» » » Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Сновській міській раді

Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Сновській міській раді

Україна

 СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04 квітня 2023 року                        м.Сновськ                                                № 55

Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Сновській міській раді

З метою дотримання антикорупційного законодавства, відповідно до Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції», Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 17.03.2020 №102/20, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

з о б о в ’ я з у ю :

 1. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Сновській міській раді (додається).
 2. Покласти обов’язки уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Сновській міській раді на головного спеціаліста відділу юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами –  Шафрая Євгенія Івановича.
 3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Сновського міського голови від 10.08.2020р. № 127а щодо покладення обов’язків уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Сновській міській раді.
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                              Олександр МЕДВЕДЬОВ

                                                                             Додаток

                                                                                                   до розпорядження

                                                                                              04.04.2023 № 55

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з питань запобігання

та виявлення корупції

у Сновській міській раді

I Загальні положення

 1. Це Положення визначає завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Сновській міській раді (далі – уповноважена особа).
 2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).
 3. Обов’язки уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції покладаються на посадову особу органу місцевого самоврядування відповідно до розпорядження міського голови.
 4. Міський голова забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи від впливу чи втручання у її роботу.
 5. У разі відсутності уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки виконує інша особа, визначена міським головою.
 6. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, у тому числі цим Положенням.
 7. Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

II Основні завдання, функції та права уповноваженої особи.

 1. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчих органів Сновської міської ради, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення міському голові відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам виконавчих органів Сновській міської ради;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування міського голови та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) координація роботи та узагальнення інформації щодо перевірок факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у Сновській міській раді, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону.

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування міського голови, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

 1. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону;

2) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції;

3) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності  Сновської міської ради, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить міському голові пропозиції щодо таких заходів;

4) надає працівникам Сновської міської ради методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

5) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує міського голову та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

6) проводить узагальнення інформації за результатами перевірок фактів подання суб’єктами декларування, які працюють у Сновській міській раді, повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

7) надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування;

8) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

9) надає працівникам Сновської міської ради методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

10) здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

11) інформує міського голову, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками Сновської міської ради;

12) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівниками Сновської міської ради, корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

13) повідомляє у письмовій формі міського голову про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками Сновської міської ради;

14) інформує Національне агентство в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

15) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

16) веде облік працівників Сновської міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

 1. Уповноважена особа з метою виконання покладених на неї завдань має право:

1) витребувати, відповідно до пункту 1 частини другої статті 53-9 Закону, від інших структурних підрозділів міської ради, документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;

2) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі міського голову, заступників міського голови;

3) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

4) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод;

5) отримувати від посадових та службових осіб Сновської міської ради, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень;

6) мати доступ до документів та інформації, розпорядниками яких є Сновська міська рада, з урахуванням обмежень, встановлених законом;

7) брати участь та проводити для працівників міської ради, внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

8) здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у Сновській міській раді,  у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;

9) вносити подання міському голові про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів;

10) ініціювати перед міським головою питання проведення перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в юридичних особах, що належать до сфери управління міської ради;

11) проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів міської ради та надавати інформацію про них міському голові.

 

III. Уповноважена особа

 1. Уповноважена особа:

1) здійснює виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

2) визначає основні напрями діяльності відповідно до завдань та функцій, визначених цим Положенням;

3) забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами міської ради, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

4) організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції;

5) підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками виконавчого комітету міської ради, в тому числі міським головою;

6) забезпечує належне виконання завдань.

2.Уповноважена особа забезпечує своєчасність та повноту виконання завдань та обов’язків визначених цим Положенням.

3.Уповноважена особа підзвітна і підконтрольна міському голові.