» » Про затвердження Положень про відділи та сектори міської ради

Про затвердження Положень про відділи та сектори міської ради

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьома сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

27 травня 2021 року                                  м. Сновськ                                                 № ­­­10-7/VIII

 

Про затвердження Положень про відділи та сектори міської ради

 З метою належної організації роботи міської ради, розподілу функцій та обов’язків; відповідно до частини 4 статті 54 та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 1. Затвердити положення про відділи та сектори Сновської міської ради, а саме:

1.1. Положення про відділ кадрової та архівної роботи (додаток 1).

1.2. Положення про відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю (додаток 2);

1.3. Положення про відділ юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами (додаток 3);

1.4. Положення про відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту (додаток 4);

1.5. Положення про загальний відділ в новій редакції (додаток 5), визнавши таким, що втратив чинність додаток 1 рішення 9 сесії Сновської міської ради восьмого скликання від 17 липня 2017 року № 6-9/VIII;

1.6. Положення про сектор з питань праці та надзвичайних ситуацій (додаток 6);

1.7. Положення про сектор з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності (додаток 7).

1.8. Положення про сектор соціальної політики відділу «Центр надання адміністративних послуг» (додаток 8);

1.9. Положення про сектор ведення реєстру територіальної громади та видачі довідок відділу «Центр надання адміністративних послуг» (додаток 9);

1.10. Положення про сектор з державної реєстрації та дозвільно-погоджувальних процедур відділу «Центр надання адміністративних послуг» (додаток 10).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Р.Кравця та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

Міський голова                                                                             Олександр МЕДВЕДЬОВ

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

  Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрової та архівної роботи Сновської міської ради

 1. Загальні положення
 2. Відділ кадрової та архівної роботи Сновської міської ради (далі по тексту – відділ) утворюється Сновською міською радою та є її структурним підрозділом (без права юридичної особи).
 3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, Регламентом Сновської міської ради, рішеннями Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Відділ (далі по тексту – Положенням).

У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи в органах місцевого самоврядування керується відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінсоцполітики та Мін’юсту України.

У галузі архівної справи і діловодства сектор керується наказами Укрдержархіву, Державного архіву Чернігівської області.

 1. Встановити, що на відділ кадрової та архівної роботи покладаються функції Трудового архів, який здійснює на території Сновської міської територіальної громади тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних та фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду; забезпечує видачу довідок соціально-правового характеру.
 2. Архівні документи передаються до відділу кадрової та архівної роботи, як Трудового архіву, в разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, а також у випадках, визначених законодавством.
 3. Відділ може мати печатки/штампи, необхідні для здійснення функцій визначених цим Положенням.
 4. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням Сновської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
 5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Сновській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Сновської міської ради.
 6. Сновська міська рада створює умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, архівосховищами, придатними для зберігання документів, їх технічним обладнанням, охороною, засобами оргтехніки, телефонним зв’язком, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.
 7. Відділ підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради, а з питань здійснення делегованих йому повноважень, органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства також підконтрольний відповідно Державному архіву області, Державній архівній службі України.
 1. Основні завдання відділу

 

2.1. Завдання відділу з кадрової роботи:

1) організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладена реалізація державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування та чинного трудового законодавства;

2) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

3) документальне оформлення:

– вступу на службу до міської ради, її проходження та припинення;

– прийняття на роботу до міської ради та звільнення з неї;

4) формування кадрового резерву міської ради, а також внесення пропозицій керівництву щодо його вдосконалення;

5) здійснення організаційного забезпечення роботи конкурсної комісії, іспиту претендентів на зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в міській раді;

6) здійснення організаційного забезпечення роботи атестаційної комісії, проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування функціональних обов’язків;

7) облік військовозобов’язаних і призовників військовозобов’язаних працівників в міській раді;

8) участь у  проведення заходів по боротьбі з корупцією у відповідності із законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», що належать до компетенції відділу;

9) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, разом з іншими структурними підрозділами організовує регулярне навчання працівників міської ради;

10) обчислення загального стажу, стажу роботи в органах місцевого самоврядування та державного стажу роботи, контроль за присвоєнням рангів,  встановленням надбавок за вислугу років;

11) надання відпусток відповідної тривалості;

12) оформлення відряджень та навчань;

13) інше.

 

2.2. Завдання відділу з архівної роботи:

1) реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території громади;

2) координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що  в них містяться;

4) опрацювання та описування документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Державної архівної служби України;

5) забезпечення організації здійснення власних і делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених підпунктом 10 пункту «а» частини 1 та пунктом 4 частини 2 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.3. Завдання відділу, як Трудового архіву:

1) забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться;

2) додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

 1. Функції відділу

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.1. Функції відділу з кадрової роботи:

1) спільно з іншими структурними підрозділами здійснює розроблення структури та штатного розпису міської ради;

2) розробляє і бере участь у розробленні рішень, розпоряджень та інших актів, що стосуються кадрових питань, трудових відносин та служби в органах місцевого самоврядування;

3) вносить пропозиції міському голові з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

5) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд:

– керівництву щодо службовців та робітників;

– конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

6) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування;

7) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад в міській раді письмові повідомлення про результати конкурсу;

8) за дорученням міського голови перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування, правил внутрішнього трудового (службового) розпорядку в міській раді;

9) організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи міської ради;

10) спільно з відділом бухгалтерською  обліку та звітності організовує роботу щодо мотивації персоналу міської ради;

11) організовує роботу щодо стажування посадових осіб;

12) організовує проведення внутрішніх навчань посадових осіб;

13) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань;

14) аналізує кількісний та якісний склад посадових осіб;

15) організовує складення Присяги посадової особи місцевого самоврядування особою, яка вперше вступає на службу в органи місцевого самоврядування, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів;

16) ознайомлює посадових осіб з Колективними договором, правилами внутрішнього службового розпорядку, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

17) формує графік відпусток персоналу міської ради, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

18) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників міської ради;

19) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

20) організовує у межах своїх повноважень проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

21) готує та видає відповідні довідки;

22) координує свою роботу з відділами та секторами міської ради.

3.2. Функції відділу з архівної роботи:

1) приймання від структурних підрозділів міської ради та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації;

2) бере участь спільно з відділами міської ради у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;

3) проводить попередню експертизу цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії міської ради описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, актів про вилучення документів з Національного архівного фонду, актів про невиправні пошкодження документів Національного архівного фонду, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу);

4) створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів;

5) підготовка, передавання (за рахунок міської ради) документів Національного архівного фонду до відповідної державної архівної установи;

6) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) відповідно до законодавства;

7) здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;

8) веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до трудового архіву;

9) забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території Сновської міської територіальної громади;

10) проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються в трудовому архіві, подає на розгляд експертній комісії архівного відділу районної державних адміністрацій акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

11) веде облік документів, що зберігаються в трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

12) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до трудового архіву, інформує про це заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян;

13) здійснює організацію користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до діючого законодавства;

14) забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

15) готує та видає відповідні довідки;

16) координує свою роботу з відділами та секторами міської ради.

