» » СТАТУТ Сновського ліцею № 3 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

СТАТУТ Сновського ліцею № 3 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

-> сесія | 0

 

                        ПОГОДЖЕНО

 

Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Наказ від 17 червня 2022 р. № 81

 

Начальник Управління

 

                              Олена Коваленко

 

                         ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення  17 сесії  Сновської

міської ради 8 скликання

від 28.06.2022р. № 7-17/VІІІ

 

 

Міський голова

 

_____________ Олександр Медведьов

 

 

 

  

СТАТУТ

Сновського ліцею № 3

Сновської міської ради

Корюківського району

Чернігівської області

 

 

місто Сновськ

 

2022 рік

 

І.Загальна частина

1.1. Сновський ліцей № 3 Сновської міської ради  Корюківського району Чернігівської області – заклад загальної середньої освіти, що забезпечує  здобуття базової середньої та профільної середньої освіти та є правонаступником Сновської гімназії Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

1.2. Сновський ліцей № 3 Сновської міської ради  Корюківського району Чернігівської області здійснює свою діяльність на гарантованій державою академічній, організаційній, фінансовій і кадровій автономії в обсязі, визначеному Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

1.3. У складі ліцею функціонує: гімназія.

1.4. Сновський ліцей № 3 знаходиться у власності Сновської міської територіальної громади та є комунальним закладом Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

1.5. Сновський ліцей № 3 – опорний заклад Сновського освітнього округу Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

Сновський ліцей № 3 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області здійснює свою діяльність на гарантованій державою академічній, організаційній, фінансовій і кадровій автономії в обсязі, визначеному Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

Сновський ліцей № 3 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області є правонаступником всіх майнових прав та обов’язків Сновської гімназії Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області без зміни організаційно-правової форми відповідно до  рішення 17 сесії  Сновської міської ради Сновської міської ради  Корюківського району Чернігівської області від 28.06.2022 № 7-17/VІІІ «Про перейменування закладів освіти Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області».

1.6. Сновський ліцей № 3 може мати в своєму складі філії, що є територіально  відокремленими підрозділами Ліцею, не є юридичними особами  і діють на підставі Положень, затверджених Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області.

1.7. Повна назва: Сновський ліцей № 3 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (далі іменується – Ліцей або Заклад).

1.8. Скорочена назва: Сновський ліцей № 3.

1.9. Юридична адреса Ліцею: 15200, Чернігівська область, Корюківський  район, місто Сновськ,  вулиця Шкільна, будинок № 6.

1.10. Засновником Ліцею та його філій є Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області  (далі Засновник). Засновник здійснює фінансування Ліцею: матеріально-технічне забезпечення, утримання закладу освіти, надає необхідні будівельні, інженерні комунікації, обладнання тощо.

1.11. Ліцей є юридичною особою, може має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки з офіційною назвою, може мати  рахунки в органах Державної казначейської служби (установі банку), самостійний баланс, бухгалтерію.

1.12. Ліцей є неприбутковим закладом, основним завданням Ліцею є проведення освітньої діяльності.

1.13. Ліцей – заклад загальної середньої освіти, що, враховуючи інтереси здобувачів освіти, їх батьків, реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти і має тип закладу вищого рівня, в якому провадиться освітня діяльність:

– гімназія – базова середня освіта – 5-9 класи, окремі класи (за рішенням батьків) з вивченням двох іноземних мов (англійської, німецької) з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти – термін навчання 5 років. За програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти;

– ліцей – профільна середня освіта академічного і професійного спрямування – (10-12 класи з 2027 року), на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої школи.

Академічне спрямування – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Професійне спрямування – орієнтоване на ринок праці на основі поєднання змісту освіти профільного навчання, визначеного стандартом профільної середньої освіти та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів.

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти.

1.14. Власником майна Ліцею є Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області. 

1.15. Ліцей підпорядковується уповноваженому органу в особі управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (далі іменується управління освіти, сім’ї, молоді та спорту).

1.16. Ліцей  у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законами України «Про освiту», «Про повну загальну середню освiту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України Кабiнету Мiнiстрiв України, актами Президента України,  прийнятими відповідно до Конституції та законів України,  наказами Міністерства освіти і науки України, iнших центральних органiв виконавчої влади, Положенням про Ліцей, затвердженим постановою КМУ від 11.10.2021 року №1062, рішеннями  Сновської міської ради та цим Статутом.

1.17. Ліцей може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи, які діють відповідно до установчих документів Закладу та на підставі відповідних положень, затверджених його керівником відповідно до законодавства.

