» » ПОЛОЖЕННЯ про відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області  

ПОЛОЖЕННЯ про відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області  

-> сесія | 0

                                                                                    ДОДАТОК  1

                                                                                   

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             Рішення Сновської міської ради

                                                                                             (3 сесія 8 скликання)

                                                                                           від 28 січня  2021 року № 10-3/VІІІ

 

 

Сновський міський голова __________   О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

 

 

Розділ  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Відділ культури і туризму Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області  (далі – Відділ) є виконавчим органом  Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області ( далі – Сновська міська рада), утворюється  Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області на власності Сновської міської територіальної громади, для реалізації завдань  місцевого самоврядування  у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, питань релігії та національностей. Відділ є підзвітним та підконтрольним Сновській міській раді та підпорядковується   виконавчому комітету ради та Сновському міському голові, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту   культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

1.2. Відділ є юридичною особою публічного права, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні  рахунки в установах Державної  казначейської служби України, у межах своїх повноважень  укладати  від свого імені  угоди з юридичними та фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Відділ має  печатку із зображенням  Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

Організаційно-правова форма – орган місцевого самоврядування Юридична адреса Відділу: 15200,Чернігівська область, Сновський район, м. Сновськ, вул. Незалежності,б. 4

Скорочена назва – Відділ культури і туризму Сновської міської ради.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, наказами, рішеннями Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Сновського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Функціонування відділу здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.

1.5. Начальник відділу, головні спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, на  яких поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.6.Положення про Відділ культури і туризму Сновської міської ради та внесення змін до нього затверджується  рішенням Сновської міської ради.

1.7. Посадову інструкцію начальника Відділу  затверджує Сновський міський голова, головних спеціалістів відділу, керівників структурних підрозділів  – начальник Відділу.

 

 

Розділ ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

 

2.1. Завданням Відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтв, а також  забезпечення прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та віросповідання.

2.1.2. Здійснення  контролю за дотриманням законодавства України з питань культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтв, а також  забезпечення прав національних меншин, права громадян на свободу світогляду та віросповідання.

2.1.3. Забезпечення, у межах наданих повноважень, вільного розвитку культурно – мистецьких процесів,  доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

2.1.4.  Координація діяльності закладів у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, які перебувають у підпорядкуванні Відділу.

2.1.5. Забезпечення підготовки, перепідготовки та  підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму, мистецької освіти  та охорони культурної спадщини.

2.1.6. Вивчення релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі, підготовка та  подання  відповідних  інформаційних матеріалів  на розгляд  міського голови та   Департаменту.

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Створює умови для розвитку:

 • усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації змістовного культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;
 • позашкільної мистецької освіти;
 • соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально – технічного забезпечення такої інфраструктури.

2.2.2.  Вживає заходів у межах своєї компетенції щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі в громаді.

2.2.3. Сприяє:

 • формуванню репертуару аматорських колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних ремесел, збереженню культурної спадщини;
 • централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;
 • здійсненню контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;
 • проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
 • діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;
 • соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;
 • збереженню та розвитку етнічної, культурної, релігійної самобутності національних меншин, задоволенню їх національно – культурних потреб;
 • проведенню благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;
 • налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних між церковних питань, проведенню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництву віруючих.

2.2.4. Проводить аналіз потреби у працівниках у сфері культури.

2.2.5. Подає до Департаменту пропозиції щодо:

 • надання творчим колективам статусу «народного аматорського»;
 • відзначення працівників установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення.

2.2.6. Бере участь у:

 • розробці проектів програм соціально – економічного розвитку, цільових місцевих програм;
 • реалізації міжнародних, республіканських, обласних, місцевих проектів у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, міжнаціональних та релігійних відносин;
 • організації та проведенні міських, обласних, вітчизняних і міжнародних виставок, виставок – ярмарків, методичних і науково –практичних семінарів, конференцій тощо.

2.2.7. Надає організаційно – методичну допомогу установам, організаціям, іншим суб’єктам діяльності  у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини.

2.2.8. Здійснює контроль за дотриманням закладами культури,  підпорядкованим  Відділу,чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.

2.2.9. Забезпечує:

 • доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
 • захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
 • підготовку та передачу до Департаменту документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;
 • виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;
 • збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, релігії та національностей та контроль за їх достовірністю;
 • подає Департаменту статистичну звітність про стан та розвиток  галузі культури в громаді;
 • визначає межі територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та готує проекти  рішень   Сновської міської ради щодо затвердження їх зони охорони.

2.2.10. Інформує Департамент про:

 • пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини.

2.2.11. Організовує:

 • проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних ремесел та інших заходів з питань, що належать до повноважень Відділу;
 • надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму, мистецької освіти та охорони культурної спадщини.

