» » ПОЛОЖЕННЯ про Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ про Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (нова редакція)

-> сесія | 0

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Рішення  Сновської міської ради

                                                                                      (3 сесія 8 скликання)

                                                                               від 28 січня 2021 р. № 8-3/VІІІ

                                                                               Сновський міський голова

                                                                               _________   О. МЕДВЕДЬОВ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

(нова редакція)

  

 

  

І. Загальні положення

 

 1. Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (далі –  Управління) є виконавчим органом  Сновської міської ради.
 2. Повна назва: Управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
 3. Скорочена назва: Управління освіти.
 4. Засновником Управління освіти є Сновська міська рада.
 5. Управління освіти є підконтрольним і підзвітним міській раді, виконавчому комітету та підпорядковується міському голові.
 6. Діяльність Управління освіти координує заступник міського голови або секретар ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 7. Управління освіти у межах своїх повноважень, визначених цим  Положенням, здійснює керівництво в галузі освіти, сім`ї, молоді та спорту, представлення законних прав та інтересів дітей на території Сновської міської територіальної громади.
 8. Управління освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та його виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, документами Управління освіти і науки, Департаменту сім’ї, молоді та спорту, служби у справах дітей Чернігівської державної адміністрації.

 

ІІ. Юридичний статус та майно Управління

 

 1. Управління освіти є юридичною особою, головним розпорядником коштів, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, органах Державного казначейства України, печатку з зображенням Державного герба України і власним найменуванням, відповідні штампи та бланк встановленого зразка.
 2. В межах своїх повноважень Управління освіти представляє себе у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та в судах загальної юрисдикції, має право підписувати від свого імені договори, угоди, бути позивачем і відповідачем у суді; веде діловодство, бухгалтерський, статистичний облік, складає річні звіти й баланси, які у встановлені строки надсилає за призначенням.
 3. Управління освіти володіє та користується майном, переданим йому власником на правах оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
 4. Управляння освіти є правонаступником прав та обов’язків відділу освіти Щорської РДА в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства.
 5. Юридична адреса Управління освіти: 15200, Чернігівська область, Корюківський район, м. Сновськ, вул. Миру, 53.

 

ІІІ. Мета та завдання Управління освіти

 

 1. Мета діяльності Управління освіти– забезпечення прав мешканців Сновської  територіальної громади на освіту, фізичну культуру та спорт відповідно до Конституції і чинного законодавства України, створення сприятливих умов для функціонування закладів освіти й виховання, реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, всебічного розвитку дітей дошкільного і шкільного віку,
 2. Основними завданнями Управління освіти є
 • реалізація державної політики у сфері освіти, наукової, науково-методичної, інноваційної діяльності й інтелектуальної власності на території міської ради (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища);
 • аналіз стану освіти, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян;
 • розробка та організація виконання Стратегії  розвитку освіти Сновської ТГ;
 • створення у межах своїх повноважень умов для реалізації однакових прав громадян України на освіту, соціальний  захист дітей дошкільного і шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів освіти;
 • створення умов для здобуття громадянами повної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізація їх права на одержання вищої освіти відповідно до чинного законодавства України;
 • координація діяльності навчальних закладів комунальної власності територіальної громади, організація роботи щодо їх кадрового, науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення;
 • сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації, нормативна і програмна підтримка закладів освіти;
 • впровадження інформативно-комунікаційних технологій в управління закладами освіти;
 • навчально-методичне керівництво закладами освіти, що знаходяться у межах відповідної території і є комунальною власністю Сновської ТГ, та здійснення моніторингу їх діяльності;
 • сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічній підтримці та консультуванню;
 • сприяння впровадженню компетентісного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходу до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій;
 • сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних  закладах освіти;
 • сприяння комплектуванню закладів освіти педагогічними працівниками, у тому числі керівними кадрами;
 • забезпечення охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього  процесу в закладах освіти всіх рівнів;
 • формування регіональної політики в галузі освіти, фізичної культури та спорту;
 • організація оздоровлення, відпочинку й дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
 • сприяння розвитку Олімпійських видів спорту;
 • організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
 • сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
 • реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • розроблення і здійснення заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
 • здійснення контролю за умовами утримання й виховання дітей у закладах інституційного догляду, спеціальних установах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 • ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
 • улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння  усиновленню;
 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
 • виявлення та здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг  за результатами проведеної оцінки.

