» » ПОЛОЖЕННЯ про відділ бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про відділ бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради

-> сесія | 0

                         ЗАТВЕРДЖЕНО

               Рішення  Сновської міської ради

                         (9 сесія 8 скликання)

                 від 13 липня 2017 р.  №  6-9/VІІІ

Міський голова                          О.О.Медведьов

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Відділ  бухгалтерского обліку та звітності являється структурним підрозділом Сновської міської ради (далі – Відділ), не має статусу юридичної особи, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові.

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та Законами України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Кодексом законів про працю України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими документами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями та розпорядженнями міської ради, розпорядженнями міського голови, Регламентом роботи міської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділ, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з виконавчими органами Сновської міської ради та з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України.

1.4. Права, обов’язки та відповідальність працівників Відділу визначені посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

1.5. Положення розроблено із врахуванням вимог:

– Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

– Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого Постановою КМУ № 59 від 26.01.2011 року (зі змінами);

– Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009р. № 406;

 Регламентів Сновської міської ради та Положення про виконавчий комітет;

– Інструкції з діловодства у Сновській міській раді та її виконавчих органах.

 

 1. Основні завдання Відділу

2.1. Основними завданнями відділу  бухгалтерського обліку та звітності є:

2.1.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи відповідно  до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку;

 2.1.2. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої  звітності в порядку, встановленому законодавством, забезпечення своєчасного її подання відповідним органам;

2.1.3. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

2.1.4. Оформлення документів щодо проведення господарських операцій, взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України відповідно до бюджетного законодавства та здійснення платежів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

2.1.5. Здійснення контролю за наявністю та рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених кошторисів;

2.1.6. Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних, інформаційних ресурсів, інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу;

 2.1.7. Своєчасне і в повному обсязі перерахування податків і зборів до відповідних бюджетів, розробка та забезпечення здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівниками відділу;

2.1.8. Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у бюджетних установах, які підпорядковані виконавчому комітету міської ради.

 

 1. Повноваження Відділу

3.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.1.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

3.1.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3.1.3. Здійснює поточний контроль за:

– дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державного казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

– правильністю зарахування та використання власних надходжень виконавчого комітету міської ради;

– веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані виконавчому комітету;

3.2. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

3.3. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

– використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

– інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.4. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі

зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.5. Забезпечує:

– дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

– достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

– повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

– зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

3.6. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.7. Розробляє штатний розпис міської ради на підставі структури установи, розпоряджень міського голови;

3.8.Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників;

3.9. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

3.10. Організація бухгалтерського обліку реалізується за такими складовими:

 • облік видатків;
 • облік грошових коштів на рахунках установи;
 • облік розрахунків по заробітній платі і стипендіях;
 • облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними соціальними фондами;
 • облік розрахунків у порядку планових платежів;
 • облік розрахунків з підзвітними особами;
 • облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами;
 • облік необоротних активів;
 • облік запасів та МШП;
 • облік результатів виконання кошторису;
 • складання і подання звітності до відповідних органів;
 • організація проведення інвентаризації;
 • організація контролю за фінансово-господарською діяльністю установи;
 • організація забезпечення бухгалтерського обліку;
 • організація розвитку бухгалтерського обліку.

3.11. Здійснює обробку персональних даних працівників установи та інших фізичних осіб, які надали згоди та внесені до зареєстрованих установою баз персональних даних «Парус», «Медок», «Особи, що заохочені відповідно до Програми відзначення міжнародних, державних і професійних свят, пам’ятних дат, історичних подій, які мають загальнодержавне та регіональне значення, ювілеїв і вшанування пам’яті видатних людей», виключно з метою забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності, звітності до органів Пенсійного фонду України, іншої звітності, що містить персональні дані, а також внутрішніх документів установи з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту. Забезпечує захист персональних даних фізичних осіб, які обробляються.

3.12. Здійснює передачу персональних даних третім особам відповідно до

Закону України «Про захист персональних даних» та в межах виконання законодавства, пов’язаного з веденням бухгалтерського обліку та наданням звітності.

 

 1. Права Відділу

Відділ бухгалтерського обліку та звітності має право:

4.1. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення та подання до відділу бухгалтерського обліку структурними підрозділами міської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.2. Не приймати до виконання неналежним чином оформлені документи, або оформлені  документи за операціями, які порушують діюче законодавство і встановлений порядок приймання, оприбуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, обладнання, матеріальних і інших цінностей;

4.3. Готувати запити у встановленому законодавством порядку до органів виконавчої влади, одержувати від структурних підрозділів   та підвідомчих бюджетних установ відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них необхідні для виконання Відділом своїх функцій;

4.4. Надавати міському голові пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, які є винними у недоброякісному оформленні і складанні документів, несвоєчасній передачі їх для відображення на рахунках бухгалтерського обліку та відображенні в документах недостовірної інформації.

