-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

24 грудня 2020 року                м. Сновськ                                       №-2/VІІІ

 

Про  бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік

 

25510000000

(код бюджету)

 

Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного Кодексу України;  враховуючи погодження виконавчого комітету міської ради (рішення від 18 грудня 2020 року №__); за рекомендаціями постійних комісій міської ради

міська рада вирішила:

 

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – міської ТГ) у сумі 180851800 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської ТГ – 174812900 гривень та доходи спеціального фонду  бюджету міської ТГ –  6038900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської ТГ у сумі 180680800 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської ТГ  – 167917700 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської ТГ – 12763100 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до бюджету міської ТГ у сумі 14480 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міської ТГ – 14480 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

 надання кредитів з бюджету міської ТГ у сумі 185480 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міської ТГ –  171000 гривень, із спеціального фонду бюджету міської ТГ – 14480 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

профіцит  за загальним фондом бюджету міської ТГ у сумі  6724200 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської ТГ у сумі 6724200 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок  бюджетних коштів бюджету міської ТГ у розмірі 20000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду  бюджету міської ТГ;

 резервний фонд бюджету міської ТГ у розмірі 40000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету міської ТГ.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської ТГ на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Затвердити розподіл витрат бюджету міської ТГ на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 14137640 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді бюджету міської ТГ на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської ТГ належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти:

– базова дотація;

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

– інші субвенції з місцевого бюджету.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської ТГ на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені  у частині 2 статті 72  та частині 1 статті 73 Бюджетного Кодексу України.

 

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської ТГ видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– соціальне забезпечення;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської ТГ, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Головним розпорядникам коштів бюджету міської ТГ, розпорядникам та одержувачам коштів бюджету міської ТГ на виконання норм Бюджетного кодексу України:

1) затвердити паспорти бюджетних програм упродовж 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 • здійснити публічне представлення та публікацію інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
 • оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження;

4) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами; затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

5) забезпечити проведення своєчасних розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання;

6) виплату премій та інших видів заохочень чи винагород працівникам бюджетних установ бюджету міської ТГ  здійснювати відповідно до звернень керівників розпорядників бюджетних коштів, погоджених міським головою.

 

 1. У міжсесійний період, дозволити головному розпоряднику коштів бюджету міської ТГ за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженому з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, у межах загального обсягу бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

Дозволити фінансовому відділу Сновської міської ради, за своїм розпорядженням, вносити зміни до розпису  бюджету міської ТГ окремо за загальним та спеціальним фондами, а саме здійснювати: перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями в межах річних асигнувань; перерозподіл асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах однієї програми, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів.

У міжсесійний період, у виняткових випадках за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженого з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, дозволити виділення додаткових коштів головному розпоряднику коштів бюджету міської ТГ та додаткових трансфертів місцевим бюджетам, перерозподіл бюджетних призначень між розпорядниками коштів бюджету міської ТГ, здійснювати передачу коштів між загальним і спеціальним фондами бюджету, вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міської ТГ та проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) із наступним внесенням змін до рішення «Про бюджет Сновської міської територіальної громади   на 2021 рік» (код бюджету 25510000000).

 

 1. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

 1. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Відділу організаційно-кадрової, інформаційної роботи та зв’язків з громадськістю забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу Л.Савченко та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г.Божок).

 

 

 

Міський голова                                                           О.МЕДВЕДЬОВ

 

Додатки до бюджету 2021 (проект)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання   бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної  громади за 11  місяців 2020 року

 

До дохідної частини загального фонду бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міської ОТГ) cтаном на 01.12.2020 року надійшло 154920,5 тис. грн., що становить 93,5 % до планових показників за 11 місяців 2020 року, в тому числі офіційних трансфертів – 66060,8  тис. грн.(100,0%).

До спеціального фонду за 11 місяців 2020 року надійшло 4691,6 тис.грн., що складає 79,4 %  до затверджених бюджетом річних призначень.

Видаткова частина виконана в сумі 155829,5 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 139704,9 тис.грн. (82,2%), спеціальний фонд – 16124,6 тис.грн. (76,1%).

 