3.3. Функції відділу, як Трудового архіву:

1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ;

2) проводить експертизу цінності архівних документів, строки зберігання яких закінчилися, що зберігаються в Трудовому архіві, подає акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;

3) створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів;

4) інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву;

5) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує про це заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян;

6) видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;

7) забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

8) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

9) забезпечує відповідно до умов, визначених Державною архівною службою України, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на цій території;

10) координує свою роботу з відділами та секторами міської ради;

11) забезпечує зберігання:

– документів тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб – підприємців, які припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані) на цій території;

– виборчої документації тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства;

– довідкового апарату, що розкриває склад і зміст документів.

 1. Права відділу

Відділ має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування в міській раді та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у міській раді;

2) вимагати від структурних підрозділів міської ради передавання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством;

3) повертати структурним підрозділам на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;

4) давати структурним підрозділам рекомендації з питань, що входять до компетенції відділу;

5) інформувати керівництво міської ради про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;

6) брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них документів, поданих відділом, як Трудовим архівом;

7) надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції відділу, як Трудового архіву;

8) розробляти та застосовувати договірні ціни на роботи і послуги, визначені чинним законодавством;

9) приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних осіб;

10) взаємодіяти зі структурними підрозділами міської ради, державними органами та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції;

11) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та інших працівників міської ради інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на відділ завдань;

12) за погодженням з міським головою брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом, організаційного розвитку, архівних питань;

13) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

14) за дорученням міського голови представляти міську раду в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

Покладення на відділ завдань, не передбачених цим положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку, служби в органах місцевого самоврядування та архівного діловодства не допускається.

 

 1. Керівництво

Призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу здійснюється у порядку, передбаченому законодавством «Про службу в органах місцевого самоврядування», для посадових осіб місцевого самоврядування.

Відділ в особі начальника несе відповідальність за своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань, передбачених цим положенням.

Начальник відділу розподіляє обов’язки і ступінь відповідальності між спеціалістами відділу.

В своїй роботі начальник відділу безпосередньо підпорядковується міському голові та керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради.

 

 Начальник відділу кадрової

та архівної роботи                                                                                            Тетяна СУХОБОК

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

Олександр МЕДВЕДЬОВ

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю Сновської міської ради

 1. Загальні положення
  • Відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю Сновської міської ради (далі по тексту – відділ) утворюється Сновською міською радою та є її структурним підрозділом (без права юридичної особи).
  • У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, регламентом міської ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського  голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
  • Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням Сновської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
  • Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Сновській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Сновської міської ради.
  • Сновська міська рада створює умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, Інтернет-зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.
 1. Основні завдання, функції та права відділу

2.1. Завдання відділу:

 • Забезпечення прозорості та відкритості діяльності Сновської міської ради та її виконавчих органів.
 • Сприяння у встановленому законом порядку Сновській міській раді та її виконавчим органам, комунальним підприємствам, установам, закладам та організаціям у висвітленні їх діяльності.
 • Сприяння виконавчим органам Сновської міської ради в оприлюдненні суспільно важливої інформації, офіційних документів на сайті міської ради, на сторінці у Фейсбук та проведення постійного контролю за інформаційним наповненням та оновленням офіційного веб-сайту Сновської міської ради.
 • Забезпечення впровадження ефективних механізмів комунікацій між Сновською міською радою, органами виконавчої влади, керівниками підприємствам, установ, організацій, громадськістю та ЗМІ.
 • Здійснення підготовки та організації проведення публічних заходів, урочистих та визначних державних свят, нарад, семінарів, «круглих столів» за участі керівництва міської ради, керівників організацій, підприємств, установ, громадськості.
 • Формування позитивного сприйняття Сновської міської територіальної громади, сприяння у популяризації міста та сільських населених пунктів громади в глобальному інформаційному середовищі.

2.2. Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

 • Розробляє і бере участь у розробленні рішень, розпоряджень та інших актів, що належать до компетенції відділу.
 • Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.
 • Здійснює підготовку та організацію проведення офіційних заходів з відзначення свят державного та місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо, та забезпечує участь керівництва міської ради в цих заходах.
 • Забезпечує підготовку і проведення публічних громадських слухань і обговорень, загальних зборів громадян.
 • Організовує проведення нарад, семінарів, «круглих столів» з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Організовує зустрічі керівників ради з трудовими колективами.
 • Забезпечує взаємодію міської ради та її виконавчих органів з політичними партіями, релігійними та громадськими організаціями, активними жителями громади з питань, що належать до їх компетенції.
 • Забезпечує своєчасне та якісне складання списків державних, професійних і релігійних свят, днів народжень керівників міста, депутатів, працівників міської ради та її виконавчих органів.
 • Бере участь у підготовці та виданні довідників, та інших посібників, необхідних для роботи міської ради і виконавчого комітету.
 • За дорученням керівництва розробляє та виготовляє буклети та інформаційні листівки про громаду.
 • Забезпечує підготовку текстів та виготовлення вітальних адресів, листів, листівок тощо з нагоди урочистостей, ювілейних та знаменних дат за дорученням керівництва міської ради.
 • Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань, що належить до компетенції відділу.
 • Готує, враховуючи пропозиції інших відділів Сновської міської ради, щомісячний та щотижневий план роботи Сновської міської ради.
 • Готує матеріали та здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії Сновської міської ради з питань нагородження.
 • Збирає та готує до вищестоящих органів державної влади клопотання щодо нагородження державними нагородами, грамотами та подяками.
 • Готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу нагородами та іншими відзнаками.
 • Готує матеріали для доповідей і публічних виступів голови Сновської міської ради та для оприлюднення в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті та сторінці у Фейсбук.
 • Приймає участь у підготовці матеріалів, необхідних для проведення заходів, за які несе відповідальність відділ.
 • За дорученням керівництва організовує оперативне оприлюднення інформації про діяльність ради.
 • Спільно з іншими відділами забезпечує підготовку матеріалів для доповідей, виступів голови ради, секретаря, його заступників перед аудиторією та в засобах масової інформації.
 • Проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу Інтернет-ресурсів, друкованих та інших засобів масової інформації.
 • Забезпечує інформаційне наповнення та оновлення офіційного веб-сайту Сновської міської ради. Розміщує документи ради, рішення, розпорядження голови, матеріали про роботу сесій, постійних комісій, діяльність депутатського корпусу.
 • Здійснює підготовку офіційних повідомлень для засобів масової інформації стосовно життєдіяльності територіальної громади міста.
 • готує та оприлюднює інформаційно-аналітичні довідки, офіційні вітання у пресі та на Веб-сайті з нагоди державних і професійних свят.
 • Готує та розміщує підготовлену інформацію про соціально-культурне життя громади, офіційні заходи, роботу освітніх, культурних та медичних закладів ОТГ, про проведені роботи з благоустрою на території громади, надзвичайні події тощо на Веб-сайті та сторінці Фейсбук Сновської міської ради.
 • Забезпечує оновлення офіційної сторінки Сновської міської ради у соцмережі Фейсбук та Ютуб-каналу Сновської міської ради.
 • Здійснює фото- та відеозйомку  засідань сесії міської ради, інших офіційних та урочистих заходів.
 • Здійснює виїзди для фото- та відеозйомок про соціально-важливі і актуальні проблеми життєдіяльності громади.
 • Монтує відеоматеріали та викладає на Ютуб-каналі Сновської міської ради різноманітні відеоролики, що стосуються соціально-економічного розвитку громади, культурного життя, роботу освітніх та медичних закладів, про проведені роботи з благоустрою на території громади, надзвичайні події тощо.
 • Знімає та монтує відеовітання з державними святами від керівників та жителів громади.
 • Координує свою роботу з відділами та відокремленими структурними підрозділами міської ради.