1.18. Ліцей здійснює свою діяльність на основі Ліцензії на право провадження освітньої діяльності в галузі повної загальної середньої освіти.

1.19. Ліцей зберігає за собою право, з урахуванням освітніх запитів, кадрового забезпечення та матеріально-технічної  і методичної бази визначати профілі, може строювати у своєму складі класи (групи) з поглибленим, профільним вивченням окремих предметів, інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.20. Головною метою Ліцею є забезпечення реалізації права громадянина на здобуття повної загальної середньої освіти, соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

1.21. Головними завданнями  Ліцею  є:

– організація освітнього процесу, що ґрунтується на цінностях та принципах, визначених Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту»;

– створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу;

– виявлення та розвиток індивідуальних здібностей учнів, досягнення ними результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, що визначені Законом України «Про освіту» і відповідними державними стандартами повної загальної середньої освіти та необхідні для подальшого здобуття освіти;

– організація вивчення учнями профільних навчальних предметів (інтегрованих курсів);

– впровадження нових освітніх технологій і форм організації освітнього процесу;

– забезпечення права особи на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

– забезпечення якості повної загальної середньої освіти та якості освітньої діяльності.

1.22. Ліцей самостiйно ухвалює рiшення та провадить дiяльнiсть у межах своєї компетенцiї,  передбаченої законодавством України  та цим Статутом.

1.23. Ліцей несе вiдповiдальнiсть перед  здобувачами освіти, суспiльством i державою за створенняі безпечних  умов освiтньої діяльності та дотримання:

  • державних стандартiв освiти;
  •  договiрних   зобов’язань   з   iншими   суб’єктами освiтньої,  виробничої,   наукової   дiяльностi,   у  тому  числі зобов’язань за мiжнародними угодами;
  •  фiнансової дисциплiни.

1.24. У Ліцеї відповідно до Конституції України, Закону України “Про засади державної мовної політики” визначена державна українська мова навчання та виховання.

1.25. Ліцей  має право:

– самостійно обирати форми і методи організації освітнього процесу, керуючись у своїй діяльності нормами міжнародного права, Конвенцією про права дитини, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Конституцією України, принципами демократії та відкритості, на основі положень даного Статуту та інших нормативно-правових документів;

– самостійно планувати роботу освітнього, виховного процесів, методичної і господарської діяльності, стратегію розвитку;

– самостійно розробляти освітні програми, що містять: вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

– проходити в установленому порядку інституційний аудит;

– визначати варіативну складову змісту освіти та зміст позакласної роботи;

– визначати контингент учнів;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– організовувати  підвищення кваліфікації та сертифікацію педагогічних працівників;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

– бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

– отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб з України та іноземних держав;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

  • впроваджувати свої власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів та відповідно до норм законодавства;
  • встановлювати форму для учнів;
  • вступати в спілки, асоціації та інші об’єднання для координації своєї діяльності та захисту своїх інтересів.

– також можуть бути визначені інші права, що не суперечать законодавству України.

1.26. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту та медичними установами, що знаходяться на території громади.

1.27. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.28. Ліцей діє на підставі  цього Статуту та  чинних нормативно-правових актів. Статут Ліцею погоджується управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту й затверджується сесією Сновською міською ради Корюківського району Чернігівської області. Статут та зміни до нього підлягають обов’язковій державній реєстрації.                      II. Зарахування учнів до  Ліцею  та їх відрахування 2.1. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до Ліцею здійснюється на основі чинних нормативно-правових актів в галузі «Освіта». Відповідні накази видає директор Ліцею. Зарахування учнів здійснюється, як правило,  до початку навчального року.Для зарахування учнів батьки або інші законні представники, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа), медичну довідку встановленого зразка, оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

2.2. Мікрорайон для Ліцею не встановлюється. Учні зараховуються до Ліцею незалежно від місця проживання.

2.3. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до Ліцею відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.4. Директор  Ліцею   зобов’язаний   вжити   заходів   щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб,  які  їх  заміняють,  з порядком   зарахування   до   Ліцею, його Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами,  що  регламентують організацію освітнього  процесу.

2.5. Переведення учнів до наступного класу здійснюється  у порядку, встановленому МОН України.

2.6. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. При переході учня до іншого закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту, батьки або особи, які їх заміняють, подають до Ліцею заяву та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу. 2.7. Ліцей  здійснює освітній процес за денною формою навчання. За потреби може організовуватись та здійснюватись індивідуальна форма навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, затверджене МОН України.

