» » » ІНСТРУКЦІЯ з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади

Наказ  про затвердження інструкції

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ фінансового відділу

Сновської міської ради 

від 05 липня 2021 р №  6

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади

 

І. Загальні положення

 1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) та наказу Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки до прогнозу місцевого бюджету”, і визначає основні положення про розрахунок орієнтовних граничних показників та складання пропозицій до прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – міської ТГ).
 2. Орієнтовні граничні показники видатків бюджету міської ТГ та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період головному розпоряднику бюджетних коштів та пропозиції до прогнозу бюджету міської ТГ складаються з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи за такими формами:

Орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на 20__ – 20__ роки (далі – орієнтовні граничні показники) (додаток 1);

Пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 20__ – 20__ роки загальна (Форма ПП-1) (далі – Форма ПП-1) (додаток 2);

Пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 20__ – 20__ роки індивідуальна (Форма ПП-2) (далі – Форма ПП-2) (додаток 3);

Пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 20__ – 20__ роки додаткова (Форма ПП-3) (далі – Форма ПП-3) (додаток 4).

 1. Усі вартісні показники у документах, визначених цією Інструкцією, повинні бути відображені у гривнях, з округленням до цілого числа.
 2. У формі орієнтовних граничних показників зазначається розподіл орієнтовних граничних показників видатків бюджету міської ТГ та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період.
 3. У формах пропозицій до прогнозу бюджету міської ТГ зазначаються такі дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом бюджету міської ТГ на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період); 

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків та кредитування бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проєкту рішення про бюджет міської ТГ, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період).

 1. У формах, визначених цією Інструкцією, код та найменування зазначається:

місцевого бюджету  – відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном (далі – код бюджету);

доходів місцевого бюджету – відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном;

видатків та надання кредитів з місцевого бюджету –  відповідно до Економічної, Функціональної, Програмної та Типової програмної класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджених Мінфіном;

головних розпорядників бюджетних коштів – згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Мінфіном, та  установчими документами.

 

IІ. Основні положення про складання пропозицій до прогнозу бюджету міської ТГ та розрахунок орієнтовних граничних показників

 

 1. Пропозиції до прогнозу бюджету міської ТГ формуються у такій послідовності:

1) фінансовий відділ відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та території Сновської міської територіальної громади на прогнозні роки, Бюджетної декларації, аналізу виконання бюджету міської ТГ у попередніх та поточному бюджетних періодах та за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечує прогнозування обсягів доходів бюджету, визначає обсяги фінансування, повернення кредитів до бюджету на середньостроковий період та розраховує загальні орієнтовні граничні показники, доводить їх та інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету міської ТГ до головних розпорядників бюджетних коштів (далі – головні розпорядники) у термін не пізніше 15 липня року, що передує плановому;

2) головні розпорядники відповідно до доведеної фінансовим відділом Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету міської ТГ та орієнтовних граничних показників, а також з урахуванням вимог Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Сновської міської територіальної громади на середньостроковий період та цієї Інструкції складають пропозиції до прогнозу та надають їх фінансовому відділу у встановлені ним терміни, але не пізніше 25 липня року, що передує плановому;

3) фінансовий відділ здійснює аналіз наданих головними розпорядниками пропозицій до прогнозу бюджету міської ТГ на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведеної інструкції, за результатами якого начальник фінансового відділу приймає рішення про включення наданих пропозицій до прогнозу бюджету міської ТГ.

 1. Орієнтовні граничні показники доводяться фінансовим відділом до головних розпорядників загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду за формою, затвердженою цією Інструкцією (додаток 1), та із зазначенням окремо обсягів:

видатків за загальним фондом, джерелом яких є трансферти з державного та місцевих бюджетів;

видатків за спеціальним фондом (у разі необхідності, зазначаються джерела їх надходжень);

надання кредитів із загального фонду.

