» » СТАТУТ Комунального підприємства «Сновська друкарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

СТАТУТ Комунального підприємства «Сновська друкарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

-> сесія | 0

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  6 сесії Сновської міської ради восьмого скликання

від 27.04.2017 року № 10-6/VІІІ

­­­­­­_____________    О.О.Медведьов

 

 

 

СТАТУТ

Комунального підприємства «Сновська друкарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

(нова редакція)

 

 

 

1          Загальні положення

1.1       Комунальне підприємство «Сновська Друкарня» (далі Друкарня) є комунальним підприємством, переданим із спільної власності територіалльних громад міста та сіл Сновського району до об’єднаної територіальної громади м. Сновськ , яке займається виготовленням та розповсюдженням друкованої продукції.

1.2        Засновником (власником) Друкарні є Сновська міська рада Сновського району Чернігівської області (надалі Засновник).

1.3       Організаційно правова форма:комунальне підприємство

1.4       Найменування комунального підприємства

1.5       -Повне –   Комунальне підприємство «Сновська Друкарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівській області

1.6       -Скорочене-    КП «Сновська Друкарня»

1.7       Юридична адреса та місце знаходження : 15200, м. Сновськ, вул.. Незалежності, 25.

 

2          Цілі та предмет діяльності друкарні

2.1       Головним завданням друкарні є:

2.2       Забезпечення потреб підприємств, організацій, приватних осіб у виготовленні друкованої продукції, випуску газет в тому числі книжково-журнальної продукції.

2.3       Надання послуг, визначених діючим законодавством та цим статутом в інтересах працівників підприємства.

2.4       Підприємство має право:

2.5       Займатися торговельною діяльністю

2.6       Здійснювати інші види господарської діяльності, які не заборонені законом і відповідають цілям її діяльності, в тому числі, які вимагають отримання спеціального дозволу (ліцензії);

2.7       У порядку, встановленому законодавством, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідні зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах;

2.8       Відчужувати і списувати комунальне майно.

2.9        Передавати в оренду підприємствам , організаціям та установам, а також громадянам нерухоме майно, устаткування, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності у порядку , визначеному діючим законодавством нормативно-правовими актами Засновника;

2.10  Розповсюджувати самостійно видавничу продукцію, приймати від юридичних і фізичних осіб замовлення, здійснювати купівлю продаж продукції з метою отримання прибутку, надавати послуги підприємницької діяльності у роздрібній та оптовій торгівлі , установлювати творчі та виробничі відносини, культурні та авторські зв’язки з іншими підприємствами, установами та фізичними особами;

2.11  Виконувати роботи (надавати послуги) за цінами, що формуються відповідно до умов діяльності, а у випадках,  передбачених законодавством України – за фіксованими державними та регульованими цінами і тарифами.

3          Юридичний статус друкарні

3.1       Друкарня є юридичною особою, наділена цивільною правоздатністю. Права і обов’язки юридичної особи,  Друкарня набуває з дня її державної реєстрації,  яка здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.2       Друкарня є комунальним підприємством, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штампи, бланки і печатку зі своїм найменуванням,  ідентифікаційний код.

3.3       Друкарня несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна згідно з чинним законодавством України. Друкарня не несе відповідальності за зобов’язаннями  Засновника, а Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями  Друкарні.

 

 

4          Фінансова господарська діяльність та майно друкарні

4.1       Друкарня самостійно планує свою діяльність і використовує в своїй діяльності принципи госпрозрахунку та існуючі ринкові відносини.

4.2       Підприємство самостійно визначає системи, розміри та форми оплати праці.

4.3       Друкарня здійснює бухгалтерський облік та статичну звітність самостійно у відповідності з чинним законодавством.

4.4       Майно друкарні є власністю об’єднаної територіальної громади                 м. Сновськ і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

4.5       Джерелами формування майна Друкарні є:

4.5.1     Кошти відповідного бюджету;

4.5.2     Кошти отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, інших видів господарської діяльності;

4.5.3     Благодійні внески фізичних та юридичних осіб;

4.5.4     Доходи від здачі в оренду приміщень споруд, обладнання, тощо;

4.5.5     Кредити банків;

4.5.6     Капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

4.5.7     Авторські гонорари за видавничі роботи;

4.5.8     Інші джерела не заборонені  законодавством України;

4.6       Відчуження і списання комунального майна,  що належить до основних фондів  Друкарні та є  власністю  об’єднаної територіальної громади       м. Сновськ,  здійснюється у порядку,  встановленому чинним законодавством та нормативно-правовими  актами  Засновника.

4.6.1     Кошти, отримані в результаті відчуження комунального майна є власністю об’єднаної територіальної громади м. Сновськ, використовуються Друкарнею відповідно до порядку, затвердженого Засновником.

4.6.2     Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Друкарні проводяться в порядку , встановленому чинним законодавством та нормативно-правовими актами Засновника

4.7       Друкарня відповідно до чинного законодавства України має право передавати в оренду підприємствам, установам та організаціям , а також громадянам нерухоме майно,  устаткування, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, які їй належать у порядку, визначеному діючим законодавством та нормативно-правовими актами Засновника, та брати  в  оренду майно необхідне для діяльності підприємства

4.7.1     Передача в оренду  нерухомого майна здійснюється в порядку визначеному Законами України «Про оренду державного та комунального майна», а також нормативно – правовим актами Засновника.

