» » ПОЛОЖЕННЯ про сектор державної реєстрації та дозвільно-погоджувальних процедур відділу «Центр надання адміністративних послуг»

ПОЛОЖЕННЯ про сектор державної реєстрації та дозвільно-погоджувальних процедур відділу «Центр надання адміністративних послуг»

-> сесія | 0

Додаток 10

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

___________   Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор державної реєстрації та дозвільно-погоджувальних процедур відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Сектор з державної реєстрації та дозвільно – погоджувальних процедур  відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сновської міської ради (далі – сектор) реалізує повноваження покладені на місцеве самоврядування щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та державної реєстрації речових прав не нерухоме майно та їх обтяжень, утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації сектору приймається Сновською міською радою.

1.3 Перелік адміністративних послуг, які надаються через сектор затверджується Сновською міською радою.

1.4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про ЦНАП та сектор.

1.5. Завідувач сектору та працівники Сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника ЦНАПу та в порядку визначеному чинним законодавством України.

1.6. Посадові обов’язки працівників сектору регулюються їх посадовими інструкціями.

 

 1. Завдання, обов’язки сектору

 • Основним завданням Сектору є:

– забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

– забезпечення виконання покладених па органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

– підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

 • У межах своєї компетенції Сектор здійснює повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:
  • Здійснення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців;
  • Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
  • Перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;
  • Проводить реєстраційні дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
  • Веде Єдиний державний реєстр;
  • Веде реєстраційні справи;
  • Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

2.3. У межах своєї компетенції Сектор здійснює повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

 • Здійснює державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та проведення інших реєстраційних дій відповідно до Закону;
 • Здійснює формування та ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Забезпечує взяття та облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до Закону;
 • Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та кваліфікації державних реєстраторів;
 • Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав;
 • Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями зокрема:

– відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

– відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

– відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;

– наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

– наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

 • Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;
 • Під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • Відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;
 • Присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;
 • Виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);
 • Формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;
 • Формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;
 • Організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав па нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • Забезпечує розгляд звернень народних депутатів, громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
 • Забезпечує надання інформаційних довідок із реєстрів відповідно до закону;
 • Одержує в установленому порядку від органів влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань згідно з чинним законодавством;
 • Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Сектора;
 • Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3. Права сектору

 • Сектор має право:

3.1.1. Залучати у встановленому порядку фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Сектору.

3.1.2. Отримувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

3.1.3. Мати доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

3.1.4. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань та розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів у сфері державної реєстрації.

3.1.5. У межах своєї компетенції брати участь у підготовці проєктів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та ради.

3.1.6. Приймати участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги тощо), організованих органами державної влади, місцевого самоврядування, асоціаціями тощо.

3.1.7. Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у зв’язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.

Інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отримана державним реєстратором, залишається у відповідній реєстраційній справі. Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію.

3.1.8. Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки має безпосередній доступ та користується відомостями з Державного земельного кадастру в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

3.2. Посадова особа сектору має право:

3.2.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

3.2.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних і під нормативних актів;

3.2.3. Інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

3.2.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги відповідно до положень та вимог чинного законодавства;

3.2.5. Порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи сектору.

 

3.3. Завідувач сектору

3.3.1. Сектор очолює завідувач сектору на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності сектору. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку передбаченому законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування та КЗпП України.

Кваліфікаційні вимоги: Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі сфері права, або на посаді державного реєстратора в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організаційне залежно від форми власності не менше 2 років.

3.3.2 Завідувач сектору відповідно до завдань, покладених на сектор:

– здійснює керівництво роботою сектору, несе персональну відповідальність за організацію діяльності сектору;

– організовує діяльність сектору, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи сектору;

– координує діяльність працівників сектору, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

– організовує інформаційне забезпечення роботи сектору, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

– сприяє створенню належних умов праці у секторі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо матеріально-технічного забезпечення сектору;

– розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність посадових осіб та працівників сектору;

– виконує інші повноваження передбачені законом.

3.4. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору

4.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності сектору здійснюється за рахунок державного бюджету та бюджету Сновської міської територіальної громади.

4.2. Сектор звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

4.3. Сектор володіє і користується майном Сновської міської ради. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

 

 1. Заключні положення

 

5.1. Покладання на сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності сектора, не допускається.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

Завідувач сектору з державної реєстрації та

дозвільно-погоджувальних процедур

відділу «ЦНАП»                                                                                    Віктор ТЕРЕХОВ