» » Про затвердження «Програми антикорупційних заходів у Сновській міській раді»

Про затвердження «Програми антикорупційних заходів у Сновській міській раді»

-> сесія | 0

 

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок перша сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

27 листопада 2019 року               м. Сновськ                                    № ­­­­­6-41/VII

  

Про затвердження «Програми антикорупційних заходів у Сновській міській раді»

На виконання Закону України «Про запобігання корупції»; керуючись п. 22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійної комісій міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етикиміська  рада вирішила:

 1. Затвердити «Програму антикорупційних заходів у Сновській міській раді» (додається).
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника юридичного відділу міської ради Уманського В.В. та на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (голова комісії Скідан С.С).

 

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

                ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (41 сесія 7 скликання)

   від 27 листопада 2019 р. №  6-41/VІІ

ПРОГРАМА

АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В СНОВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

 

ПРЕАМБУЛА

Цією Програмою антикорупційних заходів (далі – Програма) Сновська міська рада (далі – рада), проголошує що у своїй діяльності, а також у діяльності її депутатів, посадових, службових осіб та працівників (далі – Суб’єкти), включаючи відносини між собою та з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, буде керуватися загальновизнаними принципами доброчесності і вживати усіх законних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції та пов’язаними з нею діяннями (практиками).

Програма – це комплекс узгоджених правил, стандартів, процедур та взаємопов’язаних завдань і заходів, що здійснюються з використанням коштів міської ради, та спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції, а також додержання вимог, обмежень та заборон, передбачених антикорупційним законодавством України, у діяльності міської ради.

Метою Програми є створення належних умов і сприяння реалізації державної антикорупційної політики у діяльності міської ради за підтримки й участі громадянського суспільства, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, людських та інших ресурсів, а також координації діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для створення ефективної системи запобігання та протидії корупції у діяльності міської ради.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Ця Програма ґрунтується на нормах Конвенції ООН проти корупції, Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів.
 3. У цій Програмі терміни вживаються в значеннях, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».
 4. Дія цієї Програми поширюється на Суб’єктів та її положення повинні виконуватись третіми особами, які вступають у відносини з міською радою.
 5. Програма є вищим антикорупційним документом ради та затверджується рішенням ради.
 6. Для реалізації Програми, забезпечення належного застосування антикорупційних заходів та їх контролю в міській раді утворюється Уповноважений підрозділ (призначається уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважений).
 7. Текст Програми ради перебуває на веб-сайті ради.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ МІСЬКОЇ РАДИ
 2. Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 10 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси об’єднаної територіальної громади у межах повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами.
 3. Згідно з положеннями частини 3 статті 24 Закону рада та її посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
 4. Антикорупційна політика міської ради спрямована на вжиття превентивних антикорупційних заходів для недопущення вчинення Суб’єктами корупційних правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією, заохочення чесності, відповідальності й належного управління комунальним та державним майном й справами в інтересах територіальної громади, формування нетерпимості до будь-яких проявів корупції та ґрунтується на принципах верховенства права, законності, прозорості, доступності, системності, об’єктивності, пріоритетності запобіжних заходів, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції.
 5. Завданням Програми є створення в міській раді ефективної системи запобігання корупції у всіх сферах її діяльності, впровадження і належне функціонування механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності ради, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів, заохочення та забезпечення у Суб’єктів антикорупційної правосвідомості та доброчесності.