4.5. Представляти міську раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

4.6. Вносити міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності;

4.7. Вносити на розгляд міської ради та її виконавчого комітету проекти рішень з питань, що належать до компетенції відділу

4.8. Вказівки відділу з бухгалтерського обліку та звітності в межах функцій, що визначені даним Положенням, є обов’язковими до виконання підрозділами виконавчого комітету міської ради.

 

 1. Організація управління Відділом.Керівництво та структура Відділу

5.1.  Відділ очолює начальник відділу – головний бухгалтер ( далі-начальник Відділу), який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням  Сновського міського голови відповідно до законодавства про працю, з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня та підпорядкований Сновському міському голові.

5.2. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника Відділу визначаються цим Положенням.

5.3. Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.3.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу.

5.3.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Сновської міської ради.

5.3.3. Розподіляє обов’язки працівників відділу, складає  посадові інструкції працівників відділу, погоджує їх з відповідними спеціалістами і подає міському голові на затвердження.

5.3.4. Підписує звітність та документи, які є підставою для: –                           перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);-                          проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;-                          приймання і видачі грошових коштів; –                          оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;-                          проведення інших господарських операцій;

5.3.5. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Відділу з посад.

5.3.6. Забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Сновської міської ради.

5.3.6. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації у Відділі.

5.3.7. Вносить в установленому порядку пропозиції   Сновському міському  голові щодо заохочення працівників відділу, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності та звільнення в установленому законодавством порядку.

5.3.8. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу.

5.3.9. Контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

5.3.10. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни,  вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу.

5.3.11. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Відділу.

5.3.12. Координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Відділу.

5.3.13. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи щодо забезпечення та дотримання чинного законодавства про охорону праці.

5.3.14. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників Відділу.

5.3.15. Забезпечує системне та оперативне оприлюднення на  веб-порталі Сновської міської ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Відділу, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

5.3.16. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ та функціональних обов’язків працівників відділу за необхідності

5.3.17. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

 

5.4..Начальник  Відділу несе відповідальність за:

5.4.1. Неналежну організацію роботи Відділом, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни.

5.4.2. Не забезпечення  виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

5.4.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу.

5.4.4. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Відділу.

5.4.5. Негативні  наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

5.4.6.Невідповідність прийнятих  ним рішень вимогам чинного законодавства.

5.4.7. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу.

5.4.8. Незабезпечення створення у Відділі належних умов з охорони праці.

5.5. Начальник Відділу повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Відділу, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань фінансів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

5.6. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу:

– вища освіта у галузі бухгалтерського обліку, економіки та фінансів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістр;

– стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі або в органах місцевого самоврядування або стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 3 років;

– конкурсний відбір відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.7. У разі тимчасової відсутності начальника відділу – головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу.

5.8.Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Сновської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Сновського міського голови.

 

 1. Взаємовідносини

6.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань у встановленому законодавством порядку та в межах своєї компетенції взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами, що контролюють справляння надходжень бюджету та підвідомчими бюджетними установами щодо питань забезпечення процесу бухгалтерського обліку оперативною інформацією.

 

 1. Відповідальність посадових осіб  Відділу

7.1.Посадові особи Відділу несуть відповідальність за:

 • Неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни.
 • Не виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.
 • Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу.
 • За негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.
 • За невідповідність прийнятих рішень вимогам чинного законодавства.
 • За несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу.

7.2. Посадові особи Відділу повинні сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватись високої культури спілкування, не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію Сновської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.3. Посадові особи Відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Фінансового відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку

 

 

8.Майно і кошти

8.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

8.2. Відділ бухгалтерського обліку функціонує згідно штатного розпису Сновської міської ради.

8.3. Загальна чисельність відділу затверджується міською радою за поданням міського голови. Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством. Надбавки та розмір преміювання працівникам відділу встановлюються міським головою відповідно до чинного законодавства.

8.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду Сновським міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством і отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету.

8.5. Працівники Відділу підпорядковуються  начальнику Відділу.

8.6. Гранична чисельність, фонд оплати праці Відділу  визначається в межах відповідних бюджетних призначень.

 

 1. Прикінцеві положення

9.1. Міська рада зобов’язана створювати умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечувати їх окремим робочим місцем, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань відшкодовувати понесені витрати на службові відрядження.

9.2. Ліквідація та реорганізація Відділу проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

9.4. З усіх інших питань, не врегульованих цим Положенням, Відділ керується нормами та вимогами, встановленими чинним законодавством України.

9.5. У випадках, якщо будь-яка частина Положення стане недійсною у зв’язку з невідповідністю чинному законодавству, ця частина не повинна прийматися до уваги та не тягне за собою недійсності Положення в цілому.

 

 

 

 

 

 Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності                                                                                С.А.Виблова