» » Про затвердження Положення про постійні комісії Сновської міської ради

Про затвердження Положення про постійні комісії Сновської міської ради

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Перша сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

27 листопада 2020 року                 м. Сновськ                                       № ­­­5-1/VІІІ

 

Про затвердження Положення про постійні комісії Сновської міської ради

 

З метою належної організації депутатської діяльності з вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відома ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету; згідно п.п. 2 п. 1 ст. 26,  ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Положення про постійні комісії Сновської міської ради (додається).
 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 11.01.2017 № 4-1/VІІ «Про затвердження Положення про постійні комісії Сновської міської ради та обрання постійних комісій Сновської міської ради».
 3. Відповідно до п.1 даного рішення внести зміни до Регламенту Сновської міської ради, затвердженого рішенням від 10.02.2017 № 23-2/VІІ, виклавши статтю 88 в новій редакції:

«В Сновській міській раді створюються та працюють чотири постійні комісії:

 • Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (скорочена назва – бюджетна комісія);
 • Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (скорочена назва – гуманітарна комісія);
 • Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (скорочена назва – комунальна комісія);
 • Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (скорочена назва – земельна комісія).»
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Н.Самойлову та на голів постійних комісій Сновської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                         О.МЕДВЕДЬОВ

                   Додаток

            ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (1 сесія  8 скликання)

  від 27 листопада 2020 р. № 5-1/VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Сновської міської ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів комісій вирішуються міською радою виключно на пленарних засіданнях ради.

1.3. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.4. До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

1.5. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії. Заступник голови постійної комісії і секретар комісії обираються на першому засіданні комісії.

1.6. Постійна комісія підзвітна Сновській міській раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар міської ради.

1.7. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.8. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, міського голови або секретаря ради.

1.9. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Сновської міської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

1.10. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Комісію може скликати голова постійної комісії (або особа, яка виконує його обов’язки), міський голова або секретар ради.

1.11. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

1.12. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

 1. Голова постійної комісії:

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.

2.2. Скликає і веде засідання комісії.

2.3. Дає доручення членам комісії і контролює їх виконання.

2.4. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.5. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.6. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.7. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.8. Забезпечує гласність в роботі комісії.

2.9. Запрошує для участі в засіданнях комісії представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спеціалістів, представників громадськості.

2.10. Інформує членів комісії про виконання рекомендацій комісії.

2.11. Підписує документи постійної комісії.

2.12. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії, у разі відсутності заступника – секретар постійної комісії.

 

 1. Заступник голови постійної комісії:

3.1. Виконує за дорученням голови комісії окремі його функції та завдання по підготовці питань на чергові засідання постійної комісії.

3.2. Допомагає голові комісії у проведенні різних організаційних заходів.

3.3. Виконує обов’язки голови постійної комісії в разі його відсутності.

 

 1. Секретар постійної комісії:

4.1. Веде протоколи засідань і діловодство комісії.

4.2. Забезпечує технічну підготовку питань на засідання, забезпечує членів постійної комісії необхідними документами та матеріалами.

4.3. Веде облік участі членів комісії в її роботі, виконання членами комісії даних їм доручень.

4.4. Підписує разом з головою постійної комісії протоколи засідань комісії.

 

 1. Члени постійної комісії

5.1. Зобов’язані:

 • бути присутніми на засіданні постійної комісії, до складу якої вони входять;
 • брати участь у роботі постійної, підготовчих комісій і робочих груп;
 • виконувати доручення голови комісії та доручення, визначені рішенням постійної комісії.

5.2. Мають право:

 • вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійної комісії питань, у відповідності до чинного законодавства;
 • брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків та підготовці проєктів рішень ради.

 

 1. Завдання та організація діяльності постійної комісії

6.1. В Сновській міській раді створюються та працюють чотири постійні комісії:

 • Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (скорочена назва – бюджетна комісія);
 • Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (скорочена назва – гуманітарна комісія);
 • Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (скорочена назва – комунальна комісія);
 • Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (скорочена назва – земельна комісія).