 

III. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

 1. Для виконання поставлених завдань щодо впровадження належних антикорупційних заходів, міська рада на постійній основі здійснює:
 • оцінку корупційних ризиків в діяльності ради;
 • виявлення та врегулювання конфлікту інтересів;
 • врегулювання поводження з подарунками та проявами гостинності;
 • забезпечення етичної поведінки;
 • проведення антикорупційних навчань та інформаційно-роз’яснювальної роботи;
 • врегулювання та забезпечення діяльності Уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання корупції;
 • забезпечення отримання та обробки повідомлень про корупцію та захисту викривачів;
 • забезпечення відкритості, прозорості діяльності та оприлюднення публічної інформації.
 1. У випадку покладення на раду додаткових завдань та заходів антикорупційної направленості радою вищого рівня, антикорупційною стратегією, державною програмою з виконання антикорупційної стратегії чи іншими актами законодавства, такі завдання і заходи будуть виконуватись із внесенням відповідних змін та доповнень до цієї Програми.
 2. Всі заходи і завдання, передбачені цією Програмою, повинні передбачати осіб, відповідальних за виконання цих заходів, строки виконання, фінансові ресурси та індикатори виконання. Перелік таких заходів та завдань наводиться у Додатку 1 до Програми.
 3. Виконавцями завдань та заходів Програми можуть також бути підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. У цих випадках відбір виконавців завдань і заходів Програми здійснюється із додержанням вимог законодавства про публічні закупівлі.

 

 1. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ
 2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності ради (далі – Оцінка корупційних ризиків) є одним з етапів підготовки Програми чи внесення змін до неї та спрямована на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення Суб’єктами своїх повноважень, а також причин і умов, що можуть сприяти вчиненню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.
 3. Оцінка корупційних ризиків здійснюється постійно діючою Комісією, що утворюється рішенням ради (далі – Комісія), відповідно до комплексу правил і процедур, визначених Порядком оцінки корупційних ризиків у діяльності ради, який затверджується рішенням ради. В разі її не створення, дану функцію виконує Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважений).
 4. Оцінка корупційних ризиків в діяльності ради проводиться за необхідності але не рідше ніж один раз на рік. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності ради, а також для проведення зовнішньої оцінки корупційних ризиків можуть залучатися підприємства, установи, організації та незалежні експерти у тому числі громадські.
 5. Керівництво Комісією з оцінки корупційних ризиків в діяльності ради покладається на Уповноваженого. За ініціативою керівника Комісії, до роботи Комісії без включення до її складу можуть залучатися за їх згодою депутати та працівники ради, а також незалежні експерти чи спеціалісти.
 6. Комісія організовує та забезпечує проведення постійного моніторингу діяльності ради на предмет виявлення нових корупційних ризиків і визначення рівня ідентифікованих та оцінених корупційних ризиків за результатами якого вносяться пропозиції щодо перегляду оцінки корупційних ризиків.

 

 1. ВИЯВЛЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ

 1. Суб’єкти, представляючи об’єднану територіальну громаду, діють виключно в її інтересах.
 2. Суб’єктам, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості в приватних інтересах.
 3. Виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в раді здійснюється на підставі Положення про порядок виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності ради, яке затверджується радою з урахуванням таких принципів:
 • заборони прийняття рішень, вчинення діянь особою в умовах неврегульованого конфлікту інтересів;
 • обов’язкового повідомлення про наявність у особи реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 • обов’язкового вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.
 1. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом зовнішнього чи самостійного врегулювання. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з таких заходів:
 • усунення суб’єкта від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
 • застосування зовнішнього контролю за виконанням суб’єктом відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
 • обмеження у доступі суб’єкта до певної інформації;
 • перегляду обсягу функціональних обов’язків суб’єкта;
 • переведення суб’єкта на іншу посаду;
 • звільнення суб’єкта.

Щодо осіб, які є депутатами міської ради для врегулювання конфлікту інтересів під час виконання депутатських повноважень можуть застосовуватись заходи, передбачені підпунктами 1 та 2 цього пункту.

 1. Суб’єкти зобов’язані не вчиняти діянь та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. У випадку наявності у Суб’єкта конфлікту інтересів такий Суб’єкт зобов’язаний вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
 2. Суб’єкти можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.
 3. Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для Суб’єктів визначається Уповноваженим з урахуванням норм Положення про порядок виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності ради.
 4. Рішення про зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Уповноваженого приймається міським головою, а у разі його відсутності – заступником.

