» » » РЕГЛАМЕНТ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ СНОВСЬКОЇ ТГ ПРИ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ «Сновська активна молодь» (САМ)

РЕГЛАМЕНТ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ СНОВСЬКОЇ ТГ ПРИ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ «Сновська активна молодь» (САМ)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням

засідання  Молодіжної ради

Сновської ТГ при міському голові

«Сновська активна молодь (САМ)

від 30 липня  2021 року

 

РЕГЛАМЕНТ

МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

СНОВСЬКОЇ ТГ ПРИ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ

«Сновська активна молодь» (САМ)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Регламент Молодіжної ради Сновської ТГ при міському голові  (далі – Регламент) встановлює порядок організації діяльності Молодіжної ради Сновської ТГ при міському голові «Сновська активна молодь» (далі – САМ), пов’язаної з виконанням її повноважень.

2.Регламент встановлює порядок скликання і проведення засідань МР, формування комісій, робочих груп, визначає процедуру прийняття рішень, порядок здійснення контрольної діяльності.

ІІ. СТРУКТУРА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ

Повноваження і порядок діяльності голови САМ та секретаріату САМ визначаються цим Регламентом та Положенням про САМ.

1.Голова САМ на виконання визначених Положенням про САМ його повноважень:

1.1. забезпечує взаємодію САМ зі Сновською міською радою, органами виконавчої влади;

 1. 2. скликає чергове (позачергове) засідання САМ.

1.3. веде засідання САМ, забезпечує дотримання на них Регламенту САМ;

1.4. підписує рішення, прийняті САМ;

1.5.  забезпечує дотримання розпорядку і плану роботи САМ;

1.6. контролює виконання заступниками та головами комісій САМ їх посадових обов’язків;

1.7. не рідше одного разу на рік подає звіт міській раді про організацію роботи МР;

1.8. доповідає  на  першому засідання САМ наступного скликання про виконану роботу.

1.9 вносить питання або проекти до порядку денного засідання САМ.

2. Секретар САМ:

2.1. Секретар САМ обирається з числа працівників відділів міської ради, простою більшістю присутніх на засіданні членів за поданням голови САМ. Обмеження віку (до 35 років)  для секретаря САМ не застосовується.

2.2. Повідомляє членів САМ і доводить до відома громадськості інформацію про час і місце проведення засідання САМ, питання порядку денного.

2.3. Організовує підготовку засідань САМ. Формує порядок денний засідань САМ та узгоджує його з головою САМ.

2.4. Забезпечує своєчасне доведення рекомендацій МР до виконавців, а також до інших осіб, причетних до їх реалізації.

2.5 Розміщує на офіційному веб-сайті Сновської міської ради матеріали про роботу САМ, протоколи засідань, інші документи, що стосуються діяльності САМ

 1. Заступники голови МР:

3.1.Обираються згідно Положення та переобирається на засіданні САМ.

3.2. Організовують діяльність САМ та її постійних комісій відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

3.3. За дорученням голови Молодіжної ради представляють САМ у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, закладами, установами, підприємствами та організаціями всіх форм власності, громадськістю та засобами масової інформації.

3.4. ведуть організаційну та іншу роботу з питань взаємодії САМ з органами виконавчої  влади, органами самоврядування.

III. ВИБОРИ ГОЛОВИ

 1. Кандидатом на посаду голови може бути дійсний член САМ, громадянин України.
 2. Кандидати на посаду голови подаються шляхом самовисування або за ініціативою інших членів САМ.
 3. Обирається згідно Положення шляхом відкритого чи таємного рейтингового голосування.
 4. Перед голосуванням формується лічильна комісія не менш ніж із двох чоловік за згодою більшості присутніх членів САМ

IV ЧЛЕНИ САМ

1.Порядок діяльності членів САМ визначається цим Регламентом та Положенням про САМ.

2.Член САМ отримує посвідчення члена САМ на засіданні. Посвідчення підписує голова Сновської міської ради та скріплює печаткою.

3. Член САМ здійснює представництво інтересів сегменту молоді, який він представляє.

Діяльність члена САМ включає:

4.1. участь у засіданнях САМ;

4.2. участь у засіданнях комісій САМ та робочих груп;

4.3. виконання доручень засідань САМ та постійних комісій;

4.4. роботу над проєктами рішень,  документами САМ .

 1. 5. Відсутність члена САМ на засіданнях САМ допускається лише з поважних причин.
 2. 6. Член САМ, який не може взяти участь в одному чи кількох наступних засіданнях, повинен повідомити із зазначенням причин завчасно про це голову САМ або секретаря САМ, а  про  неможливість  взяти участь у засіданні комісії  –  голову  цієї  комісії  в  такому  ж  порядку.  В  разі не виконання членом САМ цієї вимоги він дає пояснення з цього приводу голові або заступнику голови САМ.

V. ПОСТІЙНІ ПРОФІЛЬНІ КОМІСІЇ САМ ТА РОБОЧІ ГРУПИ

 1. Постійні профільні комісії САМ є органами САМ, що обираються з числа її членів пропорційно по кількості її членів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень САМ.
 2. Голова САМ та секретар САМ не входять до складу постійних профільних комісій.