           Аналіз виконання  бюджету Сновської міської об’єднаної  територіальної  громади

            (грн.)
Код  Назва  Уточ.план на 2020 рік  Уточ.план за 11 місяців 2020 року Виконано % вик. до річ. % вик. до звітн. періоду
10000000 Податкові надходження 106075500,00 98660100,00 87827655,70 82,8 89,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 66879000,00 62038500,00 46946228,65 70,2 75,7
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 59715100,00 55370500,00 39832231,69 66,7 71,9
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 4368500,00 3995200,00 4097272,82 93,8 102,6
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2317500,00 2194900,00 2644643,68 в/100 в/100
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 477900,00 477900,00 372080,46 77,9 77,9
11020000 Податок на прибуток підприємств 17500,00 17500,00 17551,24 100,3 100,3
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 5306700,00 5306700,00 6807996,24 в/100 в/100
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 5306700,00 5306700,00 6794224,71 в/100 в/100
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 0,00 13771,53    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3671900,00 3373300,00 3680896,94 100,2 109,1
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 386500,00 354000,00 455272,99 в/100 в/100
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1604200,00 1469700,00 1595393,36 99,5 108,6
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1681200,00 1549600,00 1630230,59 97,0 105,2
18000000 Місцеві податки 30200400,00 27924100,00 30374982,63 100,6 108,8
18010000 Податок на майно 18899300,00 17519500,00 18751761,00 99,2 107,0
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 11300,00 11100,00 25628,07 в/100 в/100
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 16900,00 16900,00 21933,62 в/100 в/100
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 157300,00 157300,00 202729,56 в/100 в/100
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1029500,00 1027000,00 1674986,30 в/100 в/100
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 5606800,00 5147800,00 5434477,66 96,9 105,6
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 10218000,00 9352500,00 9684320,12 94,8 103,5
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 659500,00 648600,00 696939,96 105,7 107,5
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1052600,00 1022100,00 876995,71 83,3 85,8
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00 0,00 52500,00    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 147400,00 136200,00 81250,00 55,1 59,7
18030000 Туристичний збір 4200,00 4000,00 5708,90 в/100 в/100
18050000 Єдиний податок 11296900,00 10400600,00 11617512,73 102,8 в/100
20000000 Неподаткові надходження 1081200,00 998000,00 1029822,27 95,2 103,2
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету 2700,00 2500,00 4068,00 в/100 в/100
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 26200,00 24400,00 107226,08 в/100 в/100
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 63600,00 58000,00 34000,00 53,5 58,6
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 503900,00 467000,00 311993,63 61,9 66,8
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 248500,00 228500,00 354390,11 в/100 в/100
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 33400,00 29900,00 10735,34 32,1 35,9
22090000 Державне мито 37800,00 34500,00 21644,52 57,3 62,7
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 700,00 700,00 691,57 98,8 98,8
24060000 Інші надходження 164400,00 152500,00 185073,02 в/100 в/100
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 0,00 2186,00    
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 0,00 0,00 2186,00    
  Разом доходів (без урахування трансфертів) 107156700,00 99658100,00 88859663,97 82,9 89,2
40000000 Офіційні трансферти 71509270,00 66060826,00 66060826,00 92,4 100,0
41020000 Дотації 9034100,00 8280800,00 8280800,00 91,7 100,0
41020100 Базова дотація 9034100,00 8280800,00 8280800,00 91,7 100,0
41030000 Субвенції 54275800,00 49796600,00 49796600,00 91,7 100,0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 48660800 44181600 44181600 90,8 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4215000 4215000 4215000 100,0 100,0
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1400000 1400000 1400000 100,0 100,0
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4669900,00 4669900,00 4669900,00 100,0 100,0
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 4669900,00 4669900,00 4669900,00 100,0 100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3529470,00 3313526,00 3313526,00 93,9 100,0
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 275600,00 257500,00 257500,00 93,4 100,0
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 923370,00 786926,00 786926,00 85,2 100,0
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, 122000,00 122000,00 122000,00 100,0 100,0
41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1439200,00 1439200,00 1439200,00 100,0 100,0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 217000,00 217000,00 217000,00 100,0 100,0
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 552300,00 490900,00 490900,00 88,9 100,0
  Всього доходів загального фонду 178665970,00 165718926,0 154920489,97 86,7 93,5
  Всього спеціального фонду 6386228,00 5911044,67 4691559,91 73,5 79,4
10000000 Податкові надходження 73100,00 70100,00 71416,53 97,7 101,9
19010000 Екологічний податок 73100,00 70100,00 71416,53 97,7 101,9
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 44600,00 41600,00 39293,09 88,1 94,5
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 5100,00 5100,00 7279,60 в/100 в/100
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 23400,00 23400,00 24843,84 106,2 106,2
20000000 Неподаткові надходження 5673900,00 5201716,67 3378414,66 59,5 64,9
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 8900,00 8800,00 1052,96 11,8 12,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   5665000,00 5192916,67 3377361,70 59,6 65,0
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 3674000,00 3367833,33 1951355,80 53,1 57,9
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 1991000,00 1825083,33 1426005,90 71,6 78,1
30000000 Доходи від операцій з капіталом 100000,00 100000,00 702500,72 в/100 в/100
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 50000,00 50000,00 520300,08 в/100 в/100
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 50000,00 50000,00 182200,64 в/100 в/100
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ   489228,00 489228,00 489228,00 100,0 100,0
42030300 Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 489228 489228 489228 100,0 100,0
50000000 Цільові фонди   50000,00 50000,00 50000,00 100,0 100,0
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 50000,00 50000,00 50000,00 100,0 100,0
  ВСЬОГО ДОХОДІВ 185052198,00 171629970,67 159612049,88 86,3 93,0
             
