» » Про затвердження Положення про старосту

Про затвердження Положення про старосту

-> сесія | 0

 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перша сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

­­­27 листопада 2020 року                 м. Сновськ                                 №  7-1/VІІІ

 

Про затвердження Положення про старосту

 

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини третьої статті 26, частини першої статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Положення про старосту Сновської міської територіальної громади згідно з додатком.
 1. Вважати таким, що втратило чинність Положення про старосту села (сіл) Сновської міської об’єднаної територіальної громади, затверджене рішенням міської ради від 17.01.2017 № 17-1/VІІ.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Н.Самойлову та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

Міський голова                                                                        О.МЕДВЕДЬОВ

                     Додаток

            ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (1 сесія 8 скликання)

                                                                      від 27 листопада 2020 р. № 7-1/VІІІ

 

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Положення про старосту Сновської міської територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», визначає права і обов’язки старости, порядок його затвердження та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.
 • Положення та зміни до Положення затверджується рішенням Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (далі – рада).
 • Питання не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством.
 • Якщо у випадку зміни діючого законодавства, норми даного Положення будуть суперечити чинному законодавству, то надалі, до внесення доповнень і змін у Положення, слід керуватись нормами чинного законодавства.
 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ

2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування на нього поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.2. Староста представляє інтереси жителів старостинського округу, який утворюється на підставі рішення сесії міської ради.

2.3. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також цим Положенням.

Староста діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, іншими рішеннями ради.

2.4. Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

2.5. Повноваження старости в старостинському окрузі:

 • додержуватись Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради, виконавчого комітету, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності;
 • представляти інтереси жителів відповідного села, сіл у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
 • брати участь у пленарних засіданнях міської ради, виконавчого комітету та засіданнях її постійних комісій;
 • шанобливо ставитися до жителів села (сіл) та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування;
 • приймати від членів громади заяви, адресовані виконавчим органам Ради та їх посадовим особам, передавати їх за призначенням;
 • сприяти жителям відповідного села, сіл у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
 • брати участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
 • брати участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
 • вносити пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
 • брати участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
 • брати участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
 • брати участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, сіл та інформувати міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;
 • сприяти утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідних селах, селі;
 • здійснювати моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським правопорядком;
 • вести прийом членів громади згідно з графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу та ін.;
 • вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку у відповідних селах, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;
 • вчиняти нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат» (у обсягах, що відповідають вимогам чинного законодавства);
 • сприяти проведенню контрольних заходів на території села, сіл (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);
 • контролювати стан об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного села, сіл;
 • не допускати на території села, сіл дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;
 • дотримуватися правил етичної поведінки, встановлених законодавчими та іншими актами;
 • вести погосподарський облік; раз на рік проводити звірку погосподарських  книг обходом господарств;
 • вести земельно-шнурові книги;
 • видавати згідно чинного законодавства відповідні довідки громадянам;
 • виконувати поточні доручення міського голови, звітувати про їх виконання;
 • контролювати роботу комунальних підприємств, розташованих на підвідомчій території, проводити роботу по забезпеченню безперебійного надання комунальних послуг (водо-, електро- та газопостачання);
 • розглядати звернення громадян в межах своїх повноважень;
 • вести військовий облік, згідно положень Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу;
 • виконувати обов’язки з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб на період відсутності діловода (відпустка, відрядження, лікарняний тощо);
 • виконувати обов’язки старости іншого старостинського округу на період його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний, тощо) відповідно до розпорядження міського голови;
 • належно використовувати, зберігати майно, що закріплене за ним;
 • подавати пропозиції з кадрового забезпечення старостинського округу;
 • вести облік робочого часу працівників міської ради, закріплених за старостинським округом та подавати відповідні облікові документи;
 • здійснювати інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

2.6. Староста має право:

1) на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, сіл;

2) взаємодіяти з Радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, що розташовані на території територіальної громади, громадськими об`єднаннями, які діють на території територіальної громади, а також іншими суб’єктами та інституціями;

3) отримувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

4) оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної громади (села, сіл), її членів з питань, що стосуються їх інтересів;

5) порушувати у виконавчому органі Ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного населеного пункту (пунктів) незалежно від форми власності;

6) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (пунктів);

7) звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту (пунктів).

2.7. Староста не може мати представницького мандату будь-якої ради.

ІІІ. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ  ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ

3.1. Староста затверджується міської радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

3.2. Пропозиції міському голові, щодо кандидатів на посаду старости можуть вносити депутати міської ради, секретар міської ради, заступники міського голови та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради.

3.3. Кандидат на посаду старости має бути дієздатний громадянин України, який досяг 18- річного віку, не має судимості за вчинення умисного злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в установленому законом порядку та може реалізувати своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідної територіальної громади, старостинського округу.

Вільно володіє державною мовою.

3.4. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

3.5. Повноваження старости припиняються достроково, у разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

8) його смерті.

3.6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Повноваження старости можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України «Про правовий режим воєнного стану».

3.7. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у підпунктах 1, 2, 3 пункту 3.5 розділу ІІІ цього Положення, – з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6, 7 пункту 3.5 розділу ІІІ цього Положення, – з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

3) з підстави, зазначеної у пункті 8 пункту 3.5 розділу ІІІ цього Положення, – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

4) у випадку, передбаченому абзацом першим пункту 3.6. розділу ІІІ цього Положення, – з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости;

5) з підстави, зазначеної в абзаці другому пункту 3.6. розділу ІІІ цього Положення, – з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ

4.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, організація діловодства, інші питання діяльності старости визначаються чинним законодавством, нормативними актами міської ради та розпорядженнями міського голови.

4.2. Діяльність старости фінансується за рахунок бюджету ради.

 1. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

5.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний міському голові.

5.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

5.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

5.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

Секретар Сновської міської ради                                              Н.САМОЙЛОВА