2.2.12. Вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.

2.2.13. Веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів.

2.2.14. Роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури.

2.2.15. Готує та подає на розгляд проєкти рішень Сновської міської ради  та її виконавчого комітету,  розпоряджень Сновського міського голови  з питань розвитку  культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, спеціальної освіти у сфері культури та мистецтв.

2.2.16. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

2.2.17. Розробляє, у визначених законом випадках, проєкти нормативно-правових актів з питань культури, туризму, міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурної спадщини.

2.2.18. Бере участь у погодженні проектів нормативно – правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

2.2.19. Бере участь у підготовці звітів голови Сновської міської ради.

2.2.20. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.2.21. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

2.2.22. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, в тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень  та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.2.23. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

2.2.24. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

2.2.25. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.2.26. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

2.2.27. Забезпечує захист персональних даних.

2.2.28. Затверджує річні плани роботи закладів культури. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

2.2.29. Забезпечує проведення атестації закладів, підпорядкованих Відділу, оприлюднення її результатів та проведення атестації працівників галузі культури.

 

2.3. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

2.3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Сновської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.3.2. Залучати до організації  та проведення культурно – мистецьких заходів спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Сновської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

2.3.3. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами Сновської міської ради, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

2.3.4. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції  Відділу.

 

 

Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

 

3.1. Діяльність Відділу здійснюється  на основі  перспективного та поточних планів.

3.2. Відділ володіє і користується  майном Сновської міської територіальної громади, що знаходиться  в його оперативному  управлінні. Розпорядження  майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України та розпорядчих актів міської ради.

3.3. Відділ  є неприбутковою бюджетною організацією,утвореною та зареєстрованою у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Внесений  контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

3.4. Отримані  доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед       засновників (учасників), членів організації, працівників (окрім оплати  їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.

3.5. Всі кошти, які надходять з різних джерел, складають єдиний кошторис відділу. Доходи   використовуються виключно для фінансування видатків на  утримання  та реалізацію  напрямів діяльності Відділу.

3.6. Структура Відділу затверджуються міською радою, штатний розпис – міським головою.

3.7. Відділ очолює начальник.

3.8. Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність,  фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Відділу в межах виділених асигнувань визначає міська рада.

3.9. У підпорядкуванні Відділу знаходяться наступні, заклади культури базової мережі (юридичні та не юридичні особи) та структурні підрозділи:

– Сновський Будинок культури, який очолює директор, юридична особа, комунальна установа;

– Сновська публічна бібліотека Сновської міської територіальної громади (з 21 відокремленим структурним підрозділом), яку очолює директор, юридична особа, комунальний заклад;

– Сновська дитяча музична школа імені Н.Г. Рахліна, яку очолює директор, юридична особа, комунальний заклад;

– Сновський історичний музей, який очолює директор, юридична особа, комунальна організація;

– 25 сільських клубних закладів, з них: 8 сільських будинків культури та 17 сільських клубів, комунальні заклади,  не юридичні особи:

 1. Гірський сільський будинок культури
 2. Новоборовицький сільський будинок культури
 3. Петрівський сільський будинок культури
 4. Рогізківський сільський будинок культури
 5. Сновський сільський будинок культури
 6. Тихоновицький сільський будинок культури
 7. Тур`янський сільський будинок культури
 8. Хотуницький сільський будинок культури
 9. Великощимельський сільський клуб
 10. Гутостуденецький сільський клуб
 11. Єлінський сільський клуб
 12. Жовідський сільський клуб
 13. Займищанський сільський клуб
 14. Зарічанський сільський клуб
 15. Іванівський сільський клуб
 16. Камський сільський клуб
 17. Клюсівський сільський клуб
 18. Кучинівський сільський клуб
 19. Лосевослобідський сільський клуб
 20. Низківківський сільський клуб
 21. Смяцький сільський клуб
 22. Староборовицький сільський клуб
 23. Староруднянський сільський клуб
 24. Суничанський сільський клуб
 25. Чепелівський сільський клуб

 

– централізована бухгалтерія, структурний підрозділ Відділу.

 

3.10. Відділ має право створювати структурні підрозділи, відділення, філії, які діють на підставі положень затверджених Відділом.

3.11. Структурним підрозділом відділу є централізована бухгалтерія, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого начальником відділу.

Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму, яку очолює головний бухгалтер, не є юридичною особою, створена для здійснення фінансового планування та  бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності Відділу та підпорядкованих Відділу закладів культури.

 

 

Розділ ІV. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ,

ЙОГО ПРАВА  І ОБОВ`ЯЗКИ

 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Сновським міським головою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Особа, яка призначається на посаду начальника Відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту та стаж роботи  в органах самоврядування чи на державній службі  не менше 3 років або стаж  роботи за фахом  в інших сферах на керівних посадах не менше 4 років.