 

ІІІ.   Складання, розгляд та аналіз пропозицій до прогнозу бюджету міської ТГ

 

 1. Головні розпорядники організовують та забезпечують складання пропозиції до прогнозу бюджету міської ТГ і подають її до фінансового відділу з використанням форм, затверджених цією Інструкцією.
 2. Форми пропозиції до прогнозу бюджету міської ТГ заповнюються послідовно –  Форма ПП-2 заповнюється на підставі показників Форми ПП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма ПП-3.
 3. Джерелами інформації для заповнення форм пропозиції до прогнозу бюджету міської ТГ можуть бути:

стратегія розвитку Сновської міської територіальної громади;

галузеві регіональні / місцеві програми;

річний звіт про виконання бюджету міської ТГ за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики, з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

розпис бюджету міської ТГ на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому);

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

прогноз бюджету міської ТГ, схвалений у попередньому бюджетному періоді;

план діяльності головного розпорядника на середньостроковий період;

інша інформація.

 1. З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету міської ТГ, що формується у пропозиції до прогнозу бюджету міської ТГ на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої Мінфіном.
 2. У разі якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, – то такі показники зазначаються окремим рядком.

 1. 6. Разом з пропозицією до прогнозу бюджету міської ТГ головний розпорядник подає необхідні документи та матеріали для здійснення фінансовим відділом аналізу пропозиції, а також детальну інформацію за формами, які в разі потреби щороку фінансовий відділ може доводити до головних розпорядників.
 2. Фінансовий відділ здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників пропозицій до прогнозу бюджету міської ТГ щодо відповідності загальним орієнтовним граничним показникам, дотримання доведених фінансових обмежень, організаційних та інших вимог, а також вимог, визначених цією Інструкцією; вживає заходи для усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників, що містяться у пропозиціях до прогнозу бюджету (шляхом проведення погоджувальних нарад, консультацій, робочих зустрічей тощо).
 3. За результатами вжитих заходів, а також отриманої інформації щодо надання іншими місцевими бюджетами трансфертів, фінансовий відділ доводить до окремих головних розпорядників уточнені орієнтовні граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів має надати уточнену пропозицію до прогнозу бюджету міської ТГ у визначені терміни, але не пізніше 10 серпня року, що передує плановому.
 4. 9. Інформація, що міститься у пропозиціях до прогнозу бюджету міської ТГ головних розпорядників, може бути основою для складання прогнозу бюджету міської ТГ.

 

ІV.   Заповнення Форми ПП-1

 

 1. Форма ПП-1 містить інформацію про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету міської ТГ у межах орієнтовних граничних показників на середньостроковий період, доведених фінансовим відділом, та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.
 2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів бюджету міської ТГ, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.
 3. У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міської ТГ, зокрема таких, що висвітлюють врахування ґендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

у графах 1, 2 – порядковий номер та найменування цілі державної політики;

у графі 3 – одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графі 4 – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У разі якщо на середньостроковий період не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та / або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі можуть включатися окремим рядком із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

Цілі державної політики повинні:

відповідати пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період;

спрямовуватися на досягнення певного результату;

оцінюватися за допомогою показників досягнення цілей.

Цілі повинні давати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначали напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не допускати під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов’язань».

Під час визначення показників досягнення цілей державної політики необхідно враховувати усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох. Показники, визначені для однієї цілі державної політики не повинні дублювалися для іншої.  

 1. У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

у графі 1 – номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

у графах 2 – 4 – код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 – найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 6 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8 – 10 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 1. Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та дорівнює сумі за усіма бюджетним програмами за загальним та спеціальним фондами.

У разі якщо реалізація бюджетної програми не передбачається у середньостроковому періоді, здійснюється співставлення показників відповідно до пункту 5 розділу третього  цієї Інструкції.

У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно із поточним бюджетним періодом.

 1. У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до прогнозу бюджету міської ТГ, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом бюджету міської ТГ, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.1 наводиться інформація щодо обсягів видатків та надання кредитів, цілі державної політики та показники їх досягнення:

у графі 1 – найменування цілей державної політики та показників їх досягнення;

у графах 2, 5 – показники видатків / надання кредитів, передбачені прогнозом бюджету міської ТГ, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

у графах 3, 6 – показники видатків / надання кредитів, включені до пропозиції до прогнозу бюджету міської ТГ;

у графах 4, 7 розраховується відхилення показників видатків / надання кредитів, включених до пропозиції до прогнозу бюджету міської ТГ, від відповідних показників прогнозу бюджету міської ТГ, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.2 необхідно надати пояснення відмінностей показників, включених до пропозиції до прогнозу бюджету міської ТГ, від відповідних показників прогнозу бюджету міської ТГ, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

 

 1. Заповнення Форми ПП-2

 

