» » ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради

-> сесія | 0

Додаток 1

       ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

       (2 сесія 8 скликання)

    № 6-2/VІІІ від  24 грудня 2020 р.

  ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради

  1. Загальні положення

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради (далі – ЦНАП) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг. ЦНАП діє як постійно діючий робочий орган Сновської міської ради.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП, як постійно діючого робочого органу міської ради, приймається Сновською міською радою.

1.3 Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП Сновської міської ради затверджується Сновською міською радою.

1.4. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про ЦНАП.

  1. Завдання та функції

2.1. Відповідно до мети створення ЦНАП, його основними завданнями є:

2.1.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.1.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.1.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.2. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається рішенням Сновської міської ради.

2.4. ЦНАП, також може здійснюватися прийняття заяв, скарг та надання консультацій з в межах своїх повноважень.

2.5. У приміщенні, де розміщується ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта у відповідності до норм чинного законодавства та інших нормативно-правових актів.

2.6. ЦНАП облаштовується у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

2.7. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністраторів, завідувачів секторами, реєстраторів, спеціалістів ЦНАП Сновської міської ради, які організовують надання адміністративних послуг (далі посадові особи ЦНАП) та діловодів ТГ.

2.8. Посадові особи та діловоди ТГ ЦНАП призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника ЦНАПу. Структура та штатна чисельність працівників та посадових осіб, які працюють в ЦНАП, затверджується міською радою.

2.9. Основними завданнями посадових осіб ЦНАП є:

2.9.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2.9.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

2.9.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

2.9.4. Організація забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

2.9.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

2.9.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

2.9.7. Розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.10. Посадова особа ЦНАП має право:

2.10.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2.10.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних і під нормативних актів;

2.10.3. Інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

2.10.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги відповідно до положень та вимог чинного законодавства;

2.10.5. Порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.

2.11. ЦНАП очолює начальник Відділу «Центр надання адміністративних послуг Сновської міської ради», як керівник структурного підрозділу, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта, стаж роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування не менше 3-х років, вільне володіння державною мовою.

2.12. Начальник Відділу «Центр надання адміністративних послуг Сновської міської ради», відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

2.12.1. Здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП;

2.12.2. Організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

2.12.3. Координує діяльність завідувачів секторів, реєстраторів, адміністраторів, спеціалістів та працівників (діловодів ТГ), контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

2.12.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

2.12.5. Сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

2.12.6. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність посадових осіб та працівників ЦНАП;

2.12.7. Виконує інші повноваження передбачені законом.

2.12.8 Розробляє, погоджує Положення (проекти) про структурні підрозділи ЦНАП та їх посадові інструкції посадових осіб та працівників (проекти).

2.12.9 Подає на розгляд Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ «Центр надання адміністративних послуг Сновської міської ради»  на затвердження Сновською міською радою.

2.13. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

2.14. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП становить не менш як п’ять днів на тиждень та вісім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП. ЦНАП один раз на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ої години.

 

  1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП

3.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок державного бюджету та бюджету Сновської міської територіальної громади.

3.2. ЦНАП звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

Перший заступник міського голови                                                  П.МІРОШНИЧЕНКО