» » Про затвердження Положення про тендерний комітет та його склад 

Про затвердження Положення про тендерний комітет та його склад 

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьома сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

27 травня 2021 року                      м. Сновськ                                        № ­­­5-7/VІII

 

Про затвердження Положення про тендерний комітет та його складу 

З метою організації та проведення прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг; керуючись ч. 2. ст. 19 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі»; відповідно абзацу 4 пункту 11 частини 1 статті 9 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон)  та абзацу 13 підпункту 1 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, наказу Мінекономіки від  07.12.2020 року № 2546-20; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку

міська рада вирішила:

 

  1. Затвердити Положення про тендерний комітет Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області в новій редакції (додаток 1).
  2. Затвердити склад тендерного комітету Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області в новій редакції (додаток 2).
  3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Сновської міської ради «Про затвердження Положення про тендерний комітет Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області» від 27 квітня 2017 року № 7-6/VIII зі змінами.
  4. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С.Силенка та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Г.Гукун).

Міський голова                                                                 Олександр МЕДВЕДЬОВ

Додаток1

                                                                          

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   Рішення  Сновської міської ради

                                                                                      (7 сесія 8 скликання)

                                                                               від 27 травня 2021 р. № 5-7/VІІІ

                                                                               Сновський міський голова

                                                                               _________   О. МЕДВЕДЬОВ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет Сновської міської ради

Корюківського району Чернігівської області

  1. Загальні положення

1.1.      Це Положення розроблено відповідно до пункту 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Примірного положення про тендерний комітет, затвердженого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 07.12.2020 р. № 2546 і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також його права, обов’язки та відповідальність.

1.2.      Тендерний комітет (далі – Комітет) – службові (посадові) та інші особи Сновської міської ради  Корюківського району Чернігівської області, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель згідно із Законом.

1.3.      Метою створення Комітету є планування закупівель, складення та затвердження річного плану закупівель, здійснення вибору процедури закупівлі, організація та проведення процедур закупівель Сновської міської ради  на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4.      Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

  1. Засади діяльності тендерного комітету

2.1.      Склад Комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням Сновської міської ради  Корюківського району Чернігівської області. До складу Комітету входять не менше п’яти осіб.

2.2.      До складу тендерного  комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

2.3.      Членство в тендерному комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами Замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.4.      Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова.

2.5.      Голова тендерного комітету призначає заступника голови, секретаря із числа членів тендерного комітету та визначає функції кожного члена тендерного комітету.

2.6.      У разі відсутності голови  тендерного комітету його обов’язки виконує заступник голови тендерного комітету (якщо призначено кількох заступників голови тендерного комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови тендерного комітету на період своєї відсутності).

2.7.      У разі відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці) заступника голови голова тендерного комітету у разі необхідності може призначити заступника голови тендерного комітету з числа членів тендерного комітету.

2.8.      За відсутності секретаря тендерного комітету (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці) його обов’язки виконує інший член тендерного комітету, визначений його головою.

2.9.      Рішення голови тендерного комітету щодо призначення заступника Голови та/або секретаря тендерного  комітету, визначення функцій кожного члена тендерного  комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання тендерного комітету.

2.10.    Формою роботи тендерного комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів тендерного комітету.

2.11.    Засідання комітету скликаються головою тендерного комітету та проводяться у разі потреби.

2.12.    Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні тендерного  комітету, та порядок денний доводяться до відома членів тендерного комітету до початку засідання.

2.13.    Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови тендерного комітету є вирішальним.

2.14.    Рішення тендерного комітету оформлюється протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується всіма членами тендерного комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів тендерного комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

2.15.    Протокол підписується всіма членами тендерного комітету, присутніми на його засіданні.

