» » Про перейменування Початкової школи Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області с.Гірськ  

Про перейменування Початкової школи Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області с.Гірськ  

-> сесія | 0

УКРАЇНА

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сорок сьома сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

­­15 травня 2020 року                       м. Сновськ                                     № ­­9-47/VII

    

Про перейменування Початкової школи Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області с.Гірськ

 

Розглянувши подання заступника міського голови-начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту О.Коваленко; з метою удосконалення та упорядкування мережі закладів освіти, ефективного використання матеріально-технічних, кадрових та фінансових ресурсів; у зв’язку з відсутністю учнівського контингенту у початковій школі; відповідно до Закону України «Про освіту», пп.30 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту

міська рада вирішила:

 

 1. Надати дозвіл Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради на зміну основного виду діяльності за КВЕД з загальної середньої освіти (85.31) на дошкільну освіту (85.10).
 2. Перейменувати Початкову школу Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області с.Гірськ (код ЄДРПОУ 26332124), що зареєстрована за адресою: Чернігівська область, Сновський район, с.Гірськ, вул. Садова, 14, змінивши назву на Гірський заклад дошкільної освіти Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.
 3. Затвердити Статут Гірського закладу дошкільної освіти Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області в новій редакції (додається).
 4. Вважати директора Початкової школи с.Гірськ директором Гірського закладу дошкільної освіти з дня держаної реєстрації.
 5. Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та директору Гірського закладу дошкільної освіти Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області внести відповідні зміни до трудових книжок працівників закладу.
 6. Уповноважити директора Гірського закладу дошкільної освіти Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області подати органу, що здійснює державну реєстрацію, зміни до установчих документів про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови-начальника Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту О.Коваленко та на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Т.Клименко).

  

Міський голова                                                                         О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

                           ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішення  Сновської міської ради

            (47 сесія 7 скликання)

  від 15 травня 2020 р. № 9-47/VІІ

 

 

Міський голова

________________О.МЕДВЕДЬОВ

 

 

 

СТАТУТ

Гірського закладу дошкільної освіти

Сновської міської ради

Сновського району Чернігівської області

(нова редакція)

 

 

Сновськ  2020

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Гірський заклад дошкільної освіти Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (надалі – Заклад) створений за рішенням сесії Сновської міської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  в результаті реорганізації шляхом перейменування Початкової школи Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області с. Гірськ у Гірський заклад дошкільної освіти Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

1.2. Заклад є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Початкової школи Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області с. Гірськ.

1.3. Засновником Закладу є Сновська міська  рада Сновського району Чернігівської області (надалі – Засновник).

1.4. Уповноваженим органом, який здійснює в межах своїх вповноважень управління Закладом є Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (далі – Управління освіти).

Управління освіти здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Майно  Закладу є комунальною власнiстю об’єднаної територiальної громади в особi  Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повне найменування Закладу:

Гірський заклад дошкільної освіти Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області.

2.2. Скорочене найменування Закладу:

Гірський заклад дошкільної освіти

2.3. Юридична адреса Закладу:

15211, Україна, Чернігівська область, Сновський район, с. Гірськ, вул. Садова, будинок 14.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI

3.1. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти   та  іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

3.2. Заклад є юридичною особою, має свій ідентифікаційний код, печатку і штамп встановленого зразка.

3.3. Головною метою закладу є забезпечення реалізації прав дитини на здобуття дошкільної  освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку:

– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– поглиблений гуманітарний розвиток: раннє навчання грамоти та іноземної мови, словесна, художня, виконавська творчість, виразне читання;

–  формування особистості дитини, розвиток  її творчих  здібностей, набуття нею соціального досвіду;

–    формування, соціальної компетентності, гуманізму;

–   виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

–    здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків);

–    проведення соціально-педагогічного патронату сімей;

– раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм  навчання, виховання та розвитку дітей раннього та передшкільного віку.

3.4. Заклад здійснює свою діяльність за ліцензією на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах  компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

Заклад несе відповідальність перед об’єднаною територіальною громадою, здобувачами освіти, суспільством і державою та має повноваження:

– задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти та реалізує завдання дошкільної освіти, що визначені Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти;

– дотримується прав  дитини у сфері дошкільної освіти;

– забезпечує рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

– створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

– формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

– сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

– здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

– поширює серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку;

– планує свою діяльності та формує стратегії розвитку закладу освіти;

– формує освітню програму закладу освіти;

– забезпечує добір і розстановку кадрів;

– відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);

– виконує угоди, укладені між батьками та Закладом і затвердженої загальними зборами, щодо навчання, виховання та збереження життя і здоров’я дітей;

– додержується фінансової дисципліни та зберігає матеріально-технічну базу;

– здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства та  даного Статуту.

