» » Про затвердження Положення про уповноважену особу зі спрощених закупівель

Про затвердження Положення про уповноважену особу зі спрощених закупівель

-> сесія | 0

                                                 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок сьома сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 ­­15 травня 2020 року                      м. Сновськ                                     № 1­­-47/VII

    

Про затвердження Положення про уповноважену особу зі спрощених закупівель

 

З метою організації та проведення прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг; керуючись ч.2. ст.19 Конституції України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; відповідно до ч.1,2 ст.11 Закону України «Про публічні закупівлі»; враховуючи Примірне положення  про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затверджене наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557; за рекомендаціями постійних комісій міської ради: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики; з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

міська рада вирішила: 

 1. Затвердити Положення про уповноважену особу зі спрощених закупівель, що додається.
 2. Уповноваженій особі забезпечити організацію та проведення в Сновській міській раді відповідно до чинного законодавства здійснення публічних закупівель із застосуванням електронної системи закупівель.
 3. Встановити, що закупівля товарів, робіт, послуг за умови, що вартість предмета закупівлі не перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, встановлену в ч.13 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» – допорогових закупівель, здійснюється без використання електронної системи закупівель з обов’язковим оприлюдненням звіту про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до ст. 19   Закону України «Про публічні закупівлі».
 4. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С.Силенка та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова О.Кирилюк).

 

Міський голова                                                                     О.МЕДВЕДЬОВ

 

                                                                                                            Додаток

            ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (47 сесія 7 скликання)

  від 15 травня 2020 р. № 1-47/VІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу зі спрощених закупівель

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи, а також її права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Уповноважена особа – посадова особа міської ради (далі – замовник), визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом на підставі рішення сесії Сновської міської ради.

1.3. Метою діяльності уповноваженої особи є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах замовника на засадах об’єктивності та неупередженості.

1.4. Уповноважена особа у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

 1. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи

 

2.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі рішення сесії Сновської міської ради.

2.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

2.3. Під час організації та проведення процедур закупівель уповноважена особа не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі. У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа інформує про це замовника, який приймає відповідне рішення щодо проведення процедури без участі такої особи.

2.4. Міський голова своїм розпорядженням визначає уповноважену особу та особу, яка буде виконувати обов’язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).

 

2.5. Уповноважена особа повинна мати:

 • вищу освіту;
 • не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель;
 • належний обсяг знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практику його застосування.

У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноважена особа має орієнтуватися в одному чи декількох питаннях:

– в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон’юнктуру;

– у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником;

– у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

 

2.6. Оплата праці уповноваженої особи здійснюється відповідно до вимог законодавства.

 

2.7. Уповноважена особа під час виконання своїх функцій керується наступними принципами:

 • добросовісна конкуренція серед учасників;
 • максимальна економія та ефективність;
 • відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;
 • недискримінація учасників;
 • об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.

 

2.8. Уповноважена особа:

 • складає та затверджує річний план закупівель;
 • здійснює вибір процедури закупівлі;
 • проводить процедури закупівель;
 • забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
 • забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
 • забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;
 • представляє інтереси замовника з питань, пов’язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;
 • надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;
 • аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом;
 • здійснює інші дії, передбачені Законом та посадовою інструкцією.

 

 • Уповноважена особа має право:
 • брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;
 • пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;
 • ініціювати створення робочих груп з числа посадових осіб замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;
 • приймати рішення, узгоджувати проєкти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;
 • вимагати та отримувати від посадових осіб замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;
 • брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками уповноваженої особи;
 • давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;
 • здійснювати інші дії, передбачені Законом.

 

2.10. Уповноважена особа зобов’язана:

 • дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;
 • організовувати та проводити процедури закупівель;
 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;
 • у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель.

 

2.11. Уповноважена особа несе персональну відповідальність:

 • за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;
 • за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі замовника;
 • за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.

 

 

Заступник міського голови                                                             С.СИЛЕНОК