6.2. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проєктів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка рекомендацій та/або висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

6.3. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного життя, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

6.4. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб; подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету міської ради.

6.5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

6.6. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

6.7. З метою вивчення питань безпосередньо на місцях постійні комісії за дорученням ради, голови чи заступників голови ради, або за власною ініціативою можуть проводити виїзні засідання.

6.8. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують рекомендації та/або висновки. Рекомендації і висновки постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Рекомендації і висновки постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.

6.9. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

6.10. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом ради, комісія має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

6.11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

6.12. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Рекомендації та/або висновки, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

6.13. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо розглядаються профільною постійною комісією.

 

 1. Напрямки діяльності постійних комісій

7.1. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (скорочена назва – бюджетна комісія) за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Сновської міської ради;

2) інвестиційні проєкти та проєкти програм, у тому числі тих, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;

3) питання затвердження та внесення змін до міського бюджету;

4) звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету громади;

5) питання щодо:

 • контролю за утворенням та використанням цільових фондів;
 • підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок;
 • надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

6) розробляє проекти рішень ради та готує рекомендації та/або висновки з цих та інших питань, які належать до її відання, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

 • Постійна комісія з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (скорочена назва – гуманітарна комісія) за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проєкти місцевих програм з розвитку освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді та спорту на відповідний рік; звіти про виконання таких програм;

2) питання Сновської міської об’єднаної територіальної громади про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, стан та розвиток системи охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, зокрема:

 • створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти;
 • виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей;
 • сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
 • оптимізації структури системи охорони здоров’я, дошкільної та шкільної освіти в об’єднаній територіальній громаді;
 • ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;
 • забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
 • поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

3) питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;

4) питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

5) питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

6) питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

7) питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

8) пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;

9) питання, пов’язані із приведенням актів нормативного характеру, виданих радою (у тому числі й попередніх скликань) та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;

10) проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

11) питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням міським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути

неправомірною вигодою та подарунками;

12) розробляє проекти рішень ради та готує рекомендації та/або висновки з цих та інших питань, які належать до її відання, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

7.3. Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (скорочена назва – комунальна комісія) за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) питання Сновської міської об’єднаної територіальної громади щодо:

 • господарської діяльності її підприємств, установ, організацій;
 • економічної стабілізації промисловості;
 • транспортного обслуговування;
 • розвитку всіх видів зв’язку;
 • удосконалення структури управління житлово-комунальним та енергетичним господарством об’єднаної територіальної громади;
 • підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами, поліпшення їх якості, тощо та забезпечення їх реалізації;
 • розгляду проектів міських програм в сфері благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади;
 • створення і ліквідації (реорганізації) підприємств, установ, організацій комунальної власності;
 • стану та ефективного використання майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади;
 • встановлення порядку щодо прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності об’єднаної територіальної громади;
 • підготовка і розгляд проектів місцевих програм приватизації та переліків об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади;
 • сприяння виконавчим органам Сновської міської ради в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади;
 • сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

2) питання про хід та результати відчуження комунального майна;

3) вивчає і готує питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади, стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

4) розробляє проекти рішень ради та готує рекомендації та/або висновки з цих та інших питань, які належать до її відання, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

7.4. Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти та звіти про виконання місцевих програм з земельних відносин, охорони природи та містобудування на відповідний рік;

2) питання Сновської міської об’єднаної територіальної громади щодо:

 • координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів об’єднаної територіальної громади;
 • режиму використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 • ставок орендної плати за користування землею та об’єктами природоохоронного та водного фонду (спільно з Постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку);
 • розробки містобудівних програм, генеральних планів забудов.

3) вивчає і готує питання щодо передачі та придбання земельних ділянок у власність, надання земель у користування, припинення права користування, викуп земельних ділянок, інші питання врегулювання земельних відносин, які виносяться на розгляд ради;

4) розробляє проекти рішень ради та готує рекомендації та/або висновки з цих та інших питань, які належать до її відання, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

 

Секретар Сновської міської ради                                              Н.САМОЙЛОВА