» » Положення про відділ земельних відносин та агропромислового розвитку

Положення про відділ земельних відносин та агропромислового розвитку

-> сесія | 0

                         ЗАТВЕРДЖЕНО

               Рішення  Сновської міської ради

                           (12 сесія 8 скликання)

              від 24 жовтня 2017 р.  № 1 -12/VІІІ

Міський голова                                        О.О.Медведьов

 

 

Положення

про відділ земельних відносин та агропромислового розвитку

 

  1. Загальні положення

1.1. Відділ земельних відносин та агропромислового розвитку (далі Відділ) є структурним підрозділом Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та її виконавчого комітету та входить до складу її виконавчих органів.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, регламентом та рішеннями Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді та підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. Положення про Відділ  затверджується рішенням міської ради.

 

  1. Завдання Відділу

2.1. Виконання власних та делегованих повноважень у галузі земельних відносин відповідно до законодавства України. Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства.

2.2. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України.

2.3. Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

 

  1. Основні функції Відділу

3.1. Брати участь у підготовці проектів рішень міської ради та поданнях на отримання дозволів на розроблення документації із землеустрою та їх затвердження.

3.2. Підготовка документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою, як суб’єкта права власності або права користування землею, а також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб.

3.3. Брати участь у підготовці проектів рішення щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування, прийняття земельних ділянок у фонд міської ради.

3.4. Брати участь у підготовці проектів рішення щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади міста.

3.5. Організація проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності.

3.6. Підготовка і внесення на розгляд сесії пропозицій по встановленню розмірів орендної плати. Підготовка проектів договорів оренди землі.

3.7. Надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок.

3.8. Доопрацювання рішень міської ради з урахуванням проголосованих і прийнятих пропозицій і редакційних поправок.

3.9. Оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міською радою. Підготовка актів приймання-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі. Підготовка проектів рішень міської ради про продовження строків оренди земельних ділянок. Підготовка угод про розірвання договорів оренди землі. Здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладання договорів оренди землі.

3.10. Вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду. Взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів. Ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду.

3.11. Внесення у встановленому порядку до міської ради проектів рішень про припинення права користування земельними ділянками.

3.12. Надання інформації юридичним та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об’єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.

3.13. Здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства.

3.14. Участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них.

3.15. Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, стан договірної роботи, розроблення відповідних пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні. Претензійна та позовна робота з питань земельних відносин. Сприяння своєчасному вжиттю законних заходів за протестами та поданнями прокуратури, ухвалами, рішеннями, постановами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів тощо.

3.16. Вирішення земельних спорів.

3.17. Організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Відділу, та сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності.

3.18. Забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію.

3.19. Розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

3.20. Участь у розробці та виконанні програм з використання і охорони земель.

3.21. Виконання доручень міського голови.

3.22. Вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

3.23. Участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, надання методичної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, нарощення експортного потенціалу, підготовка пропозицій до проектів программ розвитку галузей агропромислового виробництва, сприяння запровадженню енергозберегаючих технологій у галузях агропромислового виробництва.

 

  1. Права Відділу

4.1.Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів міської ради, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Розробляти та подавати на розгляд постійних комісій міської ради проекти рішень з питань використання земель  комунальної власності, брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель комунальної власності, проведення інвентаризації земель у межах територіальної громади та інших програм, пов’язаних із земельними ресурсами територіальної громади та інших нормативних актів, що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні.

4.3. Залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.4. Організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

 

  1. Структура відділу

5.1. Положення про відділ затверджується рішенням міської ради.

5.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою за погодженням начальника відділу.

 

  1. Керівництво відділу

6.1.Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

6.2. Начальник відділу: здійснює загальне керівництво діяльністю відділу; узгоджує посадові обов’язки працівників відділу; координує роботу відділу з іншими виконавчими органами ради; забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення; підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом; бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах голови громади у разі розгляду питань, що стосуються компетенції відділу; розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює їх роботу; контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі; виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської ради, пов’язані з діяльністю відділу; безпосередньо займається розробленням проектів нормативно – правових актів із земельних питань та агропромислового розвитку, проводить експертизу таких актів.

6.3.Начальник Відділу здійснює й інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

 

  1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

7.2.Оплата праці працівників відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

       

  1. Заключні положення

8.1. Покладення на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань фахової діяльності відділу, не допускається.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

8.3. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення Сновської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу земельних відносин

та агропромислового розвитку                                                                           В.В.Недвіга