» » СТАТУТ Сновського ліцею № 2 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

СТАТУТ Сновського ліцею № 2 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

-> сесія | 0
                        ПОГОДЖЕНО

 

Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Наказ від 17 червня 2022 р. № 81

 

Начальник Управління

 

                              Олена Коваленко

 

                         ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  17 сесії  Сновської

міської ради 8 скликання

від 28.06.2022р. № 7-17/VІІІ

 

 

Міський голова

 

_____________    Олександр Медведьов

 

 

  

 

СТАТУТ

Сновського ліцею № 2

Сновської міської ради

Корюківського району

Чернігівської області

 

 

місто Сновськ 

2022 рік

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сновський ліцей № 2  Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (далі іменується – Ліцей) знаходиться у власності Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області та є комунальним закладом Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

Тип закладу визначений Законом України «Про повну загальну середню освіту» відповідно до освітнього рівня, здобуття якого забезпечується закладом.

Відповідно до освітнього рівня, ліцей – заклад освіти, що забезпечує здобуття профільної освіти. З 1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становить три роки.  До 2027 року положення Закону України «Про освіту», що стосуються профільної середньої освіти, діють щодо закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти в межах дворічної старшої школи відповідно до законодавства.

У складі ліцею функціонує початкова школа та гімназія.

1.2. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших  центральних органів  виконавчої влади, рішеннями Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Сновського міського голови, наказами управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради  та цим Статутом.

1.3. Сновський лицей № 2 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області є правонаступником всіх майнових прав та обов’язків Сновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області без зміни організаційно-правової форми  відповідно до  рішення 17 сесії  Сновської міської ради  Корюківського району Чернігівської області від 28.06.2022 № 7-17/VІІІ «Про перейменування закладів освіти Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області».

1.4. Повне найменування: Сновський ліцей № 2  Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

1.5. Скорочена назва: Сновський ліцей № 2.

1.6. Юридична адреса закладу: 15200 Чернігівська область, Корюківський район, місто Сновськ, вулиця Незалежності, будинок № 21.

1.7. Сновський ліцей № 2 має статус юридичної особи, є неприбутковою організацією, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, має самостійний баланс, реєстраційний та спеціальний реєстраційний рахунки в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код.

1.8. Засновником Ліцею є Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області. Заклад освіти підпорядковується уповноваженому органу в особі управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

1.9. Ліцей утворений та зареєстрований у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.10. Головною метою Ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, що виражається через всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

1.11. Головними завданнями Ліцею є:

–  забезпечення формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності;

 • створення єдиного освітнього простору;
 • забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти, підвищення якості освітніх послуг;
 • застосування сучасних методик моделювання освітнього середовища, яке забезпечує широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного Ліцеїста, сприяє створенню атмосфери творчості та емоційного комфорту;
 • ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;
 • формування та розвиток соціально зрілої і творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • забезпечення реалізації прав здобувачів освіти на вільне формування світоглядних переконань;
 • забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;
 • реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття повної загальної середньої освіти;
 • створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;
 • створення умов для всебічної підготовки здобувачів освіти до самостійного життя, праці, соціального й професійного самовизначення на основі посилення взаємозв’язків Ліцею з виробничими, іншими структурами міста й області.
 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

1.12. Принципами освітньої діяльності є:

 • людиноцентризм та верховенство права;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками та розвиток інклюзивного освітнього середовища;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування; науковий характер та різноманітність освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність перед суспільством;
 • академічна доброчесність та академічна свобода;
 • фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія у межах, визначених законом;
 • невтручання політичних партій та релігійних організацій в освітній процес;
 • державно-громадське управління та державно-громадське партнерство; нетерпимість до проявів корупції та хабарництва тощо.

1.13. Ліцей самостійно приймає рішення та здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним Статутом.

1.14. У Ліцеї мовою освітнього процесу відповідно до законодавства визначена українська мова.

1.15. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань, визначених Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами;
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання Державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами;
 • дотримання фінансової дисципліни;
 • за прозорість, інформаційну відкритість.