2.3. Права відділу

Відділ має право:

 • Взаємодіяти зі структурними підрозділами міської ради, державними органами та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.
 • Одержувати в установленому порядку від посадових осіб, структурних підрозділів, виконавчого комітету міської ради,  підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкованості інформацію, документи, відомості та матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань і функцій.
 • За погодженням з міським головою брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах.
 • На обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень.
 • За дорученням міського голови представляти міську раду в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.
 • Ініціювати в установленому порядку скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи структурних підрозділів міської ради з питань своїх повноважень.
 • Користуватися в установленому порядку інформаційними базами Сновської міської ради, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.
 • Покладання на відділ, функцій, завдань, обов’язків та повноважень, не передбачених цим Положенням та таких, що не відносяться до компетенції відділу, не допускається.

 

 1. Керівництво відділом
 • Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 • Відділ в особі начальника несе відповідальність за своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань, передбачених цим положенням.
 • Начальник відділу розподіляє обов’язки і ступінь відповідальності між спеціалістами відділу.
 • Працівники відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.
 • В своїй роботі начальник відділу безпосередньо підпорядковується міському голові та секретарю міської ради.

 

 

Головний спеціаліст відділу організаційної

роботи, інформаційного забезпечення

та зв’язків з громадськістю                                                                          Олена  БАТЮК

Додаток 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

   Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ  юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

Сновської міської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

1.1. Відділ юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради є структурним підрозділом виконавчого апарату міської ради та її виконавчого комітету і підпорядковується безпосередньо міському голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України,  постановами Кабінету Міністрів України, регламентом міської ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського  голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Структура та чисельність відділу визначається згідно штатного розпису міської ради.

1.4. Положення про відділ юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці затверджується рішенням міської ради.

1.5. Посадові інструкції начальника Відділу та спеціалістів затверджуються міським головою.

1.6. Порядок взаємодії Відділу з іншими підрозділами апарату міської ради та іншими відокремленими підрозділами визначається міським головою.

 1. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів міської ради та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб,  захист прав та законних інтересів голови міської ради, та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх повноважень виконавчими органами ради та їх посадовими особами. Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує правильне і неухильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами.

2.2.2. Узагальнює практику застосування законодавства у відповідній галузі, готує пропозиції щодо його удосконалення, подає їх на розгляд керівництва ради для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту нормативного документа та внесення його в установленому порядку до органу, уповноваженого приймати такі акти.

2.2.3. Перевіряє відповідність законодавству проектів нормативних документів, що подаються на підпис керівництва, погоджує їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб, які їх заміщують. У разі невідповідності проекту нормативного документа законодавству та якщо внесені до нього Відділом зауваження не враховано, Відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом.

2.2.4. Вносить керівництву ради пропозиції щодо подання нормативного документа для реєстрації відповідним органом, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян.

2.2.5. Бере участь у підготовці проектів нормативних документів, господарських договорів (угод, контрактів), розглядає проекти нормативних документів, які надійшли для погодження, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них.

2.2.6. Проводить разом з іншими структурними підрозділами ради роботу по перегляду відомчих нормативних документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

2.2.7.Проводить з використанням сучасних технічних засобів інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів ради інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз’яснення Вищого господарського суду та Пленуму Верховного Суду; готує керівництву ради довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам структурних підрозділів ради консультації з правових питань.

2.2.8. Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.

2.2.9. Спільно з відповідними структурними підрозділами ради сприяє своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, постановами, ухвалами, окремими ухвалами суду, господарського суду, відповідними документами правоохоронних і контролюючих органів.

2.2.10. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності ради; розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів ради, вносить їх на розгляд керівництва.

2.2.11. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

2.2.12. Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження ради та її посадових осіб.

2.2.13. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси ради та її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. Вносить пропозиції керівництву ради про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

2.2.14. Сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності ради, здійснює заходи щодо правового виховання населення, передбачені цільовою програмою розвитку правової освіти населення громади.

2.2.15. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших форм навчань з правових питань з працівниками структурних підрозділів ради, у підвищенні правових знань.

2.2.16. Надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативно-правовими актами.

2.2.17. Бере участь в роботі комісій по розгляду ними галузевих питань.

2.2.18. Готує проекти відповідей на звернення громадян з питань, які належать до компетенції відділу.

2.3. Відділ має право:

2.3.1. Перевіряти додержання законності в структурних підрозділах виконавчого апарату   міської  ради та її  виконкому.

2.3.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

2.3.3. Інформувати  міського голову у разі покладення на юридичний відділ  виконання роботи, що не належить до функцій Відділу чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

2.3.4. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів виконавчого апарату міської ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього обов’язків.

2.3.5. Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у виконавчому комітеті у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

2.3.6. Пропозиції відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, розпоряджень, наказів, інших актів, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду міським головою.

2.3.7. У разі виявлення невідповідності проекту документу актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту документу не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, відділ готує юридичний висновок.

2.3.8.Ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію / відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги.

2.3.9. За наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози його безпеці залучати працівників правоохоронних органів.

2.3.10. Проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування.

2.3.11. Покладення на начальника та спеціалістів відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обов’язків не передбачених цим Положенням і які не відносяться до правової роботи, не допускається.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Спеціалісти Відділу працюють на підставі даного положення та законодавства України.

3.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу, його обов’язки виконує працівник відділу відповідно до розпорядження міського  голови.

3.4. Виконавчий апарат міської ради створює належні умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, посібниками та літературою з правових питань.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ,

ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. На посаду начальника відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами призначається особа з повною вищою юридичною освітою.

4.3. Начальник Відділу відповідно до покладених завдань:

4.3.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

4.3.2. Здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування.

4.3.3. Подає пропозиції міському голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного відділу, керівників і працівників юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством.

4.3.4. В достатній мірі бути обізнаним у чинному законодавстві та безпосередньо використовувати нормативні та піднормативні акти у професійній діяльності.

4.3.5. Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з  прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

4.4. Начальник Відділу має право:

4.4.1. Представляти за дорученням міського голови раду та виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його компетенції.

4.4.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю.

4.4.3. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.4.4. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи міської ради.