Код    Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін Виконано за 11 місяців 2020 року % до уточнених річних призначень    
1 2 3 4 5    
  ВИДАТКИ          
  Загальний фонд          
0100 Державне управління 24263496,00 20830058,58 85,8%    
1000 Освiта 100205270,57 81054991,87 80,9%    
2000 Охорона здоров`я 12455804,19 10982290,08 88,2%    
3000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 9856927,53 8132862,57 82,5%    
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 80100,00 79826,74 99,7%    
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 8042227,53 6755814,38 84,0%    
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 15000,00 0,00 0,0%    
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 864600,00 768897,68 88,9%    
3210 Організація та проведення громадських робіт 450000,00 231523,77 51,4%    
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 405000,00 296800,00 73,3%    
4000 Культура i мистецтво 10490300,00 8317188,22 79,3%    
5000 Фiзична культура i спорт 2994400,00 2422224,67 80,9%    
6000 Житлово-комунальне господарство 6603633,89 5903301,86 89,4%    
7130 Здійснення заходів із землеустрою 49900,00 49900,00 100,0%    
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1798000,00 1098911,14 61,1%    
7610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 25000,00 2000,00 8,0%    
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 15000,00 0,00 0,0%    
7700 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 55000,00 55000,00 100,0%    
8000 Інша діяльність 255000,00 95611,68 37,5%    
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 15000,00 0,00 0,0%    
8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 200000,00 95611,68 47,8%    
8700 Резервний фонд 40000,00 0,00      
900201 Разом по загальному фонду 169067732,18 138944340,67 82,2%    
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 740929,94 580540,74 78,4%    
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 180000,00 180000,00 100,0%    
900203 Всього видатків загального фонду (з урахуванням трансфертів) 169988662,12 139704881,41 82,2%    
  Кредитування загального фонду 100000,00 80000,00 80,0%    
8831 Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі 100000,00 80000,00 80,0%    
  Спеціальний фонд          
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 328162,00 192466,75 58,6%    
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 30000,00 30000,00 100,0%    
1010 Надання дошкільної освіти 573000,00 278884,16 48,7%    
1020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної  середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 5950220,60 3934830,70 66,1%    
1090 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 724889,00 371708,63 51,3%    
1100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 106500,00 98507,48 92,5%    
1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 12000,00 47308,47 в /100%    
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 866327,00 850395,00 98,2%    
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 922500,00 821999,71 89,1%    
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 0,00 10184,73      
3210 Організація та проведення громадських робіт 0,00 26582,32      
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 47000,00 67647,35 в /100%    
4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 4000,00 2930,00 73,3%    
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 245000,00 272910,99 в /100%    
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 110000,00 58290,00 53,0%    
6030 Організація благоустрою населених пунктів 1024089,37 1005313,87 98,2%    
6082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 199000,00 199000,00 100,0%    
7130 Здійснення заходів із землеустрою 98558,00 5600,00 5,7%    
7310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 746904,00 282721,08 37,9%    
7321 Будівництво освітніх установ та закладів 1779552,00 1219279,80 68,5%    
7323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 177072,47 167528,00 94,6%    
7324 Будівництво установ та закладів культури 1905130,00 1654594,00 86,8%    
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 507658,53 274117,20 54,0%    
7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3586908,32 3073533,04 85,7%    
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 132707,40 132707,40 100,0%    
7670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 400000,00 400000,00 100,0%    
7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 135502,44 94911,28 70,0%    
7700 Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 489228,00 489228,00 100,0%    
8313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 92630,12 61462,53 66,4%    
900203 Всього видатків спеціального фонду 21194539,25 16124642,49 76,1%    
  Кредитування спеціального фонду 0,00 -1623,72      
8831 Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі 33220,00 27410,65 82,5%    
8832 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних забудовників житла на селі -33220,00 -29034,37 87,4%    
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ 191183201,37 155829523,90 81,5%    
  ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 100000,00 78376,28      
  ІІІ розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету          
  загальний фонд -8577307,88 -15135608,56      
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -8577307,88 -15135608,56      
  спеціальний фонд 14808311,25 11431458,86      
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 14808311,25 11431458,86      

 

ДОХОДИ

 

По власних доходах загального фонду за 11 місяців 2020 року надійшло 88859,7 тис. грн., що складає 89,2 % до планових призначень на звітний період.

Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 52,8 % від власних надходжень за 11 місяців 2020 року. Його надійшло в сумі 46946,2 тис. грн.

Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло 6808,0 тис. грн., що становить 128,3 % до планових показників за 11 місяців 2020 року.

Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних товарів за 11 місяців 2020 року до бюджету надійшло 3680,9 тис. грн. або 109,1 % від запланованого.

Планові показники по платі за землю виконані на 103,2 %. Цього податку надійшло 16692,7 тис. грн.

З початку року єдиного податку виконано на 111,7 %, при плані 10400,6 тис. грн. надійшло 11617,5 тис. грн..

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 1925,3 тис. грн., адміністративних штрафів – 141,2 тис. грн., державного мита – 21,6 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг 666,4 тис. грн., туристичного збору – 5,7 тис. грн., транспортного податку – 133,8 тис. грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 17,6 тис. грн. та інших надходжень отримано в сумі 202,8 тис. грн..

До спеціального фонду за 11 місяців 2020 року надійшло 4691,6 тис. грн., що складає 79,4 % до затверджених бюджетом річних призначень, в т.ч.:

– надходження в рамках програм допомоги міжнародних організацій в сумі 489,2 тис. грн.;

– власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду отримано в сумі 3377,4 тис. грн.;

– екологічного податку надійшло 71,4 тис. грн.;

– коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності надійшло  520,3 тис. грн.;

– коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 182,2 тис. грн.;

– цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування надійшло 50,0 тис. грн.;

– грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 1,1 тис. грн..

 

ВИДАТКИ

Видатки загального фонду по бюджету міської ОТГ за 11 місяців 2020 року проведені на суму 139704,9 тис.грн., що складає 82,2% до уточнених планових призначень на рік (169988,7 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:

Державне управління – 20830,1 тис.грн.; (14,9%)

Освіта – 81055,0 тис.грн.;   (58,0%)

Охорона здоров’я – 10982,3 тис.грн.;  (7,9%)

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 8132,9 тис.грн.; (5,8%)

Культура і мистецтво – 8317,2 тис.грн.; (6,0%)

Фізична культура і спорт – 2422,2 тис.грн.; (1,8%)

Житлово-комунальне господарство – 5903,3 тис.грн.;  (4,2%)

Здійснення заходів із землеустрою – 49,9 тис.грн.;

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету– 1098,9 тис.грн.;  (0,8%)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 2,0 тис.грн.;

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ – 55,0 тис.грн.;

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 95,6 тис.грн.;  (0,1%)

Інші субвенції з місцевого бюджету – 580,5 тис.грн. ( 0,4% )

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 180,0 тис.грн. ( 0,1% )

 

Видатки на державне управління склали 20830,1 тис.грн. при уточненому річному плані 24263,5 тис.грн. або 85,8% від планових показників. В тому числі на утримання міської ради використано 17213,2 тис.грн., на утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 2108,0 тис.грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 75,8 тис.грн., проведення місцевих виборів – 1433,1 тис.грн.

