» » ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Проєкту Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

1) ЗАМОВНИК: Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області (вул.Банкова, 5, м.Сновськ 15200)

ВИКОНАВЕЦЬ: Відділ економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради

2) ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ:

План (Програма) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями розвитку задля підвищення стандартів життя населення, у тому числі на основі створення умов для розвитку конкурентоспроможної та інноваційної економіки, модернізації соціальної сфери та забезпечення гармонійного розвитку громади.

Даний План має зв’язок з документами місцевого, регіонального та державного планування, зокрема:

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695);

Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року (рішення двадцять першої сесії обласної ради сьомого скликання від 18 грудня 2019 року № 4-21/VII);

 

Стратегія розвитку Сновської об’єднаної територіальної громади на 2018-2024 роки (рішення вісімнадцятої сесії Сновської міської ради сьомого скликання від 21 лютого 2018 року № 3-18­­­/VII);

Цілі сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722);

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671);

Державна програма стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534).

3) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ):

План (Програма) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки охоплює усі види господарської діяльності: промисловий та сільськогосподарський комплекси, транспорт, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт; культуру та туризм, охорону навколишнього природного середовища.

Головними екологічними проблемами, які мають відношення до Плану є: утворення та поводження з твердими побутовими відходами, забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць та виробничих об’єктів; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної інфраструктури (централізоване водопостачання та водовідведення), збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

Стратегічна екологічна оцінка Плану дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів за кожним пріоритетним напрямком Плану. Розробляється низка заходів і проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Плану, зокрема, для таких складових довкілля:

– атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– відходи;

– земельні ресурси;

– ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони;

– наслідки для здоров’я населення.

б) Для територій з природоохоронним статусом. Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Плану, на території з природоохоронним статусом – відсутні.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Плану, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Плану, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого Плану. Разом з тим, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто наступну альтернативу:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: порівняльний аналіз обласних показників із середніми показниками по Україні та показниками регіонів-сусідів та регіонів, що належать до однієї типології; аналіз тенденцій.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього природного середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлювальних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних і інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища й безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій і об’єктів природно – заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження й невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою проєкту “Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки”.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до “Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки” у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану (Програма) соціально-економічного Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки подаються до Сновської міської ради за адресою: вул. Банкова, 5, м.Сновськ, 15200, електронна адреса: msnovsk_post@cg.gov.ua.

Відповідальна особа: Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради Ганна Гукун. Контактні дані: електронна адреса msnovsk_gukun@cg.gov.ua;                      тел. (04654) 2-13-31.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.