 

 1. ПОВОДЖЕННЯ З ПОДАРУНКАМИ ТА ПРОЯВИ ГОСТИННОСТІ
 2. Отримання подарунків та інших благ Суб’єктами чи їх близькими особами розглядаються як відносини з підвищеним ризиком корупції і не повинні викликати обґрунтованих сумнівів в об’єктивності, неупередженості та рівному ставленні до будь-яких осіб Суб’єктів при виконанні службових чи представницьких повноважень.
 3. Прийняте Суб’єктом рішення чи вчинене діяння на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті/вчинені в умовах конфлікту інтересів.
 4. Суб’єкти повинні виконувати покладені службові чи представницькі повноваження чесно та прозоро, а також зобов’язані додержуватись вимог чинного законодавства.
 5. Контроль за додержанням правил щодо поводження з подарунками та проявами гостинності покладається на Уповноваженого.

 

VII. ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 1. В міській раді з метою виявлення в чинних рішеннях та проектах рішень, положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами сприяють або можуть сприяти корупції (корупціогенних факторів), розроблення рекомендацій стосовно усунення причин та умов, що сприяють корупції, може проводитися антикорупційна експертиза.
 2. Антикорупційна експертиза може проводитись щодо проектів рішень ради  у таких сферах:
 • права та свободи осіб, що перебувають на території;
 • повноваження органів місцевого самоврядування та осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування;
 • надання адміністративних послуг на території міської ради;
 • формування, розподілу та витрачання коштів бюджету міської ради;
 • інших майнових, земельних, тарифних та фінансових питань, включаючи публічні закупівлі за кошти бюджету.
 1. Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних рішень та проектів рішень ради покладається на ініціаторів такої експертизи.
 2. Результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов’язковому розгляду радою.
 3. Рішення ради, включаючи чинні акти відповідних органів місцевого самоврядування та посадових осіб, що увійшли до об’єднаної територіальної громади, у випадку порушення ними вимог, обмежень чи заборони, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» підлягають скасуванню радою або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

 

VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

 1. Діяльність міської ради та Суб’єктів здійснюється у відповідності до етичних принципів та стандартів з урахуванням яких відбувається врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають в процесі здійснення радою повноважень, покладених на неї Конституцією України, законами України.
 2. Етичні принципи та стандарти ради базуються на та таких нормах:
 • керування під час своєї представницької чи службової діяльності загальнодержавними інтересами та інтересами об’єднаної територіальної громади та її мешканців;
 • не використання наданих повноважень та пов’язаних з ними можливостей в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
 • додержання у своїй діяльності та поведінці загальновизнаних принципів порядності, честі і гідності;
 • не розголошення і не використання в інший спосіб інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
 • утримання від образливих висловлювань, не використання у публічних виступах недостовірних або неперевірених відомостей стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів;
 • відмови від прийняття будь-яких благ та вигод, подарунків, винагород у будь-якій формі безпосередньо чи опосередковано за діяння, пов’язані зі здійсненням службових чи представницьких повноважень, крім випадків, встановлених законом.
 1. Рада запроваджує стимули за додержання правил етичної поведінки та встановлює відповідальність за їх порушення. Наслідками порушення етичних норм будь-яким Суб’єктом є застосування до нього заходів дисциплінарної та особистої відповідальності, а також інших заходів впливу.

 

 1. НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
 2. Навчання, включаючи підвищення кваліфікації, та інформаційно-роз’яснювальна робота антикорупційного спрямування в раді здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.
 3. Організація навчальної та інформаційно-роз’яснювальної роботи антикорупційного спрямування в раді покладається на Уповноваженого. Відповідна робота проводиться на підставі заходів, передбачених у Додатку 1.
 4. Навчання та інформаційно-роз’яснювальна робота можуть передбачати як загальні заходи, так і окремі заходи для певної категорії осіб (депутати, керівники, члени конкурсних комісій тощо).
 5. Уповноважений забезпечує постійне надання роз’яснень, консультацій, методичної допомоги, розміщення законодавчих, нормативно-правових, розпорядчих актів, включаючи Програму, методичних та навчальних матеріалів на офіційному веб-сайті ради, інших інформаційних носіях (плакатах, буклетах, пам’ятках тощо).