На фінансування закладів освіти спрямовано 81055,0 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 39116,3 тис.грн.) при уточненому річному плані 100205,3 тис.грн., або 80,9% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 73995,6 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 39116,3 тис.грн.). На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено – 2140,3 тис.грн.,  з них :

 • теплопостачання – 220,4 тис.грн.,
 • водопостачання – 108,8 тис.грн.,
 • електроенергія – 687,6 тис.грн.,
 • оплата природного газу – 141,0 тис.грн.,
 • оплата інших енергоносіїв – 982,5 тис.грн.

 

На видатки по охороні здоров’я витрачено 10982,3 тис.грн., що становить 88,2% від уточненого плану на рік  (12455,8 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 5926,7 тис.грн., в т.ч. по центральній районній лікарні направлено 5331,7 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 595,0 тис.грн..    На оплату енергоносіїв – 2006,0 тис. грн.,  в т.ч. по центральній районній лікарні – 1605,1 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 400,9 тис.грн..

 

Видатки на соціальний захист за 11 місяців 2020 року склали 8132,9 тис.грн. при річному уточненому плані 9856,9 тис.грн. Виконання становить 82,5%. З них:

 • компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті– 79,9 тис.грн.;
 • забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 6755,8 тис.грн.;
 • утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 768,9 тис.грн.;
 • організація та проведення громадських робіт – 231,5 тис.грн.;
 • інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 296,8 тис.грн.

 

Видатки на культуру і мистецтво при уточненому  річному плані 10490,3 тис.грн. склали 8317,2 тис.грн., або 79,3%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 7569,7 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 440,3 тис.грн.

 

Видатки на фізичну культуру і спорт склали 2422,2 тис.грн. при уточненому плані на рік 2994,4 тис.грн. або 80,9%, з них :

 • проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 21,1 тис.грн.;
 • утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1767,7 тис.грн.;
 • фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 398,0 тис.грн.;
 • фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 48,6 тис.грн.;
 • фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 186,8 тис.грн.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство за 11 місяців 2020 року склали 5903,3 тис.грн. при уточненому річному плані 6603,7 тис.грн., або 89,4%, з них:

 • забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 238,1 тис.грн.;
 • організація благоустрою населених пунктів – 5665,2 тис.грн.

 

Видатки на здійснення заходів із землеустрою склали 49,9 тис.грн. при уточненому річному плані 49,9 тис.грн., або 100,0%.

 

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури склали 1098,9 тис.грн. при уточненому річному плані 1798,0 тис.грн., або 61,1%.

 

Видатки на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва склали 2,0 тис.грн. при уточненому річному плані 25,0 тис.грн., або 8,0%.

 

Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ склали 55,0 тис.грн. при уточненому річному плані 55,0 тис.грн., або 100,0%.

 

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 95,6 тис.грн. при уточненому річному плані 200,0 тис.грн., або 47,8%.

 

Видатки по спеціальному фонду склали 16124,6 тис.грн. при уточненому річному плані 21194,5 тис.грн., або 76,1%, в т. ч. капітальні видатки становлять 12519,9 тис.грн.:

1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 12116,9 тис.грн., а саме:

– по Сновській міській  раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) на загальну суму 126,4 тис.грн., в т.ч. за придбання відеореєстратора (6,2 тис.грн.) та  2-х  камер відеоспостереження (12,0 тис.грн.), об’єктива до відеокамери (9,9 тис.грн.),  ноутбука (12,4 тис.грн.), 4-х персональних комп’ютерів (52,2 тис.грн.), ксерокса (10,2 тис.грн.), принтера (8,7 тис.грн.), котла твердопаливного (14,8 тис.грн.);

– по фінансовому відділу  видатки розвитку на загальну суму 30,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах” на придбання 2-х комп’ютерів;

– по КНП «Сновська центральна районна лікарня» видатки розвитку на загальну суму 850,4 тис.грн. були направлені по КПКВК 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на придбання 7-х ноутбуків (84,7 тис.грн.), коагулометра (52,7 тис.грн.), аналізатора (69,8 тис.грн.),  2-х моніторів пацієнта (99,5 тис.грн.), 4-х пульсоксиметрів (27,5 тис.грн.), дефибрилятора (123,0 тис.грн.),  комплекту обладнання для проведення дослідження методом ІФА для локалізації епідемії COVID-19 (300,0 тис.грн.),  концентратора кисню (65,5 тис.грн.),  плити кухонної (27,7 тис.грн.);