1.16. Автономія Ліцею визначається його правом:

 • проходити в установленому порядку інституційний аудит як захід державного нагляду (контролю);
 • користуватися пільгами, що передбачені державою;
 • планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку Ліцею;
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із власником (засновником) та управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області;
 • розробляти освітні програми або використовувати типові (інші освітні програми), які розробляються і затверджуються відповідно до чинного законодавства;
 • визначати на кожен навчальний рік варіативну частину робочого навчального плану;
 • формувати контингент учнів;
 • створювати у своєму складі класи (групи) з дистанційною формою навчання, спеціалізовані класи, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські програми, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • направляти педагогічних працівників для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • надавати додаткові, у тому числі платні, освітні послуги згідно з чинним законодавством;
 • відкривати в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків, самостійно здійснювати бухгалтерський облік;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу відповідно із законодавством України та власним Статутом;
 • залишати у своєму розпорядженні та використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України (зокрема, використовувати кошти від надання платних послуг), в освітньому процесі враховувати запити учнів та батьків, здійснювати редакційно-видавничу діяльність у межах потреб і можливостей згідно з чинним законодавством;
 • у період літніх канікул організовувати роботу літніх оздоровчих таборів на базі Ліцею;
 • встановлювати власну символіку та атрибути;
 • укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами;
 • інші права, що не суперечать чинному законодавству.

1.17. Ліцей зобов’язаний:

1) реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

2) здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

3) задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті повної загальної середньої освіти;

4) за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

5) забезпечувати єдність навчання та виховання;

6) створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

7) проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

8) забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

9) охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

10) додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

11) забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

12) здійснювати інші повноваження, делеговані Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

1.18. У Ліцеї створюються та функціонують: предметні методичні об’єднання вчителів, творчі групи, інші форми науково-методичних об’єднань вчителів, методична рада, соціальна, психологічна, медична, бібліотечна служби.

1.19. Медичне обслуговування учнів забезпечується Засновником, Управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради і здійснюються медичним працівником Ліцею.

1.20. Ліцей забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).

1.21. У Ліцеї організовується харчування учнів (вихованців). Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) встановлюються Кабінетом Міністрів України.

1.22. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними відповідно до чинного законодавства України.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Освітня діяльність у Ліцеї провадиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства.

2.2. Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та місячного планів роботи. У плані відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначається перспектива його розвитку. План затверджується педагогічною радою Ліцею.

2.3. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України або альтернативних освітніх програм, розроблених Ліцеєм чи іншими суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами та затвердженими відповідно до чинного законодавства про освіту.

Освітня програма має містити: 

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання учнів;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти (за рішенням педагогічної ради закладу освіти).

Освітня програма, за рішенням педагогічної ради, може бути наскрізною або для окремих рівнів освіти. Для осіб з особливими освітніми потребами освітня програма може мати корекційно-розвитковий складник. Освітня програма схвалюється педагогічною радою Ліцею та затверджується наказом директора. На основі власної освітньої програми Ліцей складає та затверджує річний навчальний план, який базується на основі типових навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини та визначенням профілів навчання.

2.4. Робочий навчальний план ліцею розробляється дирекцією Ліцею з урахуванням особливостей контингенту здобувачів освіти, їх потреб і наявного освітнього рівня, погоджується педагогічною радою закладу та затверджується керівником.

2.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань і здобуття освіти на рівні Державних стандартів відповідно до вікових особливостей і природних здібностей дітей.

2.6. У Ліцеї освітній процес здійснюється за денною формою навчання з 5-денним навчальним тижнем.

2.7. Навчальний рік розпочинається 1 вересня Днем знань, триває не менше 175 днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Структура та тривалість навчального року, навчального тижня, режим роботи Ліцею, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою та затверджується керівником Ліцею у межах часу, передбаченого освітньою програмою та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного й інтелектуального розвитку дітей. Режим дня, який забезпечує поєднання освітнього процесу та відпочинку дітей, складається в Ліцеї і затверджується директором за погодженням із відповідною територіальною установою Держпродспоживслужби України. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. Для учнів 1 класу можуть встановлюватися додаткові канікули.

Під час літніх канікул адміністрація Ліцею сприяє організації відпочинку дітей, в тому числі з соціально вразливих сімей, у таборах оздоровлення.

