» » Про затвердження Регламенту Сновської міської ради VIІІ скликання

Про затвердження Регламенту Сновської міської ради VIІІ скликання

-> сесія | 0

 УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

24 грудня 2020 року                      м. Сновськ                                        № 3-2/VІІІ

 

Про затвердження Регламенту Сновської міської ради VIІІ скликання

Відповідно до п. 1 ст. 26, п.14 ст. 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  за рекомендаціями постійних комісій міської ради міська рада вирішила:

 1. Затвердити Регламент Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області VIІІ скликання (додається).

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Н.Самойлову та на постійну комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В.Карпенко).

Міський голова                                                                            О.МЕДВЕДЬОВ

 

  

     

        ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

          (2 сесія 8 скликання)

    № 3-2/VІІІ від 24 грудня 2020 р.

РЕГЛАМЕНТ

Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

VІІІ скликання

місто Сновськ

-2020 рік-

ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення

 

Розділ ІІ. Сесія ради                                                                                                             

Глава 1. Порядок скликання сесії

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Глава 5. Порядок денний сесії

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

 

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради                                                                             

Глава 1. Виключна компетенція ради

Глава 2. Робочі органи сесії та порядок роботи

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Глава 4. Порядок надання слова

Глава 5. Організація розгляду питань

Глава 6. Прийняття рішень

Глава 7. Таємне голосування

Глава 8. Дисципліна та етика пленарних засідань

Глава 9. Порядок оформлення матеріалів сесії

 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради                                                   

Глава 1. Депутати

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Глава 3. Міський голова та секретар ради

Глава 4. Постійні комісії ради

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Глава 6. Порядок висвітлення діяльності ради

 

Розділ V. Виконавчий комітет міської ради                                                              

Глава 1. Загальні положення

Глава 2. Члени виконавчого комітету

Глава 3. Підготовка проєктів рішень

Глава 4. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

Глава 5. Прийняття рішень виконавчим комітетом

 

Розділ VI. Здійснення контролю                                                                                  

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету

 

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата

 

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань                                                   

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

Глава 3. Дострокове припинення повноважень міського голови

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

 

Розділ IX. Заключні положення                                                                                         

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

Розділ X. Особливості організації та проведення сесій, засідань виконавчого комітету та засідань постійних комісій ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або  надзвичайного стану

 

 

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1.

Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інши­ми законодавчими актами, Статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положен­ням про постійні комісії ради.

Стаття 2.

Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, міським головою, виконавчим комітетом, та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, роботу виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

Стаття 3.

Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради у випадках передбачених Законами України «Про засади державної мовної політики» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної», або сам промовець.

Стаття 4.

Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представни­ками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

Стаття 5.

 1. На засіданнях ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, депутати інших рад на визначених для них місцях.
 2. Інші особи можуть бути присутні на пленарних засіданнях ради за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депу­татів.
 3. Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому.
 4. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Депутатам ради визначаються місця, які не можуть бути зайнятими іншими особами.

Стаття 6.

 1. У випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням ради можуть проводитися закриті засідання ради для розгляду конкретно визначених питань.
 2. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.
 3. Рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

Стаття 7.

Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, об’єднань громадян, органів територіальної самоор­ганізації громадян.

Стаття 8.

На будинку ради постійно піднімається Державний прапор України, а під час засідань ради в сесійному залі встановлюється Державний прапор України та прапор територіальної громади.

Стаття 9.

Кожне перше пленарне засідання ради починається і останнє завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України.

 

Розділ ІІ. Сесія ради

 

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 10.

 1. Рада проводить свою роботу сесійно.
 2. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

Стаття 11.

 1. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядуван­ня в Україні».
 2. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат ради передається протокол засідання із зазначенням питань, запропонованих до розгляду сесії.

Стаття 12.

Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених розділом Х цього Регламенту.

 

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 13.

 1. Пленарні засідання сесії починаються у визначений попередньо (за 10 днів до сесії) день та час з перервами на 10 хвилин через кожні дві години роботи (за необхідності). Засідання міської ради може бути призупинене та продовжене в наступний  або інший день  за пропозицією міського голови. На цей час оголошується перерва  в засіданні.  Рішення про оголошення  перерви приймається  міським головою.  У вихідні дні пленарні засідання ради, як правило, не проводяться. В окремих випадках рада може встановити інший розпорядок роботи.
 2. Останніх 30 хвилин депутати розглядають питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії.