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту видатки розвитку на загальну суму 5235,4 тис.грн. були направлені по КПКВК 1020 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))” в сумі 2625,7 тис.грн.  на  придбання бензогенератора для гімназії (19,7 тис.грн.) та шкільного автобусу (1998,0 тис.грн.), 2-х насосів для опалювальної системи  Тур’янського НВК I-II ступенів (19,6 тис.грн.), підручників  в  заклади загальної середньої освіти (18,1 тис.грн.), металевої конструкції з логотипом  Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (13,0 тис.грн.), ноутбуків та планшетів для закладів загальної середньої освіти (17 од. – 161,0 тис.грн.),  комплектів комп’ютерного обладнання  (13 од. – 117,8 тис.грн.),  багатофункціональнного пристрія Epson в В.Щимельський НВК I-II ст. (2 од. – 12,0 тис.грн.), відеореєстратора в Сновську ЗОШ № 1 I-III ст. (7,1 тис.грн.),  насоса циркулярного в Кучинівську ЗОШ I-III ст. (32,5 тис.грн.), електронного засобу навчального призначення „Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів Нової Української Школи (20 комплектів – 162,8 тис.грн.),  дитячого м’якого модульного куточка для Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (11,5 тис.грн.), комплекту ігрових меблів для Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (7,5 тис.грн.), комплекту пуфів „Забавний шестикутник” для Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (21,9 тис.грн.), 2-х інклюзивних столів-парт в Сновський НВК I ст. та Петрівську ЗОШ I-III ст. (23,2 тис.грн.),  по КПКВК 1090 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” в сумі 277,9 тис.грн. на  капітальний ремонт (заміна вікон) в Сновському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку   <<Дружба>>(277,9 тис.грн.),  по КПКВК 7321 „Будівництво освітніх установ та закладів” в сумі 1219,3 тис.грн. на капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої гімнастичної спортивної зали та допоміжних приміщень, будівель та споруд (медичного пункту) Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку <<Дружба>> (190,2 тис.грн.),   капітальний ремонт спортивного майданчика Сновської ЗОШ I-III ступенів №1 (47,0 тис.грн.),  реконструкцію харчоблоку та пральні Сновського ДНЗ №1 (95,0 тис.грн.),  реконструкцію їдальні Сновської гімназії (887,1 тис.грн.),   по КПКВК 7363 „Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” в сумі 1112,5 тис.грн.  на  капітальний ремонт будівлі Сновської ЗОШ № 2 I-III ст. (737,8 тис.грн.) та капітальний ремонт будівлі Центру дитячої та юнацької творчості   (374,7 тис.грн.);

–   по відділу культури і туризму видатки розвитку на загальну суму 1668,1 тис.грн. були направлені по КПКВК 1100 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” на придбання саксофону в Сновськоу дитячу музичну школу імені Н.Г.Рахліна (13,5 тис.грн),   по КПКВК 7324 „Будівництво установ та закладів культури” у сумі 1654,6, в т.ч.  на реконструкціяю будинку культури з впровадженням теплореновації по вул. Дружби,2 в с. Петрівка (1564,9 тис.грн) та реконструкцію будівлі Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (89,7 тис.грн);

– видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 6013) склали 58,3 тис.грн. та були направлені на придбання пристрою для очищення каналізаційної мережі для КП „Сновська ЖЕД”  (47,8 тис.грн.) та пожежної колонки для гідранта (10,5 тис.грн.);

–   видатки на  організацію благоустрою населених пунктів (КПКВК 6030)  склали 1005,3 тис.грн.  та були направлені на придбання тракторного причепу для КП „Сновська ЖЕД” (184,9 тис.грн.), 3-х автобусних зупинок (48,5 тис.грн.),  3-х дитячих майданчиків (52,6 тис.грн.), металевих конструкцій для квітів (40,2 тис.грн.), 2-х комплектів дитячих гойдалок (62,5 тис.грн.),  дитячого грального комплексу (37,7 тис.грн.),  капітальний ремонт громадського туалету (578,9 тис.грн.);

– видатки на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (КПКВК 6082)  склали 199,0 тис.грн. та були направлені на придбання житла для лікаря КНП „Сновська ЦРЛ”;

–  видатки на будівництво об`єктів житлово-комунального господарства (КПКВК7310)  склали 282,7 тис.грн.  та були направлені на відновлення (будівництво) ПЛІ-0.4кВ вуличного освітлення по вул. Попудренка та вул. Річна в с.Нові Млини Сновського району (17,3 тис.грн.) та  на реконструкцію очисних споруд в місті Сновськ (265,4 тис.грн.);

– видатки на  будівництво установ та закладів соціальної сфери (КПКВК7323)  склали 167,5 тис.грн.  та були направлені на заміну вузла обліку газу та облаштування засобу дистанційної передачі даних теплогенераторної по вул.Зарічна, 12 в с.Н.Боровичі;

– видатки на  виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВК7363)   склали 1961,1 тис.грн. та були направлені на придбання   цифрового ренгено-діагностичного комплексу для комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня»;

– видатки на  утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВК7461)  склали 132,7 тис.грн. та були направлені на експертизу та виготовлення проектної документації на  капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лермонтова в м. Сновськ;

– видатки на  внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання (КПКВК7670) склали 400,0 тис.грн. та були направлені на поповнення статутного капіталу КП „Сновська ЖЕД” (придбання обладнання з боковим завантаженням для сміттєвоза на базі шасі  ГАЗ 3309);

 

2) Капітальні видатки за рахунок   надходжень на  реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (КПКВК7700)  за  11 місяців 2020 року склали 111,0 тис.грн. та були направлені на придбання 2-х бігових доріжок (20,0 тис.грн.), 2-х еліптичних тренажерів (31,9 тис.грн.), електромагнітного велотренажера (12,4 тис.грн.), 2-х ноутбуків (23,3 тис.грн.), телевізора (11,7 тис.грн.), проектора з динаміками (11,7 тис.грн.).

