» » Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства  «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2020 рік

Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства  «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2020 рік

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

17  грудня  2019 року                      м.Сновськ                                      № 132

 

Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства  «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2020 рік

 

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 32, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, в зв’язку зі змінами системи фінансування охорони здоров’я, та з метою вдосконалення фінансового планування і підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр ПМД», виконавчий комітет Сновської міської ради   вирішив:

 

  1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр ПМД» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2020 рік (додається).

 

  1. Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр ПМД» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області Шарпан О.І. забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог передбачених зазначеним Фінансовим планом.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови  Орду І.Г.

 

 

Міський   голова                                                                            О. МЕДВЕДЬОВ

 

Додаток

рішення виконавчого комітету

Сновської міської ради

від 17 грудня 2019 року № 132

Фінансовий план

КНП “Сновський центр первинної медичної допомоги” Сновської міської ради 

Сновського району Чернігівської області на 2020 рік

тис.грн.

  Код рядка План 2019 року Плановий рік, усього У тому числі за кварталами
Показники І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7 8
І. Фінансові результати              
Дохід  010 10 616,15 10 914,20 2 855,59 2 871,06 2 593,78 2 593,78
   дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  за рахунок НЗСУ 015 8 967,40 8 880,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00
дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату енергоносіїв, товарі, робіт та послуг 016 1 151,75 1 599,20 495,59 481,06 311,28 311,28
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч. 017 497,00 435,00 140,00 170,00 62,50 62,50
онкологія   332,00 284,00 105,00 105,00 37,00 37,00
пільгові категорії населення   115,00 113,00 33,00 33,00 23,50 23,50
реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО   15,50 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00
протидія захворювання на туберкульоз   34,50 30,00   30,00    
Податок на додану вартість 020            
Акцизний збір 030            
Інші вирахування з доходу 040            
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 050 8 967,40 8 880,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 060 10 368,10 9 753,82 2 454,66 2 458,45 2 343,06 2 497,65
у тому числі за економічними елементами:              
    Матеріальні затрати 061 1 524,50 570,00 135,00 165,00 135,00 135,00
    Витрати на оплату праці 062 5 892,00 6 255,60 1 563,90 1 563,90 1 563,90 1 563,90
    Відрахування на соціальні заходи 063 1 296,30 1 376,30 344,08 344,07 344,08 344,07
    Амортизація 064 54,30 195,92 48,98 48,98 48,98 48,98
    Інші операційні витрати 065 1 601,00 1 356,00 362,70 336,50 251,10 405,70
Валовий:              
    прибуток 071        
    збиток 072 609,85 873,82 234,66 238,45 123,06 277,65
Інші операційні доходи 080 95,70 10,50 2,63 2,63 2,63 2,63
       у тому числі:              
    дохід від операційної оренди активів 081 4,70 6,60 1,65 1,65 1,65 1,65
    одержані гранти та субсидії 082            
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу 083            
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) 090 1 996,90 1 987,80 492,01 503,69 477,61 514,49
у тому числі за економічними елементами:              
    Матеріальні затрати 091 167,70 58,90 14,73 14,72 14,73 14,72
    Витрати на оплату праці 092 1 329,20 1 449,30 362,33 362,32 362,33 362,32
    Відрахування на соціальні заходи 093 292,70 318,80 79,70 79,70 79,70 79,70
    Амортизація 094 68,30 63,20 15,80 15,80 15,80 15,80
    Інші операційні витрати 095 139,00 97,60 19,45 31,15 5,05 41,95
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): 100            
у тому числі за економічними елементами:              
    Матеріальні затрати 101            
    Витрати на оплату праці 102            
    Відрахування на соціальні заходи 103            
    Амортизація 104            
    Інші операційні витрати 105            
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) 110 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
у тому числі за економічними елементами:              
    Матеріальні затрати 111            
    Витрати на оплату праці 112            
    Відрахування на соціальні заходи 113            
    Амортизація 114            
    Інші операційні витрати 115 91,00          
Фінансові результати від операційної діяльності:              
    прибуток 121            
    збиток 122 704,85 2 851,12 724,05 739,52 598,05 789,52
Дохід від участі в капіталі 130            
Інші фінансові доходи 140            
Інші доходи 150 142,60 94,70 23,68 23,68 23,68 23,68
      у тому числі:              
    дохід від реалізації фінансових інвестицій 152            
    дохід від безоплатно одержаних активів 154 122,60          
Фінансові витрати 160            
Витрати від участі в капіталі 170            
Інші витрати 180            
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:              
     прибуток 191            
     збиток 192   722,22 64,78 64,78 200,60 392,07
Податок на прибуток 200            
Чистий:              
    прибуток 211            
    збиток 212   722,22 64,78 64,78 200,60 392,07
Відрахування частини прибутку до бюджету 220            
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)              
Матеріальні затрати 310 1 692,20 628,90 149,73 179,72 149,73 149,72
Витрати на оплату праці 320 7 221,20 7 704,90 1 926,23 1 926,22 1 926,23 1 926,22
Відрахування на соціальні заходи 330 1 589,00 1 695,10 423,78 423,77 423,78 423,77
Амортизація 340 122,60 259,12 64,78 64,78 64,78 64,78
Інші операційні витрати 350 1 740,00 1 453,60 382,15 367,65 256,15 447,65
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 12 365,00 11 741,62 2 946,67 2 962,14 2 820,67 3 012,14
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року              
Капітальне будівництво 410            
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411            
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 420 360,00          
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421            
Придбання (створення) нематеріальних активів) 430            
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 431            
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик 440            
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 441            
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів 450            
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451            
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490            
в т.ч за рахунок бюджетних коштів  (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) 491            
ІV. Додаткова інформація   2019 на 1.01 на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10
Штатних одиниць 510 111,25 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5
Первісна вартість основних засобів 520 4179,9 4977,3 4977,3 4977,3 4977,3 4977,3
Податкова заборгованість 530            
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 540            
Головний лікар     О.І.Шарпан
Головний бухгалтер     С.О.Воробей
М.П.