2.8. Класи у Ліцеї формуються згiдно з нормативами їх наповнюваностi, встановленими законодавством, з урахуванням наявностi примiщень, що вiдповiдають санiтарно-гiгiєнiчним вимогам для здiйснення освітнього процесу.

2.9. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Ліцеї здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

2.10. Для учнів, за бажанням їхніх батьків або інших законних представників, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та відповідного асигнування, у ліцеї можуть створюватися групи подовженого дня.

Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора Ліцею на підставі заяви батьків або інших законних представників.

 

ІІІ. Організація освітнього процесу

3.1. Освітній процес у Ліцеї організовується відповідно до порядку, визначеного Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства і освітньою програмою Закладу.

Освітню програму схвалює педагогічна рада Ліцею та затверджує директор. Основою для розроблення освітньої програми є відповідний Державний стандарт загальної середньої освіти.

3.2. На основі освітньої програми  Ліцей складає навчальний план. Його погоджує педагогічна рада та затверджує директор Ліцею.

3.3. Філії Ліцею планують свою роботу самостійно. Перспективний та річний плани роботи філій узгоджуються з відповідними планами  Ліцею. Плани роботи філій погоджуються педагогічною радою Ліцею.

3.4. Навчальні плани Ліцею розробляються дирекцією на основі типових навчальних планів, затверджених МОН України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти та затверджуються в установленому порядку.

У робочому  навчальному плані Ліцею, з урахуванням його типу та профілю навчання, конкретизується варіативна  частина  державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечуються шляхом  реалізації  інваріантної  та варіативної складової.

3.5. Ліцей обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про  повну загальну  середню  освіту», чинного законодавства України та цього Статуту з урахуванням  профілю, інших особливостей організації освітнього процесу.

3.6.     Відповідно до освітньої програми та робочого навчального плану педагогічні працівники Ліцею самостійно обирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф або дозвіл Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що забезпечують виконання освітніх завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.7. Педагогічні працівники Ліцею можуть поєднувати освітню роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд з традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

3.8. Ліцей забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.9. У Закладі може вводитися розширене та поглиблене вивчення предметів, визначених згідно з освітніми запитами учнів та їх батьків, кадрового та навчально-методичного забезпечення. 3.10.  Ліцей  забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ  спільно з МОН України за погодженням з Мінфіном. Розмір плати за харчування  у Ліцеї встановлюється управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту. 3.11. Відповідно до поданих батьками або іншими законними представниками заяв,  Ліцей, за  погодженням  з  управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту, створює  умови  для  навчання екстерном.

3.12. Ліцей може надавати платні освітні послуги на договірній основі  згідно  з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання   платних   послуг   визначається чинним законодавством.

3.13. Освітній процес у Ліцеї організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.14. Структура та тривалість навчального року, навчального тижня, дня занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада Ліцею у межах часу, передбаченого  освітньою програмою.

У зонах екологічного  лиха  та  епідемій  Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області  може встановлюватися особливий режим роботи, який погоджується з органами Держпродспоживслужби.

3.15. Загальна  тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів, влітку – не менше 8 тижнів.

3.16. Тривалість уроків у Ліцеї становить 45 хвилин.

3.17.  Ліцей може обирати інші,  крім уроку,  форми  організації  освітнього процесу. 3.18. Тривалість    перерв   між   уроками   встановлюється   з урахуванням  потреби  в   організації   активного   відпочинку   і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин;  великої перерви  (після другого і третього уроку) – не менше 20 хвилин або однієї великої перерви  після третього  уроку – 40 хвилин. 3.19. Щоденна кількість і послідовність уроків у ліцеї визначається розкладом. Він складається відповідно до навчального плану на кожний семестр  і затверджується директором Закладу.3.20. Відволікання учнів від навчальних занять для  провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків,  передбачених законодавством).

3.21. Залучення учнів  до  видів  діяльності,  не  передбачених навчальною   програмою   та  робочим  навчальним  планом  Ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб,  які їх заміняють.

3.22. Зміст,  обсяг  і  характер  домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

3.23. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Ліцеї можуть проводитися індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

  

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів Ліцею є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація.

Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти, визначених МОН України. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється в класних журналах, результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.2. Ліцей  може  використовувати  інші  системи   оцінювання навчальних досягнень учнів, визначені та погоджені педагогічною радою.  При  цьому  оцінки з  навчальних предметів  за  семестри,  рік,  результати  державної  підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до  критеріїв  оцінювання навчальних досягнень учнів .