 

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 14.

Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

Стаття 15.

Територіальна виборча комісія не пізніш як за 5 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів.

Стаття 16.

 1. Для розробки проєкту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проєктів інших документів (в т.ч. рішень), що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, міський голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради та працівників апарату міської ради (депутати мають представляти не менш, як половину членів групи).
 2. Перше засідання робочої групи скликає міський голова не пізніш як за 3 дні до початку першої сесії ради нового скликання.
 3. Робоча група обирає зі свого складу голову, заступника та секрета­ря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.
 4. Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

Стаття 17.

 1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень.
 2. До визнання повноважень депутатів, як членів ради, новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії, визнання повноважень голови ради та депутатів.
 3. Після визнання повноважень міського голови, йому передається ведення сесії.

 

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 18.

Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

 • міським головою;
 • секретарем ради;
 • однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;
 • виконавчим комітетом ради.

Стаття 19.

 1. Чергові сесії ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення зе­мельних ділянок та надання документів дозвільного характеру – не рідше ніж один раз на місяць.
 2. Рішення про скликання сесій приймається міським головою у формі розпорядження, яке доводиться до відома депутатів і населення на офіційному веб-сайті міської ради або в інший спосіб не пізніше як за 10 (десять) днів до сесії із зазначенням часу скликання і місця проведення сесії, питань, які передбачається внести на розгляд ради.
 3. Апарат ради повідомляє депутатів про час скликання сесії, місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради.

Стаття 20.

 1. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.
 2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються міському голові з зазначенням питань до порядку денного та проєктами документів, розгляд яких пропонується.
 3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
 4. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

 

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття 21.

 1. Проєкт порядку денного формується апаратом ради.
 2. Пропозиції щодо включення питань до проєкту порядку денного сесії можуть вноситись міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови, постійними комісіями, депу­татськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними збора­ми громадян, старостами.

Стаття 22.

Всі питання, включені до проєкту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попе­редньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Стаття 23.

 1. Проєкт порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.
 2. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках пи­тання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

Стаття 24.

 1. Проєкт порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому міською радою більшістю голосів присутніх депу­татів.
 2. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денно­го з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та/або представника відповідного виконавчого органу ради.
 3. Проєкти рішень, внесені після підписання міським головою розпорядження про скликання сесії або під час сесії, можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням міської ради.

 

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 25.

Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.

Стаття 26.

Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, апаратом міської ради, керівниками структурних підрозділів ради, загальними зборами гро­мадян, а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями.

Стаття 27.

Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради зобов’язані надавати ініціато­рам проєктів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

Стаття 28.

 1. Підготовлені проєкти рішень ради проходять погодження юристом міської ради, секретарем та/або профільним заступником міського голови, керівниками структурних підрозділів (у разі необхідності), профільною постійною комісією міської ради.
 2. Підготовлені проєкти рішень (при оформленні рішень для протоколу сесії) повинні містити:
 • підпис виконавця, який готував проєкт рішення;
 • підписи осіб, які погоджували дане рішення.

До рішення додаються також довідкові матеріали, пояснювальні записки, клопотання  з даного питання.

Стаття 29.

 1. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення.
 2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і реко­мендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.
 3. Розгляд питань та матеріалів без попереднього розгляду профільних комісій міської ради допускається у виключних випадках за згодою міської ради.

Стаття 30.

Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгля­ду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті постійною комісією і вносять­ся до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

 

 

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

 

Глава 1. Виключна компетенція ради

Стаття 31.

Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Глава 2. Робочі органи сесії

Стаття 32.

Для забезпечення роботи пленарного засідання обирається робочий орган сесії з числа депутатів – лічильна комісія у кількості 2-х осіб (від різних політичних партій). Лічильна комісія пропонується міським головою на початку сесії та обирається більшістю депутатів, присутніх на засіданні. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень та заповнює таблицю з результатами відкритого поіменного голосування депутатів Форма ВПГ (відкрите поіменне голосування) (додаток 1).

