» » » » Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Сновської міської ради «Про затвердження Примірних договорів оренди майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади» 

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Сновської міської ради «Про затвердження Примірних договорів оренди майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади» 

 1. Визначення проблеми

Верховною Радою України прийнято Закон України від 03 жовтня  2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна України», статтею 16 якого, зокрема, визначено, що договір оренди майна державної власності формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а договір оренди майна комунальної власності формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується представницькими органами місцевого самоврядування.

З огляду на зазначене, постала потреба в розробленні відповідного нормативного акта.

Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області (далі – Сновська міська рада) розроблено проєкт рішення «Про затвердження Примірних договорів оренди майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади» (далі – проєкт акта, проєкт рішення).

Зазначеним проєктом рішення затверджуються Примірний договір оренди єдиного майнового комплексу комунального підприємства (структурного підрозділу підприємства) та Примірний договір оренди нерухомого або іншого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Сновської міської територіальної громади.

Як сторона договірних орендних відносин територіальна громада має забезпечити ефективне використання належного їй майна, його схоронність та прибутковість.

Розроблення нового нормативного акта зумовлено не тільки вимогами Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Проєктом акта передбачено вирішення низки проблемних питань, таких як:

 • необхідність врахувати нові підходи щодо оренди комунального майна, зокрема, щодо визначення вартості об’єкта оренди та розміру орендної плати; страхування об’єкта оренди; особливостей оренди об’єктів культурної спадщини; механізму компенсації здійснених невід’ємних поліпшень або зарахування їх в рахунок орендної плати;
 • необхідність визначення прав та обов’язків сторін орендних відносин за договором;
 • забезпечення схоронності комунального майна.
Основними групами (підгрупами), на які проблема справляє вплив, є:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Сновська міська територіальна громада +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Урегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою ринкових механізмів або за допомогою чинних регуляторних актів чи шляхом внесення змін до них.

Проблема може бути розв’язана за допомогою прийняття нового регуляторного акта.

 

 1. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є забезпечення виконання приписів Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157 -ІХ «Про оренду державного та комунального майна», створення універсального документа, яким керуватимуться сторони договірних орендних відносин, а також визначення єдиного підходу до вирішення проблемних питань, пов’язаних із реалізацією новацій, визначених Законом України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Регуляторний акт розроблено з метою забезпечення єдиних вимог до оформлення договірних відносин у сфері оренди державного майна.

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишити чинний регуляторний акт (рішення 12 сесії міської ради 7 скликання від 24.10.2017 року №3-12/VІІІ).

Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Альтернатива є недоцільною.

Альтернатива 2 Прийняття нового регуляторного акта.

Відповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Найбільш доцільна альтернатива.

 • Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

 1. Альтернативи визначено з огляду на вимоги Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року №820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна».

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів Сновської міської територіальної громади

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного   та комунального майна», відповідно до якого Примірні договори оренди затверджуються            Кабінетом

Міністрів України щодо державного майна та органами місцевого самоврядування – для майна комунальної власності. Незабезпечення: єдності вимог до оформлення договірних відносин;

схоронності державного майна; виконання договірних умов; надходжень коштів від оренди.

 

Альтернатива 2 Виконання Закону України від                   03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», відповідно до якого Примірні договори оренди затверджуються Кабінетом Міністрів України для державного майна та органами місцевого самоврядування – для майна комунальної власності.

Забезпечення: єдності вимог до оформлення договірних відносин; схоронності державного майна; виконання        договірних         умов;

надходжень коштів від оренди

відсутні

 

     Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

     Припустимо, що кількість суб’єктів господарювання (орендарі комунального майна), що мають виконати вимоги регулювання, становитиме 56.

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні Незабезпечення: виконання договірних умов, визначення прав та обов’язків сторін.
Альтернатива 2 Забезпечення: єдності вимог до оформлення договірних відносин, виконання договірних умов, визначення прав та обов’язків сторін. відсутні

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва, які
виникають внаслідок дії регуляторного акта

з/п

Витрати Чинне рішення Проєкт

рішення

1 Витрати, пов’язані з інформуванням населення, грн. 0,00 0,00
2 Витрати на опрацювання та передачу письмового інформування або електронною поштою, грн.

 

0,00 0,00
3 Сумарні         витрати         одного        суб’єкта

господарювання               на              виконання

регулювання (вартість регулювання), грн.

0,00 0,00
4 Кількість суб’єктів господарювання 56 56
5 Загальні витрати суб’єктів господарювання, грн. 0,00 0,00
6 Загальні витрати суб’єктів господарювання за 5 років, грн. 0,00 0,00
 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг

результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності (за

чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1 1 Збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути мети регулювання, визначеної у пункті 2.
Альтернатива 2 4 Є найбільш прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти мети регулювання та встановить єдині вимоги до оформлення договірних відносин у сфері оренди комунального майна
 

 

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
 1. Механізм дії регуляторного акта.

Основним механізмом для розв’язання визначеної проблеми є прийняття на заміну рішення 12 сесії міської ради 7 скликання від 24.10.2017 року №3-12/VІІІ запропонованого проєкту рішення Сновської міської ради з одночасним приведенням деяких положень у відповідність із вимогами Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», та фактична реалізація його положень.

Реалізація положень проєкту рішення міської ради сриятиме забезпеченню єдиного підходу до оформлення договірних орендних відносин, визначеного вимогами закону.

 1. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Для розв’язання проблем, визначених у розділі І, передбачається встановити єдині вимоги до оформлення договірних орендних відносин.

Сновській міській раді для впровадження вимог регулювання необхідно:

 • забезпечити інформування про вимоги регуляторного акта суб’єктів господарювання;
 • організувати виконання вимог регулювання.

Суб’єктам господарювання для впровадження вимог регулювання необхідно:

 • ознайомитися з вимогами регулювання;
 • організувати виконання вимог регулювання.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не передбачає нових витрат на регулювання.

 

 • Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення змін.

 

 • Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого акта будуть:

 • розмір надходжень орендної плати;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта;
 • кількість нових договорів оренди комунального майна;
 • кількість пролонгованих договорів оренди комунального майна;

 

– кількість припинених договорів оренди комунального майна.

Проєкт постанови КМУ було оприлюднено з метою обговорення та отримання від суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта Сновською міською радою буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом оброблення результатів, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

 

Міський голова                                                                               О.МЕДВЕДЬОВ