3.Комісії обираються САМ на строк її повноважень у складі голови, секретаря та членів комісії.

4.Комісії попередньо розглядають проекти програм та рішень, пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя міста, які вносяться на розгляд засідань САМ.

 1. За результатами вивчення і розгляду питань, комісії готують висновки і рекомендації.
 2. Перелік постійних профільних комісій САМ затверджується на засіданнях САМ.
 3. У разі необхідності може бути створено нові постійні профільні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
 4. Кількісний склад кожної постійної профільної комісії визначається САМ. Член САМ має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Всі члени комісії мають рівні права.
 5. За необхідністю та прийнятим рішенням для розробки проєктів та рекомендацій членами САМ створюються робочі групи зі складу САМ, активістів руху та консультантів.
 6. ПРО ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА САМ

1.Підстави для дострокового припинення повноважень члена САМ визначаються Положення про САМ та цим Регламентом.

2.Член САМ, який  бажає достроково скласти свої повноваження, подає особисту письмову заяву на  ім’я голови САМ. В заяві член САМ може викласти мотиви свого рішення. Заява про складення  повноважень не може відкликатися; вона розглядається у двотижневий термін з дня подання.

3.Засідання САМ за поданням голови САМ розглядає заяву члена САМ і приймає рішення про припинення його повноважень.

 1. Якщо член САМ був відсутній на трьох засіданнях САМ без поважних причин, за рішенням САМ на підставі подання голови Молодіжної ради, шляхом голосування більшості членів на засіданні його позбавляють права членства у САМ.
 2. 5. На місце колишнього члена САМ можуть розглядатися членами САМ у місячний термін кандидатури із числа активістів молодіжного руху, представників формальних/неформальних молодіжних організацій.

6.Голосування за нового кандидата на посаду члена САМ здійснюється відповідно до  частини «Прийняття рішень» Регламенту САМ.

7.У разі інших причин, які викладені в Положення про САМ, члена САМ можуть позбавити членства у САМ шляхом виказування йому недовіри більшістю від фактичної кількості членів САМ з поданням голови САМ.

 1. 8. Відповідно до Протоколу про прийняття рішення, головою САМ подається клопотання на ім‘я міського голови про зміни у складі САМ.

VII. ПІДГОТОВКА ПРОЕKТІВ РІШЕННЯ НА ЗАСІДАННЯ САМ

1.Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні САМ вносять голова Молодіжної ради, заступник голови Молодіжної ради та 1/3 від числа членів Молодіжної ради.

 1. Процедура розгляду питань передбачає:

1) внесення пропозиції (ініціювання) щодо розгляду питання у САМ здійснюється не пізніше 1 тижня до початку засідання;

2) попередній розгляд проекту рішення САМ на засіданнях постійних профільних комісій САМ;

3) розгляд питання на засіданні САМ з прийняттям відповідного рішення САМ.

 1. Суб’єкт подання (ініціатор внесення) питання на розгляд САМ має чітко сформулювати його, увійти з пропозицією до САМ про включення питання до порядку денного засідання.
 2. Вимоги до проектів рішень САМ:

4.1. Основними реквізитами проекту рішення є назва виду документа, заголовок, текст. У верхньому правому кутку проставляється слово «Проєкт».

4.2. Текст проекту рішення САМ має бути стислим, суть документа повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

VIIІ. ЗАСІДАННЯ САМ

1.Основною формою діяльності САМ та вищим рівнем  прийняття колегіальних рішень представниками молоді міста є її засідання.

2.Засідання САМ є відкритими і гласними.

3.Засідання проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал. Засіданням керує голова ради, у разі відсутності голови – його  заступник.

 1. Позачергові засідання САМ можуть скликатися за ініціативою голови Молодіжної ради, міського голови або однієї третини загального складу членів молодіжної ради.

5.Мотивовані  пропозиції  про скликання позачергового засідання САМ, підписані членами САМ – однією третиною від загальної кількості, надсилаються голові САМ із зазначенням питань,  розгляд яких пропонується.

 1. Рішення голови САМ про скликання чергового засідання, час і місце проведення засідання повідомляється членам САМ секретарем заздалегідь.

7.Засідання САМ проводиться, якщо на ньому присутні не менш 50% від загальної кількості членів САМ. Участь у засіданні члени САМ  можуть брати як офлайн, так і онлайн.

8.Якщо засідання не може бути проведене у зв‘язку з відсутністю необхідної кількості членів САМ, головуючий переносить засідання на інший строк.

9.На початку засідання головуючий оголошує порядок денний засідання.