 

Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної, виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 

ІV. Функції Управління освіти

відповідно до покладених на нього завдань

 

Управління освіти відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

 1. Забезпечує контроль щодо дотримання Державного стандарту загальної середньої освіти в усіх навчальних закладах, які знаходяться на території громади.
 2. Здійснює керівництво і контролює діяльність загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти усіх типів і форм власності.
 3. Аналізує стан освіти в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах усіх типів і форм власності.
 4. Сприяє оптимізації мережі  закладів освіти, надає пропозиції міській раді щодо створення закладів освіти, їхньої реорганізації, ліквідації.
 5. Вивчає потребу та організовує різні форми навчання здобувачів освіти, згідно чинного законодавства.
 6. Вносить пропозиції до міської ради про відкриття ліцеїв, гімназій, початкових шкіл, центрів дитячої та юнацької творчості тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.
 7. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  закладах освіти.
 8. Організовує нормативно-правове забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у громаді.
 9. Контролює дотримання закладами освіти комунальної власності  законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
 10. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
 11. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми Сновської ТГ  повної загальної середньої освіти.
 12. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.
 13. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає їм можливість навчатися рідною мовою чи вивчати рідну мову в  комунальних закладах освіти.
 14. Погоджує статути закладів освіти комунальної власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.
 15. Впроваджує в практику освітні і наукові програми відродження і розвитку національної культури України.
 16. Організовує навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти, сприяє професійному розвитку педагогів громади.
 17. Вживає заходів для забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної і загальної середньої освіти; організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення.
 18. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, погоджує робочі навчальні плани закладів освіти; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту.
 19. Вносить на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо впровадження експериментальних навчальних планів, програм, педагогічних розробок і технологій загальноосвітніх шкіл.
 20. Аналізує забезпечення навчальних закладів підручниками, художньою і науково-методичною літературою, навчальними посібниками.
 21. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед здобувачів освіти олімпіад, конкурсів, турнірів.
 22. Організовує фінансове забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти комунальної форми власності громади.
 23. Розробляє пропозиції щодо впровадження нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти комунальної форми власності і соціальний захист учасників освітнього процесу.
 24. Організовує матеріально-технічне забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти.
 25. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, комплектування їх, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками (інтернет контент), підручниками тощо.
 26. Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема, до роботи в осінньо-зимовий період, здійснює контроль за  проведенням поточного та капітального ремонтів приміщень, раціональним використанням бюджетних коштів для вказаних цілей.
 27. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки й санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
 28. Організовує діяльність учасників освітнього процесу в навчальних закладах громади та забезпечення їх соціального захисту.
 29. Вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в родинах опікунів, закладах інституційного догляду незалежно від форм власності (зокрема, сімейного типу), інших закладах.
 30. Сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, соціальних служб щодо запобігання дитячої безпритульності та правопорушень серед неповнолітніх.
 31. Координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
 32. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань.
 33. Забезпечує підтримку функціонування психологічної служби у закладах освіти Сновської ТГ.
 34. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації дітей.
 35. Сприяє організації та контролює харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та коштів не заборонених законодавством.
 36. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.
 37. Прогнозує потребу ТГ у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх перепідготовку.
 38. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством.
 39. Розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизи таких актів.
 40. Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.
 41. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.
 42. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах ДПтС, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.
 43. Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.
 44. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).
 45. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі; видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.
 46. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.
 47. Проводить перевірку умов проживання й виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.
 48. Готує звіт про стан виховання, утримання й розвитку дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.
 49. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів інституційного догляду, закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.
 50. Здійснює заходи щодо виявлення та обліку сімей, які перебувають у складних сімейних обставинах і потребують сторонньої допомоги.
 51. Надає соціальні послуги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи.