4.3. Доцільність  виставлення  учням  оцінки  з поведінки,  за участь у суспільно корисній,  громадській діяльності  та  критерії виставлення   такої   оцінки  визначаються  педагогічною радою Ліцею.  До додатків до документів про освіту (свідоцтво про  базову  загальну середню   освіту,  свідоцтво  про здобуття повної загальної середньої  освіти) зазначені оцінки не виставляються.

4.4. Навчання у випускних   5(9)-х , 8 (12)-х класах Ліцею  завершується  державною  підсумковою  атестацією, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

В окремих випадках учнi за станом здоров’я або з iнших поважних причин можуть бути звiльненi вiд державної пiдсумкової атестацiї у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я.

4.5. Порядок переведення і випуск учнів Ліцею визначається нормативними документами МОН України.

За рішенням педагогічної ради Ліцею, яке затверджується  наказом директора Закладу, всі учні, незалежно від рівня навчальних досягнень, переводяться до наступних класів.

4.6. Учням, які закінчили навчання за освітньою програмою відповідного рівня загальної середньої освіти та на підставі  результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації видаються документи  встановленого зразка:

– по закінченні гімназії – свідоцтво про базову загальну середню освіту,

– по закінченні ліцею – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Зразки документів   про   базову   та   повну   загальну  середню  освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. 4.7. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класними керівниками.4.8. Свідоцтва  про  базову загальну середню освіту,  свідоцтва  про здобуття повної загальної середньої освіти та  відповідні  додатки  до  них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів Ліцею.Контроль за  дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється  МОН України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать ліцеї,  управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту 4.9. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити
навчання екстерном. 4.10. За  відмінні  успіхи  в навчанні учні 5-9-х, 10-12-х класів  Ліцею можуть  нагороджуватися  похвальним  листом   «За   високі досягнення  у  навчанні», а випускники   Ліцею – похвальною грамотою «За особливі  досягнення  у  вивченні  окремих предметів»,  медалями  – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення  у  навчанні».  За  відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам Ліцею видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок  нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОНУ.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу      дирекцією Ліцею можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення (у межах коштів передбачених на ці цілі) та ін.

 

V. Виховний процес

5.1. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу. У Ліцеї та його філіях створюється єдина система виховної роботи, яка  ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах та цілях, визначених Конституцією України, Законом України «Про освіту», Концепцією національно-патріотичного виховання учнівської молоді, іншими нормативно-правовими актами.

Виховання учнів здійснюється під час проведення  уроків,  у  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

5.2. Метою  виховного процесу в Ліцеї є всебічний розвиток особистості; виявлення обдарувань; соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві;  формування в учнів компетентностей, визначених Законом України “Про освіту” та державними стандартами.

5.3. Виховний процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

5.4. Жоден учасник виховного  процесу не повинен зазнавати жодних форм дискримінації, зокрема мати будь-які обмеження  у праві брати участь у заходах, що проводяться в Ліцеї.

5.5. До організації виховних заходів можуть залучатися представники молодіжних, громадських та волонтерських організацій, які діють на основі чинного законодавства України.

Забороняється утворення та діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове  залучення  учнів до вступу в будь-які  громадські об’єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності  в  зазначених об’єднаннях, участі в агітаційній роботі та  політичних  акціях  забороняється.

5.6. Дисципліна підтримується на основі взаємоповаги усіх учасників  освітнього  процесу,  дотримання  Правил внутрішнього розпорядку,  цього Статуту, Положення про учнівське самоврядування. Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється.

 

VІ. Учасники освітнього процесу

6.1. Учасниками освітнього процесу у ліцеї є: учні, педагогічні працівники,  працівники Закладу, батьки учнів (або інші законні представники), асистенти дітей.

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі здійснюється за рішенням керівника Ліцею. Відповідальність за зміст заходів, що проводять ці особи, несе керівник.

6.2. Права і обов’язки учасників освітнього процесу визначаються чинним законодавством, цим Статутом  та Правилами внутрішнього розпорядку.

6.3. Осіб з особливими освітніми потребами забезпечують засобами індивідуальної корекції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.4. Учень – особа,  яка навчається і виховується в ліцеї.