У випадку екологічного лиха місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи Ліцею, який погоджується з територіальною установою Держпродспоживслужби України.

2.8. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. Тривалість уроків у Ліцеї становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих – 40 хвилин, п’ятих-одинадцятих – 45 хвилин.

Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором Ліцею.

2.11. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні, корекційно-розвиткові та інші позакласні заняття, гуртки, секції і заходи, що передбачені окремим розкладом, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів (вихованців) та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. З урахуванням освітніх запитів у Ліцеї відповідно до чинного законодавства організовується дистанційна, мережева та індивідуальна (екстернат, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) форми навчання. Усім, хто бажає та за рішенням педагогічної ради, надається право і створюються умови для прискореного закінчення Ліцею.

Дистанційне навчання в Ліцеї може реалізовуватися шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми навчання або шляхом використання технологій дистанційного навчання. Рішення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі приймається педагогічною радою закладу освіти.

Дистанційне навчання в Ліцеї здійснюється відповідно до Положення про дистанційне навчання в закладі освіти, розробленого на підставі чинного законодавства, схваленого на засіданні педагогічної ради та затвердженого наказом директора закладу освіти.

2.13. Ліцей може проводити інклюзивне навчання, створюючи спеціальні класи або групи для здійснення освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами. Такі класи або групи створюються в обов’язковому порядку при поданні заяви, висновку ІРЦ, медичного висновку батьками (опікунами) таких здобувачів освіти.

2.14. Класи у Ліцеї формуються за погодженням із Засновником або уповноваженим ним органом з питань освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу освіти.

2.15. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно нормативів, встановлених МОН України.

2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Домашні завдання здобувачам освіти (учням) перших класів не задаються.

2.17. У Ліцеї ведеться формувальне, поточне, тематичне, семестрове та річне (підсумкове) оцінювання знань учнів. Результати оцінювання доводяться до учнів (вихованців) класним керівником.

2.18. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.19. У першому і другому класах оцінювання знань здійснюється вербально, у третьому та четвертому класах – рівнево.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються МОН України.

2.20. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації.

2.21. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

2.22. Порядок, форми проведення та перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.23. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

 • свідоцтво про початкову освіту;
 • свідоцтво про базову середню освіту;
 • свідоцтво про повну загальну середню освіту.

2.24. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення.

Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада закладу освіти.

2.25.За успіхи у навчанні для учнів встановлені такі форми морального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження визначається відповідними Положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

2.26. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.27. Зарахування, відрахування та переведення учнів (вихованців) Ліцею здійснюється згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

2.28. У школі першого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, можуть створюватись групи подовженого дня.

2.29. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Ліцею на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Розпорядок роботи груп подовженого дня визначається нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України.

2.30. Виховання здобувачів освіти в Ліцеї здійснюється під час проведення уроків та в процесі позаурочної й позашкільної роботи.

2.31. Цілі виховного процесу в Ліцеї визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.32. Дисципліна в Ліцеї базується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства на здобувачів освіти забороняється.

2.33. У Ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.34. Примусове залучення учнів Ліцею до вступу у будь-які об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 • Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:
  • здобувачі освіти (учні та вихованці);
  • педагогічні працівники;
  • батьки здобувачів освіти, або особи, які їх замінюють;
  • фізичні особи, які провадять освітню діяльність;
  • інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється Закладом освіти.
 • Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.
 • Здобувачі освіти мають право на:
  • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
  • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, Закладу освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
  • якісні освітні послуги;
  • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
  • відзначення успіхів у своїй діяльності;
  • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
  • безпечні та нешкідливі умови навчання;
  • повагу людської гідності;
  • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
  • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
  • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
  • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні Ліцею;
  • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;
  • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
  • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
  • перегляд своїх результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини річного навчального плану.
 • Здобувачі освіти зобов’язані:
 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Ліцею, цим Статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства України, цього Статуту, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність учасників освітнього процесу;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників Ліцею відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти;
 • дбайливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • повідомляти керівництво Ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 • Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
 • Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами Ліцею. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

Шкода, заподіяна здобувачами освіти Ліцею, відшкодовується відповідно до законодавства України.

