» » СТАТУТ Рогізківського ліцею Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

СТАТУТ Рогізківського ліцею Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

-> сесія | 0
                        ПОГОДЖЕНО

 

Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Наказ від 17 червня 2022 р. № 81

 

Начальник Управління

 

                              Олена Коваленко

 

                         ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  17 сесії  Сновської

міської ради 8 скликання

від 28.06.2022р. № 7-17/VІІІ

 

 

Міський голова

 

_____________    Олександр Медведьов

 

 

 

СТАТУТ

Рогізківського ліцею

Сновської міської ради

Корюківського району

Чернігівської області

 

  1. Загальна частина

 

1.1. Цей статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності Рогізківського ліцею Сновської міської ради  Корюківського району Чернігівської області (далі іменується – заклад освіти або заклад), який  знаходиться у власності Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області та є комунальним закладом Сновської міської ради  Корюківського району Чернігівської області.

1.2. Тип закладу визначений Законом України «Про освіту» відповідно до освітнього рівня, здобуття якого забезпечується закладом.

1.3. Відповідно до освітнього рівня, ліцей – заклад освіти, що забезпечує здобуття профільної освіти. З 1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становить три роки.  До 2027 року положення Закону України «Про освіту», що стосуються профільної середньої освіти, діють щодо закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти в межах дворічної старшої школи відповідно до законодавства.

У складі ліцею функціонує дошкільний підрозділ, початкова школа та гімназія.

1.4. Рогізківський ліцей Сновської міської ради  Корюківського району Чернігівської області є правонаступником Рогізківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області без зміни організаційно-правової форми відповідно до рішення  Сновської міської ради  Корюківського району Чернігівської області від 28.06.2022  № 7-17/VІІІ «Про перейменування закладів освіти Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області».

1.5. Повне найменування: Рогізківський ліцей Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

1.6. Скорочена назва: Рогізківський ліцей.

1.7. Юридична адреса закладу: 15253, Чернігівська область, Корюківський  район, село Рогізки, вулиця Шевченка, будинок № 1.

1.8. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, має право відкривати рахунки та може мати самостійний баланс.

1.9. Засновником і власником майна є Сновська міська рада Корюківського  району Чернігівської області.

Заклад підпорядковується уповноваженому органу в особі управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського  району Чернігівської області, який здійснює управління, фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, забезпечує необхідним майном, обладнанням, встановлює його статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.10. Головною метою ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, початкової освіти, базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти, створення умов для фізичного, розумового, духовного розвитку учнів(вихованців).

1.11. Головним завданням ліцею є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

– створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів;

– створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до Батьківщини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свободи людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.12. Заклад у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законами України «Про освiту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освiту», iншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Міністерства освіти і науки України, iнших центральних органiв виконавчої влади, рiшеннями мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами Сновської міської ради та власним Статутом

1.13. Ліцей самостiйно приймає рiшення i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.14. Ліцей несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державою за:

  • безпечнi умови освiтньої дiяльностi;
  • дотримання державних стандартiв освiти;
  • дотримання договiрних зобов’язань з iншими суб’єктами освiтньої, виробничої, наукової дiяльностi, у тому числі зобов’язань за мiжнародними угодами;
  • дотримання фiнансової дисциплiни.

1.15. У ліцей відповідно до Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики» визначена державна українська мова навчання.

1.16. Заклад освіти має право:

– отримувати ліцензію, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства на право надання освітніх послуг на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов;

– визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із органом управління освітою;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

– бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

– отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб з України та іноземних держав;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

– також можуть бути визначені інші права, що не суперечать законодавству України.

1.17. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку, учнів і відповідні умови для його організації забезпечуються управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського  району Чернігівської області та медичними установами, які знаходяться на території об’єднаної громади.

1.18. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.19. Ліцей діє на підставі цього Статуту та чинних нормативно-правових актів. Статут закладу погоджується управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області та затверджується рішенням сесії Сновської міської ради. Статут та зміни до нього підлягають обов’язковій державній реєстрації.