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ОСОБИ) З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
 2. Для розробки, планування й виконання антикорупційних заходів та запобігання й виявлення корупції в раді, утворюється та функціонує Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважений).
 3. Уповноважений є відповідальним за реалізацію цієї Програми. Правовий статус Уповноваженого визначається законодавством України та Положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції в раді, яке затверджується розпорядженням міського голови.
 4. Уповноважений підконтрольний та підзвітний міській раді. Поточне спрямування та координацію діяльності Уповноваженого здійснює міський голова, якщо інше не передбачено законом.
 5. До основних завдань Уповноваженого відносяться:
 • контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо:
 • обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища;
 • обмежень щодо одержання подарунків;
 • запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними відповідно;
 • обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
 • обмежень щодо спільної роботи близьких осіб.
 • вжиття заходів із запобігання, виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання;
 • організацію роботи та проведення навчання щодо дотримання антикорупційних вимог, правил етичної поведінки, розробку та контролю виконання кодексу і стандартів етичної поведінки;
 • надання методичної, консультаційної допомоги та проведення роз’яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 • інформування Суб’єктів про зобов’язання щодо передачі в управління іншій особі належних їм підприємств та корпоративних прав;
 • перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • забезпечення умов для здійснення повідомлень про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» в раді а також захисту інформації про викривачів;
 • розгляду в межах повноважень повідомлень щодо причетності Суб’єктів до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • ведення обліку Суб’єктів, притягнутих до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією.
 1. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в раді є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку Суб’єктів, а також інших осіб забороняється. Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених законодавством, Програмою та Положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції в раді, чи обмежують виконання ним повноважень.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОТРИМАННЯ ТА ОБРОБКИ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КОРУПЦІЮ, ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ
 2. З метою забезпечення умов для інформування ради про порушення Суб’єктами вимог Закону України «Про запобігання корупції», в міській раді створюється можливість прийому повідомлень про факти корупції, зокрема через поштову скриньку, телефонну лінію, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв’язку.
 3. Організація та забезпечення функціонування в раді отримання повідомлень про корупцію покладається на Уповноваженого.

 

XII. ВІДКРИТІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ ТА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

 1. Міська рада гарантує та забезпечує прозорість у своїй діяльності і запроваджує належні процедури підзвітності на основі таких принципів:
 • максимальне використання відкритого формату даних інформації про роботу ради, включаючи інформацію про зміст проектів рішень ради  з усіма додатками до них;
 • впровадження електронного документообігу в своїй діяльності, що дасть можливість доступу до відкритих документів через системи обліку інформації та Інтернет, із забезпеченням фінансування впровадження зазначеної системи;
 • забезпечення постійного розвитку центрів надання адміністративних послуг і розширення переліку послуг, які надаються через такі центри;
 • забезпечення обліку та відкритого доступу до інформації про:
 • комунальне майно;
 • кадрове наповнення та кадровий добір;
 • діяльність Суб’єктів за основними критеріями, що становлять суспільний інтерес;
 • діяльність комунальних підприємств, утворених в ОТГ;
 • виявлені конфлікти інтересів та заходи з їх врегулювання, включаючи передачу в управління належних Суб’єктам цінних паперів, підприємств та корпоративних прав;
 • стан довкілля, економічних та бюджетно-фінансових показників;
 • покладення обов’язку із забезпечення прозорості та відкритості в раді  на окремий спеціалізований підрозділ;
 • неприпустимості обмеження доступу до інформації про факти корупції, корупціогенних факторів та заходів реалізації антикорупційної політики.
 1. 2. Громадськість може здійснювати незалежний моніторинг діяльності ради на основі та користуючись принципами відкритості та прозорості в її роботі.
 2. Рада здійснює постійну комунікацію у сфері запобігання корупції та періодичний перегляд її заходів залежно від показників ефективності антикорупційних комунікаційних кампаній та результатів проведених соціологічних, аналітичних досліджень.