 • За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу закладу.
 • Педагогічну діяльність у Закладі освіти здійснюють особи, які працюють на посадах педагогічних працівників. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладах загальної середньої освіти.
 • До педагогічної діяльності у Ліцеї не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками, за вироком суду. Перелік медичних показників щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
 • Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Ліцеї, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
 • Розподіл педагогічного навантаження у Ліцеї затверджується директором. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки або посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.
 • Директор Ліцею призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.
 • Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством України. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) закладу освіти, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність Закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.
 • Педагогічні працівники Ліцею мають право на:
 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною літературою;
 • користування спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • проходження сертифікації на добровільних засадах;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • участь у громадському самоврядуванні Ліцею;
 • участь у роботі колегіальних органів управління Ліцею;
 • проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання і отримувати їх у разі успішного проходження атестації;
 • об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушення питання щодо захисту прав, професійної та людської честі й гідності.
 • Педагогічні працівники Ліцею зобов’язані:
 • дотримуватися педагогічної етики, принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;
 • виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку Ліцею, трудовим договором та/або посадовими обов’язками;
 • використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог законодавства;
 • володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;
 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції України та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Ліцею, виконувати свої посадові обов’язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради, у засіданнях методичних об’єднань, нарадах, зборах;
 • виконувати накази і розпорядження директора Ліцею;
 • вести відповідну документацію;
 • сприяти зростанню іміджу Ліцею;
 • утримувати навчальні приміщення у порядку відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.
 • Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним та трудовим договорами.
 • Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру відповідно до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
 • У закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників, як правило, один раз на п’ять років у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.
 • Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
 • Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу, регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.
 • Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:
 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до Ліцею, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати Ліцею, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні Ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Ліцею;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них своєї дитини;
 • брати участь у розробці індивідуальної програми розвитку своєї дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність Ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Ліцеї та його освітньої діяльності.
 • Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції України та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, старших за віком, державної мови, мов національних меншин, до народних традицій і звичаїв, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України;
 • У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Ліцей може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 • Управління Ліцеєм в межах повноважень, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та установчими документами Закладу освіти, здійснюють:
 • засновник або уповноважений ним орган;
 • керівник Ліцею;
 • колегіальний орган управління Ліцеєм (педагогічна рада);
 • колегіальний орган громадського самоврядування (загальні збори (конференція) колективу Ліцею);
 • інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами Ліцею.
 • Права і обов’язки засновника (або уповноваженого ним органу) щодо управління Ліцеєм визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», рішеннями Сновської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та установчими документами Ліцею.
 • Засновник Ліцею або уповноважена ним особа:
 • затверджує установчі документи Ліцею, їх нову редакцію та зміни до них;
 • укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником Ліцею обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами Ліцею;
 • розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником Ліцею з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами Ліцею;
 • затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Ліцею у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Ліцею;
 • здійснює контроль за дотриманням установчих документів Ліцею;
 • забезпечує створення у Ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами.
 • Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність Ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законодавством та установчими документами.
 • Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді Ліцею.
 • Засновник Ліцею зобов’язаний:

– утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;

– дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проєктування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладу освіти;

– можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації Закладу;

– оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».

4.7. Директор є представником Ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Ліцею.

Повноваження директора визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Статутом Ліцею та трудовим договором.

4.8. Директор Ліцею призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника Закладу освіти або уповноваженого ним органу управління освіти.

Директор Ліцею призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

4.9. Заступники директора, педагогічні та інші працівники Ліцею призначаються на посади та звільняються з посад директором цього закладу.

4.10. Директором Ліцею може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 • Директор Ліцею має право:
 • діяти від імені Ліцею без довіреності та представляти Ліцей у відносинах з іншими особами;
 • підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Ліцею;
 • приймати рішення щодо діяльності Ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Ліцею та його коштами;
 • призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
 • визначати режим роботи Ліцею;
 • ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
 • видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;
 • укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
 • звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Ліцею;
 • приймати рішення з інших питань діяльності Ліцею.