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7.   Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9.  Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством,        щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.

 1. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного  законодавства.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

7.1. Працівник відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням  міської ради.

Начальник відділу юридичної роботи

та взаємодії з правоохоронними органами                                            Владислав УМАНСЬКИЙ

Додаток 4

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства, архітектури,

 містобудування та транспорту Сновської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту (далі – відділ) утворюється рішенням Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (далі – міська рада), є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові та безпосередньо за розподілом обов’язків першому заступнику та заступнику міського голови.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом міської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

1.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Сновській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Сновської міської ради.

2.Основні завдання відділу:

 

2.1. Забезпечення на території об’єднаної територіальної громади реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, розвитку діяльності для потреб міста та сіл району.

2.2. Управління об’єктами, що перебувають у комунальній власності об’єднаної територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективного використання.

2.3 Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території громади.

2.4. Аналіз стану містобудування на території громади, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

2.5. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території громади, поліпшення їх архітектурного вигляду.

2.6. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних і місцевих правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

2.7. Забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

 1. Функції відділу

 

3.1. Координує роботу, пов’язану з наданням населенню громади житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форми власності.

3.2. Розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, в умовах надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків.

3.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

3.4. Приймає участь у заходах по розширенню та вдосконаленню мережі підприємств житлово-комунального господарства та транспорту.

3.5. Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства.

3.6. Бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури.

3.7. Розглядає пропозиції щодо вдосконалення структури управління комунальним господарством району, розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, організацій і об’єктів комунальної власності, перевірки ходу виконання рішень міської ради з цих питань.

3.8. Бере участь у проведенні планової щорічної інвентаризації основних фондів на підприємствах, в установах, організаціях комунальної власності об’єднаної територіальної громади, в узагальненні результатів інвентаризації, вживає заходи щодо усунення виявлених при її проведенні недоліків.

3.9. Готує рекомендації на призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, об’єктів спільної власності об’єднаної  територіальної громади.

3.10. Формує реєстр майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади на підставі результатів інвентаризацій, поданих суб’єктами комунальної власності.

3.11. Здійснює заходи щодо сприяння процесам приватизації комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

3.12. Готує пропозиції щодо передачі: об’єктів права державної власності у комунальну власність територіальної об’єднаної територіальної громади, а також об’єктів права комунальної власності об’єднаної територіальної громади у державну власність; об’єктів із комунальної власності об’єднаної територіальної громади у спільну власність інших територіальних громад і навпаки; готує та подає на затвердження міському голові акти приймання- передачі об’єктів.

3.13. Організовує, приймає участь в проведенні конкурсів на право оренди майна об’єднаної територіальної громади.

3.14. Вносить пропозиції щодо закріплення майна, що є власністю об’єднаної територіальної громади за суб’єктами права комунальної власності.

3.15. Розробляє та вносить пропозиції щодо ефективності використання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

3.16. Готує відповідні проекти рішень міської ради щодо передачі, відчуження, списання комунального майна та приймання об’єктів до комунальної власності об’єднаної територіальної громади відповідно до їх повноважень.

3.17. Надає консультаційну допомогу іншим підрозділам міської ради та виконавчому комітету з питань управління, приватизації, оренди майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

3.18. Розглядає, за дорученням міського голови, заяви, пропозиції і скарги громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.19. Бере участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з питань, які належать до компетенції відділу.

3.20. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

3.21. Розробляє та подає на розгляд міській раді проекти програм приватизації майна, що перебуває у комунальній власності об’єднаної територіальної громади.

3.22. Організовує продаж комунального майна у процесі його приватизації.

3.23. Розглядає заяви про приватизацію майна, що перебуває у комунальній власності та подає свої пропозиції на розгляд профільної комісії міської ради.

3.24. Вносить, в установленому міською радою порядку, пропозиції щодо змін до договорів купівлі-продажу, укладених в процесі приватизації.

3.25. Супроводжує укладення договорів щодо проведення підготовки об’єктів до приватизації, проведення незалежної оцінки майна у процесі приватизації та їх продажу, в інших випадках, установлених законодавством та договорів купівлі-продажу майна.

3.26. Здійснює підготовку пропозицій щодо встановлення порядку нормативів відрахувань до бюджету частини чистого прибутку підприємств комунальної власності.

3.27. Готує пропозиції щодо заслуховування звітів про роботу керівників комунальних підприємств об’єднаної територіальної громади.

3.28. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній держадміністрації пропозиції з цих питань.

3.29. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території громади, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

3.30. Розробляє пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження.

3.31. Координує на території громади виконання  проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.

3.32. Організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури обласної держадміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва.

3.33. Надає виконавчому комітету пропозиції щодо затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;.

3.34. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами.

3.35. Здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів.

3.36. Надає забудовникам будівельні паспорти на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території громади, а також на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель.

3.37. Видає суб’єктам містобудівної діяльності викопіювання з наявної містобудівної, картографічної документації.

3.38. Організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території громади, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

3.39. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку громади, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення.

3.40. Веде облік запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та забезпечує доступ до публічної інформації відповідно до своєї компетенції.

3.41. Сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів.

3.42. Координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури.

 1. Права працівників відділу

Працівники відділу у межах своєї компетенції мають право:

4.1. Одержувати від підприємств, організацій, установ, закладів  комунальної власності об’єднаної територіальної громади, а також від інших підприємств незалежно від форм власності, необхідні для виконання покладених на відділ функцій. необхідну інформацію, довідки, пояснення, статистичні та інші матеріали.

4.2. Надавати пропозиції та готувати проекти рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань у межах повноважень.

4.3. Брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, а також у нарадах і семінарах, що проводяться міською радою, у роботі дорадчих та інших колегіальних органів, з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.5. Одержувати від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.6. Вимагати від керівників та інших посадових осіб установ, організацій, закладів, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти комунальної інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортного сполучення тощо.

4.7. За дорученням керівництва міської ради представляти міську раду в органах державної реєстрації,в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, а також в інших державних установах та організаціях, підприємствах усіх форм власності.

4.8. Здійснювати перевірки стану майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади на  підприємствах, установах та організаціях.

 1. Система взаємодії відділу

5.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, виконавчим комітетом міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

 1. Керівництво відділу

6.1. Призначення на посаду та звільнення з посади здійснюється у порядку, передбаченому законодавством «Про службу в органах місцевого самоврядування» для посадових осіб місцевого самоврядування.

6.2. Відділ в особі начальника несе відповідальність за своєчасне і якісне виконання покладених на нього завдань, передбачених цим положенням.

6.3.Начальник відділу розподіляє обов’язки і ступінь відповідальності між спеціалістами відділу.

6.4. На час відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

6.5. В своїй роботі начальник відділу безпосередньо підпорядковується міському голові, першому заступнику та заступнику міського голови.

 1. Заключні положення

7.1. Міська рада створює умови для ефективної праці фахівців відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою, відповідно обладнаними місцями зберігання документів та необхідними матеріалами для виконання покладених на відділ завдань.