 

3) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ за  11 місяців 2020 року склали 292,0 тис. грн., з них:

– по Сновській міській  раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) по платним послугам в сумі 37,9 тис.грн. за придбання  ноутбука в юридичний відділ (13,1 тис.грн.), принтера (9,0 тис.грн.) та багатофункційного лазерного принтера-сканера (15,8 тис.грн.);

– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 167,2 тис.грн., в т.ч по платним послугам за придбання акустичної системи для Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку <<Дружба>>  (8,0 тис.грн.), по благодійним внескам від Центра матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів надійшли підручники (148,2 тис.грн.),   подаровано ПП „Яна Плюс” телевізор в Петрівський НВК I-IIIст. (11,00 тис.грн.);

– по відділу культури і туризму на загальну суму 86,9 тис.грн., в т.ч. по платним послугам в сумі 38,7 тис.грн. за придбання  літератури для поповнення бібліотечного фонду (11,5 тис.грн.), сценічних костюмів (3,0 тис.грн.) та баяна (24,2 тис.грн.) в Сновський будинок культури,    по благодійним внескам в сумі 48,2 тис.грн.   подаровано читачами  книги для бібліотеки (32,6 тис.грн.), приватним підприємцем Бодяк М.М. передано опалювальний пристрій „Булер’ян” в Рогізківський сільський будинок культури (15,6 тис.грн.).

 

 

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради                                                        Л.САВЧЕНКО

 

 

Пояснювальна записка

до проєкту рішення Сновської міської ради “Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2021 рік

 

Інформація про соціально-економічний стан територіальної громади  у 2020 році та прогноз на 2021 рік, які покладено в основу проєкту бюджету

 

 

В промисловості найбільшими підприємствами є ПАТ «Щорський завод продтоварів», ТОВ «Техсервіс», Новоборовицьке МПД ДП «Укрспирт», ТОВ «Астра».

Обсяги виробництва продукції промисловими підприємствами  у січні – жовтні 2020 року склали 168,9 млн.грн, що у 4 рази більше відповідного періоду 2019 року.

Наростили обсяги ТОВ «Техсервіс» – 349,1%, ПАТ «Щорський завод продтоварів» – 121,1 %, Новоборовицьке МПД ДП “Укрспирт” – 147%.

По очікуваним даним обсяги промислового виробництва у 2020 році складуть 206,4 млн.грн, що майже у 4 рази більше показників 2019 року.

За підсумками 2020 року, також, очікуємо збільшення:

– кількості малих і середніх підприємств (далі МСП) – 76 од.;

– кількості фізичних осіб – підприємців – 576 осіб;

– кількості МСП на 10 тис. осіб наявного населення – 35 од.;

– кількості зайнятих працівників в МСП – 2,8 тис. од.;

– обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) МСП – 1824 млн.грн;

– частки надходжень від діяльності суб’єктів МСП до місцевого бюджету – 50,4%.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівника  у ІІІ кварталі  2020 року становила 8794 грн., що на 5,7 % більше відповідних показників 2019 року та становить 91,3 % до середнього рівня по області.

Боргу із виплати заробітної плати на підприємствах звітного кола немає.

Середньооблікова кількість штатних працівників у ІІІ-му кв. 2020 року становила 3092 осіб, що складає 102,4 % до минулорічних показників відповідного періоду.

Відпрацьований час штатних працівників у ІІІ кв. (відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника) – 399 год., що складає 101,5 % до минулорічних показників відповідного періоду.

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах громади на 1 листопада 2020 року: зібрано 9789 га (83,5 % до минулорічних показників), валовий збір 423619 ц (109,7%), урожайність, з 1 га зібраної площі 43,3 (131,4%).

В центрі зайнятості станом на 01.12.2020 року знаходяться на обліку 357 безробітних, з них жінок – 210, молоді до 35 років – 99. Отримують допомогу по безробіттю 309 чол.

Взяли участь у тимчасових та громадських роботах 67 безробітних. Закінчили професійне навчання 65 чоловік.

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла у січні – вересні 2020 року 261 кв.м., що у  порівнянні з відповідним періодом 2019 року становить 18%.

За підсумками 11 міс. 2020 року приватизовано 4 нежитлові будівлі комунальної власності (з них 2 од. в м.Сновськ) загальною площею 349,9 кв.м. По очікуваним даним до кінця року показник не зміниться.

Укладені договори з підприємцями на відшкодування транспортних витрат за торгівельне обслуговування віддалених та малонаселених пунктів, де відсутня стаціонарна торгівельна мережа на суму 18 тис.грн.

Ведеться постійна робота по залученню коштів на покращення матеріально-технічної бази об’єктів соціально-культурної сфери, дорожньої інфраструктури та вуличного освітлення.

В 2020 році було подано на конкурсний відбір:

 • проєктів ДФРР було 11 проєктів, оцінювання ще не завершено;
 • На конкурс проєктів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (секторальна підтримка), проект «Створення та промоція «Сновського індустріально-ландшафтного ретрозалізничного комплексу» як точки регіонального зростання» вартістю 21,3 млн.грн. (конкурс не завершено).
 • Подані пропозиції до Програми «Велике будівництво» на 2021 рік : «Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої гімнастичної спортивної зали та допоміжних приміщень, будівель та споруд (медичного пункту) Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку “Дружба” за адресою: Чернігівська обл., м.Сновськ, вул. Залізнична, 41» на суму 11,3 млн.грн., «Капітальний ремонт Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 за адресою: вул.55 Стрілецької дивізії, 35, м.Сновськ, Чернігівської області» на суму 17 млн.грн. Попередньо відібрано капремонт гімнастичного залу.
 • Підготовлено опитувальний лист Сновської міської ради для участі в Ініціативі «Сприяння реалізації регіональних інвестиційних проектів», яка впроваджується в рамках проекту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGе), який підтримується Урядом Канади.
 • Завершено реалізацію грантового проєкту «Простір активного довголіття» вартістю 550 тис.грн., що фінансувався в рамках Програми польської співпраці задля розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща та проєкту «Кімната успіху» вартістю 20,4 тис.грн. (Благодійна організація «Карітас-Україна»)
 • Сновська міська рада відібрана на конкурсній основі для роботи протягом наступних двох років в Програмі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

 

 

Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку громади на 2021 рік

 

Показники Одиниця виміру 2020 2021
Середня чисельність наявного населення  тис. осіб 22,025 21,659
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) тис. осіб 3,1 3,2
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) грн. 8564 9771
Фонд оплати праці штатних  працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) млн. грн. 327,1 304,8
Фонд оплати праці усіх працівників (штатних та нештатних), зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) млн. грн. 318,6 310,9
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малого та середнього підприємництва млн. грн. 1824 1848
Частка надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва до місцевого бюджету, % відсотків 50,3 50,4

 

 

ДОХОДИ

 

Бюджет Сновської міської територіальної громади (далі-міської ТГ) розроблений з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.