4.12. Директор Ліцею зобов’язаний:

 • виконувати Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Ліцею, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 • планувати та організовувати діяльність Ліцею;
 • розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;
 • надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • організовувати фінансово-господарську діяльність Ліцею в межах затвердженого кошторису;
 • забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Ліцею;
 • затверджувати правила внутрішнього розпорядку Ліцею;
 • затверджувати посадові інструкції працівників Ліцею;
 • організовувати освітній процес та видачу документів Ліцею;
 • затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Ліцеювідповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
 • затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Ліцею, забезпечити її створення та функціонування;
 • забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;
 • контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 • забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
 • створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
 • створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Ліцею;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Ліцеї;
 • формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Ліцею;
 • створювати в Ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
 • організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;
 • забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Ліцею, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
 • здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
 • організовувати документообіг та звітність відповідно до законодавства;
 • звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Ліцею;
 • виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами Ліцею, колективним договором, строковим трудовим договором. Директор Ліцею зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курси підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

4.13. Директор Ліцею має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами Ліцею і строковим трудовим договором.

4.14. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління Ліцею.

Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту», Статутом Ліцею.

4.15. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є керівник Ліцею.

 • Педагогічна рада:
 • схвалює стратегію розвитку Ліцею та річний план роботи;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;
 • схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
 • приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Ліцею;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Ліцею до її повноважень.

4.17. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

4.18. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора Ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у Ліцеї.

4.19. Піклувальну раду Ліцею може бути утворено за рішенням засновника або уповноваженого ним органу для Ліцею на визначений засновником строк.

4.20. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку Закладу освіти, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Ліцею з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

 • Піклувальна рада:
 • аналізує та оцінює діяльність Ліцею і його директора;
 • розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Ліцею та аналізує стан їх виконання;
 • сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;
 • проводить моніторинг виконання кошторису Ліцею і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором Ліцею;
 • має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту Ліцею;
 • може вносити засновнику Ліцею подання про заохочення директора закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;
 • здійснює інші повноваження, визначені установчими документами Ліцею.

4.22. Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління Ліцею, органів громадського самоврядування Ліцею.

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники Ліцею, для якого вона утворюється.

4.23. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

4.24. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління Ліцею з правом дорадчого голосу.

4.25. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником Ліцею.

4.26. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Ліцею є загальні збори (конференція) колективу Ліцею.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом Ліцею. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників Ліцею – зборами трудового колективу;
 • учнів другого – третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Право скликати збори (конференцію) мають голова піклувальної ради Ліцею, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Ліцею, засновник.

 • Загальні збори (конференція):
 • надають пропозиції засновнику або уповноваженому ним органу управління освітою щодо складу піклувальної ради;
 • заслуховують щорічний звіт директора Ліцею про діяльність Ліцею та виконання Стратегії розвитку Ліцею;
 • розглядають питання освітньої, виховної, методичної діяльності Ліцею;
 • затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівника та інших педагогічних працівників;
 • розглядають інші найважливіші напрями діяльності Ліцею.

4.28. У Ліцею може бути утворене учнівське самоврядування.

З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів Ліцею керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом директором Ліцею.

4.29. Учнівське самоврядування має право:

 • брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводити за погодженням з директором Ліцею організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом Ліцею;
 • брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у Ліцеї;
 • вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи Ліцею, змісту освітніх і навчальних програм;
 • через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

4.30. Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, Статуту, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу. Засади учнівського самоврядування визначаються Статутом учнівського самоврядування, що затверджується на засіданні учнівської конференції Ліцею.

Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.

4.31. Вищим органом громадського самоврядування працівників Ліцею є загальні збори трудового колективу Ліцею.

Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються колективним договором Ліцею.

 • Загальні збори трудового колективу:
 • розглядають та схвалюють проєкт колективного договору;
 • затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;
 • обирають комісію з трудових спорів.

4.33. Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

4.34. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем. Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками Ліцею.

4.35. У Закладі освіти батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів (особами, які їх замінюють). Органи батьківського самоврядування утворюються в межах класу та Ліцею.

4.36. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування Ліцею.