7.2. Покладання на працівників відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускається.

7.3. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Начальник відділу житлово-комунального господарства,

архітектури, містобудування та транспорту                                               Олена АНИКІЄНКО

 

  

Додаток 5

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

Олександр МЕДВЕДЬОВ

ПОЛОЖЕННЯ

про загальний  відділ Сновської міської ради в новій редакції

 

 1. Загальні положення

 

1.Загальний відділ  міської ради  (далі по тексту – відділ) утворюється Сновською міською радою та є її структурним підрозділом (без права юридичної особи).

 1. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, Регламентом Сновської міської ради, рішеннями Сновської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами з питань ведення діловодства, а також цим Положенням.
 2. Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу встановлюється сесією міської ради.
 3. Посадові інструкції працівників загального відділу затверджуються міським головою.
 4. Порядок взаємодії загального відділу із відділами Сновської міської ради, управліннями та іншими структурними підрозділами Сновської міської ради визначається Положенням про виконавчий апарат Сновської міської ради.
 5. Загальний відділ має свою печатку.

2.Завдання і повноваження загального відділу

 

 1. Приймає, реєструє, контролює і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію міської ради, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, веде відповідну базу даних вхідних, вихідних, розпорядчих документів, доручень керівництва міської ради, веде облік запитів на інформацію згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та інших документів міської  ради.
 2. Забезпечує ведення діловодства в міській раді відповідно до Інструкції з діловодства в Сновській міській раді, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради.
 3.  Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів, стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів усіх рівнів.
 4. Завчасно та систематично надає структурним підрозділам міської ради нагадування про закінчення строків виконання документів.
 5. Готує інформаційно-аналітичні матеріали для міського голови, його заступників щодо виконання документів, причин порушення строків виконання документів, пропозиції щодо їх усунення.
 6. Проводить моніторинг строків виконання документів та своєчасно інформує міського голову, його заступників.
 7. Спільно з іншими відділами апарату забезпечує підготовку і проведення сесій, комісій міської ради та засідань виконавчого комітету. Здійснює організаційно – технічне забезпечення засідань сесій, постійних комісій, інших заходів, що проводяться головою міської ради та його заступниками, складання протоколів названих заходів.
 8. Формує проекти рішень міської ради депутатам, відповідно до порядку денного.

Повідомляє депутатів міської ради та зацікавлених осіб про дату і час проведення засідання постійних комісій та сесій  міської ради.

Оформляє протоколи пленарних засідань, постійних комісій та доручень міського голови, наданих на засіданні.

Друкує та тиражує рішення сесій міської ради,  своєчасно доводить їх до відповідних структурних підрозділів міської  ради, підприємств, установ, організацій, посадових осіб.

 1. Готує проекти розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу, друкує та тиражує розпорядження міського голови, своєчасно доводить їх до відповідних структурних підрозділів міської  ради, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян. У разі необхідності, видає копії розпоряджень міського голови, які засвідчуються печаткою.
 2. Надає допомогу архівному відділу в складанні зведеної номенклатури справ міської ради.
 3. Бере участь у підготовці інструктивних та методичних матеріалів з питань організації діловодства, необхідних для роботи в структурних підрозділах міської ради.
 4. Розробляє та подає в установленому порядку керівництву міської ради пропозиції  з питань удосконалення діловодства та стану виконавської дисципліни.
 5. Засвідчує копії документів, які були створені в Сновський міській раді.
 6. Готує проекти відповідей на звернення громадян з питань, які належать до компетенції відділу.
 7. Виконує інші функції, відповідно до покладених на нього завдань.
 1. Права відділу

 

Відділ має право:

 1. Відповідно до доручення керівництва міської  ради проводити в структурних підрозділах органів місцевого самоврядування перевірки виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення депутатів усіх рівнів.
 2. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів міської ради, органів виконавчої влади.
 3. Одержувати від структурних підрозділів міської ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів, та стану роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
 4. За згодою міського голови повертати управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міської ради документи та матеріали, які подані з порушенням інструкції по діловодству або інших нормативних правил та вимагати їх доопрацювання.
 5. Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення депутатів усіх рівнів.
 6. Брати участь у засіданнях, нарадах, що проводяться в міській раді.

7.Запитувати відомості щодо суб’єкта звернення, з метою підтвердження даних, необхідних для надання матеріальної допомоги, обстеження умов проживання чи вирішення інших питань.

 1. Запитувати для підтвердження задекларованих відомостей оригінали або копії таких документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідка із лікарні, посвідчення учасника АТО та інші документи, необхідні для надання матеріальної допомоги.
 2. При вирішенні питань, що належать до його компетенції, відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, органами виконавчої влади.
 1. Організація роботи відділу

 

Відділ очолює начальник відділу, який:

 • здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки і визначає повноваження працівників відділу;
 • планує роботу відділу та контролює виконання планів роботи;
 • бере участь в засіданнях, нарадах, що проводяться в міській раді з питань діловодства;
 • інформує керівництво міської ради про виконання покладених на відділ обов’язків;
 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;
 • забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою.

5. Взаємозамінність працівників загального відділу

начальник відділу        – головний спеціаліст
головний спеціаліст    – головний спеціаліст

Начальник загального  відділу                                                               Наталія КУЛІШ

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова  Олександр МЕДВЕДЬОВ

 ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань праці та надзвичайних ситуацій

Сновської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Сектор з питань праці та надзвичайних ситуацій (далі – Сектор) утворюється Сновською міською радою.

1.2. Сектор підзвітний та підконтрольний Сновській  міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Сновської міської ради і міському голові.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями Сновської  міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови  та цим Положенням.

1.4. На працівників Сектору  поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Працівники Сектору  утримуються за рахунок місцевого бюджету.

1.5. Для реалізації своїх функцій Сектор  забезпечується службовими і складськими приміщеннями, службовим автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами.

1.6. Сектор  забезпечує організацію здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади (за належністю), визначених: підпунктом 6 пункту “б” частини 1 статті 33, пунктом 3 статті 36, підпунктом 2 пункту “б” частини 1 статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

ІІ. Структура та організація роботи Сектору

2.1. Положення про Сектор  та штат Сектору  затверджує  Сновська  міська рада.

2.2. Працівники Сектору  призначаються на посаду розпорядженням міського голови  за рекомендацією конкурсної комісії Сновської  міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, і звільняються з посади розпорядженням міського голови  відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Сектор  очолює завідувач Сектору. Завідувач Сектору  призначається на посаду розпорядженням міського голови  за рекомендацією конкурсної комісії Сновської  міської ради та звільняється з посади розпорядженням міського голови  відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Посадова інструкція  завідувача Сектору  погоджується заступником міського голови, який координує діяльність сектору , та затверджується міським головою.

2.5. Завідувач Сектору:

2.5.1 Здійснює керівництво роботою Сектору, несе відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків відповідно до посадової інструкції.