 

II. Зарахування учнів (вихованців) до закладу загальної середньої освіти 

 

2.1.Зарахування дітей дошкільного віку до ліцею здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування.Зарахування учнів (вихованців) до ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу),  документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.2. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до ліцею відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.3. Керівник ліцею зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до ліцею, його Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.4. Переведення учнів (вихованців) до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до ліцею заяву із зазначенням причини вибуття.2.5. У разі потреби учень або вихованець дошкільної групи може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. При переході учня (вихованця) до іншого закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту, батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву з зазначення причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти. 2.6. Ліцей здійснює освітній процес за денною формою навчання. За потреби може організовуватись та здійснюватись індивідуальна форма навчання, відповідно до Положення про індивідуальне навчання, затвердженого МОН.

2.7. Класи у закладі формуються за погодженням з управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області згiдно з нормативами їх наповнюваностi, встановленими законодавством, з урахуванням наявностi примiщень, що вiдповiдають санiтарно-гiгiєнiчним вимогам для здiйснення освітнього процесу, та відповідно до кiлькостi поданих заяв про зарахування до закладу.

2.8. Ліцей формує класи з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кiлькiсть дiтей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, – організують заняття в класах-комплектах або за індивідуальною формою навчання.

2.9. За письмовим зверненням батьків або осіб, які їх замінюють, за погодженням із засновником, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу керівник закладу загальної середньої освіти приймає рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

Зарахування до групи подовженого дня і відрахування дітей з неї здійснюється наказом директора гімназії на підставі заяви батьків (осіб, що їх замінюють).

Заклад приймає рiшення про створення класiв із поглибленим вивченням предметiв, класiв (груп) з вечiрньою (заочною, дистанцiйною) формою навчання, спецiальних та iнклюзивних класiв для навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами за погодженням з управлінням  освіти, сім’ї, молоді та спорту  Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

2.10. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у ліцеї здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

 

ІІІ. Організація освітнього процесу

 

3.1. Ліцей планує свою роботу самостійно. В ліцеї є річний план роботи, в якому відображуються найголовніші питання роботи закладу освіти, перспективи розвитку. План роботи погоджується педагогічною радою та затверджується радою закладу.

3.2. Основним документом, що регулює освітній процес в ліцеї є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених МОН України, із конкретизацією варіативної частини. Робочий навчальний план ліцею погоджується управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

3.3. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф МОН України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи і засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.4. Ліцей забезпечує збалансоване харчування дітей, учнів, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН України за погодженням з Мінфіном. Розмір плати за харчування дітей у ліцеї встановлюється управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського  району Чернігівської області.

3.5. Освітній процес у дошкільному підрозділі здійснюється за такими пріоритетними напрямами: гуманітарний та фізкультурно-оздоровчий.

3.6. Ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, чинного законодавства України, приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з Управлінням освіти. Індивідуальне навчання організовуються відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання, затверджену МОН України.

3.7. Структура навчального року за семестрами, а також тривалість навчального тижня встановлюється в межах часу, що передбачено робочим навчальним планом за погодженням з управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського  району Чернігівської області.

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.З 1 червня до 31 серпня – оздоровчий період для дітей дошкільного віку.

3.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.9. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. 3.10. Тривалість занять, уроків :для дітей молодшого віку – 15-25 хв;старшого дошкільного віку – 25-35 хв;перший клас – 35 хвилин;2-4 клас – 40 хвилин; п’ятий – одинадцятий – 45 хвилин.  3.11. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів). 3.12. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.  Тривалість перерв між заняттями у дошкільному підрозділі та між уроками у шкільному встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування дітей дошкільного віку та учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин. 3.13 Зміна тривалості занять та уроків допускається за погодженням з управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області. 3.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків у шкільному підрозділі і занять в дошкільному підрозділі, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з профкомом, Держпродспоживслужбою і затверджується директором ліцею.3.15. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі можуть проводитися індивідуальні, групові. факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей дошкільного віку та учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.16. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог. Їх доцільність, зміст, обсяг і характер визначаються вчителем .

Домашні завдання учням першого та другого класів не задаються.

 

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)

4.1. У ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, визначених МОН України. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється в класних журналах, результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.2. В ліцеї встановлюється 12-ти бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів:

– у першому та другому  класах дається вербальна характеристика знань, умінь i навичок учнiв;

– у третьому та четвертому класах за  рiшенням педагогiчної ради ліцею може надаватися рівнева або вербальна характеристика знань, умiнь i навичок учнів.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

Оцінки в балах виставляються поточні, за тему, за семестр, за рік, за державну підсумкову атестацію.4.3. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

4.4. Навчання у випускних (4-х, 9-х , 11-х класах) закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН України.

