» » » Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дванадцята сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ 

24 жовтня 2017 року                      м. Сновськ                                     № 6-12/VІІІ

 

Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

 

З метою впорядкування списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, приведення його у відповідність до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів України від 08 листопада 2007 року №1314, відповідно до Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішення десятої сесії Сновської районної ради сьомого скликання «Про передачу об’єктів спільної власності територіальних громад міста та сіл Сновського (Щорського) району у власність Сновської міської об’єднаної територіальної громади» від 29 грудня 2016 року № 10/7-4 та рішення першої сесії Сновської міської ради восьмого скликання «Про надання згоди на безоплатне прийняття та прийняття майна до власності Сновської міської об’єднаної територіальної громади» від 17 січня  2017 року № 27-1/VІІІ, зі змінами, керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики; з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, міська рада вирішила:

 

  1. Затвердити Положення про порядок списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (додається).
  2. Визнати таким, що втратило чинність рішення одинадцятої сесії Щорської (Сновської) міської ради шостого скликання «Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальної громади міста Щорс» від 27 вересня 2011 року.
  3. Сновській міській раді Сновського району Чернігівської області довести дане рішення до відома всіх балансоутримувачів майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (голова Скідан С.С.); постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова Виблов С.А.).

 

Міський голова                                                                            О.О.Медведьов

 

 

                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                Рішення  Сновської міської ради

                         (12 сесія 8 скликання)

              від 24 жовтня 2017 р. № 6-12/VІІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

1.Загальні положення

1.1. Положення розроблене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання  комунального майна об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

1.2. Це Положення визначає механізм списання об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади, якими є об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами  (далі  –  майно).

Списання майна здійснюється у спосіб, передбачений цим Положенням та законодавчими актами України.

У цьому Положенні суб’єктами  господарювання є комунальні підприємства, організації, установи, заклади, в господарському віддані або оперативному управлінні яких знаходиться майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

Суб’єктом управління у цьому Положенні визначено Сновську міську раду Сновського району Чернігівської області.

1.3.Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.4. Дія цього Положення поширюється на майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, що перебуває на бухгалтерському обліку та використовується Сновською міською радою, комунальними підприємствами, установами, організаціями, закладами, а також майна, переданого в оренду, іншого майна комунальної власності об’єднаної громади.

1.5. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду, військове майно, державний матеріальний резерв, об’єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).

1.6. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, списується з подальшим його відображенням в бухгалтерському обліку в порядку, встановленому Мінфіном.

 

  1. Прийняття рішення про списання майна

2.1. Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб’єктом управління рішення про надання згоди на його списання.

Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших  необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена)  вартість  яких  становить менш як 20 тис. гривень,  здійснюється  за  рішенням  керівника  такого  суб’єкта  відповідно до цього Положення (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.

Списання майна, що перебуває на балансі суб’єкта управління, здійснюється таким суб’єктом відповідно до цього Положення.

2.2. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає суб’єкту управління разом із зверненням стосовно списання майна такі документи:

– техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна;

– відомості про об’єкти комунальної власності, що пропонуються до списання за даними бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1 Положення;

– акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2 Положення;

– акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання (не подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);

– відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

  • відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

–  відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

У разі потреби суб’єкт управління може запитувати від суб’єкта  господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо).

Вичерпний перелік додаткових документів надсилається суб’єкту господарювання у                  10-денний строк з дати надходження зазначених в абзацах 1-7  цього пункту документів.

2.3. Суб’єкт управління розглядає надані у повному обсязі зазначені документи та направляє їх на розгляд профільної комісії та сесії міської ради.

Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається відповідним суб’єктом управління протягом 30 днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 2.2 цього Положення.

Рішення про надання згоди на списання майна або відмову в наданні такої згоди оформлюється у формі рішення міської ради, а про відмову в наданні такої згоди – у формі листа. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:

–  майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 1.5 цього Положення;

– суб’єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;

–  суб’єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

– відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.

2.4. Розгляд документів, підготовка пропозицій щодо списання майна здійснюється профільною комісією міської ради.

У разі потреби профільна комісія міської ради може провести  додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

 

  1. Утворення суб’єктом  господарювання комісії

із списання майна, її завдання та повноваження

3.1. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та /або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна (далі – комісія), головою якої є заступник керівника суб’єкта господарювання, а членами – головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб суб’єкта господарювання, а також залучені за вимогою суб’єкта управління його представники та інші фахівці.

Склад комісії затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб’єкта господарювання.

3.2. Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб’єкт  господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

3.3. У разі потреби та/або необхідності врахування галузевих особливостей списання майна суб’єкти господарювання можуть залучати для участі в роботі комісії фахівців відповідних місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів тощо (за згодою).

3.4. У разі порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство керівник суб’єкта  господарювання або арбітражний керуючий утворює комісію, до складу якої включаються голова комісії – керівник суб’єкта господарювання або арбітражний керуючий та члени комісії, визначені у пунктах 3.1. – 3.3 цього Положення.

3.5. Комісія:

– проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

– проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

– визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

– установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

– визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню;

– здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

– складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

3.6. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

–  акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

–  акти технічного стану майна, що пропонується до списання (не подаються у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);

– акти на списання майна;

– інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розкомплектованого.

Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта  господарювання.

 

 

4.Механізм списання майна

4.1. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття відповідним суб’єктом управління рішення про надання згоди (згідно з цим Положенням) на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

4.2. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.

4.3. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

4.4. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

4.5. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі,  матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне  каміння,  підлягають  здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів  дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних  відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

4.6. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного  оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.     4.7. Кошти,   що   надійшли   в   результаті  списання  майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства.

4.8. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають суб’єкту управління у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3 Положення.

У разі наявності зауважень до звіту суб’єкт управління повертає його суб’єктові господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

4.9. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб’єктом господарювання суб’єкту управління звіту про списання майна.

4.10. Керівник суб’єкту господарювання та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання суб’єкту управління достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.

Керівник суб’єкту господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

4.11. Суб’єкт управління забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Положення.

 

Перший заступник міського голови                                                  І.Г.Орда

 

 

Додаток 1
до Положення про порядок списання майна комунальної власності

об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради

Сновського району Чернігівської області

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________________________
___________________________________________
(посада керівника суб’єкта господарювання)

   ____________       ____________________________
(підпис)                       (ініціали та прізвище)                                                                                                                                         ___________________20__ р. М.П.

 

ВІДОМІСТЬ
про об’єкти комунальної власності,  що пропонуються до списання
станом на ___ ____________ 20__ р.

Поряд-ковий номер Найменування об’єкта Рік випуску/дата введення в експлуата-цію Назва об’єкта Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції Вартість здійснених капітальна інвестицій,гривень Первісна (переоцінена) вартість, гривень Сума нарахованого зносу, гривень Балансова (залишкова) вартість, гривень Ліквідаційна вартість, гривень
інвен-тарний (номен-клатур-ний) завод-ський паспорт-ний

Всього

Дані про дорогоцінні метали ______________________________________________________________________________________________________
(подаються у разі їх наявності за кожним об’єктом)

Головний бухгалтер     _____________   ______________________
(підпис)           (ініціали та прізвище)

 

Додаток 2
до Положення про порядок списання майна комунальної власності

об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради

Сновського району Чернігівської області

АКТ
інвентаризації об’єктів майна, що пропонуються до списання
________________________________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від __ _______ 20__р. N __ комісією у складі _________________________________         ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                             (посада, прізвище та ініціали членів комісії)проведено інвентаризацію майна, що пропонуються до списання і відображаються  на субрахунку N ___ станом                                на ___ ___________ 20__р.       Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__ р.      Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__ р.      Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

Поряд-ковий номер Найменування об’єкта Рік

випуску/

дата введення в експлуатацію

Номер об’єкта Станом на ___   _______________ р.

 

Примітка
Інвентарний (номенклатурний) заводський паспорт-ний фактично виявлено за даними бухгалтерського обліку
кількість первісна (переоцінена) вартість, гривень кількість первісна (переоцінена)

вартість, гривень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
                     
Всього:          

 

Всього за актом:     _________________________________________________________________________

                                                                                                   (цифрами і словами)

 

б) загальна кількість об’єктів (фактично) ___________________________________________________________________

                                                                                                   (цифрами і словами)

в) на суму, гривень (фактично) _______________________________________________________________________

(цифрами і словами)

 

Голова комісії ____________________  _________________________________  ______________________________________________

(посада)                                            (підпис)                                                                           (прізвище та ініціали)

 

Члени комісії: ____________________  _________________________________  ______________________________________________

(посада)                                            (підпис)                                                                           (прізвище та ініціали)

                          ____________________  _________________________________  ______________________________________________

(посада)                                            (підпис)                                                                           (прізвище та ініціали)

                         ____________________  _________________________________  ______________________________________________

(посада)                                            (підпис)                                                                           (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                             

                  Додаток 3
до Положення про порядок списання майна комунальної власності

об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради

Сновського району Чернігівської області

ЗВІТ
про списання майна

Поряд-ковий номер Найменування        об’єкта Рік  випуску (побудови)/ дата введення в експлуатацію Інвентарний (номенклатурний) номер Заводський номер Витрати на списання об’єкта, гривень                                Оприбутковано в результаті списання Отримано коштів в результаті реалізації матеріалів , сировини тощо, гривень Напрями використання коштів Документи, що підтверджують отримання коштів
Придатних вузлів, агрегатів матеріалів сировини основних засобів Загальна вартість, гривень.
кіль-кість вар-тість,

гривень

кіль-кість вар-тість,

гривень

кіль-кість вар-тість,

гривень

кіль-кість вар-тість,

гривень

                                   
                                   
                                       Всього                          

 

Голова комісії ____________________________________________________      ______________________________  __________________________

(посада)                                                                       (підпис)                                              (прізвище та ініціали)

 

Члени комісії: _____________________________________________________     ____________________________ ____________________________

(посада)                                                                     (підпис)                                              (прізвище та ініціали)

 

_____________________________________________________    ____________________________  ____________________________

(посада)                                                                    (підпис)                                              (прізвище та ініціали)

______________________________________________________    ____________________________  ____________________________

(посада)                                                                                (підпис)                                              (прізвище та ініціали)