» » Про погодження «Положення про платні послуги, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського  району Чернігівської області»

Про погодження «Положення про платні послуги, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського  району Чернігівської області»

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

   КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

17 вересня 2021 року                 м.Сновськ                                            № 113

Про погодження «Положення про платні послуги, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського  району Чернігівської області»

 Розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського району  Чернігівської області щодо погодження Положення про платні послуги,  з метою підвищення рівня якості медичного обслуговування з урахуванням економічно обґрунтованих витрат та підвищення ефективності роботи, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 1 пункту «а» статті 32, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  в и р і ш и в :

 

 1. Погодити «Положення про платні послуги, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області».
 2. В.о. генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області Якубовській І.В. забезпечити дієвий контроль за якістю та повнотою надання платних послуг.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мірошниченка П.Л.

 

Міський голова                                                         Олександр МЕДВЕДЬОВ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Сновської міської ради

17 вересня 2021 року № 113

 

ПОЛОЖЕННЯ

про платні медичні послуги

 1. Загальні положення

1.1 Положення про платні послуги КНП «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (далі — Положення) розроблено відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (далі — Закон № 2801), який передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню.

1.2 Платні медичні послуги, що надаються КНП «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, регламентовані наступними нормативними документами:

– Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування,затверджена постановою КМУ від 27.12.2017 № 1075 (далі — Методика № 1075);

– Закон України  «Про ціни та ціноутворення» від 21.06.2012р. №5007-VI ;

– наказ МОЗ та МВС « Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 31 січня 2013р.№65/80.

-Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій,затверджений  наказом МОЗ України від 21 травня 2007р.№246;

– Правила проведення обов’язкових профілактичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних захворювань, що затверджені наказом МОЗ України від 23 липня 2005р.№280;

1.3  Перелік платних медичних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»(зі змінами). (далі – Перелік №1138);

1.4 КНП « Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (далі – КНП) працює відповідно до Статуту комунального некомерційного підприємства «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (далі- Статут).

1.5 КНП надає платні  медичні послуги на засадах, визначених пунктом 3.2 Статуту Підприємства: проводить свою діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я  без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону №2801.

1.6 Трудові, економічні та соціальні відносини Підприємства і працівників, які беруть участь у наданні платних послуг, регулює колективний договір.

1.7 Мета Положення — підвищення рівня якості медичного обслуговування населення шляхом регламентування процесу надання платних послуг Підприємства, створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи на платні послуги КНП «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

        

 1. Порядок встановлення тарифів на платні медичні послуги

2.1 Тарифи на платні послуги, що надаються на Підприємстві, розраховуються індивідуально з урахуванням економічно обґрунтованих витрат та затверджуються наказом генерального директора за погодженням із виконавчим органом (виконавчим комітетом Сновської міської ради). Підприємство самостійно визначає калькуляційну одиницю послуги.

2.2 Структурні підрозділи Підприємства забезпечують населення доступною та достовірною інформацією про порядок надання платних медичних послуг та їх тарифів

2.3 Тарифи на медичні послуги, які надаються населенню в КНП «Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області розраховані індивідуально з  урахуванням  економічно обґрунтованих витрат.

2.4 Базою для встановлення тарифів на медичні послуги є їх собівартість, до якої входять:

 • Витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо зайнятого наданням медичних послуг;
 • Відрахування на соціальне страхування, в цільові фонди, які передбачені законодавством;
 • Матеріальні витрати, які визначені за розрахунковими показниками, та об’єктивно обґрунтовані розрахунки накладних витрат по закладу за результатами проведеного аналізу затрат за попередній рік;
 • Інші витрати з урахуванням конкретних умов функціонування закладу.

2.5 Рівень рентабельності встановлено до 30% від собівартості медичної послуги.

2.6 Термін дії тарифів не обмежений. Зміни тарифів можуть бути здійснені після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та  разі виникнення обґрунтування потреби, зокрема у таких випадках:

– значні зміни в оплаті раці працівників згідно з урядовими рішеннями та відповідними наказами МОЗ України, зокрема при збільшенні мінімального розміру заробітної плати;

– зростання тарифів на енергоносії, водопостачання та водовідведення, теплопостачання тощо;

– ріст закупівельних цін на медикаменти, медичні вироби, предмети та матеріали, що необхідні для надання послуг.

2.7 Достовірне інформування щодо переліку платних послуг, які надаються на Підприємстві, та тарифів на них забезпечується шляхом розміщення прейскурантів цін в структурних підрозділах підприємства у доступних для пацієнтів місцях та на веб-сайті.

2.8 Відповідальність ціни  на платні послуги затвердженому тарифу, якість та повнота їх надання, інформування про них замовників (споживачів) послуг, якість та повнота надання платних послуг контролюється адміністрацією Підприємства.

 

 1. Оплата послуг

3.1 Підприємство приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб, у т.ч. страхових компаній тільки в безготівковій формі.

3.2 Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.

3.3 Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення отримувачем послуги документа про оплату –  банківської квитанції, тощо.

 

 1. Розподіл та використання грошових надходжень

4.1 Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, Підприємство  використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням  Статуту, що забороняють прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти Підприємство спрямовує на фінансування видатків та  досягнення соціальної мети діяльності.

4.2 Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медичних послуг:

 • оплата праці медичних працівників Підприємство — передусім тих, які забезпечують надання платних медичних послуг;
 • сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів;
 • оновлення матеріально-технічної бази Підприємства.

 

 1. Прикінцеві положення

5.1 Положення набирає чинності з дня затвердження наказом генерального директора КНП.

5.2 Пропозиції, щодо внесення змін до Положення подають економіст, головний бухгалтер

5.3 Перегляд Положення зумовлюють зміни організаційної структури Підприємства, складу платних послуг, законодавства.