 1. Форма ПП-2 містить детальну інформацію за кожною бюджетною програмою, що пропонуються до виконання у середньостроковому періоді.
 2. Форму ПП-2 необхідно заповнювати за кожною бюджетною програмою окремо. Інформація, що наводиться у Формі ПП-2, узгоджується з інформацією, наведеною у Формі ПП-1.
 3. У разі якщо повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг передано відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, головному розпоряднику, який включає до пропозиції до прогнозу бюджету міської ТГ показники за відповідною бюджетною програмою на середньостроковий період, під час заповнення Форми ПП-2 необхідно навести інформацію та показники бюджетної програми за попередні бюджетні періоди з урахуванням паспортів відповідної бюджетної програми та звітів про їх виконання, інших документів, оприлюднених або переданих в установленому законодавством порядку, забезпечуючи послідовність та сумісність цієї інформації та показників.
 4. Характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі ПП-2, мають зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми ПП-1.

Мету, завдання та напрями бюджетної програми потрібно визначати відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881.

 1. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.
 2. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.
 3. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.
 4. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

 1. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду рекомендується зазначати з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в загальних орієнтовних граничних показниках.

У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «загальний фонд, у тому числі:» у графах 3 – 7 проставляються показники, наведені у рядку «загальний фонд» у графах 6 – 10 підпункту 3.1 пункту 3 Форми ПП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Під час заповнення пункту 5.1 в частині власних надходжень бюджетних установ головним розпорядникам потрібно керуватися частиною четвертою статті 13 Кодексу. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку пропонується зробити посилання під час заповнення підпункту 5.2.

Повернення кредитів до бюджету потрібно відображати зі знаком «-».

У разі якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це необхідно зазначити у підпункті 5.2 і навести:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на середньостроковий період.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО, у тому числі:» розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд, у тому числі:») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:»).

 1. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету:

у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 – коди Економічної класифікації видатків бюджету / коди Класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Показники у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «загальний фонд» підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 6 – 10 у рядку «загальний фонд» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Показники у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.2 дорівнюють показникам  у графах 6 – 10 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

У підпункту 6.1 необхідно   відображати видатки за групуючими кодами Економічної класифікації видатків бюджету у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації.

У підпункті 6.2 надання кредитів необхідно відображати дані показники за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

 1. У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 1. У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

У пункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

У пункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам (державному та місцевим), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

 1. У пункті 9 необхідно наводити обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

у графі 1 – найменування інвестиційного проєкту;

у графі 2 – загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення);

у графі 3 – загальна вартість проєкту;

у графі 4 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

у графі 9 – очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ у графах 3 – 8 у рядку «УСЬОГО» розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проєктів.

 

  Заповнення Форми ПП-3

 

 1. Форма ПП-3 використовується для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

Форма ПП-3 заповнюється лише після заповнення Форми ПП-1 і Форми ПП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

 1. Фінансовий відділ розглядає пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей бюджету міської ТГ у середньостроковому періоді.
 2. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.
 3. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.
 4. У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального та спеціального фондів за бюджетними програмами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального та спеціального фондів, у яких зазначається нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

У графах 1 – 3 – зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Економічної класифікації видатків
бюджету / Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графі 4 – найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (20__ рік (план)) – обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника;

у графах 6, 8, 10 (20__ рік(план)) – пропозиції щодо додаткового обсягу коштів.

Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету (за групуючими кодами у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації) та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:» у графах 5 – 10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету та Класифікації кредитування бюджету.

 1. У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

У графах 1 – 3 зазначається номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графах 4, 6 та 8 (20__ рік (план)) – показники в межах орієнтовного граничного показника. Показники досягнення цілей, зазначені у Формі ПП-3 відповідають показникам, включеним до граф  6 – 8 пункту 2 Форми ПП-1;

у графах 5, 7 та 9 (20__ рік (план)) – показники досягнення цілей, які головний розпорядник передбачає досягти у середньостроковому періоді під час виконання бюджетних програм у цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального та спеціального фондів буде враховано в граничному показнику видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, який визначається у прогнозі  бюджету міської ТГ відповідному головному розпоряднику.

Начальник фінансового відділу                                 Ліна САВЧЕНКО

Додатки до Інструкції 6 липня 2021року