» » СТАТУТ комунального підприємства «Будівництво м’ясокомбінату» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

СТАТУТ комунального підприємства «Будівництво м’ясокомбінату» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

-> сесія | 0

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  6 сесії Сновської міської ради восьмого скликання

від 27.04.2017 року № 9-6/VІІІ

­­­­­­_____________    О.О.Медведьов

  

 

СТАТУТ

комунального підприємства «Будівництво м’ясокомбінату»

Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

 

  

 1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Будівництво м’ясокомбінату» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (надалі – Підприємство) створене в розпорядчому порядку у відповідності з рішенням 13 сесії 23 скликання Щорської районної ради від 11 серпня 2000 року на базі відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад міста та сіл Щорського району та передане до об’єднаної територіальної громади м. Сновськ.

1.2. Засновником (власником) Підприємства є Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області (надалі – Засновник).

1.3. Організаційно-правова форма: комунальне підприємство.

1.4. Найменування Підприємства:

– повне – Комунальне підприємство «Будівництво м’ясокомбінату» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області;

 • скорочене – КП «Будівництво м’ясокомбінату».

1.5. Юридична адреса та місцезнаходження Підприємства: Україна, 15200, Чернігівська область, м. Сновськ, вул. Юрія Костюченка, 101.

 

 1. Мета і предмет діяльності Підприємства

2.1. Підприємство створене з метою одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності у відповідності і на умовах, визначених діючим законодавством та цим Статутом і в інтересах населення та працівників Підприємства.

2.2. Основними напрямами діяльності Підприємства є:

 • роздрібна та оптова реалізація продукції і товарів як власного, так не власного виробництва за готівковий та безготівковий рахунок;
 • виконання будівельних та ремонтних робіт;
 • здійснення послуг у сфері торгівлі;
 • здійснення торгово-закупівельної діяльності;
 • здійснення робіт по заготівлі сировини та сільськогосподарської продукції;
 • здійснення транспортних, експедиторських та складських послуг;
 • комерційна діяльність;
 • матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і членів трудового колективу;
 • надання транспортних та інших послуг населенню;
 • проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт самостійно чи з залученням співвиконавців;
 • купівля-продаж власного та іншого нерухомого майна;
 • здавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого та рухомого майна;
 • інші види діяльності, що не заборонені діючим законодавством України та відповідають меті створення Підприємства.

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідних ліцензій.

  

 1. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2. Підприємство є унітарним комунальним комерційним Підприємством і здійснює свою діяльність на підставі та відповідно до вимог чинного законодавства, рішень Засновника та цього Статуту.

3.3.Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, бланки і печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

3.5. Підприємство має право, у порядку, встановленому законодавством, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді загальної юрисдикції, спеціалізованих судах, а також у третейському суді.

3.6. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить нормативно-правовим актам України, з попереднім погодженням Засновника.

 

 1. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Статутний фонд Підприємства становить 2 295 506 грн.00 коп.

4.2. Майно Підприємства є власністю об’єднаної територіальної громади                     в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та закріплюється за ним на праві господарського відання. Реалізуючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном.

Засновник здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням  майна, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

4.3. Джерелами формування майна є:

 • кошти відповідного бюджету;
 • майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством;
 • доходи, отримані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
 • доходи від здачі в оренду нерухомого майна, обладнання, транспортних засобів, тощо;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
 • доходи від цінних паперів;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.4. Відчуження та списання комунального майна, що належить до основних фондів Підприємства та є власністю об’єднаної територіальної громади і закріплене за Підприємством, здійснюється за згодою Засновника у порядку, встановленому чинним законодавством. Кошти, одержані в результаті відчуження комунального майна, є власністю об’єднаної територіальної громади і використовуються відповідно до потреб цих громадян.

4.5. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства проводяться за згодою Засновника.

4.6. Підприємство відповідно до чинного законодавства України має право здавати в оренду, лізинг підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, які йому належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та  нормативно-правовими актами Засновника.

4.7. Підприємство не має права без згоди Засновника передавати належне йому майно в позичку чи заставу.

4.8. Збитки, завдані Підприємству у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

 1. Права Підприємства

5.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність.

5.2. Підприємство виконує роботи (надає послуги) за цінами, що формуються відповідно до умов комерційної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими держаними та регульованими цінами та тарифами.

5.3. Підприємство за рахунок власних коштів придбаває основні засоби, господарські матеріали та інше майно, яке використовується в його роботі у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також суб’єктів підприємницької діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.4. Підприємство має право створювати відокремлені структурні підрозділи згідно з вимогами чинного законодавства, а також відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до законодавства.

5.5. Підприємство може відчужувати і списувати комунальне майно, передавати в оренду підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам нерухоме майно, устаткування, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, у порядку, визначеному діючим законодавством та нормативно-правовими актами Засновника.

 

6.Обовязки Підприємства

6.1. Підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні (регіональні) замовлення і державні (регіональні) завдання, враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати річний фінансовий план з поквартальною розбивкою.

