» » ПОЛОЖЕННЯ про сектор з питань праці та надзвичайних ситуацій Сновської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про сектор з питань праці та надзвичайних ситуацій Сновської міської ради

-> сесія | 0

Додаток 6

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сновської міської ради

(7 сесія 8 скликання)

від 27 травня 2021 р. № 10-7/VІІІ

Сновський міський голова

___________   Олександр МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань праці та надзвичайних ситуацій Сновської міської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Сектор з питань праці та надзвичайних ситуацій (далі – Сектор) утворюється Сновською міською радою.

1.2. Сектор підзвітний та підконтрольний Сновській  міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Сновської міської ради і міському голові.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями Сновської  міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови  та цим Положенням.

1.4. На працівників Сектору  поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Працівники Сектору  утримуються за рахунок місцевого бюджету.

1.5. Для реалізації своїх функцій Сектор  забезпечується службовими і складськими приміщеннями, службовим автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами.

1.6. Сектор  забезпечує організацію здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади (за належністю), визначених: підпунктом 6 пункту “б” частини 1 статті 33, пунктом 3 статті 36, підпунктом 2 пункту “б” частини 1 статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

ІІ. Структура та організація роботи Сектору

 

2.1. Положення про Сектор  та штат Сектору  затверджує  Сновська  міська рада.

2.2. Працівники Сектору  призначаються на посаду розпорядженням міського голови  за рекомендацією конкурсної комісії Сновської  міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, і звільняються з посади розпорядженням міського голови  відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Сектор  очолює завідувач Сектору. Завідувач Сектору  призначається на посаду розпорядженням міського голови  за рекомендацією конкурсної комісії Сновської  міської ради та звільняється з посади розпорядженням міського голови  відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Посадова інструкція  завідувача Сектору  погоджується заступником міського голови, який координує діяльність сектору , та затверджується міським головою.

2.5. Завідувач Сектору:

2.5.1 Здійснює керівництво роботою Сектору, несе відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків відповідно до посадової інструкції.

2.5.2. Організовує діяльність Сектору, пов’язану з розробленням і здійсненням заходів цивільного захисту населення міста щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

2.5.3. Керує всіма видами підготовки підпорядкованих йому працівників для виконання у встановлені терміни завдань, покладених на Сектор.

2.5.4. Представляє інтереси органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади згідно із чинним законодавством у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків на підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності.

2.5.5. Звертається з поданням до міського голови  про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

2.5.6. Бере участь у розгляді питань цивільного захисту населення і техногенної безпеки, дій сил, що створені для запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій.

2.5.7. Скликає за дорученням голови постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – ТЕБ та НС) чергові та позачергові засідання комісії з питань ТЕБ та НС в установленому порядку.

2.6. У разі відсутності завідувача Сектору  його обов’язки виконує  Головний спеціаліст – інспектор з праці  Сектору  або особа, визначена в установленому порядку.

 

ІІІ. Завдання та функції Сектору

 

3.1. Основними завданнями Сектору  є:

3.1.1. Створення і забезпечення стабільного функціонування підсистеми місцевого та об’єктового рівнів Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

3.1.2. Розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

3.1.3. Визначення основних напрямків роботи у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

3.1.4. Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних.

3.1.5. Ведення обліку і аналізу нещасних випадків невиробничого характеру.

3.1.6. Комплектування груп слухачів з керівного складу і працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності для вивчення діяльності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків на міських та обласних курсах цивільної оборони.

3.2. Сектор  відповідно до покладених на нього завдань:

3.2.1. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них.

3.2.2. Подає пропозиції у встановленому порядку уповноваженим органам Сновської  міської ради щодо включення до проекту бюджету міста витрат на розвиток та функціонування системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

3.2.3. Керує роботами, пов’язаними з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює готовність відповідних сил цивільного захисту до дій за призначенням.

3.2.4. Взаємодіє з підрозділами управління МНС України в Чернігівській області.

3.2.5. Оповіщає населення  міста про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування місцевої та об’єктових систем оповіщення.

3.2.6. Визначає зони можливого хімічного забруднення на території міста на випадок аварій на хімічно небезпечних виробництвах.

3.2.7. Організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації.

3.2.8. Визначає разом з органами виконавчої влади, керівниками об’єктів господарської діяльності склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів місцевих та об’єктових ланок територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

3.2.9. Забезпечує контроль за накопиченням, збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у порядку встановленому законодавством.

3.2.10. Створює, організовує підготовку і забезпечує цільове використання спеціалізованих, аварійно-рятувальних формувань під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

3.2.11. Розробляє і погоджує плани дій з цивільного захисту населення та заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов’язковими до виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

3.2.12. Організовує підготовку органів управління і сил цивільного захисту населення міста до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

3.2.13. Погоджує питання підбору, призначення на посади і розстановки кадрів для підпорядкованих сил цивільного захисту підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

3.2.14. Організовує, в межах своєї компетенції, виконання законів та інших нормативно-правових актів, здійснює контроль за їх реалізацією.

3.2.15. Контролює в місті проведення навчань, тренувань із цивільного захисту населення.

3.2.16. Здійснює координацію роботи комунальних підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Сектору (за наявності).

3.2.17. Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Сновська міська рада або її виконавчий комітет.

3.2.18. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.2.19. За дорученням міського голови  представляє інтереси Сновської  міської ради, виконавчого комітету Сновської міської ради та міського голови  в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності в межах повноважень Сектору.

3.2.20. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.2.21. Здійснювати державний контроль за додержанням законодавства про працю у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.

3.2.22 Самостійно приймати рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю.

3.2.23 За письмовою заявою роботодавця проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надає рекомендації щодо його застосування.

3.2.24. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

ІV. Права Сектору

 

4.1. Сектор  у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Сновської  міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і об’єднаннями громадян.

4.2. Сектор  має право:

4.2.1. Своєчасно одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, необхідну для здійснення покладених на  Сектор  повноважень.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття Сектором  відповідних заходів, виконавчі органи Сновської  міської ради та їх посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні документи, довідки, розрахунки, інші матеріали на вимогу Сектору.

4.2.2. Заслуховувати посадових осіб структурних підрозділів Сновської  міської ради, осіб керівного складу цивільного захисту підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань надзвичайних ситуацій та в установленому законом порядку надавати їм обов’язкові для виконання вказівки про усунення недоліків і порушень вимог цивільного захисту і техногенної безпеки.

4.2.3. Залучати для проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спеціалізовані служби цивільного захисту.

 

  1. Відповідальність Сектору

 

5.1. Персональну відповідальність за роботу Сектору та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе завідувач Сектору.

5.2. Працівники Сектору можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Працівники Сектору  несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

 

  1. Заключні положення

 

6.1. Покладання на Сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням  міської ради.

 

 

 

 

 

Завідувач сектору з питань

праці та надзвичайних ситуацій                                                           Марія ЄФИМЕНКО