В окремих випадках учнi за станом здоров’я або з iнших поважних причин можуть бути звiльненi вiд державної пiдсумкової атестацiї у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я.

4.5. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. За висновками ІРЦ такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.6. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.7. Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається наказом МОН України «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» від 14.07.2015 р. №762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2015р. за №924/27369.

За рішенням педагогічної ради, яке затверджується керівником закладу, всі учні, незалежно від рівня навчальних досягнень, переводяться до наступних класів.

4.8. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

– по закінченню початкової школи  – свідоцтво про здобуття початкової освіти,

– по закінченню гімназії – свідоцтво про здобуття базової загальної середньої  освіти,

– по закінченню ліцею – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої  освіти.

Зразки документів про початкову, базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. 4.9. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються певні форми морального і матеріального заохочення: грамоти, подяки, премії (у межах коштів, передбачених на ці цілі).4.10. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники ліцею – похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускникам гімназії видається свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН. 4.11. Свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

4.12. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, Управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області згідно чинного законодавства.

 

  1. Виховний процес у закладі

 

5.1. Виховання учнів та вихованців у ліцею здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в ліцею визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів та вихованців ліцею до вступу в будь-які громадські об’єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об’єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку та Статуту комплексу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

VІ. Учасники освітнього процесу

 

6.1. Учасниками освітньогоо процесу закладу освіти є: діти дошкільного віку, учні; керівники, педагогічні працівники, вихователі, помічники вихователів, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал, батьки або особи, які їх заміняють.

6.2. Права і обов’язки учасників освітнього процесу визначаються чинним законодавством, Статутом навчального закладу та Правилами внутрішнього розпорядку.

6.3. Учень (вихованець) – особа, яка навчається і виховується в закладі.

Права дитини у сфері дошкільної освіти:

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітацію, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

6.4. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право на:

–           доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у цьому закладі;

–         вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

–           безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

–           користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти;

–           участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

–           на доступ до інформації з усіх галузевих знань;

–           отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

–           перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

–           участь в обговоренні і внесенні власних пропозицій щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

–           участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

–           участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

–           повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

–           захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 

6.5. Учні зобов’язані:

–       оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

–       підвищувати свій загальний культурний рівень;

–       брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;

–       дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм,
поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

–       виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту;

–       брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством, дбати про особисту безпеку та безпеку оточуючих;

–       бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

–       дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

–       дотримуватися правил особистої гігієни. 6.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.7. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.8. Педагогічними працівниками закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дають змогу виконувати професійні обов’язки.

6.9. До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.10. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

6.11. Педагогічні працівники мають право на:

–     захист прав, професійної честі і людської гідності;

–     самостійний вибір форм, методів, способів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку;

–     участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

–     обрання форми та здійснення підвищення своєї кваліфікації, навчання у закладах вищої освіти і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

–     проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження атестації;

–     проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

–     виявлення педагогічної ініціативи, внесення директору закладу і органу управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

–     матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

– об’єднання у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

6.12. Директор закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу.

6.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством України.

6.14. У закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

6.15. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель (вихователь) – методист”, “педагог – організатор – методист” та інші.

6.16. Педагогічні працівники зобов’язані:

–       забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

–       сприяти зростанню іміджу закладу;

–       контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

–       нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника закладу освіти;

–       сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

–       виховувати та особистим прикладом стверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

–       виконувати Статут закладу освіти, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору чи контракту;

–       брати участь у роботі педагогічної ради;

–       виховувати в дітей дошкільного віку та учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

–       готувати дітей дошкільного віку та учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

–       дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

–       захищати дітей дошкільного віку та учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, від інших шкідливих звичок;

–       постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність;

–       виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів управління освітою;

–       вести відповідну документацію.

6.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.18. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.19. Батьки та особи, які їх замінюють, дітей дошкільного віку, учнів мають право:

–       обирати заклад освіти та форми навчання і виховання дітей;

–       створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

–       звертатися до органів управління освітою, директора закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

–       приймати рішення про участь дитини у науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

–       брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

–       на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, дітей дошкільного віку зобов’язані:

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному підрозділі в встановленому порядку;

– своєчасно повідомляти про можливість відсутності або хвороби дитини;

– стежити за станом здоров’я дитини.