2.5.2. Організовує діяльність Сектору, пов’язану з розробленням і здійсненням заходів цивільного захисту населення міста щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

2.5.3. Керує всіма видами підготовки підпорядкованих йому працівників для виконання у встановлені терміни завдань, покладених на Сектор.

2.5.4. Представляє інтереси органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади згідно із чинним законодавством у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків на підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності.

2.5.5. Звертається з поданням до міського голови  про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

2.5.6. Бере участь у розгляді питань цивільного захисту населення і техногенної безпеки, дій сил, що створені для запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій.

2.5.7. Скликає за дорученням голови постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – ТЕБ та НС) чергові та позачергові засідання комісії з питань ТЕБ та НС в установленому порядку.

2.6. У разі відсутності завідувача Сектору  його обов’язки виконує  Головний спеціаліст – інспектор з праці  Сектору  або особа, визначена в установленому порядку.

ІІІ. Завдання та функції Сектору

3.1. Основними завданнями Сектору  є:

3.1.1. Створення і забезпечення стабільного функціонування підсистеми місцевого та об’єктового рівнів Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

3.1.2. Розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

3.1.3. Визначення основних напрямків роботи у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

3.1.4. Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних.

3.1.5. Ведення обліку і аналізу нещасних випадків невиробничого характеру.

3.1.6. Комплектування груп слухачів з керівного складу і працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності для вивчення діяльності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків на міських та обласних курсах цивільної оборони.

3.2. Сектор  відповідно до покладених на нього завдань:

3.2.1. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них.

3.2.2. Подає пропозиції у встановленому порядку уповноваженим органам Сновської  міської ради щодо включення до проекту бюджету міста витрат на розвиток та функціонування системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

3.2.3. Керує роботами, пов’язаними з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює готовність відповідних сил цивільного захисту до дій за призначенням.

3.2.4. Взаємодіє з підрозділами управління МНС України в Чернігівській області.

3.2.5. Оповіщає населення  міста про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування місцевої та об’єктових систем оповіщення.

3.2.6. Визначає зони можливого хімічного забруднення на території міста на випадок аварій на хімічно небезпечних виробництвах.

3.2.7. Організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації.

3.2.8. Визначає разом з органами виконавчої влади, керівниками об’єктів господарської діяльності склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів місцевих та об’єктових ланок територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

3.2.9. Забезпечує контроль за накопиченням, збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у порядку встановленому законодавством.

3.2.10. Створює, організовує підготовку і забезпечує цільове використання спеціалізованих, аварійно-рятувальних формувань під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

3.2.11. Розробляє і погоджує плани дій з цивільного захисту населення та заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов’язковими до виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

3.2.12. Організовує підготовку органів управління і сил цивільного захисту населення міста до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

3.2.13. Погоджує питання підбору, призначення на посади і розстановки кадрів для підпорядкованих сил цивільного захисту підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

3.2.14. Організовує, в межах своєї компетенції, виконання законів та інших нормативно-правових актів, здійснює контроль за їх реалізацією.

3.2.15. Контролює в місті проведення навчань, тренувань із цивільного захисту населення.

3.2.16. Здійснює координацію роботи комунальних підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Сектору (за наявності).

3.2.17. Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Сновська міська рада або її виконавчий комітет.

3.2.18. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.2.19. За дорученням міського голови  представляє інтереси Сновської  міської ради, виконавчого комітету Сновської міської ради та міського голови  в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності в межах повноважень Сектору.

3.2.20. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.2.21. Здійснювати державний контроль за додержанням законодавства про працю у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

3.2.22 Самостійно приймати рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю.

3.2.23 За письмовою заявою роботодавця проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надає рекомендації щодо його застосування.

3.2.24. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

ІV. Права Сектору

4.1. Сектор  у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сновської  міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і об’єднаннями громадян.

4.2. Сектор  має право:

4.2.1. Своєчасно одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, необхідну для здійснення покладених на  Сектор  повноважень.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття Сектором  відповідних заходів, виконавчі органи Сновської  міської ради та їх посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні документи, довідки, розрахунки, інші матеріали на вимогу Сектору.

4.2.2. Заслуховувати посадових осіб структурних підрозділів Сновської  міської ради, осіб керівного складу цивільного захисту підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань надзвичайних ситуацій та в установленому законом порядку надавати їм обов’язкові для виконання вказівки про усунення недоліків і порушень вимог цивільного захисту і техногенної безпеки.

4.2.3. Залучати для проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спеціалізовані служби цивільного захисту.

 

 1. Відповідальність Сектору

 

5.1. Персональну відповідальність за роботу Сектору та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе завідувач Сектору.

5.2. Працівники Сектору можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Працівники Сектору  несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

 1. Заключні положення

6.1. Покладання на Сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням  міської ради.

Завідувач сектору з питань

праці та надзвичайних ситуацій                                                           Марія ЄФИМЕНКО

Додаток 7

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

Олександр МЕДВЕДЬОВ

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності

Сновської міської ради

 1.Загальні положення

1.1 Сектор з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності Сновської міської ради (далі – Сектор) входить до складу відділу бухгалтерського обліку та звітності є структурним підрозділом міської ради, який проводить свою діяльність та забезпечує реалізацію місцевої політики у сфері публічних закупівель на території Сновської міської  ради.

1.2 Сектор підпорядкований начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру та міському голові.

1.3 У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, законами України «Про публічні закупівлі», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», іншими законами і нормативами у сфері публічних закупівель, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сновської міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4 Сектор створюється, реорганізується та лiквiдується за рішенням Сновською міською радою.

1.5 Граничну чисельність працівників Сектору визначає міська рада на підставі пропозицій міського голови у межах відповідних бюджетних призначень.

1.6 Сектор не наділений правами юридичної особи.

1.7 Працівники сектору являються Уповноваженими особами і діють відповідно до Положення про уповноважену особу (осіб) для організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та договорів про закупівлю, укладених без використання електронної системи закупівель, затвердженого розпорядженням міського голови.

 1. Основні напрямки і функції роботи сектору:

2.1 Згідно з вимогами чинного законодавства України Сектор відповідає за організацію та проведення для потреб Сновської міської ради закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконання робіт.

2.2  У процесі роботи сектор забезпечує реалізацію таких функцій:

1) планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель;

2) здійснює вибір процедури закупівлі;

3) проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі та договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель;

4) забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

5) забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених цим Законом;

6) забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

7) здійснює інші дії, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі»;

8) здійснює обробку персональних даних фізичних осіб та їх захист від незаконної обробки і незаконного доступу до них.

 1. Організація роботи сектору

3.1 Структура Сектору: завідувач сектору, головний спеціаліст.

3.2 Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Завідувач сектору повинен мати повну вищу освіту професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

3.3 Завідувач Сектору несе особисту відповідальність за виконання покладених на сектор і здійснення своїх функцій.

3.4 Службові обов’язки завідувача Сектору визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 1. Права сектору

4.1 Брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися.