6.5. Учні Ліцею мають гарантоване державою право на:

– доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

– отримання якісних освітніх послуг;

– вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

– безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

– на інші необхідні умови для здобуття освіти, в тому числі, для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

– користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою,  культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу та послугами  його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до чинного законодавства;

– участь в    різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– на доступ до інформаційних ресурсів та комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності з усіх галузевих знань;

– отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг;

– перегляд  результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

– участь в обговоренні і внесенні власних пропозицій щодо організації освітнього процесу та дозвілля ;

– участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;

– участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

– повагу до людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;

– захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   й фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.6. Учні Ліцею зобов’язані:

– виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягати результатів навчання, визначених Державним стандартом загальної середньої освіти;

– дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

– дотримуватися вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

– виконувати вимоги педагогічних та інших працівників Ліцею відповідно до цього Статуту;

– підвищувати свій загальний культурний рівень;

– брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  Ліцею,  цим Статутом;

– брати участь особисто (або через законних представників) у грантових програмах та конкурсах, що проводяться органами місцевого самоврядування та міжнародними організаціями в межах чинного законодавства;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, самообслуговуванні, що не заборонені чинним законодавством, дбати про особисту безпеку та безпеку оточуючих;

– бережливо ставитися до державного, громадського та  особистого майна, майна Ліцею та інших учасників освітнього процесу;

– дотримуватися правил особистої гігієни, здорового способу життя, слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, манерами, мовою;

– у стосунках «учень – учитель», «учень – учень», «учень – батьки» виявляти повагу й довіру один до одного, визнавати право кожного бути особистістю; турбуватися про хворих, людей похилого віку, молодших;

– повідомляти керівництво Закладу про факти булінгу стосовно інших учнів, педагогічних та інших працівників Ліцею, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

6.7. Учні гімназії залучаються за їх згодою та  згодою  батьків або  інших законних представників до самообслуговування, різних видів суспільно  корисної  праці  відповідно  до Статуту з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних можливостей.

6.8. За  невиконання  учнями своїх   обов’язків,   порушення  цього Статуту,   Правил   внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на  них  можуть  накладатися  стягнення аж до відрахування з Ліцею  відповідно  до закону та цього Статуту.

6.9. Вважати пропуски уроків та інших навчальних занять без поважних причин, псування майна Ліцею, паління, брутальність, правопорушення та інші випадки надзвичайного характеру грубим порушенням цього Статуту.

6.10. Педагогічними  працівниками  Ліцею можуть  бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний   рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи,  фізичний  та психічний стан  здоров’я яких дають змогу виконувати професійні обов’язки.

6.11. До педагогічної діяльності  у  Закладі  не  допускаються особи,  яким вона заборонена за медичними показаннями або за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.12. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Призначення на посаду педагогічних  працівників  Ліцею  здійснюється, як правило, за контрактами на визначений термін, в тому числі і на конкурсній  основі. Порядок проведення конкурсу розробляється Закладом та затверджується управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту.

6.13. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у Ліцеї та його філіях, визначається та затверджується директором Закладу відповідно до чинного законодавства.

Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  меншим за  тарифну ставку (посадовий оклад) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається в разі зміни кількості годин з окремих предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом або  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.14. Директор призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками,  права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОНУ, Правилами внутрішнього розпорядку , цим Статутом , посадовими інструкціями

6.15. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством України.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами,  що регламентують діяльність  закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.16. Атестація педагогічних працівників Ліцею є обов’язковою і здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

6.17. Педагогічні працівники Ліцею мають право на:

– захист прав, професійної честі і людської гідності;

– академічну свободу, включаючи свободу від втручання в педагогічну та наукову діяльність;

– самостійний вибір форм, методів, способів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

– педагогічну ініціативу;

– розроблення та впровадження авторських навчальних програм, методик компетентнісного навчання;

– користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою,  культурною,спортивною,побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу та послугами  його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до чинного законодавства;

– на доступ до інформаційних ресурсів та комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності ;

– участь у роботі  методичних  кафедр, об’єднань,  нарад,  зборів Ліцею  та  інших  органів  самоврядування  Закладу;  в  заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу;

– індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Закладу;

– підвищення кваліфікації та перепідготовку;

– вільний вибір освітніх програм, форми навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення  кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

– проходження атестації для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримання її в разі успішного проходження атестації;

– проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

– матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення  відповідно  до чинного законодавства;

– об’єднання у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

– справедливу та об’єктивну оцінку своєї професійної діяльності;

– відзначення успіхів та досягнень;

– захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі, булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що можуть завдавати шкоди здоров’ю.