3.5. Взаємодія сім’ї  і Закладу:

– сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

– відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

– батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати дошкільну освіту:

– у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;

– у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти;

– у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;

– за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;

– за допомогою фізичних осіб-підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.

3.6. Для створення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно- розвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

3.7. Заклад  освіти надає дошкільну освіту:

– громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

– іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у порядку  встановленому для громадян України.

3.8. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

3.9. Взаємовідносини між закладом освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

3.10. Заклад є некомерційним і неприбутковим закладом освіти.

3.11. Працівники Закладу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Проектна потужність закладу 30 місць.

4.2. Групи у Закладі комплектуються за різновіковими категоріями.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти.

4.3. За  бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різно-тривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

4.4. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

4.5. У Закладі функціонує 1 група з денним режимом перебування.

4.6. Наповнюваність групи дітьми становить орієнтовно 15 дітей.

4.7. Для  зарахування  дитини  у Заклад необхідно пред’явити:

– заяву одного з батьків або особи, яка їх замінюють;

– медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, про те, що  дитина може відвідувати заклад освіти;

– медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

– свідоцтво про народження дитини;

– документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї.

4.8.  За  дитиною  зберігається  місце  у Закладі у разі:

–   її  хвороби, карантину;

–   санаторно-курортного  лікування та реабілітації;

–   на  час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

–   у літній оздоровчий період (75 днів).

4.9. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватись:

–  за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість  її  подальшого  перебування в закладі освіти цього типу;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх  замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців;

– якщо дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше 2-х місяців.

4.10. Адміністрація закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

4.11. Забороняється безпідставне відрахування дитини із Закладу.

 

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

5.1. Режим роботи Закладу встановлюється засновником відповідно до законодавства України.

5.2. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 8 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.

5.3. Щоденний графік роботи Закладу: початок  роботи – 8.00,  закінчення роботи – 17.00.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ

6.1. Навчальний рік у Закладі  починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

6.2. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,  який  складається  на  навчальний  рік  та  оздоровчий період.

6.3. План роботи Закладу схвалюється педагогічною радою Закладу, затверджується директором Закладу.

6.4.  Освітній процес  проводиться українською мовою.

6.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками затвердженими в установленому порядку МОН України.

6.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Процедура досягнення  здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.

6.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

6.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

6.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується його керівником.

6.10. Освітня програма, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

6.11. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із Закладу.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми за якою працює Заклад.

6.12. Заклад для здійснення освітнього процесу має право обирати  чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

 

 1. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками  освітнього процесу  у Закладі є:

– діти дошкільного віку;

– педагогічні працівники: директор, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів інклюзивних груп, музичні керівники,

– помічники вихователів,

– батьки або особи, які їх замінюють;

– асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

– фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією УкраїниЗаконом України “Про освіту”, Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством, а також угодою між дошкільним закладом і батьками.

7.3. Кожна дитина, що виховується в Закладі, має гарантоване державою право на:

– безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– безоплатне медичне обслуговування;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя;

– якісне навчання за державними та авторськими програмами;

– отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, розвитку словесної творчості, раннього оволодіння грамотою, усунення дефектів звукової вимови;

– вибір занять у гуртку за інтересами;

– розвиток своїх творчих здібностей та інтересів;

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

– вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування Закладу;

– звертатися до адміністрації Закладу, відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;

– отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її
здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних та судових органах;

– заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів про роботу Закладу;

– вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу Закладу до особистості дитини, охорони  її життя і здоров’я, встановлення оптимального режиму перебування дитини в закладі освіти;

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

– отримувати інформацію про діяльність Закладу, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі та його освітньої діяльності;

– вимагати виконання умов Угоди між Закладом освіти  і батьками.

7.5.  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;

– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя;

– поважати гідність дитини, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договорів про спільну діяльність між закладом освіти та батьками; та про надання освітніх послуг (за наявності);

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до
старших за віком, повагу до державної і рідної мови, до державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, до народних традицій і звичаїв;

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі освіти у встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця);

– своєчасно повідомляти Заклад про можливість
відсутності або хвороби дитини;

– слідкувати за станом здоров’я дитини;

– забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини;

– підтримувати наступність у роботі сім’ї і Закладу з питань виховання і навчання дітей раннього і передшкільного віку;

– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.6.  Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника Закладу на тиждень, що відповідає тарифній ставці, становить:

– директора – 40 годин;

– вихователя – 180 годин;

– музичного керівника – 24 години;

7.8. Педагогічне навантаження педагогічного працівника Закладу обсягом менше тарифної ставки, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

7.9.  Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників Закладу здійснюються згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”,”Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього розпорядку Закладу.