4.2 Залучати працівників міської ради з метою складання технічних вимог (умов) до предмета закупівлі.

4.3 Приймати рішення, передбачені законодавством, узгоджувати проєкти документів та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи.

4.4 Одержувати в установленому порядку від працівників міської ради інформацію, консультацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель.

4.5 Брати участь у проведені нарад, зборів з питань, пов’язаних з закупівлями.

4.6 Давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам міської ради в межах повноважень з питань, що належать до компетенції сектору.

4.7 Здійснювати інші дії, передбачені законодавством.

4.8 Сектор має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.9 При виконанні покладених на нього функцій сектор може взаємодіяти з іншими підприємствами, установами і організаціями.

 1. Відповідальність

5.1 Сектор несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення своїх функцій відповідно до даного Положення і чинного законодавства.

5.2 Працівники Сектору несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадовими інструкціями обов’язків та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Завідувач сектору з публічних закупівель

відділу бухгалтерського обліку та звітності                                                        Тетяна ШИЛО

Додаток 8

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

  Олександр МЕДВЕДЬОВ

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор соціальної політики

відділу  «Центр надання адміністративних послуг»

 1. Загальні положення

 1.1. Сектор соціальної політики відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради (далі – сектор) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг соціального характеру.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації сектору приймається Сновською міською радою.

1.3 Перелік адміністративних послуг соціального характеру, які надаються через сектор затверджується Сновською міською радою.

1.4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про відділ «ЦНАП» та сектор.

1.5. Завідувач сектору та працівники Сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку визначеному чинним законодавством України.

1.6. Посадові обов’язки працівників сектору регулюються їх посадовими інструкціями.

 1. Завдання та повноваження сектора

 

2.1. Основними завданнями сектора соціальної політики є:

2.1.1. Організація надання адміністративних послуг соціального характеру у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.1.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг соціального характеру та поліпшення якості їх надання.

2.1.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг соціального характеру, що надаються через головного спеціаліста – адміністратора.

2.1.4. Надання консультацій та роз’яснень громадянам з питань застосування законодавства, пов’язаних із соціальною підтримкою населення.

2.1.5. Забезпечення прав та соціальних гарантій мешканцям громади з питань надання адміністративних послуг соціального характеру.

2.1.6. Визначення потреб громади в адміністративних послугах соціального характеру та організація їх надання.

2.2. Сектор забезпечує надання адміністративних послуг соціального характеру  через головного спеціаліста – адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.3. Перелік адміністративних послуг соціального характеру, які надаються через сектор, визначається рішенням Сновської міської ради.

2.4. Сектор, також може здійснювати прийняття заяв, скарг та надання консультацій  в межах своїх повноважень.

2.5. Сектор облаштовується у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

2.6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в секторі звертається до головних спеціалістів – адміністраторів, які організовують надання адміністративних послуг соціального характеру (далі посадові особи сектору) та/або діловодів сектору надання адміністративних послуг.

2.7. Посадові особи сектору призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника ЦНАПу. Структура та штатна чисельність працівників та посадових осіб, які працюють в секторі, затверджується міською радою.

2.8. Внесення заяв для призначення соціальних допомог до ПК «ІІС «Соціальна громада».

2.9. Сектор має право:

2.9.1. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів Сновської міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) інформацію, документи та інші дані, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

2.9.2. Вносити до міської ради пропозиції з питань поліпшення соціального забезпечення та соціального захисту вразливих категорій населення громади.

2.9.3. Розробляти та готувати проекти рішень сесії міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інші документи з питань соціального захисту населення.

 

 1. Організація роботи сектору

 

3.1. Основними завданнями посадових осіб сектору є:

3.1.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг соціального характеру;

3.1.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг соціального характеру, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг соціального характеру не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3.1.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг соціального характеру (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг соціального характеру, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг соціального характеру;

3.1.4. Організація забезпечення надання адміністративних послуг соціального характеру суб’єктами їх надання;

3.1.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг соціального характеру строку розгляду справ та прийняття рішень;

3.1.6. Надання адміністративних послуг соціального характеру у випадках, передбачених законом;

3.1.7 Розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.2. Посадова особа сектору має право:

3.2.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг соціального характеру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

3.2.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги соціального характеру без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних і під нормативних актів;

3.2.3. Інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг соціального характеру про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги соціального характеру, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

3.2.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги соціального характеру відповідно до положень та вимог чинного законодавства;

3.2.5. Порушувати клопотання перед керівником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи сектору.

3.3. Завідувач сектору

3.3.1. Сектор очолює завідувач сектору – адміністратор надання адміністративних послуг Відділу «Центр надання адміністративних послуг Сновської міської ради», на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності сектору. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта, стаж роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування не менше 3-х років, вільне володіння державною мовою.

3.3.2 Завідувач сектору відповідно до завдань, покладених на сектор:

– Здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність за організацію діяльності сектору;

– Організовує діяльність сектору, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи сектору;

– Координує діяльність працівників сектору (адміністраторів, діловодів ТГ), контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

– Організовує інформаційне забезпечення роботи сектору, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

– Сприяє створенню належних умов праці у секторі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо матеріально-технічного забезпечення сектору;

–  Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність посадових осіб та працівників сектору;

–  Виконує інші повноваження передбачені законом.

3.4. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

 1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності сектора

 

4.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору здійснюється за рахунок державного бюджету та бюджету Сновської міської територіальної громади.

4.2. Сектор звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг соціального характеру, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

4.3. Сектор володіє і користується майном Сновської  міської ради. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

 

 1. Заключні положення

 

5.1. Покладання на Сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Сектора, не допускається.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи Сновської міської ради.

Завідувач сектору – адміністратор                                                       Наталія ЛАХАДИНОВА

Додаток 9

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

  Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор ведення реєстру територіальної громади

 та видачі довідок відділу  «Центр надання адміністративних послуг»

 

 1. Загальні положення

1.1. Сектор ведення реєстру територіальної громади та видачі довідок  відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради  (далі – сектор) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації сектору приймається Сновською міською радою.

1.3 Перелік адміністративних послуг, які надаються через сектор затверджується Сновською міською радою.

1.4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про ЦНАП та сектор.

1.5. Завідувач сектору та працівники Сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника ЦНАПу та в порядку визначеному чинним законодавством України.

1.6. Посадові обов’язки працівників сектору регулюються їх посадовими інструкціями.

 1. Завдання, обов’язки та права сектору

2.1. Основними завданнями сектору є:

2.1.1. Формування та ведення Реєстру територіальної громади.

2.1.2. Реєстрація місця проживання/перебування осіб на території, на яку поширюються повноваження Сновської міської ради.

2.1.3. Зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб на території, на яку поширюються повноваження Сновської міської ради.

2.1.4. Оформлення і видачу довідок про реєстрацію місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання, дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за встановленими формами.

2.1.5. Подання в паперовому та електронному вигляді відомостей до відділу ведення Державного реєстру виборців.

2.1.6. Подання в електронному вигляді відомостей про реєстрацію/зняття осіб територіальної громади до Головного управління статистики в Чернігівській області.