6.18. Педагогічні працівники Ліцею зобов’язані:

– постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівень;

– дотримуватися педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їх батьками;

– забезпечувати сучасний високий  рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм на рівні вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

– контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

– нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим МОН України,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей, батьків, або інших законних представників;

– дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, пропагувати здоровий спосіб життя;

– виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань українського народу;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– виховувати та особистим прикладом стверджувати повагу до державної мови та державних символів, принципів загальнолюдської моралі;

– формувати в учнів усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність держави;

– дотримуватися педагогічної етики;

– поважати гідність, права, свободи й законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства,шкідливих звичок, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну;

– володіти навичками надання домедичної допомоги;

– виконувати накази і розпорядження директора Закладу, управління освіти, рішення органів громадського самоврядування Закладу;

– виконувати цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору чи контракту;

– брати участь у роботі педагогічної ради, нарад, семінарів;

– мати активну позицію в громадсько-суспільному житті Закладу;

– нести персональну відповідальність за якість навчання, рівень знань і виховання учнів;

– вести відповідну документацію;

– сприяти зростанню іміджу Закладу.

6.19. Педагогічні   працівники,   які   систематично  або одноразово грубо порушують вимоги трудового законодавства, цей Статут, Правила внутрішнього  розпорядку Закладу,  не  виконують посадових обов’язків, умови трудового договору, контракту, або вчинили аморальний проступок несумісний з продовженням даної роботи, а також ті, що за результатами  атестації   не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.20.  Батьки (інші законні представники дитини) є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Закладу.

6.21.  Батьки та інші законні представники дитини  мають право:

– захищати відповідно до чинного законодавства права і законні інтереси учнів;

– обирати  заклад освіти та  форми  навчання  і  виховання дітей;

– створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

– звертатися до органів управління освітою, директора Закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

– приймати рішення про участь дитини у науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності ;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази Ліцею;

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та давати згоду на участь у них дитини;

– брати участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

– отримувати інформацію про діяльність Закладу, результати навчання дітей і результати оцінювання якості освіти в Закладі.

6.22. Батьки та інші законні представники дитини є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов’язані:

– створювати умови  для   здобуття  дитиною  повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

– сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню передбачених нею результатів навчання;

– постійно дбати про фізичне та психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей,формувати навички здорового способу життя;

– виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, мови, повагу до національної історії та культури, цінностей інших народів;

– виховувати у дитини повагу до законів, етичних норм, прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточення та довкілля;

– поважати гідність, права, свободи й законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

– забезпечувати дотримання дитиною вимог цього Статуту;

– своєчасно повідомляти про причини відсутності учня з наданням відповідного документа (довідка лікаря, заява батьків, санаторно-курортна путівка та ін.);

– забезпечувати своєчасний прихід дитини  на початок навчального дня;

– контролювати дотримання дитиною вимог щодо зовнішнього вигляду, поведінки та підготовки до уроків;

– не дозволяти приносити до Закладу шкідливі та небезпечні для життя і здоров’я предмети;

– відшкодовувати в повному обсязі витрати за псування та знищення учнями майна Закладу;

– відвідувати батьківські збори, прислуховуватися до порад педагогів, контролювати ведення дитиною щоденника

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку, вимог цього Статуту, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності ).

6.23. У разі невиконання батьками та іншими законними представниками дитини обов’язків, передбачених законодавством, Заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про притягнення таких осіб до юридичної відповідальності, у тому числі, позбавлення їх батьківських прав.

6.24. Права   і  обов’язки  інших  працівників  та  допоміжного персоналу  регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками, розробленими в Закладі.

6.25. Учасники освітнього процесу – представники підприємств, установ, організацій (далі – представники громадськості) – мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

– керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

– сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу;

– брати участь в організації освітнього процесу;

– проводити консультації для педагогічних працівників.

6.26. Представники громадськості зобов’язані:

– дотримуватись вимог законодавства в галузі освіти;

– дотримуватися положень цього Статуту;

– виконувати накази директора Закладу, рішення органів громадського самоврядування;

– вести та пропагувати здоровий спосіб життя.

 

VІІ. Управління Ліцеєм   

7.1. Управління ліцеєм в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу,  здійснюють:

– засновник або уповноважений ним органі;

– керівник Ліцею;

– педагогічна рада;

– вищий колегіальний орган громадського самоврядування Ліцею.

7.2. Орган громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати участь в управлінні Ліцеєм у порядку та межах, визначених законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та установчими документами Закладу.

7.3. Права та обов’язки засновника  Ліцею визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства.