Дохідна частина бюджету  міської  ТГ на 2021 рік розроблена відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного законодавства України та інших законодавчих актів, що стосуються планування бюджету.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2021 рік було враховано фактичні надходження за 2019 рік та 11 місяців 2020 року, а також з урахуванням стратегії розвитку Сновської  об’єднаної територіальної громади на 2018-2024 роки, Закону України „Про Державний бюджет на 2021 рік”.

Формування дохідної частини бюджету міської ТГ здійснено з урахуванням змін, внесених до Бюджетного законодавства України в частині місцевих бюджетів, зокрема:

– підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року з темпом росту 20,0% , а з 1 грудня 2021 року 8,3 %.

– враховано, що у 2021 році, згідно п. 43.1 “Прикінцевих та перехідних положень” Бюджетного Кодексу, припиняється надходження до бюджетів місцевого самоврядування 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України.

Загальний розмір доходів бюджету міської ТГ з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначений на рівні 180851,8 тис. грн., у тому числі загального фонду – 174812,9  тис. грн., спеціального фонду – 6 038,9 тис. грн.

До загального фонду бюджету міської ТГ на 2021 рік планується отримати доходів без урахування трансфертів в сумі 101500,0 тис.грн., трансфертів з  Державного бюджету України в сумі 73312,9 тис.грн., в т.ч. базової дотації –  11340,0 тис. грн. (більше на 2305,9 тис. грн. у порівнянні з планом на 2020 рік або 25,5 %), субвенції з державного бюджету – 61 461,3 тис. грн. (в т.ч. освітня субвенція – 61 461,3 тис. грн.) та трансфертів з обласного бюджету в сумі 511,6 тис. грн.

Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 58,7 % від прогнозного показника доходів загального фонду 2021 року. У 2021 році його планується отримати 59 556,5 тис. грн., що на 7734,2 тис. грн. більше ніж затверджені надходження цього податку у бюджеті на 2020 рік.

У розрахунках обсягу податку та збору на доходи фізичних осіб врахована динаміка надходжень зазначеного податку за попередні роки.

До спеціального фонду бюджету міської ТГ планується отримати надходжень у сумі 6038,9 тис.грн., з них: екологічного податку та грошових стягнень за порушення екологічного законодавства в сумі 74,6 тис.грн., надходжень бюджету розвитку в сумі 200,0 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 5 764,3 тис. грн.

 

ВИДАТКИ

 

У 2021 році визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У видатках бюджету міської ТГ враховано запровадження розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року в сумі 6000 грн. на місяць (більше ніж у 2020 році на 1277 грн.), встановлення розміру посадового окладу працівника  І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2021 року в сумі 2670 гривень (більше ніж у 2020 році на 568 грн.).

Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв за тарифами листопада 2020 року, з урахуванням фактичного споживання енергоресурсів у поточному році.

Відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України бюджет міської ТГ на 2020 рік складений та виконуватиметься за програмно-цільовим методом бюджетування та за  відомчою та програмною класифікаціями, встановленими наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Загальний обсяг видатків бюджету міської ТГ з урахуванням міжбюджетних трансфертів планується в обсязі  180680,8  тис. грн. в т.ч. видатки загального фонду – 167917,7 тис. грн., видатки спеціального фонду – 12763,1 тис. грн. Обсяг кредитування загального фонду планується в сумі 171,0 тис.гривень.

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Проєктом бюджету міської ТГ на 2021 рік на державне управління передбачається спрямувати 23429,9 тис. грн. Питома вага видатків на оплату праці  з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 93,6 %.

На утримання апарату міської ради, інші програми і заходи передбачаються видатки в сумі 21055,4 тис. грн., в т.ч.: на утримання апарату – 20120,4 тис. грн., іншу діяльність у сфері державного управління – 935,0 тис. грн. (в т.ч. видатки на програми: виконання повноважень депутатами Сновської міської ради – 260,0 тис.грн., громадське бюджетування – 500 тис.грн., тощо).

На утримання окремих структурних підрозділів міської ради передбачається 2374,5 тис.грн.

 

ОСВІТА

 

Пріоритетним завданням галузі в 2021 році, в умовах реформування системи освіти, є збереження майна установ в належному стані, забезпечення кращих можливостей для дітей шляхом доступності та підвищення конкурентоспроможності освіти. Створюватимуться умови для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, їх соціальної інтеграції в умовах закладу загальної середньої освіти. Здійснюватимуться заходи з розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також під особливою увагою буде створення умов для захисту учасників освітнього процесу в закладах освіти у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Видатки загального фонду бюджету міської ТГ на освіту передбачаються у сумі 108234,2 тис. грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 61461,3 тис. грн). Питома вага видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями оплату комунальних послуг та енергоносіїв  складає 94,8 %. У 2021 році, як і в 2020 році освітня субвенція з державного бюджету спрямовується виключно на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів.

На утримання музичної школи ім. Рахліна, що підпорядкована відділу культури і туризму передбачено видатки в сумі 3994,6 тис. грн.