4.3. Начальник відділу:

– здійснює керівництво Відділом, централізованою бухгалтерією та координує роботу закладів культури, підпорядкованих Відділу; видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

– призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, посадових осіб Відділу, здійснює присвоєння їм рангів посадової особи місцевого самоврядування, встановлення та скасування умов оплати праці, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

– приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю працівників відділу, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, керівників комунальних організацій, встановлення та скасування умов оплати праці, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

– вносить пропозиції до проєкту міського бюджету;

– несе персональну відповідальність за організацію та результати  діяльності Відділу, сприяє створенню належних умов праці;

– подає на затвердження Сновською міською радою Положення про відділ та Статути і Положення, підпорядкованих Відділу комунальних організацій юридичних осіб, затверджує Положення та Статути  структурних підрозділів Відділу та підпорядкованих йому  комунальних організацій  –  не юридичних осіб;

–  затверджує посадові інструкції керівників закладів культури та структурних підрозділів Відділу;

– планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сновської міської ради;

– вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

– звітує про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

– відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин та релігій;

– може входити до складу виконкому Сновської міської ради;

– вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому та сесії Сновської міської ради, що належать до компетенції відділу, та розробляє проєкти відповідних рішень;

– може брати  участь у засіданнях сесії Сновської міської ради;

– представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, з Департаментом, іншими  органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови та заступників голови Сновської міської ради;

– забезпечує роботу тендерного комітету Відділу;

– сприяє розвитку надання платних послуг закладами культури,  залученню позабюджетних коштів відповідно чинного законодавства;

– видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в обласному органі Мін’юсту;

– подає на затвердження Сновського міського голови  проєкти кошторисів та штатних розписів Відділу, підпорядкованих закладів культури, структурних підрозділів Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці їх працівників;

– розпоряджається коштами у межах затверджених рішенням сесії  Сновської міської ради  бюджетних призначень, приймає рішення про зміну структури, базової мережі закладів культури, штатного розпису, заохочення працівників  у межах затвердженого фонду оплати праці;

– сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів культури;

– вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів культури, заходів з охорони культурної спадщини;

– відкриває рахунки  у відділеннях Державної казначейської служби України, має право першого підпису;

– здійснює добір кадрів структурного підрозділу відділу, керівників  та працівників закладів культури;

– організовує проведення атестації бібліотечних, музейних, клубних, педагогічних, бухгалтерських працівників;

– організовує конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів культури, підпорядкованих Відділу, відповідно до ЗУ «Про культуру»;

– призначає на посади (на умовах контракту за результатами конкурсу в тому числі) та звільняє  у порядку, передбаченому законодавством про працю, з посад керівників закладів культури, керівника та працівників  структурного підрозділу та працівників сільських клубних установ;

– подає  пропозиції щодо призначення  на посаду та звільнення  з посади у порядку, передбаченому  законодавством про  службу в органах місцевого самоврядування спеціалістів відділу, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

– здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

4.4. У разі відсутності начальника Відділу його обов’язки з правом підпису виконує головний спеціаліст відділу культури і туризму або керівник підпорядкованого  Відділу закладу культури, крім головного бухгалтера централізованої бухгалтерії.

 

 

Розділ V. ФІНАНСОВЕ  ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 

5.1. Ведення  фінансового планування та  бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності Відділу та підпорядкованих відділу закладів культури,  складення звітності здійснює централізована бухгалтерія,  як  структурний підрозділ Відділу культури і туризму, що  підпорядковується безпосередньо начальнику відділу культури і туризму.

5.2.  Відділ, його структурні підрозділи  та підпорядковані  Відділу заклади  фінансуються за рахунок коштів бюджету Міської територіальної громади. Оплата праці працівників  здійснюється  відповідно до чинного законодавства.

5.3. Штатні розписи та кошториси Відділу, його структурних підрозділів,  підпорядкованих Відділу закладів культури  затверджує Сновський міський голова  за пропозицією начальника Відділу відповідно до встановленого порядку.

5.4. Сновська міська рада зобов`язана створити умови для роботи  та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв`язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання обов`язків, законодавчими та іншими  нормативними актами, довідковими  матеріалами та літературою.

 

 

Розділ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускається.

6.2. Ліквідація або реорганізація відділу проводиться на підставі  рішення Сновської міської ради. В разі ліквідації  Відділу  його активи передаються іншій установі, організації, закладу відповідного профілю або передаються до бюджету, а в разі реорганізації – переходять до правонаступника.

6.3 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням Сновської міської  ради.

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу культури і туризму

Сновської міської ради                                                                         Н. ДОБНЕНКО