7.4. Засновник Ліцею  або уповноважений ним орган (посадова особа):

– затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;

– затверджує положення про конкурс на посаду керівника Закладу освіти та склад конкурсної комісії;

– приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника Закладу освіти;

– затверджує за поданням Ліцею стратегію розвитку навчального Закладу;

– фінансує виконання стратегії розвитку Закладу, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;

– здійснює контроль за використанням Закладом освіти публічних коштів;

– здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

– затверджує кошторис Ліцею, у тому числі обсяг коштів, що передбачаються на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;

– реалізує інші права, передбачені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства.

7.5. Засновник  Ліцею  зобов’язаний забезпечити:

– утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;

– дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проєктування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладу освіти;

– можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації Закладу;

– оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».

7.6. Керівником Ліцею може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».

7.7. Повноваження керівника  Ліцею визначаються законодавством та цим Статутом.

7.8. Керівник  Ліцею має право:

– діяти від імені закладу освіти без довіреності та представляти його у відносинах з іншими особами;

– підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Закладу освіти;

– приймати рішення щодо діяльності закладу освіти в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Закладу та його коштами;

– призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Закладу, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

– визначати режим роботи Закладу;

– ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

– видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

– укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

– звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Закладу;

– приймати рішення з інших питань діяльності Закладу.

7.9. Керівник  Ліцею зобов’язаний:

– виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

– планувати та організовувати діяльність Закладу ;

– розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

– надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– організовувати фінансово-господарську діяльність Закладу в межах затвердженого кошторису;

– забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Закладу;

– затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;

– затверджувати посадові інструкції працівників  Ліцею;

– організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

– затверджувати освітню програму Ліцею відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

– затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Закладі, забезпечувати її створення та функціонування;

– забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

– контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

– забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених Державними стандартами базової та повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

– створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

– сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

– створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Закладу;

– сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Закладі;

– формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Ліцею;

– створювати в Закладі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

– організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

– забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

– здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

– організовувати документообіг, ведення первинних документів бухгалтерського обліку та звітність відповідно до чинного законодавства;

– звітувати щороку на загальних зборах (конференціях) колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості, про свою діяльність та виконання стратегії розвитку Закладу;

– виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами Ліцею, колективним договором, строковим трудовим договором;

– протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

7.10. Керівник  Ліцею має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами Закладу і строковим трудовим договором.

7.11. Керівник  Ліцею обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

7.12. Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

7.13. З особою, яка призначається на посаду керівника закладу освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

7.14. Особа не може бути керівником одного і того ж закладу освіти більше ніж два строки поспіль (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним  закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу  освіти, призначеного вперше.

7.15. Керівник Ліцею звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

7.16. Припинення трудового договору з керівником Закладу  у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється відповідною посадовою особою засновника (головою відповідної ради чи керівником державного органу) або керівником уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

7.17. Підставами для дострокового звільнення керівника Закладу, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:

– порушення вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;

– порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;

– порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;

– систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених чинним законодавством;

– неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

7.18. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління  Ліцеєм. Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом закладу освіти. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є керівник Ліцею.

7.19. Педагогічна рада:

– схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;

– схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її виконання;

– схвалює правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

– приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

– приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

– приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Закладу;

– розглядає інші питання, віднесені чинним законодавством та/або цим Статутом до її повноважень.

7.20. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

7.21. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами керівника Закладу  та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у Закладі.

7.22. Піклувальна рада закладу освіти може бути утворена за рішенням засновника або уповноваженого ним органу для закладу освіти на визначений засновником строк.

7.23. Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління закладу освіти, органів громадського самоврядування закладу освіти, депутатів Сновської міської ради.

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники закладу освіти, для якого вона утворюється.

7.24. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку Закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

7.25. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

7.26. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління Закладом з правом дорадчого голосу.

7.27. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником Ліцею, а саме:

– аналізує та оцінює діяльність Закладу  і його керівника;

– розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Ліцею та аналізує стан їх виконання;

– сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;

– проводить моніторинг виконання кошторису Закладу і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником Ліцею;

– має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту Закладу;

– може вносити засновнику Закладу подання про заохочення керівника  Ліцею або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

– здійснює інші повноваження, визначені установчими документами закладу освіти.

 

VІІІ. Матеріально-технічна база

8.1. Матеріально-технічна база Ліцею №3 Сновської міської ради включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби (за наявності), інші матеріальні цінності, які перебувають у комунальній власності Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області та закріплені за ним на правах оперативного управління.