VIІI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ САМ

 1. Перед відкриттям засідання САМ проводиться письмова реєстрація членів САМ, які присутні в приміщенні або підключилися онлайн.
 2. На початку засідання, відповідно до реєстрації, секретар доповідає про кількість присутніх членів САМ на засіданні.
 3. На засіданні можуть бути присутні запрошені особи або особи, які виявили бажання бути присутніми. Їх прізвища секретарем заносяться до протоколу засідання САМ.
 4. Головуючий оголошує про початок засідання САМ і оголошує список запрошених та осіб, які присутні на засіданні.
 5. Головуючий оголошує Порядок денний, який затверджується процедурою голосування.
 6. Головуючий доповідає про регламент роботи засідання САМ:

слово для доповіді – до 6 хв.

обговорення – до 10 хв.

 1. Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання або перевищує встановлений для виступаючого час відповідно до Регламенту, то головуючий після попередження позбавляє цього промовця слова.
 2. В обговорені проєкту рішення САМ можуть брати участь та виступати з обговорюваних питань громадяни, які присутні на засіданні САМ.
 3. Рішення САМ приймаються після їх обговорення простою більшістю голосів.
 4. Якщо під час обговорення надійшли пропозиції, щодо обговорюваного питання, то кожна із пропозицій включається до загального рішення і проголосовується простою більшістю голосів.
 5. Якщо при проведенні голосування з певного питання порядку денного САМ рішення не прийняте, або є таким, з якого є необхідність поводити повторне голосування, то таке можливе за умови прийняття щодо цього процедурного рішення. (голосування простою більшістю голосів)
 6. Якщо проєкт рішення САМ не прийнятий і після повторного голосування, то він вважається відхиленим.

ІХ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЗАСІДАНЬ САМ

 1. Члени САМ мають утримуватися від розмов один з одним на теми, які не стосуються предмету засідання.
 2. На засіданні члени САМ, які не виступають, мають дотримуватися тиші.
 3. Під час засідання головуючий, секретар, члени САМ не повинні перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу:

1) вигуками;

2) оплесками;

3) розмовами з іншими особами персонально або через телекомунікаційні засоби;

4) образливими та непристойними словами або висловлюваннями;

5) у будь-який інший спосіб, що має на меті перервати виступ.

 1. Зокрема, забороняється:

1)  порушувати встановлені цим Регламентом порядок та вимоги стосовно виступів;

2) використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості.

Х. ВИДИ ГОЛОСУВАНЬ НА ЗАСІДАННІ САМ

 1. Для проведення голосування на пленарному засіданні САМ застосовується такі види голосувань:

1) відкрите;

2) відкрите рейтингове.

 1. Відкрите рейтингове голосування – спосіб голосування одночасно по всіх особах, включених у бюлетень для голосування, при цьому особа, яка голосує має віддати свій голос тільки за таку кількість кандидатів, скільки є вакантних місць для обрання. Обраною (обраними) вважається (вважаються) особа (особи), за яку (яких) була віддана більша кількість голосів.
 2. Після сформування списку осіб (після рейтингового голосування) ставиться на голосування проєкт рішення САМ у якому зазначається особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

Рішення приймається більшістю від загального складу САМ.

ХІ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

1.Порядок денний затверджується рішенням засідання САМ, прийнятим більшістю голосів членів САМ.

2.Рішення САМ з будь-якого питання приймається на засіданні після його обговорення,  крім випадків, зазначених цим Регламентом.

3.Голосування  здійснюється членами САМ особисто, відкрито, крім випадків зазначених у Регламенті та положенні САМ.

4.Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів САМ, крім випадків передбачених Регламентом САМ.

5.Пропозиція або проєкт рішення,  які  не  отримали  необхідної більшості  голосів  на  підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проєкту рішення заноситься  до Протоколу засідання.

І. ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

1.Засідання САМ протоколюються. Ведення протоколу засідань САМ здійснює секретар. Протокол  засідання САМ підписує головуючий та секретар.

2.У протоколі засідання САМ зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість членів САМ, присутніх на засіданні; питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування із зазначенням числа голосів «за», «проти» і таких, що «утрималися»,  і прийняті рішення.

 1. Протокол засідання САМ є офіційними документом, що підтверджує процесс обговорення і прийняття рішення на засіданні САМ.

ХІІІ. РІШЕННЯ САМ З ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ

 1. Рішення з процедурних питань приймається САМ за підтримки більшої половини від числа присутніх членів САМ.
 2. Процедурними вважаються питання регулювання роботи засідання САМ, зокрема:

1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання, якщо порядок денний САМ вичерпаний;

2) про встановлення обмежень у часі для виступів і дискусій у цілому;

3) про надання додаткового часу для виступу;

4) про завершення обговорювання питання;

5) про зміну черговості виступів;

7) про черговість розгляд проектів рішень (до затвердження порядку денного);

Процедурні рішення не фіксуються у протоколі засідання МР.

ХІV. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ РЕГЛАМЕНТУ

 1. Регламент САМ діє до моменту затвердження нової редакції Регламенту або внесення змін до цього Регламенту (в частині внесених змін).
 2. Регламент затверджується на засіданні САМ більшістю голосів від загального складу САМ.
 3. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені за ініціативою голови, секретаря САМ та профільних комісій.