щодо   відновлення  і  підтримання  сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річок,озер, водойм, а також  заходи для  боротьби  з  шкідливою дією вод (біологічна меліорація водних об’єктів, упорядкування джерел,  очищення  водойм від дерев,  що потрапили до них внаслідок проходження   весняних   повеней тощо).

 1. Етапи виконання

 

Програму передбачається виконати у 2 етапи протягом 2021 – 2022 років  відповідно до заходів, наведених у п. 10. «Заходи щодо реалізації завдань Програми».

 

 1. Контроль за виконанням Програми

 

Відповідальність за організацію виконання заходів Програми покладається на  заступника міського голови відповідно до функціональних обов’язків та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

Контроль за використанням коштів спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюються у порядку встановленому законодавством

 

 1. Очікувані результати Програми

 

Виконання Програми дасть змогу вирішити частину актуальних проблем, які за багато років накопичились в цій галузі, та значно покращити екологічну ситуацію на території Сновської міської ради, вчасності, підвищення ефективності очищення міста та сіл, їх озеленення, сприятиме охороні зелених насаджень, охороні водних ресурсів.

 

 1. 10. Заходи щодо реалізації завдань Програми

 

№ з/п Найменування заходу Виконавці Термін виконання Джерело та орієнтовний обсяг фінансування Очікувані результати
  1                   2         3           4           5           6
1 Заходи з озеленення міста і сіл Виконавчий

комітет Сновської ТГ

2021-2022 Бюджет міської ТГ

30,0 тис. грн.

Відновлення, посадка та догляд за зеленими насадженнями
2 Роботи,  пов’язані  з  поліпшенням  технічного  стану   та
благоустрою водойм,

проведення робіт  з очищення водних ресурсів

Виконавчий

комітет Сновської ТГ

2021-2022 Бюджет міської ТГ 220,0 тис. грн. Покращення екологічного стану Сновської ТГ
3 Ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків Виконавчий

комітет Сновської ТГ

2021-2022 Бюджет міської ТГ 120,0 тис. грн. Покращення та збереження екологічного стану Сновської ТГ
4 Заходи   щодо   відновлення  і  підтримання  сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, озер, водойм, а також  заходи для  боротьби  з  шкідливою дією вод
Виконавчий

комітет Сновської ТГ

2021-2022 Бюджет міської ТГ

30,0 тис. грн.

Покращення та збереження екологічного стану Сновської ТГ
5 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів Виконавчий

комітет Сновської ТГ

2021-2022 Бюджет міської ТГ 170,0 тис. грн. Покращення та збереження екологічного стану Сновської ТГ

 

 

Заступник міського голови                                                                           С.СИЛЕНОК