8.2. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.3. Заклад освіти має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

8.4. Вимоги до матеріально-технічної бази Ліцею визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

8.5. Для забезпечення освітнього процесу база Закладу складається із навчальних кабінетів, комп’ютерних кабінетів, майстерень, а також спортивної зали, бібліотеки, архіву, медичного кабінету, кабінету практичного психолога та соціального педагога, учительської, їдальні, котельні, спортивного  майданчика тощо.

8.6. Майно закріплене за Закладом належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачене законодавством.

 

ХІ. Фінансова –господарська діяльність

9.1. Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про власність», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів. 9.2. Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 9.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу здійснюється за рахунок коштів засновника. 9.4. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі кошторису. 9.5. Джерелами формування кошторису закладу освіти є: – кошти засновника;

– кошти державного бюджету;

– кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування даного типу закладу освіти;

– кошти інших територіальних громад шляхом передачі коштів між місцевими бюджетами;

– кошти закладів освіти, наукових установ, відомств тощо, з якими співпрацює Ліцей;

– добровільні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів;

– гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

– надходження від надання додаткових платних освітніх та інших послуг, згідно переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

– інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

9.6. Ліцею можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання, педагогічний патронаж, інклюзивне навчання і літню навчально-дослідницьку практику

9.7. Ліцей самостійно розпоряджається надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої установчими документами.

9.8.  Кошти Ліцею можуть зберігатися на його рахунку в установах банку і знаходяться у повному його розпорядженні. Ліцей самостійно розпоряджається коштами, отриманими від надання додаткових освітніх послуг, передбачених законодавством.

9.9. Доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновника (учасників), членів такої організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.10. Доходи (прибутки) Ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами та цим Статутом.

9.11. Ліцей має право придбати і орендувати необхідне йому обладнання, інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов учасників освітнього процесу.

9.12. Для здійснення статутних повноважень Ліцей може використовувати можливості установ, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій тощо.

9.13. Заробітна плата вчителям Ліцею нараховується, виходячи з 18-ти годинного тижневого навантаження та інших видів педагогічної діяльності, передбаченої Законом України «Про повну загальну середню освіту». Посадові оклади (ставки заробітної плати) керівним та педагогічним працівникам Ліцею підвищуються згідно «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти», інших нормативних документів.

9.14. Штатний розпис Ліцею затверджується керівником на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

9.15. Діловодство Ліцею ведеться державною мовою.

9.16. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Ліцеї визначається керівником відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

9.17. Звітність про діяльність Ліцею встановлюється відповідно до чинного законодавства.

9.18. Оренда приміщень закладу освіти допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників. 9.19. Звітність про діяльність Ліцею встановлюється відповідно до чинного законодавства. 9.20. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації особам з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти. 9.21. Інформація та документи розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законодавством України.

 

Х. Міжнародне співробітництво

10.1. Ліцей за наявності  належної  матеріально-технічної  та соціально-культурної  бази,  відповідного  фінансування  має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний  обмін  у  рамках освітніх    програм,   проєктів,   встановлювати   відповідно   до законодавства  прямі  зв’язки  з  міжнародними  організаціями   та освітніми асоціаціями, проводити спільні заходи.

10.2. Ліцей має   право   відповідно   до  законодавства  укладати договори про співробітництво з закладами освіти,  науковими установами,     підприємствами,  організаціями,    громадськими об’єднаннями інших країн.

10.3. Участь  Ліцею  у  міжнародних   програмах,   проектах, учнівському  та  педагогічному  обміні  здійснюється відповідно до законодавства.

 

ХІ. Контроль за діяльністю Ліцею

11.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю Ліцею здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

11.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Ліцею здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».

11.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит Ліцею відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

11.4. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю Ліцею є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

11.5. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

11.6. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника Ліцею, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів (конференції), піклувальної ради Ліцею у випадках, передбачених чинним законодавством.

11.7. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю Ліцею освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

11.8. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах Ліцею, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.

11.9. Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію Ліцею, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

11.10. Адміністрація Ліцею має право здійснювати контроль за організацією освітнього  процесу у філіях.

 

ХІІ. Реорганізація, припинення діяльності Ліцею

12.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) Закладу освіти приймає засновник – Сновська міська рада у порядку, встановленому чинним законодавством.

12.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) Ліцею її працівникам, здобувачам освіти гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці й освіти.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Ліцеєм.

12.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.4. Ліцей вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

12.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання Ліцею переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

12.6. У випадку ліквідації або реорганізації Ліцею його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи.

 

 

 

Директор       закладу               __________                    ___________________