6.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані: –       створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; –       забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу; –       поважати честь і гідність дитини та працівників закладу; –       постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; –       виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;-       виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

VІІ. Управління закладом освіти

 

7.1. Управління закладом освіти здійснює засновник або уповноважений ним орган управління – управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області; керівник закладу освіти; педагогічна рада; вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

7.2. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його керівник (директор).Директором закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Повноваження керівника закладу загальної середньої освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.

Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу згідно положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом.

Трудовий договір укладається з особою, що пройшла конкурсний відбір, на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

Заступник(и) директора закладу освіти призначаються та звільняються з посади керівником закладу освіти.

7.3. Директор закладу освіти має право:

діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;

– підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

– приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

– призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог чинного законодавства;

– визначати режим роботи закладу;

– ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

– видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

– укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

– звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

– приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.

7.4. Директор закладу загальної середньої освіти зобов’язаний:

– виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

– планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти;

– розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

– надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– організовувати фінансово-господарську діяльність закладу загальної середньої освіти в межах затвердженого кошторису;

– забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;

– затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;

– затверджувати посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти;

– організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

– затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

– затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти, забезпечити її створення та функціонування;

– забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

– контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

– забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

– створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

– сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

– створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;

– сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти;

– формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;

– створювати в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки;

– організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

– забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

– здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

– організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

– звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;

– виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

7.5. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.6. Засідання  педагогічної ради проводяться у міру потреби закладу освіти, але не менш як 4 рази на рік.

7.7. Педагогічна рада:

– схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;

– схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

– схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

– приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

– приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

– приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом закладу освіти до її повноважень.

7.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом закладу і колективним договором.

Загальні збори  (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення    керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної  і фінансово-господарської діяльності закладу.

7.9. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть  створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його Статутом,  а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський  комітет,  методичні  спільноти,  комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.

7.10. Піклувальну раду закладу може бути утворено за рішенням засновника або уповноваженого ним органу.

Піклувальна рада:

– аналізує та оцінює діяльність закладу загальної середньої освіти і його керівника;

– розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та аналізує стан їх виконання;

– сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом. Стаття 41 Закону «Про повну загальну середню освіту».

  

VІІІ. Матеріально-технічна база

 8.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

8.2. Майно закладу освіти є власністю Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області та належить закладу на праві оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею і несе відповідальність за дотримання вимог і норм її охорони.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

8.5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також актового залу, бібліотеки, архіву, кабінету психолога, комп’ютерного кабінету, їдальні і  приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

 

ІХ. Фінансово-господарська діяльність

 

9.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі кошторису, що затверджується засновником  з урахуванням пропозицій закладу освіти.Фінансування закладу здійснює управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

9.2. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів, на основі його кошторису.

9.3. Джерелами фінансування закладу є:

– кошти державного (освітня субвенція), місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;- кошти, отримані за надання платних послуг;

– благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

– гранти.

9.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається  законодавством, нормативно-правовими актами МОН України та інших центральних органів виконавчої влади,  до  сфери  управління яких  належать заклади.

9.5. Штатний розпис закладу освіти розробляється на основі Типових штатних нормативів закладів освіти, затверджених Центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджується керівником закладу освіти за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.Бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

9.6. Звітність  про діяльність закладу ведеться відповідно до чинного законодавства.

 

Х. Міжнародне співробітництво 

10.1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.Ліцей має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

ХІ. Контроль за діяльністю закладу освіти 

11.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

11.2. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту».

11.3. Формами державного контролю за діяльністю закладу освіти є проведення планового (позапланового) інституційного аудиту, який проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України та позапланова перевірка.

За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти

11.4. У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

 

 

XІІ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

12.1.  Реорганізація або ліквідація закладу освіти проводяться  у порядку,  встановленому  чинним законодавством України.

12.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.3. Реорганізація закладу освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

12.4. Ліквідація поводиться ліквідаційною комісією, яка призначається засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

12.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів, кредиторів, і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.6. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

12.7. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти його працівникам і  особам, які навчаються в  ньому, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти. 12.8. Заклад освіти вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня внесення відповідних змін до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

 

 

 

Директор       закладу               __________                    ___________________