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Стаття 33.

 1. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають місь­кий голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обра­ний радою депутат.
 2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.

Стаття 34.

 1. Головуючий на пленарному засіданні ради:
 • відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;
 • виносить на обговорення проєкти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
 • організовує розгляд питань;
 • повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
 • надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
 • створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 • ставить питання на голосування, повідомляє його результати;
 • забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії;
 • вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.
 1. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту.
 2. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, проєктів рішень, пропозицій щодо обговорюваного питання. Зачитування пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією до­повідачем.

Стаття 35.

 1. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь біль­ше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.
 2. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.
 3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату на­ступного пленарного засідання.
 4. На вимогу депутатської групи (фракції) головуючий проводить реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням по­ложень пункту 3 цієї статті.

Стаття 36.

На початку пленарного засідання головуючий ставить на голосування порядок денний. Питання розгля­даються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

Стаття 37.

За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання.

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 38.

 1. Порядок роботи сесії затверджується радою. Час для доповіді надається – до 15 хв., для співдоповіді – до 7 хв., для виступів – до 3 хв., для повторних виступів, виступів по порядку ведення – до  3 хв.
 2. Час для виступів надається відповідно до порядку денного та відповідно черговості надходження заяв чи пропозицій від депутатів (в т.ч. усних).
 3. У разі необхідності головуючий може на про­хання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, присутніх на засіданні, продовжити йому час для виступу.
 4. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
 5. Міський голова та секретар ради мають право взяти слово для виступу поза чергою.

Стаття 39.

 1. Кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи про­позиції, які мають ставитися на голосування.
 2. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

Стаття 40.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Стаття 41.

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
 2. Депутат може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.
 3. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючому позачергово, але не перериваючи промовця.
 4. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань де­путатам від різних зареєстрованих депутатських груп (фракцій).

Стаття 42.

 1. Доповіді і співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи, заяви, запити – з місця.
 2. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова,промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи (фракції) – зазна­чає і її назву.

Стаття 43.

Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 30 хвилин для виступів голови, депутатів ради, інших осіб, що записалися до виступу, з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обго­ворення при цьому, як правило, не проводиться. Депутати можуть прийняти пропозиції рекомендаційного характеру.

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 44.

Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

 • доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
 • співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
 • виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії (в разі необхідності);
 • виступи (в разі необхідності) представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);
 • виступи депутатів;
 • оголошення головуючим про припинення обговорення (в разі необхідності);
 • заключне слово співдоповідачів і доповідача (в разі необхідності).

Стаття 45.

Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

Стаття 46.

Депутат, група депутатів (фракція) або постійна комісія можуть подати на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії.

Стаття 47.

Рішення про припинення обговорення приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на засіданні. При постановці питання про припинення обговорення головуючий інформує депутатів про кількість депутатів, що записались на виступ і виступили, уточнює, хто наполягає на виступі. Депутатам, які наполягають на виступі, для обговорення доцільності виступу надається по одній хвилині. Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються головуючому і включаються в протокол.

Стаття 48.

В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотримання Регла­менту під час проведення пленарного засідання ради:

 • щодо перерви у пленарному засіданні;
 • щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;
 • про припинення обговорення питання порядку денного;
 • про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;
 • про перенесення питання порядку денного;
 • про повторний розгляд сесійного питання.

 

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 49.

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 50.

Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

Стаття 51.

 1. Всі рішення приймаються радою відкритим голосуванням, крім випадків, коли законом встановлено таємне голосування.
 2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.
 3. При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його «за» пропозицію, «проти» неї, чи «утримується» при голосуванні.
 4. При встановленні результатів голосування враховується голос міського голови.
 5. В разі порушення процедури голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 6. Перед початком проведення голосування виконавчий апарат міської ради забезпечує лічильну комісію формою з результатів відкритого поіменного голосування, в якій відображено назва питання, прізвище та ініціали депутатів в алфавітному порядку та графи для занесення волевиявлення депутата (Форма ВПГ), згідно додатку 1. Форму ВПГ засвідчують своїми підписами  члени лічильної комісії.
 7. Відкритим поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, який голосує. Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом оголошення прізвища депутата чи шляхом підняття та тримання руки до моменту врахування голосу кожного депутата ради лічильною комісією за відповідну пропозицію та обов’язковим занесенням членами лічильної комісії волевиявлення депутатів до Форми ВПГ (додаток 1).
 8. Список депутатів, присутніх на засіданні, результати відкритого поіменного голосування (Форма ВПГ) додаються до протоколу сесії і є його невід’ємною частиною.

