» » » Про затвердження Положення  «Молодіжний простір Сновської     активної молоді»

Про затвердження Положення  «Молодіжний простір Сновської     активної молоді»

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Дев’ята сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

12 серпня 2021 року                  м. Сновськ                                     № ­­­5-9/VIII

 

Про затвердження Положення  «Молодіжний простір Сновської  активної молоді»

 

З метою створення умов та можливостей для розвитку i самореалiзацiї молоді, сприяння інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, підвищенню рівня мобільності молоді; відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики

міська рада вирішила:

 1. Затвердити Положення «Молодіжний простір Сновської активної молоді» (додається).
 2. При формуванні бюджету Сновської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та внесенні змін до бюджету передбачити фінансування видатків на діяльність Молодіжного простору Сновської активної молоді в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 3. Головним розпорядником коштів визначити Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту  О. Коваленко та на постійну  комісію міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова В. Карпенко).

Міський голова                                                        Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(9 сесія 8 скликання)

від 12 серпня 2021 року № 5-9/VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

 «Молодіжний простір  Сновської активної молоді»

  Сновська міська територіальна громада  – 2021-

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Молодіжний простір САМ» – є структурним пiдроздiлом комунального закладу Сновського будинку культури, що підпорядкований Вiддiлу культури і туризму Сновської міської ради та Сновській міській раді. Утворюється  Розпорядженням міського голови.

1.2. «Молодіжний простір САМ» у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами i Розпорядженнями Президента України, Постановами i Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти i науки України, нормативними документами Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, Наказами Міністерства освіти i науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, положенням молодіжної ради Сновської ТГ при міському голові (САМ).

1.3. Повна назва «Молодіжний простір Сновської активної молоді» (Далi – Простір).

1.4. Коротка назва – «САМ».

1.5. Засновник (власник) – Сновська міська рада.

1.6. Майно закладу перебуває у комунальній власності Сновської міської територіальної громади.

1.7. Адреса закладу: 15200, Чернігівська обл., Корюківський район, місто Сновськ, вулиця Незалежності, будинок 4.

1.8. Координацію та методичний супровід роботи Простору в межах своїх повноважень здійснює Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради та  Вiддiл культури і туризму Сновської міської ради. Фінансування Простору, його матерiально-технiчне забезпечення здійснюється згідно прийнятих програм Сновської міської ради.

1.9.  Простір  провадить свою дiяльнiсть з метою створення умов та можливостей для розвитку i самореалiзацiї молоді; інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу; національно-патріотичному вихованню молоді; популяризації здорового способу життя молоді; працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву; забезпеченню громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства; підвищенню рівня мобільності молоді.

1.10. Основними завданнями Простору є:

 • створення необхідних умов для нерегламентованого дозвілля, спілкування, відпочинку i розваг дітей та молоді;
 • створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення та лідерських якостей у молоді;
 • популяризація здорового способу життя молоді;
 • сприяння працевлаштуванню молоді;
 • проведення системного аналізу можливостей та потреб молоді;
 • виконання завдань соціальних програм для молоді;
 • забезпечення змістовного дозвілля і неформальної освіти;
 • підтримка молодіжних iнiцiатив, розвиток громадських органiзацiй, що працюють з молоддю;
 • розвиток талантів молоді;
 • допомога молодим людям визначитися з майбутнім фахом – профорієнтаційні тренінги, майстер-класи;
 • сприяння грамотності (базової, медійної, цифрової, соціально-правової тощо);
 • сприяння волонтерській діяльності молоді;
 • сприяння розвитку громадянської освіти для молоді;
 • формування правової культури та профілактика протиправної поведінки молоді;
 • проектно-грантова діяльність;
 • встановлення та зміцнення культурних зв’язків із молодіжними громадськими об’єднаннями на території України і поза її межами;
 • підтримка творчої та обдарованої молоді, розвиток культурних традицій у молодіжному середовищі.

1.11. Діяльність простору  будується на принципах доступності i гуманізму, демократії, незалежності від політичних, громадських і релiгiйних переконань та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, рівності  умов кожної особистості для повної реалізації  її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною iсторiєю, культурою, традиціями.

1.12. Мова під час проведення подій у Просторі – українська  або з перекладом на українську  з іншої іноземної мови.

1.13. Простір  несе вiдповiдальнiсть за:

 • безпечні умови дiяльностi;
 • дотримання договірних зобов’язань, укладених згідно iз вимогами чинного законодавства.

l.14. Змiни до Положення Простору вносяться Засновником вiдповiдно до чинного законодавства.

ІІ. ОРГАНIЗАЦIЯ ДЯЛЬНОСТI ПРОСТОРУ

2.1. Простір планує свою роботу вiдповiдно до потреб молоді. У планi роботи відображаються прiорітетнi питання дiяльностi Простору, визначаються перспективи його розвитку.

2.2. Основним документом, що регулює дiяльнiсть, є положення Простору.

2.3. Вiдповiдно до положення Простору лектори, тренери та учасники подiй самостійно добирають методику, форму та спосіб презентації свого заходу.

2.4. Час подій регулюється не на постійно дiючiй основі,  вiдповiдно до потреби проведення.

2.5. Тривалість однiєi події у Просторі повинна не перевищувати більше 5-ти годин. Зміна тривалості подій допускається за погодженням Відділу культури і туризму Сновської міської ради.

2.6. Поточну діяльність Простору реалізовує САМ – Молодіжна рада Сновської ТГ при міському голові.