 

XІІІ. ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ПЕРІОДИЧНОГО МОНІТОРИНГУ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 1. Координація виконання Програми здійснюється міським головою, а у разі його відсутності – заступником.
 2. Моніторинг виконання Програми здійснюється Уповноваженим.
 3. Моніторинг включає в себе постійні нагляд та контроль за дотриманням Програми Суб’єктами та третіми особами, які вступають у відносини з радою.
 4. Нагляд і контроль за дотриманням Програми здійснюється Уповноваженим у наступних формах:
 • отримання відомостей про стан виконання заходів Програми;
 • розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • здійснення планових та позапланових перевірок виконання (реалізації) Програми;
 • проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.
 1. Для здійснення моніторингу Уповноважений має право отримувати у письмовій формі від Суб’єктів відповідну інформацію про результати реалізації відповідних заходів.
 2. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Програми Уповноважений виявить ознаки порушення Програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він повідомляє про це міського голову для вжиття заходів реагування, у тому числі проведення внутрішнього розслідування.
 3. Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі від Суб’єктів необхідну інформацію про результати реалізації відповідних заходів.
 4. Оцінка проводиться за критеріями фактичного виконання заходів, своєчасності, повноти та впливу на очікувані результати. Додаткові критерії оцінки можуть визначатись Уповноваженим.

 

XІV. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМИ

 1. Координацію діяльності, спрямованої на підтримку актуальності Програми, здійснює міський голова, а у разі його відсутності – його заступник.
 2. Перегляд Програми здійснюється шляхом внесення змін до неї або затвердження її у новій редакції.
 3. Ініціатором внесення змін до Програми може бути Уповноважений, Суб’єкти, громадські експерти, посадові особи НАЗК, а також суд шляхом винесення рішення.
 4. Пропозиції щодо внесення змін до Програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Щороку протягом першого кварталу (якщо є пропозиції щодо внесення змін) Уповноважений готує та надає міському голові узагальнений звіт пропозицій щодо внесення змін до Програми, які надійшли, разом зі своїми обґрунтованими рекомендаціями щодо їх врахування або відхилення.
 5. Міський голова, отримавши від Уповноваженого узагальнений звіт пропозицій щодо внесення змін до Програми, ініціює підготовку рішення ради щодо їх прийняття.
 6. У випадках, коли Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до Програми, міський голова у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з моменту надходження таких пропозицій, ініціює підготовку рішення ради щодо їх прийняття.
 7. Зміни та доповнення до Програми набувають чинності і стають її невід’ємною частиною з дня їх затвердження рішенням ради, якщо у самому рішенні не вказаний інший строк.

 

Начальник юридичного відділу                                                 В.УМАНСЬКИЙ

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (41 сесія 7 скликання)

   від 27 листопада 2019 р. №  6-41/VІІ

 

Перелік антикорупційних завдань та заходів міської ради

 

І. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності  органів місцевого самоврядування

Завдання програми Найменування заходу Строк виконання Відповідальні

 

Забезпечення

прозорості та відкритості

діяльності органів влади об’єднаної територіальної громади

 

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення інформації сайту міської ради Протягом року Начальник відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи
Забезпечення доступу громадськості до проектів, нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному сайті міської ради
Опублікування інформації про діяльність міської ради в друкованих засобах масової інформації, в інформаційних системах та на офіційних веб-сторінках в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, іншими способами, що не заборонені законодавством України

 

ІІ. Запобігання корупції

Протидія корупції в діяльності органів влади, посадових та службових осіб місцевого самоврядування та депутатського корпусу міської ради Забезпечення якісного добору і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору

 

 

Протягом року Міський голова

 

Проведення навчання щодо вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Протягом 1

кварталу

поточного року

Начальник  юридичного відділу
Проведення навчання з державними службовцями та посадовими особами щодо вимог антикорупційного законодавства та норм Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Протягом року

 