Запланована виплата одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років в розмірі 7,2 тис. грн.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Пріоритетами розвитку галузі будуть: забезпечення рівного і справедливого доступу населення до медичних послуг належної якості, наближення медичних послуг до споживачів, запобігання та зниження рівня захворюваності, вирішення проблем з надання населенню своєчасних та ефективних медичних послуг з діагностики та лікування короновірусної інфекції COVID-19, збереження здоров’я медичних працівників, задіяних в надані медичної допомоги хворим на COVID-19, а також створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини.

У 2021 році комунальні установ охорони здоров’я фінансуватимуться Національною службою здоров’я України згідно з укладеними договорами в рамках програми державних медичних гарантій медичного обслуговування населення з державного бюджету.

За рахунок коштів бюджету міської ТГ передбачається забезпечити підтримку та розвиток комунальних установ охорони здоров’я та оплату за спожиті енергоносії.

У проєкті загального фонду бюджету міської ТГ на охорону здоров’я  планується спрямувати кошти у сумі 4809,6 тис. грн. (в т.ч.  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 482,6 тис.грн.). На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 1388,0 тис.грн.

У 2021 році видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  передбачені в бюджеті міської ТГ в сумі 892,6 тис.грн., з них: за рахунок субвенції з обласного бюджету – 482,6 тис.грн., та за рахунок коштів міської ОТГ 410 тис.грн.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Головними пріоритетами галузі залишаються: реалізація державної соціальної політики, спрямованої на підвищення розмірів соціальних стандартів і гарантій, забезпечення соціальної підтримки осіб і сімей, які її потребуватимуть.

На утримання установ соціального забезпечення та фінансування програм соціального захисту населення в 2021 році планується спрямувати із загального фонду бюджету 10100,3 тис. грн. Питома вага видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплату енергоносіїв складає 89,0 %, інші захищені видатки – 7,3 %.

На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді , який підпорядкований управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту заплановано 900,9 тис. грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 892,7 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,9 тис. грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено видатки в сумі 7912,8 тис. грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 7622,6 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 166,3 тис. грн.

На фінансування пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачено 29,0 тис.грн., які надаються з обласного бюджету.

На виконання заходів місцевих програм, спрямованих на надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян в проєкті бюджету заплановано кошти у сумі 348,6 тис.грн., а саме:

– фінансування пільг з оплати послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян – 80,0 тис. грн.;

– відшкодування вартості проїзду хворим, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області –  70,0 тис.грн.;

– надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги – 185,0 тис.грн.;

– надання соціальної підтримки сім’ям загиблих військовослужбовців в ході воєнних дій в Афганістані та зоні проведення АТО/ООС – 13,6 тис.грн.;

На інші програми по соціальному захисту, які спрямовані на організацію та проведення громадських робіт, надання матеріальної допомоги громадянам, підтримку організіції ветеранів, тощо  передбачено кошти в сумі 909,0 тис. грн.

 

КУЛЬТУРА

 

Головними пріоритетами галузі є: збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу, розвиток культурно-мистецького потенціалу, збереження культурної спадщини України, здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток культурних цінностей регіону.

На галузь із загального фонду бюджету передбачено спрямувати 10478,4 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури передбачено 9375,0 тис. грн. (або 89,5 %), оплату комунальних послуг та енергоносіїв 592,9 тис. грн. (5,7 %), проведення культурних заходів – 220,0 тис.грн.(2,1%).

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

Головними пріоритетами галузі є: всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації, створення умов для залучення широких верств населення до спорту.

На 2021 рік на фізичну культуру і спорт передбачається спрямувати 2920,3 тис. грн.

Видатки на утримання ДЮСШ управління освіти, сім’ї, молоді та спорту передбачені в сумі 2147,2 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями направлено 2045,5 тис.грн. (95,3%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 82,6 тис. грн. (3,8 %).

На забезпечення діяльності та проведення спортивних заходів закладами Сновської районної організації ВФСТ „Колос” передбачається  743,1 тис. грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських  видів спорту в бюджеті передбачено 30,0 тис. грн.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

На забезпечення безперебійної діяльності житлово-комунального господарства у бюджеті заплановано 5100,0 тис. грн., з них на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства –100,0 тис. грн. та на благоустрій населених пунктів шромади – 5000,0  тис. грн.

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

На фінансування програм та заходів, пов’язаних з економічною діяльністю передбачено 2690,0 тис. грн., а саме:

– здійснення заходів із землеустрою – 50,0 тис. грн.;

– утримання та розвиток транспортної інфраструктури – 2600,0 тис. грн.;

– сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 25,0 тис. грн.;

– членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 15,0 тис. грн.

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У бюджеті на 2021 рік на заходи по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха передбачено 15,0 тис. грн., на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 100,0 тис. грн.

 

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

 

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру,  а також інших заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проєкту бюджету  міської ТГ заплановані кошти резервного фонду на 2021 рік у сумі 40,0 тис. грн.

 

КРЕДИТУВАННЯ

 

Для надання кредиту індивідуальним сільським забудовникам, відповідно до програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” передбачається спрямувати по загальному фонду 171,0 тис. грн.

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

 

У 2021 році передбачено ряд трансфертів для бюджету міської ТГ:

 • з державного бюджету

– базова дотація – 11340,0 тис. грн.;

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 61461,3 тис. грн.;

 • з обласного бюджету

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 482,6 тис. грн.;

– інші субвенції з місцевого бюджету – 29,0 тис.грн., а саме на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

 

Начальник фінансового відділу

Сновської міської ради                                                                Л.САВЧЕНКО