 

 1. Інша діяльність Управління освіти

 

 1. Подає в установленому порядку статистичну звітність, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації й формування банку даних.
 2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти, спорту (не рідше, ніж один раз на рік).
 3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.
 4. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.
 5. Є автором сайту Управління, інформує громадськість про діяльність Управління та підзвітних структур.
 6. Здійснює перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами а також окремих пасажирів або організованих груп населення.
 7. Здійснює виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

 

VІ. Права Управління освіти

 

Управління освіти  має право:

 1. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ і організацій інформацію і матеріали, необхідні для реалізації покладених на Управління задач.
 2. За дорученням міського голови створювати координаційні ради, комісії, експертні і робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних програм і проектів, залучати фахівців для роботи в цих комісіях і групах, а також для проведення консультацій, аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, соціального та фізичного потенціалу.
 3. Організовувати випуск видань інформаційного і науково-методичного характеру, залучати до розроблення Стратегії розвитку освіти, сім’ї, молоді і спорту Сновської ТГ та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних працівників і спеціалістів.
 4. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти комунальної форми власності.
 5. Скликати щорічні серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів освіти з питань, що належать до його компетенції.
 6. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади.
 7. Рекомендувати скасовувати, у межах своєї компетенції, дію наказів керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.
 8. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам майно та вільні площі закладів освіти, які знаходяться в комунальній власності об’єднаної територіальної громади та не експлуатуються відповідно до вимог чинного законодавства України та в порядку передбаченому відповідними рішеннями Сновської міської ради.
 9. Укладати у встановленому порядку договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти України й інших країн, міжнародними організаціями, фондами та ін.
 10. Розглядати питання і в установленому порядку вносити пропозиції Управлінню освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, виконавчому комітетові міської ради, міському голові про нагородження працівників освіти, сім’ї, молоді та спорту державними нагородами, впроваджуючи інші форми матеріального і морального заохочення.
 11. У разі необхідності у межах фонду оплати праці:

– вводити додаткові години для роботи факультативів, гуртків, курсів, за вибором з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;

– змінювати штатну чисельність Управління, структурних підрозділів Управління та закладів освіти.

 

VІІ. Керівництво роботою Управління освіти

 