7.11. Педагогічні працівники Закладу мають право:

– на академічну свободу;

– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів розвитку, виховання та навчання, що відповідають освітній програмі;

– на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

– запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів власного Закладу, міста, області, держави, зарубіжні досягнення;

– брати участь у роботі органів самоврядування Закладу;

– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

– проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу;

– на соціальне  та  матеріальне  забезпечення  відповідно  до законодавства;

– на участь у роботі колегіальних органів управління Закладу;

– на безпечні і нешкідливі умови праці;

– об’єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

– на захист професійної честі та власної гідності;

– на педагогічну ініціативу, розроблення та упровадження авторських освітніх програм, проектів, методик, технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;

– на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому просторі;

– на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

– на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

– інші права, що не суперечать законодавству України.

7.12. Педагогічні працівники зобов’язані:

– виконувати  Статут,  Правила  внутрішнього трудового  розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

– дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

– співпрацювати з сім’ями здобувачів освіти дошкільного закладу з питань виховання та навчання дітей;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– брати  участь  у  роботі  педагогічної ради та інших методичних  заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної та політичної культури;

–  виконувати накази та розпорядження керівництва;- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

– берегти майно Закладу: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;

– постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність;

– виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів розвитку, виховання та навчання;

– сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню у них навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

– виховувати повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища;

– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.13. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Закладу директором Закладу.

7.14. Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.

7.15. Працівники Закладу відповідно до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”  проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.16. Педагогічні працівники Закладу відповідно до ст.. 51 п.2 Закону України «Про освіту» можуть проходити сертифікацію.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

7.17. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката згідно із Законом України «Про освіту»

7.18. Педагогічні працівники Закладу підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України

7.19. У між атестаційний період відповідно до ст. 59 п.2 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

7.20. За успіхи у роботі працівникам  встановлюється  матеріальне та моральне заохочення, відповідно до чинного законодавства.

7.21. Педагогічним працівникам Закладу (також обслуговуючому персоналу за наявності коштів у місцевому бюджеті ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

7.22. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління  Закладом здійснюється засновником в особі  Сновської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює його директор, якого  призначає і звільняє з посади начальник Управління освіти з дотриманням чинного законодавства.

На посаду керівника Закладу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, вільно володіє державною мовою, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.3. Директор Закладу:

–  організовує діяльність Закладу;

– відповідає за реалізацію завдань дошкільної  освіти, що визначені
Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

– затверджує освітню програма схвалену педагогічною радою Закладу;

–  забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– є представником Закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу;

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу;

–  розпоряджається в установленому  порядку майном і коштами Закладу;

– відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Закладу;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників Закладу, визначає їх функціональні обов’язки ;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює
їх виконання;

– контролює   відповідність   застосованих   форм,   методів   і   засобів розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних
особливостей, здібностей  і потреб;

– контролює   організацію   харчування   і   медичного   обслуговування дітей;

– затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з Управлінням освіти;

– затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил   техніки  безпеки,   вимог  безпечної  життєдіяльності   дітей   і працівників;

– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

– щороку  звітує  про  навчально-виховну,  методичну,  економічну  і фінансово-господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

– відповідно до ст. 61 п. 7 «Закону про освіту» України, установчих документів та колективного договору, має право встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо.

– здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у Закладі – педагогічна рада. До складу педагогічної  ради  входять:  директор, педагогічні  працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови  батьківських  комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських  організацій,  педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.   Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. Педагогічна рада Закладу:

– схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;

– визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

–  затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації Закладу;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішеннями керівника Закладу.

8.5. У Закладі можуть діяти:

– органи самоврядування працівників Закладу;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

8.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників громадськості – 1/3.

Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів  приймаються  простою  більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори (конференція) :

– заслуховують звіти керівника Закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;

– розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу.

–  обирають раду Закладу,  її  членів  і  голову, встановлюють терміни її повноважень;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

8.7.  У  період  між  загальними зборами може  діяти  рада Закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання  ради Закладу є  правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники Закладу, батьки). Рада Закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення  матеріально-технічної  бази,  поповнення й використання бюджету Закладу,   вносить   пропозиції   щодо   морального   і матеріального  заохочення  учасників  освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх замінюють.