Стаття 52.

 1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення.
 2. Якщо немає заперечень у депутатів, проєкт рішення розглядався та був погоджений на засіданні профільної постійної комісії, змін та доповнень депутатами до проєкту не запропоновано, головуючий на сесії має право запропонувати прийняти рішення по питанню без надання слова доповідачу та без обговорення.
 3. Рішення, пов’язані між собою однією тематикою (земельні, комунальні тощо), допускається об’єднувати блоком для розгляду та голосування. За дану пропозицію мають проголосувати депутати більшістю від присутніх на засіданні. При голосуванні питань блоком головуючий називає назви проєктів рішень та/або їх порядкові номери, зазначені у матеріалах сесії. Голосування блоком допускається, коли у депутатів немає питань та пропозицій по зазначених проєктах, коли всі бажаючі депутати виступили та отримали відповіді.
 4. Голосування по проєкту рішення проводиться в цілому за все рішення або по пунктах та розділах, а потім в цілому.
 5. Проєкт рішення, по якому від депутатів надходять зміни чи пропозиції, голосується спочатку за основу, після чого проводиться розгляд та голосування пропозицій, доповнень і зауважень до проєкту рішення і проєкт рішення голосується в цілому.
 6. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.
 7. Пропозиції і поправки повинні проходити юридичну експертизу, яку на пленарному засіданні дає представник від юридичної служби.
 8. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосу­вання запропонований ним текст, якщо він суперечить чинному законодавству.
 9. Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції. Якщо рада приймає першу поправку чи пропозицію, інші на голосування не ставляться.
 10. В разі, коли проєкт рішення не приймається «за основу», рішення, по якому був підготовлений проєкт, знімається з порядку денного взагалі чи направляється на повторний розгляд згідно рішення ради. Проєкт рішення може бути поставлений повторно на голосування за основу, якщо депутат (чи депутати) не встигли проголосувати чи при підрахунку голосів допущені помилки.
 11. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються не прийнятими.

Стаття 53.

Порядок денний, часовий регламент, утворення лічильної комісії, припинення обговорення, перенесення розгляду питання та інші процедурні питання щодо порядку роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради. Голосування проводиться без підрахунку голосів за явною більшістю, якщо жоден депутат не вимагатиме іншого. Результати голосування з процедурних питань не заносяться до Форми ВПГ.

Стаття 54.

 1. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.
 2. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало біль­шість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 55.

Рішення ради може бути зупинено міським головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 56.

 1. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження/підписання документа.
 2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.
 3. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 57.

Прийняті рішення підписуються головуючим.

 

Глава 7. Таємне голосування

Стаття 58.

Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених пунктами  4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 60.

 1. Таємне голосування організовує лічильна комісія (5-7 чоловік), яка обирається з числа депутатів більшістю, присутніх на засіданні.
 2. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.
 3. Лічильна комісія обирає з свого числа, голову та секретаря комісії.

Стаття 61.

 1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проєкту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і поряд порожній ква­драт, нижче – запис «не підтримую рішення» і поряд порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і поряд порожній квадрат. У разі обрання кандидатів на посади зазначаються прізвище, ім’я, по батькові кандидата і поряд порожній ква­драт, нижче – запис «не підтримую кандидата» і поряд порожній квадрат.
 2. На кожному бюлетені для таємного голосування має бути підпис голови лі­чильної комісії.

Стаття 62.

Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лі­чильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

Стаття 63.

Лічильна комісія перед початком голосування:

 • одержує від секретаря ради складений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;
 • організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;
 • опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення.

Стаття 64.

 1. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування.

Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

 1. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лі­чильної комісії.

Стаття 65.