Начальник  юридичного відділу

 

Довести інформацію щодо необхідності виконання положень Закону України «Про запобігання корупції» депутатам ради в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом:

– інформування на пленарному засіданні сесії міської ради

– висвітлення інформації на офіційному веб-сайті міської ради

Протягом 1

кварталу

поточного року

Секретар міської

ради

 

Забезпечити контроль за поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовими та службовими особами міської ради Протягом 1

кварталу

поточного року

Начальник  юридичного відділу
Згідно з вимогами ст.9 Закону України «Про запобігання корупції» забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття вакантних посад, інформації щодо працюючих в міській раді близьких осіб Протягом року

 

Начальник  юридичного відділу
Здійснювати попередження осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування, про спеціальні обмеження щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, встановлені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та положеннями антикорупційного законодавства У разі необхідності

 

Начальник  юридичного відділу
Проводити перевірку фактів подання:

– щорічних декларацій суб’єктами декларування;

– декларацій суб’єктами декларування, які припиняють діяльність;

– суб’єктами декларування, які є особами, що претендують на зайняття відповідних посад

 

Згідно п.4

Порядку перевірки

факту подання

суб’єктам и

декларування

декларацій

відповідно до

Закону України

“Про запобігання

корупції” та

повідомлення

Національного

агентства з питань

запобігання

корупції про

випадки

неподання чи

несвоєчасного

подання таких

декларацій,

затвердженого

Рішенням НАЗК

06.09.2016 № 19

Начальник  юридичного відділу
Повідомляти працівників, які звільняються з посади, про необхідність подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями У разі необхідності Начальник  юридичного відділу

 

Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та забезпечувати невідкладне повідомлення керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення Протягом року

 

Начальник  юридичного відділу

 

 

Виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб апарату міської ради та її виконавчих органів, вносити пропозиції керівнику щодо усунення таких ризиків Протягом року

 

Начальник  юридичного відділу
В межах повноважень розглядати повідомлення щодо причетності працівників міської ради та її комунальних закладів до вчинення корупційних правопорушень У разі необхідності

 

Керівництво

Міської ради

 

Здійснювати моніторинг змін, що відбуваються у антикорупційному законодавстві, та, у разі необхідності, проводити навчання серед службових та посадових осіб Протягом року

 

Юридичний відділ
Забезпечення прозорості здійснення тендерних процедур та розміщення на офіційному веб-сайті інформації, передбаченої нормативними актами з питань здійснення державних закупівель Протягом року

 

Голова тендерного комітету
Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників з питань дотримання

положень Закону України «Про запобігання корупції”, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики»

Протягом року Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції
Забезпечувати негайне реагування на повідомлення підлеглих про наявність конфлікту інтересів шляхом доручення виконання відповідного завдання іншій посадовій особі, особистого виконання завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством Протягом року Міський голова

 

Аналізувати скарги та звернення громадян, в яких вбачається порушення посадовими особами міської ради існуючого антикорупційного законодавства, інформувати міського голову з внесенням відповідних пропозицій.

 

Щоквартально

 

Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції
Інформувати громадськість про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному сайті міської ради

 

Протягом року Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції
Забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» Постійно Міський голова, апарат міської ради
Організація короткотермінових семінарів та інших форм навчання з питань запобігання і протидії корупції для різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування в раді об’єднаної територіальної громади   Юридичний відділ
Забезпечення

формування негативного

ставлення до корупції, викорінення випадків корупційних явищ

Забезпечення проведення інформаційної роботи,спрямованої на формування у населення несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми. Протягом року Апарат міської ради
Забезпечення підвищення рівня знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про Бюджетні процеси Забезпечення проведення інформаційної роботи, спрямованої на підвищення рівня знань осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, про Бюджетні процеси та прозорість бюджету; Державні закупівлі; використання E-Data та Prozorro. Протягом року Апарат міської ради

 

Начальник юридичного відділу                                                                                                                            В.УМАНСЬКИЙ

Leave a Reply