 1. Управління освіти очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до чинного законодавства.
 2. Начальник Управління освіти повинен мати повну вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах, місцевих органах управління освіти або наукових установах не менше 5 років та володіти державною мовою.
 3. Начальник Управління освіти:
 • здійснює керівництво діяльністю апарату Управління освіти та його структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на Управління  освіти завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника начальника, працівників апарату управління та його структурних підрозділів;
 • здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними закладами освіти;
 • подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків по галузі, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Управління освіти, його структурних підрозділів;
 • розпоряджається коштами, які виділяються на утримання галузі;
 • затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти комунальної власності;
 • відкриває рахунки в установах Державного казначейства і банках України, має право першого підпису;
 • призначає на посади та звільняє з посад керівників комунальних закладів освіти  відповідно до чинного законодавства;
 • погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступника керівника приватного навчального закладу;
 • видає в межах компетенції Управління накази, організовує і контролює їх виконання;
 • очолює  атестаційну комісію ТГ з атестації педагогічних працівників  закладів і установ освіти, які перебувають у підпорядкуванні Сновської міської ради;
 • забезпечує у межах своєї компетенції контроль за дотриманням фінансової дисципліни керівниками загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних  закладів освіти ТГ;
 • контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в апараті Управління, його структурних підрозділах, серед керівників навчальних закладів освіти комунальної власності;
 • затверджує посадові інструкції керівників навчальних закладів комунальної власності ТГ;
 • вносить пропозиції до міської ради щодо вдосконалення роботи Управління освіти;
 • здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Управління освіти,  та вживає заходи щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг;
 • сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань;
 • погоджує статути комунальних навчальних закладів та закладів інших форм власності, готує їх до затвердження власником;
 • розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників державними нагородами, у тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;
 • сприяє розвитку міжнародних зв’язків із питань освіти, сім’ї молоді та спорту;
 • встановлює надбавки до посадових окладів працівників структурних підрозділів Управління,  керівникам дошкільних і позашкільних  закладів освіти громади;
 • здійснює преміювання керівників закладів освіти, працівників апарату Управління та його структурних підрозділів;
 • погоджує відрядження працівників за межі України.
 1. При Управлінні освіти створюється колегія з питань освіти, сім’ї, молоді та спорту, діяльність якої регламентується Положенням про неї. Склад колегії і Положення про неї затверджується наказом Управління освіти.
 2. Для забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захису дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень, координації діяльності підприємств, установ, усіх форм власності у вирушенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності утворюється Служба у справах дітей, як структурний підрозділ Управління освіти, що діє на підставі Положення про службу і є окремою юридичною особою.
 3. Для здійснення професійного розвитку педагогічних працівників системи загальної середньої, дошкільної, позашкільної оцвіти, їх психологічної підтримки та консультування утворюється Центр професійного розвитку педагогічних працівників, як структурний підрозділ Управління освіти, який діє відповідно до Положення про нього.
 4. Для забезпечення координації роботи навчальних закладів та установ освіти з питань планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку і звітності, сприяння ефективному використанню бюджетних призначень на утримання навчальних закладів та установ, фінансування навчальних закладів та установ, здійснення контролю за правильним та економним витрачанням коштів при управлінні утворюється централізована бухгалтерія, як структурний підрозділ Управління освіти, яка діє відповідно до Положення про неї.
 5. Для організації контролю за ремонтно-будівельними роботами при Управлінні освіти створюється група централізованого господарського обслуговування, з якою всі заклади освіти погоджують проектно-кошторисну документацію з поточних та капітальних ремонтів, як структурний підрозділ Управління, яка діє відповідно до Положення про неї.
 6. З метою забезпечення соціально-профілактичної роботи, спрямованій на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді створюється Центр соціальних служб, як структурний підрозділ Управління, який діє відповідно до Положення про нього.

 

VІІІ. Фінансування та фінансово-господарська діяльність

Управління освіти

 

 1. Управління освіти утримується за рахунок бюджету Сновської ТГ та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України.
 2. Додатковими джерелами фінансування є:
 • дотації міської ради;
 • кредити і позики банків;
 • доходи від надання в оренду приміщень, обладнання, транспорту тощо;
 • добровільні грошові внески, отримані від державних, кооперативних громадських, релігійних організацій, установ, приватних підприємств, організацій, окремих громадян;
 • інші надходження, які не суперечать чинному законодавству України, нормативним актам Міністерства освіти і науки та цьому Положенню.
 1. Гранична чисельність, структура Управління освіти, фонд оплати праці працівників Управління освіти та видатки на його утримання затверджуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 2. Штатний розпис Управління освіти затверджується міським головою у межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.
 3. Земельні ділянки передаються Управлінню освіти в постійне користування або оренду відповідно до Земельного Кодексу України.
 4. Управління освіти є неприбутковою організацією, що одночасно відповідає таким вимогам:

– утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

– заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів Управління освіти та інших пов’язаних з ними осіб;

– доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації  мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначеними її установчими документами.

 

ІХ. Облік, звітність та контроль за діяльністю Управління освіти

 

 1. Управління освіти самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік коштів, майна та результатів своєї діяльності, надає відомості на вимогу органів, яким надано право контролю за відповідними напрямками його діяльності.
 2. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності здійснюється у встановленому нормативно-правовими актами порядку.
 3. Контроль за діяльністю Управління освіти здійснює міський голова, виконком міської ради та інші органи, яким надано право контролю за певними напрямками його діяльності.

 

Х. Прикінцеві положення

 

 1. Управління освіти утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням міської ради, або в іншому порядку, встановленому законом.
 2. У разі припинення юридичної особи (її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.
 3. Управління освіти вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.
 4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття та реєструються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління освіти,

сім’ї, молоді та спорту                                                       О. КОВАЛЕНКО