 1. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підпи­сують усі члени лічильної комісії.
 2. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Стаття 66.

На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головую­чий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.

 

Глава 8. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 67.

 1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення, позбавити його права виступу на даному засіданні.
 2. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.
 3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий піс­ля попередження позбавляє його слова.

Стаття 68.

 1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради – головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.
 2. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

Стаття 69.

Особи, присутні на засіданнях ради, не мають права без надання їм слова втручатися в роботу сесії, зобов’язані дотримуватися порядку та норм етики. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 70.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 

Глава 9. Порядок оформлення матеріалів сесії

Стаття 71.

Засідання міської ради протоколюються. Протокол сесії ради підписується міським головою та секретарем ради. Протокол сесії ради оформлюється не пізніше одного місяця після її проведення. Запис виступів на засіданні міської ради може здійснюватися на цифрові носії, які зберігаються протягом року.

Стаття 72.

 1. Протокол сесії повинен містити:
 • назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення, загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії;
 • порядок денний і регламент часу роботи;
 • прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;
 • результати голосування і прийняті рішення;
 • запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.
 1. До протоколу сесії додаються:
 • тексти доповідей і співдоповідей;
 • тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах у зв’язку з припиненням обго­ворення питань;
 • список присутніх на сесії депутатів;
 • поправки і доповнення до проектів рішень;
 • довідки, зауваження;
 • запити, клопотання, інші матеріали по питаннях сесії.

Стаття 73. Рішення, прийняті радою оформляються виконавчим апаратом міської  ради з урахуванням змін і доповнень, внесених на сесії, і подаються на підпис міському голові (головуючому на сесії) не пізніше як на п’ятий  робочий день після сесії. Рішення міської ради підписує голова або особа, яка головувала на сесії. До підписання рішень допускається їх технічне правлення, коректорська правка, яка не змінює змісту рішень. Працівники міської ради забезпечують розміщення протягом 5 днів всіх підписаних рішень міської ради на офіційному сайті Сновської міської ради.

Стаття 74.

Оригінал протоколу сесії зберігається у  виконавчому  апараті  міської ради  та її виконкому протягом строку, визначеного чинним законодавством, потім передається до відповідного архіву на постійне зберігання.

 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

 

Глава 1. Депутати

Стаття 75.

Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом тери­торіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

Стаття 76.

 1. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.
 2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Стаття 77.

 1. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 2. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється:
 • в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;
 • в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;
 • виступах з питань, які розглядаються;
 • внесенні поправок і пропозицій при розгляді проєктів рішень ради;
 • ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;
 • ініціюванні питань до порядку денного сесії;
 • підготовці проєктів рішень;
 • організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до ком­петенції постійної комісії, в якій працює депутат;
 • інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо.

Стаття 78.

Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення ради.

Стаття 79.

Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії. У разі неможливості розгляду зазначеної пропозиції на постійній комісії рішення про включення питання до порядку денного сесії приймається більшістю депутатів, присутніх на засіданні.

Стаття 80.

Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитан­ня. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.

Стаття 81.

 1. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються про­позиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.
 2. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповід­них виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повнова­жень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

Стаття 82.

Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою ро­боту і роботу ради перед виборцями.

Стаття 83.

Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 84.

Постійна комісія ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики, в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депу­татів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутат­ської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропо­зиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради.

 

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 85.

Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної із них входить не менше як троє депутатів. Депутатські групи форму­ються як на партійній, так і на позапартійній основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутат­ської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депу­татів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічно­го розвитку, місцевого самоврядування.

Стаття 86.

Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

Стаття 87.

 1. Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією).
 2. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Міський голова не може входити до складу жодної депутатської групи (фракції).

Стаття 88.

Депутатські групи (фракції) ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 89.

 1. Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутата­ми цієї групи (фракції) письмове повідомлення та/або заяви депутатів про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).
 2. Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засідання ради.
 3. У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політич­ної партії, депутати від якої обрані до ради.

Стаття 90.

Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції), її кількісний склад, голову групи (фракції). В тому ж по­рядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

Стаття 91.

Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повнова­жень ради відповідного скликання.

Стаття 92.