6.2.Підприємство:

– забезпечує своєчасну сплату податків та інших загальнообов’язкових платежів згідно з чинним законодавством;

 • здійснює будівництво, реконструкцію, а також поточний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання;
 • здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;
 • створює належні умови для продуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, норм та правил охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснює заходи щодо вдосконалення організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економічне і раціональне використання фонду заробітної праці і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
 • виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово припинена або заборонена відповідно до чинного законодавства.

6.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний та інші види обліку і веде статистичну, податкову, фінансову звітність відповідно до чинного законодавства.

Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність бухгалтерського та оперативного обліку, податкової, фінансової статистичної звітності.

 

7.Управління Підприємством та самоврядування трудового колективу

7.1. Підприємство очолює на контрактній основі директор, який призначається на посаду та звільняється з неї міським головою. Директора Підприємства може бути звільнено з посади на підставах, передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно до законодавства України.

7.2.            Директор Підприємства:

 • організовує роботу Підприємства і несе відповідальність за її діяльність;
 • здійснює призначення та звільнення працівників Підприємства, накладає на
  них дисциплінарні стягнення;

–             в межах своєї компетенції видає накази та дає вказівки обов’язкові
для всіх працівників Підприємства;

–          несе відповідальність за дотриманням Підприємством програмних цілей і
завдань, стан та діяльність Підприємства;

–           діє без довіреності від імені Підприємства, представляє її інтереси в усіх
підприємствах, установах та організаціях;

–            розпоряджається   коштами   та   майном   Підприємства відповідно   до
чинного   законодавства,    цього   Статуту   та   нормативно-правових   актів
Засновника;

 • укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків
  розрахунковий та інші рахунки;
 • несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів,
  організацію податкового,     бухгалтерського     обліку    та     забезпечення
  фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;

–           забезпечує   умови   праці   працівникам   Підприємства,   необхідні   для
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним
договором і угодою сторін;

–            забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження майна,
закріпленого за Підприємством;

–           не рідше одного разу на рік звітує перед Засновником, а в разі потреби
звітує на вимогу Засновника;

– за погодженням із Засновником надає в оренду приміщення, обладнання, транспортні засоби, тощо.

7.3.  Директору надається право на укладення колективного договору
з трудовим колективом Друкарні.

7.4.    Директор       самостійно       вирішує       питання       діяльності
Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника.

7.5. До виключної компетенції Засновника Підприємства належать:

 • прийняття рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства;
 • затвердження статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та контроль за його дотриманням;
 • надання дозволів на передачу в оренду майна Підприємства з урахуванням пункту 4.6 даного Статуту та погодження договорів оренди;
 • надання дозволів на списання та передачу закріпленого за Підприємством майна;
 • розгляд звітів, які подає директор Підприємства;
 • накладення дисциплінарних стягнень на директора Підприємства;
 • надання попередньої письмової згоди на:
 • надання Підприємством позик, фінансової та благодійної допомоги;
 • випуск, врахування, купівлю-продаж, авалювання векселів;
 • придбання основних фондів невиробничого призначення та нематеріальних активів;
 • вилучення земельної ділянки (або її частини), яка надана Підприємству у користування;
 • прийняття рішення про купівлю цінних паперів, придбання часток, паїв у статутних фондах юридичних осіб.

7.6. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника.

 

 1. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

8.2. Підприємство за рахунок прибутку (доходу) утворює спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю:

 • амортизаційний фонд;
 • фонд розвитку виробництва;
 • фонд споживання (включаючи витрати на оплату праці);
 • резервний фонд.

8.3. Джерелами формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток підприємства, амортизаційні відрахування, кошти, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити, інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

8.4. Розподіл прибутку (доходу) Підприємства здійснюється з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів.

8.5. У разі зміни директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

 

 1. Ліквідація та реорганізація Підприємства

9.1. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника, судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів у порядку, визначеному чинним законодавством.

9.2. Ліквідація Підприємства за рішенням Засновника здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника, Уповноваженого органу та Підприємства. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються ліквідаційною комісією в порядку встановленому чинним законодавством України.

При ліквідації Підприємства всі грошові кошти та товаро-матеріальні цінності, які лишилися після розрахунків з бюджетом, кредиторами, оплати праці найманих працівників, виконання інших зобов’язань, надходять у розпорядження Засновника і використовуються згідно його рішень.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по керівництву Підприємством.

Ліквідація Підприємства за рішенням суду загальної юрисдикції або спеціалізованого суду здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.3. При реорганізації Підприємства працівникам,які звільняються, застосовується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового  законодавства України.

9.4. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з Державного реєстру.

 

 

 1. Внесення змін та доповнень

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту здійснюються його Засновником.

10.2. Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

 

 

 

 

Директор комунального підприємства

«Будівництво м’ясокомбінату»                                                    А.О.Остапенко