8.8. За рішенням засновника відповідно до спеціальних нормативних актів у Закладі може створюватись наглядова (піклувальна рада). Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами Закладу.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ  

9.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

9.2. У Закладі встановлено 3-и разове харчування.

9.3. Організація та відповідальність за харчування дітей у Закладі покладаються на Сновську міську раду, Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту  Сновської міської ради, а також на директора закладу освіти.

9.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у Закладі покладаються на Сновську міську раду, Управління Держпродспоживслужби та Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.

9.5. Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування, закладкою продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів реалізації  продуктів  покладається  директора Закладу

9.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

9.7. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному Закладі визначається Кабінетом Міністрів України.

 

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

10.1. Медичне обслуговування дітей Закладу здійснюється медичними установами, які знаходиться на території громади.

10.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, у тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацію фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

До основних обов’язків медичних працівників Закладу належать:

– моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

– організація і проведення медичних оглядів, у тому числі,   поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

– здійснення контролю за організацією та якістю харчування,  дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

– медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

–  проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

10.3. Заклад надає приміщення і забезпечує  належні умови  для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

10.4. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладах дошкільної освіти, щорічно забезпечують  безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форм власності.

 

 1. МАЙНО ЗАКЛАДУ

11.1. Майно Закладу становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається у балансі;

11.2. Майно Закладу є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області і належить йому на правах оперативного управління;

11.3. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар,обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу.

11.4. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу визначаються  відповідними   будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання закладу дошкільної освіти, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

11.5. Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що належить до основних засобів Закладу, не може бути предметом застави, на нього не може бути накладене стягнення;

11.6. Об’єкти та майно діючих комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

11.7. Збитки, завдані закладу освіти, в результаті порушення майнових прав, громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладові за рішенням суду.

11.8. Засновник здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за Закладом комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства;

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

12.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

12.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу фінансуються за рахунок коштів засновника.

12.3. Джерелами фінансування Закладу можуть бути кошти:

– міського бюджету, що, надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

–  батьків або осіб, які їх замінюють;

– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством України;

– плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів.

12.4. Заклад може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.

Засновник Закладу має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

12.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначений керівником Закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника Закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно Закладом.

12.6. Заклад самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, визначеними МОЗ України.

12.7. Штатні розписи Закладу затверджуються заступником міського голови-начальника управління освіти Сновської міської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти

12.8. Фінансова діяльність Закладу спрямована: на створення єдиного  фонду виробничого і соціального розвитку; формування єдиного фонду оплати праці; створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат.

12.9. Заробітна плата працівників Закладу залежить від навантаження. Установлюється за результатами атестації у відповідності з єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ.  Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням  профспілкового комітету.

12.10. Педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах:

– понад три роки – 10 відсотків;

– понад 10 років – 20 відсотків;

– понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу.

12.11. Заклад відповідно до ст.61 п.6 Закону України «Про освіту», має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.

12.12. Педагогічним працівникам Закладу за рахунок власних надходжень  відповідно до ст.61 п.8 Закону України «Про освіту», може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються установчими документами Закладу або колективним договором.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ  

13.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Закладу здійснюється  центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника. Колегіального органу управління або піклувальної ради Закладу у випадках передбачених чинним законодавством.

13.2. Заклад підпорядкований і підзвітний Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.

13.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється управлінням освіти, згідно з чинним законодавством;

13.4. Контроль за іншими сторонами діяльності Закладу здійснює державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до чинного законодавства.

13.5. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю).

13.6. Безпосередньо в Закладі громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника Закладу, крім випадків, встановлених законодавством.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

14.1. Працівники Закладу, що винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

14.2.  Невиконання Закладом ліцензійних умов може бути підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

 

 1. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ  ЗАКЛАДУ

15.1. Рішення про ліквідацію, реорганізацію чи перепрофілювання Закладу приймається засновником Закладу відповідно до діючого законодавства України.

15.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказом засновника, а  у випадках  ліквідації  за   рішенням   господарського   суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим  органом.

15.3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження  з управління справами Закладу. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.

15.4. У разі реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників визначених управлінням освіти Сновської міської ради.

15.5. При ліквідації  і реорганізації Закладу звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

15.6. У разі ліквідації Закладу вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

15.7. Заклад вважається ліквідованим  або реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру.

 

 

Заступник міського голови – начальник Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту                                                                  О.КОВАЛЕНКО