Депутатські групи (фракції) можуть приймати участь в попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету ради, керівників інших органів ради, яких вона затверджує, розгляді питань, які виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень ради, мають гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради. Пропозиції груп (фракцій) носять рекомендаційний характер.

Стаття 93.

Голова депутатської групи (фракції) обирається депутатами, що входять до складу даної депутатської групи (фракції) на зборах групи (фракції) більшістю від загального складу групи (фракції).

 

Глава 3. Міський голова та секретар ради

Стаття 94.

Міський голова є головною посадовою особою територіальної гро­мади, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 95.

Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 96.

Міський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

Стаття 97.

Повноваження міського голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.

Стаття 98.

Міський голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

Стаття 99.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депу­татів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Стаття 100.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достро­ково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 101.

Секретар ради обирається радою за пропозицією міського голови з чис­ла депутатів ради не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень ради та працює в ній на постій­ній основі. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією міського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голо­сування більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 102.

Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом.

Стаття 103.

На міського голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання ко­рупції».

 

Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 104.

Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради, та Регламентом.

Стаття 105.

Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за поданням міського голови та за згодою депутатів.

Стаття 106.

Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше 5-ти членів в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 107.

 1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням міського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій працює голова комісії.
 2. Голова постійної комісії може бути також відкликаний міською радою за його прохан­ням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.

Стаття 108.

Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.

 

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 109.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 110.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 111.

Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постій­них комісіях ради.

Стаття 112.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депу­тати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, – спеціалісти, експерти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 113.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Глава 6. Порядок висвітлення діяльності ради

Стаття 114.

Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії, депутатські групи та фракції ради прово­дять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

Стаття 115.

Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікацій про її діяльність на офіційному веб-сайті, фейсбук-сторінці та інших засобах масової інформації.

 

 

Розділ V. Виконавчий комітет міської ради

 

Глава 1. Загальні положення

Стаття 116.

Виконавчий комітет міської ради (далі виконавчий комітет) – є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підкон­трольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконав­чої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 117.

Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням міської ради.

Стаття 118.

Засідання виконавчого комітету, як правило, проводяться раз на місяць.  За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комі­тету.

Стаття 119.

Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. У випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням виконкому засідання може бути закритим. Проведення закритого засідання виконко­му (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами службового користування.

Стаття 120.

Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

Стаття 121.

Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з по­важних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого спра­вами (секретаря) виконавчого комітету.

Стаття 122.

У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань ви­конкому протягом року міський голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету (щодо виключення зі складу).

Стаття 123.

На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депута­ти України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

Стаття 124.

Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проєкта­ми рішень здійснює загальний відділ.

Стаття 125.

Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

Стаття 126.

Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин – посадова особа, яка здійснює його повноваження.

Стаття 127.

У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводити­ся обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

Стаття 128.

На засіданні виконавчого комітету ведеться протокол. Оригінал протоколу зберігається у  виконавчому  апараті  міської ради  та її виконкому протягом строку, визначеного чинним законодавством, потім передається до відповідного архіву на постійне зберігання.

Стаття 129.

Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рі­шення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його від­сутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює його повноваження.

Глава 2. Члени виконавчого комітету

Стаття 130.

Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови. Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

До складу виконавчого комітету міської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, старости.

Стаття 131.

Заступники міського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого коміте­ту, до складу якого їх включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету вони звільняються з посад, крім випадку повторного затвердження їх на вказані посади.

Стаття 132.

Члени виконавчого комітету мають право:

 • вносити пропозиції щодо порядку денного;
 • отримувати від доповідачів роз’яснення;
 • вносити зміни й доповнення до проєктів рішень виконавчого комітету.

Глава 3. Підготовка проєктів рішень

Стаття 133.

Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Пре­зидента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих ор­ганів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

Проєкти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) міського голови або в ініціативному порядку секретарем ради, заступниками місь­кого голови в межах своєї компетенції, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

Стаття 134.

Проєкти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному веб-сайті ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

Стаття 135.

Розробка та розгляд виконавчим комітетом проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуля­торної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 136.

Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, термі­ни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішен­ня в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумко­вої інформацій).

Стаття 137.