2.7. Завдання САМ – Молодіжної ради Сновської ТГ при міському голові:

 • безпосередня участь у розробці та практичному здійсненні заходів;
 • планує роботу на місяць, розробляє програму подій;
 • формування документного фонду;
 • рекомендація та впровадження інноваційних форм і методів роботи;
 • зміцнення та зберігання матеріально-технічної бази, ремонт приміщень, придбання обладнання;
 • залучення громадськості до молодіжного Простору;
 • організація та контроль за проведення вcix заходів у Просторі;
 • популяризація діяльності молодіжного простору у ЗМІ тощо.

2.8. Поточну взаємодію між Простором та Відділом культури і туризму Сновської міської ради здійснює працівник, який працює у Сновському будинку культури та є вiдповiдальним за органiзацiю роботи у Просторі згідно посадової інструкції, він вiдповiдно:

 • бере участь у координації роботи на основі культурних потреб молоді громади та запиту на культурно-освiтнi події у суспільстві та країні;
 • бере участь у проведенні  заходів у Просторі;
 • бере участь у плануванні роботи на місяць;
 • сприяє створенню необхідних умов для дiяльностi різних секцій i об’єднань за інтересами, які працюють на базі Простору;
 • сприяє створенню психологічного клімату, який запобігає порушенню норм етики та моралі;
 • спільно з іншими службами контролює  порядок під час проведення заходів.

 

III. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ

3.1. Простір має  право:

3.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та органiзацiй незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання iнформацiї та матерiалiв, матеріальної допомоги, необхідних для виконання покладених на молодіжний простір завдань.

3.1.2. Здійснювати співробітництво з іноземними органiзацiями вiдповiдно до законодавства.

3.1.3. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації  завдань даного Положення у визначеному законодавством порядку.

3.1.4. Здійснювати iншi права, що не суперечать чинному законодавству України.

3.2. «Молодіжний простір САМ» Сновської міської ради вiдповiдно до покладених на нього завдань:

3.2.1. Здійснює заходи щодо переходу до відкритої моделі державної  політики у молодiжнiй сферi, в якій молоді люди зможуть брати участь у прийнятті рішень, що впливають на їх життя.

З.2.2. Сприяє розвитку молодої особистості та пiдтримцi обдарованої молоді в проведенні творчих конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, роботи творчих i спортивних гуртків, проведення майстер – класів, творчих лабораторій та майстерень, лекцій, кypciв, тощо.

3.2.3. Здійснює заходи, спрямовані на відродження нацiонально-патрiотичного виховання, утвердження громадянської свiдомостi i активної життєвої позиції молоді.

3.2.4. Проводить заходи, направленi на популяризацiю та утвердження здорового та безпечного способу життя та культури здоров’я серед дітей та молоді, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

3.2.5. Забезпечує розвиток та вдосконалення Простору по роботі з дітьми та молоддю, здійснює на їх базі заходи з неформальної освіти, спрямованні на набуття молодими людьми знань, навичок поза системою освіти, зокрема, участь у волонтерській дiяльностi.

3.2.6. Сприяє дiяльностi державних органiв з питань реалiзацiї молодiжної полiтики та полiтики у сферi нацiонально – патрiотичного виховання.

3.2.7. Сприяє дiяльностi громадським органiзаuiям, що здiйснюють молодiжну полiтику та полiтику у сферi нацiонально-патрiотичного виховання.

3.2.8. Сприяє iнтегрованостi української молодi у європейське та світове молодiжне спiвтовариство.

3.2.9. Бере участь у спiвпрацi з державними та їх окремими органами, мiжнародними iнституцiями, якi успiшно впроваджують заходи у сферi молодiжної полiтики.

 1. ОРГАНIЗАЦIИНI ПРИНЦИПИ, СТРУКТУРА

4.1. Простір планує органiзацiйну та господарську дiяльнiсть пiд керiвництвом Сновської міської ради.

4.2. Простір дотримусться режиму працi, часу вiдпочинку, правил та норм з охорони працi та протипожежноi безпеки, виробничої  санітарії на пiдставi дiючих iнструктивних положень i нормативних актів.

4.3. Простір здiйснює оперативну дiяльнiсть по матерiально-технiчному забезпеченню своєї роботи.

 1. ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ

5.1. Ocновні форми роботи:

 • покази українських та закордонних кiнофiльмiв (художнi, документальнi, мультфiльми та iншi);
 • прямi трансляцiї та висвiтлення рiзноманiтних подiй;
 • тематичнi лекцii;
 • музичнi вечори;
 • презентацiї книг, зустрiчi з авторами;
 • проведення майстер-класiв;
 • засiдання iнтелектуальних клубiв;
 • засiдання САМ – молодiжної ради Сновської МТГ при міському голові;
 • гурткова робота;
 • творчi зустрiчi з цiкавими людьми;
 • психологiчнi тренiнги;
 • круглі столи;
 • дискусiйний клуби;
 • проведення засiдань;
 • профорiєнтацiйна робота;
 • медiа клуби;
 • навчання по IT технологiям;
 • навчання iноземних мов.

 

 1. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА ТА ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ПРОСТОРУ

6.1. Майно Простору перебуває на балансi  Сновської міської ради.

6.2. Фiнансування Простору здiйснюється згідно прийнятих програм Сновської міської ради, вiдповiдно до встановленого законодавством порядку.

 

VII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ

7.1. Лiквiдацiя та реорганiзацiя Простору здiйснюється Сновською міської радою у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2. У випадку реорганiзацiї Простору його права та обов’язки переходять до правонаступника.

Голова САМ – Молодіжної ради

Сновської ТГ при міському голові                                            Ольга ГАВРИЛЕЦЬ