4.8       Фінансова діяльність Друкарні повинна бути спрямована на створення фінансових ресурсів для розвитку Друкарні та удосконалення її діяльності , забезпечення росту прибутку (доходу) за рахунок підвищення якості робіт, послуг, поліпшення використання виробничих фондів та матеріально-технічної бази.

4.9       Директор Друкарні несе персональну  відповідальність за невжиття заходів щодо збереження закріпленого за Друкарнею майна.

5          Обов’язки друкарні

5.1        Друкарня зобов’язана забезпечувати своєчасну сплату податків та інших загальнообов’язкових платежів згідно чинного законодавства України,

5.1.1     Здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства України

5.1.2     Поважати права інших суб’єктів господарської діяльності

5.1.3     Подавати у встановленому порядку державну статистичну звітність

5.1.4     Здійснювати розвиток основних фондів, забезпечувати реконструкцію, а також поточний і капітальний ремонт основних фондів;

5.1.5     Створювати належні умови для продуктивної праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, норм та правил охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування

5.1.6     Виконувати норми і вимоги  що до охорони навколишнього природного середовища, тощо

5.2        Друкарня  здійснює бухгалтерський , оперативний та інші види обліку і веде статистичну , податкову фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України.

6          Органи управління, вищий орган управління

6.1        До компетенції Засновника належить:

6.1.1     Призначення та звільнення на умовах контракту директора друкарні міським головою.

6.1.2     Прийняття рішень про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ) Друкарні

6.1.3     Накладення на директора дисциплінарних стягнень та їх скасування

6.1.4     Надання дозволів на передачу в оренду майна Друкарні з урахуванням пункту погодження договорів оренди в порядку визначеному нормативно-правовими актами Засновника

6.1.5     Надання дозволів на списання , відчуження та передачу закріпленого за Друкарнею майна

6.1.6     Затвердження статуту Друкарні змін та доповнень до нього

7          Виконавчий орган

7.1       Управління Друкарнею здійснює директор .

7.2       Директор підприємства:

7.2.1     Організовує роботу друкарні і несе відповідальність за її діяльність

7.2.2     Здійснює призначення та звільнення працівників друкарні,накладає на них дисциплінарні стягнення

7.2.3     В межах своєї компетенції видає накази та дає вказівки обов’язкові для всіх працівників друкарні

7.2.4     Несе відповідальність за дотримання друкарнею програмних цілей і завдань , стан та діяльність друкарні

7.2.5     Діє без довіреності від імені друкарні , представляє її інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях

7.2.6     Розпоряджається коштами та майном друкарні відповідно до чинного законодавства ,цього статуту та нормативно-правових актів Засновника

7.2.7     Укладає договори ,видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки

7.2.8     Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, організацію податкового бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій

7.2.9     Забезпечує умови праці працівникам друкарні,необхідні для виконання роботи, передбаченні законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін

7.2.10Забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження майна, закріпленого за друкарнею не

7.2.11Не рідше на рік звітує перед Засновником , а у разі потреби на вимогу Засновника

7.2.12За погодженням із Засновником надає в оренду приміщення , обладнання, тощо

7.2.13Директору надається право на укладення колективного договору з трудовим колективом друкарні

7.2.14Директор самостійно вирішує питання діяльності Друкарні, за винятком тих що віднесені до компетенції .

 

8          Трудовий колектив та його самоврядування

8.1       Трудовий колектив Друкарні становлять усі громадяни , які своєю працею беруть участь  в його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм,які регулюють трудові відносини працівників з Друкарнею.

8.2       Основними формами здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори, наділені компетенцією у відповідності з чинним законодавством, які скликаються при необхідності, але не рідше двох разів на рік

8.3       Трудовий колектив розглядає і затверджує колективний договір

8.4       Умови оплати праці та трудові відносини працівників Друкарні регламентуються Правилами внутрішнього трудового розпорядку та законодавством про працю

9          Реорганізація або ліквідація Друкарні

9.1       Ліквідація і реорганізація Друкарні (злиття,приєднання,поділ,перетворення)здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду в порядку,передбаченому чинним законодавством, У випадку реорганізації підприємства права та обов’язки Друкарні переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства

9.2       Ліквідація Друкарні за рішенням Засновника здійснюється ліквідаційною комісією , яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника та Друкарні. Порядок і строки проведення ліквідації , а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються ліквідаційною комісією у порядку.  встановленому чинним законодавством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними,складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керівництву Друкарнею.

9.3       У разі визнання Друкарні банкрутом, ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

9.4       Майно, що залишилось після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів  і членів трудового колективу , передається ліквідаційною комісією до власності об’єднаної територіальної громади м. Сновськ, або зараховується до доходу міського бюджету.

9.5       Ліквідація Друкарні за рішення м суду здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.6       У разі прийняття рішення про припинення діяльності Друкарні працівникам , які звільняються гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.7       Друкарня вважається ліквідованою з моменту виключення її з Державного реєстру.

10     Внесення змін та доповнень

10.1  Зміни та доповнення до Статуту КП «Сновська Друкарня» здійснюються його Засновником.

10.2  Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності з дня державної реєстрації.

11     Прикінцеві положення

11.1  Питання , які не відображені в цьому Статуті, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Директор КП «Сновська друкарня»                                      В.М.Смоляк