Проєкт рішення виконавчого комітету  погоджують:

 • керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;
 • заступники міського голови (відповідно до розподілу обов’язків);
 • керівник виконавчого органу ради, який готує питання;
 • керівники виконавчих органів міської ради – з питань, що відносяться до їхньої компе­тенції;
 • керівник юридичного підрозділу міської ради (юрист).

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком міста, в обов’язковому порядку погоджуються з фінансовим відділом.

Глава 4. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

Стаття 138.

Засідання виконавчого комітету скликаються місь­ким головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 139.

Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, за­тверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів ви­конавчого комітету.

Глава 5. Прийняття рішень виконавчим комітетом

Стаття 140.

З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проєктів, що ви­никли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету. При голосуванні з одного питання кожен член виконкому має один голос і подає його  «за» пропозицію, «проти» неї, чи «утримується» при голосуванні.

Стаття 141.

Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проєкту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

Стаття 142.

У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комі­тету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

Стаття 143.

Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протя­гом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комі­тет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету та передаються на підпис міському голові, а в разі його відсут­ності з поважних причин – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

Стаття 144.

Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується загальним відділом в 5-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою загального відділу.

Стаття 145.

Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або міською радою.

Стаття 146.

У своїй роботі виконавчий комітет ради керується цим Регламентом, зокрема на діяльність виконкому поширюються норми розділу І цього Регламенту «Загальні положення», порядок надання слова на засіданнях регламентується главою 4 розділу ІІІ, порядок прийняття рішень – статтею 52 глави 6 розділу ІІІ, дисципліна та етика засідань – главою 8 розділу ІІІ.

Розділ VI. Здійснення контролю

 

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету

Стаття 147.

Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої орга­ни (постійні та тимчасові контрольні комісії) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

Стаття 148.

Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

Стаття 149.

За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконкому на­дає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

 

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання.

Пропозиції і зауваження депутата

Стаття 150.

 1. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.
 2. Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.
 3. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідо­мити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Стаття 151.

Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті ради.

Стаття 152.

Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її органів, міського голо­ви, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розта­шовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови обласної держав­ної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Стаття 153.

 1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По ньому проводиться обговорення і може прийматися рішення.
 2. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.
 3. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим. Міський голова доводить текст звернення до адресата.
 4. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи пись­мову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону.

Стаття 154.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам міс­цевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розгляну­ти ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду пові­домити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

 

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

 

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Стаття 155.

Процес формування бюджету на наступний фінансовий рік починається зі складання та розгляду прогнозу бюджету, показники якого в подальшому є основою для складання проєкту бюджету.

Стаття 156.

Проєкт бюджету на наступний рік подається фінансовим відділом на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проєкт бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій ради.

Стаття 157.

З доповіддю на засіданнях всіх постійних комісій про проєкт бюджету виступає начальник фінансового відділу або особа, яка виконує його обов’язки.

Стаття 158.

Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проекту бюджету в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціаль­но-економічного розвитку. Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю.

Стаття 159.

 1. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проєкт бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції, які надійшли від інших постійних комісій ради.
 2. Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань.
 3. Фінансовий відділ розробляє остаточний варіант проєкту рішення ради.

Стаття 160.

Бюджет затверджуються рішенням  ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.

Стаття 161.

Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і через постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економіч­ного розвитку, інші постійні комісії ради можуть проконтролювати виконання статей бюдже­ту відповідно до їх компетенції.

Стаття 162.

З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» фінансовий відділ щоквартально подає на розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету.

Стаття 163.

Після закінчення бюджетного року, фінансовий відділ подає на затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік.

 

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

Стаття 164.

Формування програм соціально-економічного і культурного розвитку відбувається пара­лельно з підготовкою проєкту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей громади.

Стаття 165.

Проєкти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції яких входить питання цільових програм.

Стаття 166.

Проєкти програм направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради.

Стаття 167.

Проект рішення ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі структури ради спільно з профільними постійними комісіями.

Стаття 168.

Протягом поточного доку до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення.

Стаття 169.

Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, ін­ших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відповід­них виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції.

 

Глава 3. Дострокове припинення повноважень міського голови

Стаття 170.

