» » Про співробітництво територіальних громад

Про співробітництво територіальних громад

-> сесія | 0

 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок перша сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ 

27 листопада 2019 року                м. Сновськ                                      № ­­­­­9-41/VII

 

Про співробітництво територіальних громад

 

Відповідно до пункту 331 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про співробітництво територіальних громад»; з метою реалізації спільних проектів з Городнянською, Тупичівською, Вихвостівською об’єднаними територіальними громадами; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

  1. Надати згоду на організацію співробітництва Сновської об’єднаної територіальної громади та Городнянської, Тупичівської, Вихвостівської об’єднаних територіальних громад для реалізації спільних проектів.
  1. Надати згоду на організацію співробітництва шляхом підписання договору між Сновською об’єднаною територіальною громадою та Городнянською, Тупичівською, Вихвостівською об’єднаними територіальними громадами для реалізації спільного проекту «Розвиток інфраструктури та захист довкілля об’єднаних територіальних громад» за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та інших проектів за наявності таких.
  1. Схвалити проект договору про співробітництво територіальних громад, розробленого на підставі наказу Мінрегіону України від 27.08.2014 № 233, у формі реалізації спільного проекту «Розвиток інфраструктури та захист довкілля об’єднаних територіальних громад» згідно з Додатком.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Самойлову Н.В. та на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (голова Скідан С.С.)

 

Міський голова                                                                         О.МЕДВЕДЬОВ

 

                                                                                                                       Додаток

              

             ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (41 сесія 7 скликання)

   від 27 листопада 2019 р. №  9-41/VІІ

ПРОЕКТ

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ «РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»

м. Городня   ___ листопада  2019 року

Городнянська об’єднана територіальна громада через Городнянську міську раду Городнянського району Чернігівської області, в особі міського голови Богдана Андрія Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона – 1, та

 

Вихвостівська територіальна громада через Вихвостівську сільську раду в особі голови Акуленка Олександра Григоровича, яка надалі іменується Сторона – 2,

 

Тупичівська територіальна громада через Тупичівську сільську  раду в особі голови Шовкової Лариси Миколаївни, яка надалі іменується Сторона – 3,

 

Сновська територіальна громада  через  Сновську міську  раду в особі голови Медведьова Олександра Олександровича, яка надалі іменується Сторона – 4,

а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту не дотримались вимог, визначених статтями 5-9 Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

2.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про співробітництво територіальних громад”, а також з метою вирішення питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного проекту “Розвиток інфраструктури та захист довкілля об’єднаних територіальних громад”.

2.2. Метою реалізації Проекту є забезпечення соціально-економічного, інфраструктурного розвитку територій, захист довкілля на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень.

2.3. Проект реалізується упродовж 5 років, починаючи із 1 січня 2020 року.

 

3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проекту:

3.1.1.  Проекти по розвитку інфраструктури та захисту довкілля об’єднаних територіальних громад  згідно форми Додатку А до цього договору, який підписуються сторонами по кожному окремому проекту та є невід’ємною частиною даного договору.

3.2. Суб’єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проекту у формі:

3.2.1. Визначається згідно форми Додатку А до цього договору,     який

підписуються сторонами по кожному окремому проекту та є невід’ємною частиною даного договору.

3.3. Умови реалізації заходів Проекту:

3.3.1. Визначається згідно форми Додатку А до цього договору, який

підписуються сторонами по кожному окремому проекту та є невід’ємною частиною даного договору.

3.4. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких визначений  формою Додатку А  до цього договору,    який підписується

сторонами по кожному окремому проекту та є невід’ємною частиною даного договору.

3.5. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється шляхом:
– засідань робочої комісії, визначеної спільним розпорядженнями голів   громад підписантів даного договору.

– контролю кожної із Сторін процесу реалізації проекту, визначається формою Додатку А до цього договору, який підписуються сторонами по кожному окремому проекту та є невід’ємною частиною даного договору.

3.6. Городнянська міська рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України “Про співробітництво територіальних громад” звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з 1 січня 2020 року.

4.2. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1 закінчення строку його дії;

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

5.1.3 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України “Про співробітництво територіальних громад”, та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості 5 примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

Один примірник договору про припинення співробітництва Городнянська міська рада надсилає Мінрегіону упродовж 14 робочих днів після підписання його Сторонами.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними – у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 10 днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на 5 аркушах у кількості 5 примірників з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Городнянська міська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 7 робочих днів після підписання його Сторонами.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.
Сторона-2:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.
Сторона-3:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.
Сторона-4:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Додаток А

до Договору про співробітництво

територіальних громад у формі

реалізації спільного проекту

«Розвиток інфраструктури та

захист довкілля об’єднаних                  територіальних громад»

 

ПРОЕКТ

 

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ

Назва проекту_______________________________________________

 

_____________________
(місце укладення)
  ___ ____________ 20__ року

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про співробітництво територіальних громад”, а також з метою вирішення питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного проекту “_____________________”
(назва проекту)

1.2. Метою реалізації Проекту є _______________________________________.
(зазначається мета реалізації Проекту)

1.3. Проект реалізується упродовж _____, починаючи із ___  ____ 20__ року.

(зазначається строк реалізації Проекту)      (дата, яка визначає початок дії  Договору)

 

2.     УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ,

ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

2.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проекту:

2.1.1. _________________________________________________________________.

(зазначаються найменування заходів Проекту)

2.2. Суб’єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проекту у формі:

2.2.1. _________________________________________________________________.

(зазначається суб’єкт співробітництва та форма його участі у рамках реалізації Проекту)

2.3. Умови реалізації заходів Проекту:

2.3.1. _________________________________________________________________.

(зазначаються умови реалізації заходів Проекту)

 

2.4 Загальна сума вартості проекту __________________________________

2.5. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1 __________________________________________

(вказується сума коштів для реалізації Проекту)

та Сторони-2 __________________________________________________________.        (вказується сума коштів для реалізації Проекту)

2.6. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється шляхом:
_______________________________________________________________________    (зазначається механізм координації діяльності)

 

3. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.
Сторона-2:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

 

 

Leave a Reply