2.1.7. Подання відомостей в паперовому вигляді до Сновського РТЦК СП про взятих на  військовий облік.

2.1.8. Оформлення і видача довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб.

2.1.9. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.1.10. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.1.11. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.2. Сектор забезпечує надання адміністративних послуг як безпосередньо, так і через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через сектор, визначається рішенням Сновської міської ради.

2.4. Сектор, також може здійснювати прийняття заяв, скарг та надання консультацій  в межах своїх повноважень.

2.5. Сектор облаштовується у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

2.6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в секторі звертається до адміністраторів, які організовують надання адміністративних послуг (далі посадові особи сектору) та діловодів на віддалених робочих місцях.

2.7. Посадові особи сектору та діловоди ТГ призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника ЦНАПу. Структура та штатна чисельність працівників та посадових осіб, які працюють в секторі, затверджується міською радою.

 

2.8.Сектор має право:

2.8.1. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів Сновської міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) інформацію, документи та інші дані, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

2.8.2. Вносити до міської ради пропозиції з питань поліпшення роботи Сектору.

2.8.3. Розробляти та готувати проекти рішень сесії міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інші документи.

 1. Організація роботи сектору

3.1. Основними завданнями посадових осіб сектору є:

3.1.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

3.1.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.1.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.1.4. Організація забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

3.1.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

3.1.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.1.7 Розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.2. Посадова особа сектору має право:

3.2.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.2.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних і під нормативних актів.

3.2.3. Інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

3.2.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги відповідно до положень та вимог чинного законодавства.

3.2.5. Порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи сектору.

3.3. Завідувач сектору

3.3.1. Сектор очолює завідувач сектору надання адміністративних послуг Відділу «Центр надання адміністративних послуг Сновської міської ради», на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності сектору. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку передбаченому законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування та КЗпП України.

Кваліфікаційні вимоги: Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організаційне залежно від форми власності не менше 2 років.

3.3.2 Завідувач сектору відповідно до завдань, покладених на сектор:

– здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність за організацію діяльності сектору;

– організовує діяльність сектору, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи сектору;

– координує діяльність працівників сектору (адміністраторів, діловодів ТГ), контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

– організовує інформаційне забезпечення роботи сектору, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

– сприяє створенню належних умов праці у секторі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо матеріально-технічного забезпечення сектору;

– розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність посадових осіб та працівників сектору;

– виконує інші повноваження передбачені законом.

3.4.  Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору

4.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору здійснюється за рахунок державного бюджету та бюджету Сновської міської територіальної громади.

4.2. Сектор звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

4.3. Сектор володіє і користується майном Сновської міської ради. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

 

 1. Заключні положення

5.1. Покладання на сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності сектора, не допускається.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством.

Заступник начальника відділу «ЦНАП»,

завідувач сектору – адміністратор                                                        Валентина ЦАРУК

Додаток 10

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

   Олександр МЕДВЕДЬОВ

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор державної реєстрації та дозвільно-погоджувальних процедур

відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 

 1. Загальні положення

1.1. Сектор з державної реєстрації та дозвільно – погоджувальних процедур  відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради (далі – сектор) реалізує повноваження покладені на місцеве самоврядування щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та державної реєстрації речових прав не нерухоме майно та їх обтяжень, утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації сектору приймається Сновською міською радою.

1.3 Перелік адміністративних послуг, які надаються через сектор затверджується Сновською міською радою.

1.4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про ЦНАП та сектор.

1.5. Завідувач сектору та працівники Сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника ЦНАПу та в порядку визначеному чинним законодавством України.

1.6. Посадові обов’язки працівників сектору регулюються їх посадовими інструкціями.

 1. Завдання, обов’язки сектору
 • Основним завданням Сектору є:

– забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

– забезпечення виконання покладених па органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

– підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

 • У межах своєї компетенції Сектор здійснює повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:
  • Здійснення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців;
  • Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
  • Перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;
  • Проводить реєстраційні дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
  • Веде Єдиний державний реєстр;
  • Веде реєстраційні справи;
  • Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

2.3. У межах своєї компетенції Сектор здійснює повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

 • Здійснює державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та проведення інших реєстраційних дій відповідно до Закону;
 • Здійснює формування та ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Забезпечує взяття та облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до Закону;
 • Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та кваліфікації державних реєстраторів;
 • Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав;
 • Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями зокрема:

– відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

– відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

– відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;

– наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

– наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

 • Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;
 • Під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • Відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;
 • Присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;
 • Виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);
 • Формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;
 • Формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;
 • Організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав па нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • Забезпечує розгляд звернень народних депутатів, громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
 • Забезпечує надання інформаційних довідок із реєстрів відповідно до закону;
 • Одержує в установленому порядку від органів влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань згідно з чинним законодавством;
 • Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Сектора;
 • Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3. Права сектору

 • Сектор має право:

3.1.1. Залучати у встановленому порядку фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Сектору.

3.1.2. Отримувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

3.1.3. Мати доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

3.1.4. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань та розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів у сфері державної реєстрації.

3.1.5. У межах своєї компетенції брати участь у підготовці проєктів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та ради.

3.1.6. Приймати участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги тощо), організованих органами державної влади, місцевого самоврядування, асоціаціями тощо.

3.1.7. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.

Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отримана державним реєстратором, залишається у відповідній реєстраційній справі. Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію.

3.1.8. Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки має безпосередній доступ та користується відомостями з Державного земельного кадастру в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.2. Посадова особа сектору має право:

3.2.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

3.2.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних і під нормативних актів;

3.2.3. Інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

3.2.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги відповідно до положень та вимог чинного законодавства;

3.2.5. Порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи сектору.

 

3.3. Завідувач сектору

3.3.1. Сектор очолює завідувач сектору на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності сектору. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку передбаченому законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування та КЗпП України.

Кваліфікаційні вимоги: Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі сфері права, або на посаді державного реєстратора в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організаційне залежно від форми власності не менше 2 років.

3.3.2 Завідувач сектору відповідно до завдань, покладених на сектор:

– здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність за організацію діяльності сектору;

– організовує діяльність сектору, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи сектору;

– координує діяльність працівників сектору, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

– організовує інформаційне забезпечення роботи сектору, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

– сприяє створенню належних умов праці у секторі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо матеріально-технічного забезпечення сектору;

– розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність посадових осіб та працівників сектору;

– виконує інші повноваження передбачені законом.

3.4. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору

4.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору здійснюється за рахунок державного бюджету та бюджету Сновської міської територіальної громади.

4.2. Сектор звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

4.3. Сектор володіє і користується майном Сновської міської ради. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

 

 1. Заключні положення

 

5.1. Покладання на сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності сектора, не допускається.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством.

Завідувач сектору з державної реєстрації та

дозвільно-погоджувальних процедур

відділу «ЦНАП»                                                                                    Віктор ТЕРЕХОВ