2.16.    У разі відмови члена тендерного комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.17.    Тендерний комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

2.18.    У процесі роботи  Тендерний комітет забезпечує реалізацію таких функцій:

2.18.1. Планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

2.18.2. Здійснення вибору виду закупівлі та орієнтовного початку їх проведення;

2.18.3. Здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

2.18.4. Забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

2.18.5. Надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;надання роз’яснень і консультації структурним підрозділам Замовника  в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції тендерного комітету;

2.18.6. Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом, та віднесених рішенням(и) Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області до повноважень тендерного комітету;

2.18.7. Забезпечення відповідно до Закону оприлюднення інформації, документів, звітів тощо щодо публічних закупівель, здійснення яких віднесене рішенням(и) Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області до повноважень тендерного комітету;

2.18.8. Здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.19.    Комітет під час виконання своїх функцій керується такими принципами:

2.19.1. Добросовісна конкуренція серед учасників;

2.19.2. Максимальна економія, ефективність та пропорційність;

2.19.3. Відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

2.19.4. Недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

2.19.5. Об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі;

2.19.6. Запобігання корупційним діям і зловживанням.

2.20.    Голова, секретар та інші члени тендерного комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті.

2.21.    Члени тендерного комітету мають право:

2.21.1. Брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

2.21.2. Аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

2.21.3. Виносити питання на розгляд тендерного комітету;

2.21.4. Прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу тендерного комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель;

2.21.5. Вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів Замовника Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області до повноважень тендерного комітету інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з плануванням закупівель Замовника, організацією та проведенням процедур закупівель;

2.21.6. Уносити свою окрему думку до протоколів засідань тендерного комітету;

2.21.7. Ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів Замовника (Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області) до повноважень тендерного комітету Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області до повноважень тендерного комітету з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

2.21.8. Здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.22.    Члени тендерного комітету зобов’язані:

2.22.1. Брати участь у всіх його засіданнях особисто;

2.22.2. Організовувати та проводити процедури закупівель;

2.22.3. Забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

2.22.4. Дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

2.22.5. Здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.23.    Голова тендерного комітету:

2.23.1. Організовує роботу тендерного  комітету;

2.23.2. Приймає рішення щодо проведення засідань тендерного комітету;

2.23.3. Визначає дату і місце проведення засідань тендерного комітету;

2.23.4. Пропонує порядок денний засідань тендерного комітету;

2.23.5. Веде засідання тендерного комітету;

2.23.6. Уносить на розгляд керівника Замовника пропозиції щодо змін у складі тендерного  комітету, змін порядку здійснення закупівель;

2.23.7. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.24.    Секретар тендерного комітету забезпечує:

2.24.1. Ведення та оформлення протоколів засідань тендерного комітету;

2.24.2. Оперативне інформування членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

2.24.3. Зберігання та облік документів щодо здійснення публічних закупівель, пов’язаних з діяльністю тендерного комітету;

2.24.4. Дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

2.24.5. Розміщення інформації про публічні закупівлі в електронній системі закупівель через авторизовані електронні майданчики;

2.24.6. Облік часу, використаного на планування закупівель, формування потреби, підготовку до закупівлі, складання документів щодо публічних закупівель (у т.ч. тендерної документації, технічних специфікацій), проведення процедур закупівель та звітування про виконання договору, а також виконання тендерним комітетом інших функцій, передбачених Законом.

2.24.7. За дорученням голови тендерного комітету виконання іншої організаційної роботи;

2.24.8. Виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.25.    Голова тендерного  комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на тендерний комітет функцій.

2.26.    За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени тендерного комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

2.27.    Голова та секретар тендерного комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється в електронній системі закупівель для загального доступу.

 

 

Заступник міського голови                                                                Сергій СИЛЕНОК

      

         Додаток 2

                                                                          

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   Рішення  Сновської міської ради

                                                                                      (7 сесія 8 скликання)

                                                                               від 27 травня 2021 р. № 5-7/VІІІ

СКЛАД

тендерного комітету  Сновської міської ради

Корюківського району Чернігівської області

 

Голова тендерного комітету

Силенок Сергій Вадимович – заступник міського голови.

Члени тендерного комітету:

Виблова Світлана Анатоліївна – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер міської ради;

Шило Тетяна Михайлівна        – завідувач сектору з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради;

Коваленко Валерій Михайлович –  начальник відділу благоустрою та господарського забезпечення міської ради;

Кононенко Алла Олександрівна – головний спеціаліст відділу юридичної роботи  та взаємодії з правоохоронними органами  міської ради;

Матчана Світлана Михайлівна – головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради.

Секретар міської ради                                              Наталія САМОЙЛОВА