Питання про дострокове припинення повноважень міського го­лови можуть винести на розгляд ради не менш як половина депутатів від загального складу ради. Ініціатори подають обґрунтовану заяву в письмовій формі, завірену власноручними підписами.

Стаття 171.

В цьому випадку сесія ради скликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень міського голови, і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.

Стаття 172.

Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар ради, а в його відсутності – призначений сесією депутат.

Стаття 173.

Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення повноважень міського голови попередньо розглядається постійними комісіями ради, вико­навчим комітетом, виконавчими органами ради з обов’язковим прийняттям обґрунтованого рішення.

Стаття 174.

Рішення про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського го­лови приймається таємним голосуванням після обговорення цього питання на сесії ради не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

 

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Стаття 175.

Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наяв­ності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповід­них установ, у разі:

 • його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;
 • припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 • обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;
 • обрання його депутатом до іншої місцевої ради;
 • визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до поз­бавлення волі;
 • його смерті.

Стаття 176.

Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’яз­ку з отриманням радою:

 • копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата за­суджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;
 • особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень.

Стаття 177.

Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому стат­тею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження рада.

Стаття 178.

 1. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рі­шень і доручень ради та її органів рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону Украї­ни «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкли­кання такого депутата.
 2. Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.

 

Розділ IX. Заключні положення

 

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 179.

Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

Стаття 180.

Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту.

Стаття 181.

Постійна комісія ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

 

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

Стаття 182.

 1. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпе­чується апаратом ради та виконкому.
 2. Керівництво апаратом ради та виконкому здійснює міський голова.

 

Розділ X. Особливості організації та проведення сесій,

засідань виконавчого комітету

та засідань постійних комісій ради

в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану

 

Стаття 183.

В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання ради, виконавчого комітету та засідання постійних комісій ради можуть прово­дитися в режимі відеоконференції/аудіоконференцій або з використанням електронного циф­рового підпису (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Стаття 184.

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Стаття 185.

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів, членів виконкому і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання. Рішення про дистан­ційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу кож­ного депутата. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

Стаття 186.

Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на апарат ради або виконком.

Стаття 187.

 1. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:
 • можливість реалізації прав депутатів, членів виконавчого комітету;
 • ідентифікацію особи, яка бере участь у засідан­ні колегіального органу;
 • встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожно­го питання.
 1. Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним депутатом/ членом виконавчого комітету після оголошення початку голосування та прізвища. Голосування на засіданні здійснюється особисто і відкрито шляхом висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».
 2. Підрахунок голосів під час голосування на дистанційному засіданні здійснюється секретарем ради/виконавчого комітету, а у разі неможливості взяти участь у такому засіданні секретаря підрахунок голосів здійснюється головуючим на засіданні.
 3. На засіданні ве­деться протокол засідання. Аудіо/відео запис засідання є невід’ємною частиною протоколу.

Секретар міської ради                                                        Н.САМОЙЛОВА

Додаток 1

до Регламенту Сновської міської ради

VІІІ скликання

Форма ВПГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сновської міської ради

(2 сесія 8 скликання)

№ -2/VІІІ від 24 грудня 2020 р

 

Результати відкритого поіменного голосування депутатів Сновської міської ради VІІІ скликання

на ___ сесії від _________________ 20____ року

№ з/п

Прізвище та ініціали депутатів

Назва проєкту рішення Назва проєкту рішення Назва проєкту рішення Назва проєкту рішення Назва проєкту рішення
  «ЗА»
  «ПРОТИ»
  «УТРИМАЛИСЬ»
  Не голосували (зареєстровані на сесії)
  Відсутні (не зареєстровані) на сесії
  Результат голосування Прийнято Не прийнято

______________                        ___________________                     _______________________

(Дата)                                             (Підпис)                                              (Прізвище)

______________                        ___________________                     _______________________

(Дата)                                             (Підпис)                                              (Прізвище)

Лічильна  групи за відповідне питання напроти депутата  проставляє наступні позначки, що засвідчують волевиявлення депутата: «за»  – З; «проти» – П; «утримався» – У; не голосував, але зареєстрований на сесії – н/г; відсутній (не зареєстрований) на сесії  –  —.