4.37. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

4.38. Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності Ліцею можуть бути реалізовані виключно за наказом директора Ліцею, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

4.39. Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

4.40. Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.

4.41. Працівники Ліцею не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

 

V. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 • Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до даної інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей Ліцею.
 • Ліцей забезпечує на офіційному веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:
 • Статут Ліцею;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм;
 • структура та органи управління Ліцею;
 • кадровий склад Ліцею згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в Ліцеї, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за Ліцеєм;
 • фактична кількість осіб, які навчаються у Ліцеї;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення Ліцею(згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність Ліцею;
 • правила прийому до Ліцею;
 • умови доступності Ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Ліцеюабо на вимогу законодавства.
 • Ліцей оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законами.

 

VІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 • Внутрішня система забезпечення якості освіти є складовою системи забезпечення якості повної загальної середньої освіти.

Метою розбудови та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Ліцеї є:

 • гарантування якості освіти;
 • формування довіри суспільства до системи та Ліцею, органів управління освітою;
 • постійне та послідовне підвищення якості освіти.
 • Внутрішня система забезпечення якості освіти може включати:
 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників Ліцею;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління Ліцеєм;
 • створення в Ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами Ліцею.
 • Внутрішня система забезпечення якості освіти формується Ліцеєм та має, зокрема, включати механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності.
 • Забезпечення академічної доброчесності у Ліцеї здійснюється відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Ліцею.

 

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 • Матеріально-технічна база Ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі; інші активи, передбачені законодавством.
 • Основні фонди, оборотні кошти та інше майно Ліцею не підлягають вилученню, крім випадків, встановлених законом.
 • Майно Ліцею перебуває у комунальній власності Сновської міської ради і закріплене за ним на правах оперативного управління.
 • Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

Збитки, завдані Ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 • Об’єкти та майно Ліцею не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.
 • Для забезпечення освітнього процесу база Ліцею складається із навчальних кабінетів, бібліотеки, медичного і комп’ютерних кабінетів, адміністративних та службових приміщень, спортивного майданчику.

 

VІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 • Фінансування Ліцею здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Освітня субвенція спрямовується на оплату праці педагогічних працівників з нарахуваннями.

 • Фінансово-господарська діяльність Ліцею проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

У Ліцеї можливе впровадження фінансової автономії.

 • Іншими джерелами фінансування Ліцею можуть бути:
 • доходи від надання платних освітніх та інших послуг;
 • благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;
 • гранти;
 • інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються Ліцеєм відповідно до затвердженого кошторису.

Одержання Ліцеєм власних надходжень не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.

 • Ліцей є неприбутковою установою. Отримані Ліцеєм кошти використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
 • Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється на основі кошторису, що затверджується засновником з урахуванням пропозицій Ліцею.
 • Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Ліцею фінансуються за рахунок коштів засновника.
 • Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в Ліцеї визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.
 • Штатний розпис Ліцею розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються директором Ліцею за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

 

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 • Ліцей має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.
 • Ліцей та педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проєктів та програм.
 • Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проєктів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями, проводити спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 • Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю Ліцею здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.
 • Державний нагляд (контроль) за діяльністю Ліцею здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».
 • Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит Ліцею відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 • Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю Ліцею є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
 • Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.
 • Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника Ліцею,педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів (конференції), піклувальної ради Ліцею у випадках, передбачених чинним законодавством.
 • Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю Ліцею освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».
 • Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах Ліцею, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.
 • Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію Ліцею, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

 

ХІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ЧИ ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ (ЗМІНА ТИПУ) ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 • Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) Закладу освіти приймає засновник – Сновська міська рада у порядку, встановленому чинним законодавством.
 • При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) Ліцею її працівникам, здобувачам освіти гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці й освіти.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Ліцеєм.

 • Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
 • Ліцей вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.
 • У випадку реорганізації права та зобов’язання Ліцею переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.
 • У випадку ліквідації або реорганізації Ліцею його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи.

 

ХІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.
 • Зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення Статуту у новій редакції.
 • Зміни до цього Статуту затверджуються у тому ж порядку, що і його затвердження та підлягають обов’язковій державній реєстрації.

 

 

 

 

Директор       закладу               __________                    ___________________